na dotazy odběratelů

Evidence náhradního plnění - technické dotazy a odpovědi

Jsem dodavatel

 
 1. Při zadání IČO mi program hlásí, že je údaj IČO invalidní.
   
  Kratší IČO se automaticky doplňuje na 8 míst nulami zleva. Tato funkce je automatická při ručním vyplnění i při importu CSV souboru. Zkontrolujte si, zda jste nevynechali omylem jednu číslici.
 2. Za 1. čtvrtletí máme TZP výpočet 2,51. Má se do tabulky zapsat 2,51 nebo trojnásobek, tedy 7,53?
   
  Zadejte TZP jako do výkazu 2,51 a trojnásobek vypočte program.
 3. Dříve při zadávání faktury šlo u odběratele psát více emailových adres, nyní lze zadat jen jedna. Odběratelé uvádějí raději více emailových adres pro případ, že by dotyčná osoba nebyla přítomna.
   
  Jeden e-mail zatím ponecháme. Uživatelé vyplňovali i neúplné adresy. Tento e-mail slouží k potvrzení dokladu a bude sloužit k ověření odběratele.
 4. Je možné zadávat doklady importem ze souboru?
   
  Aplikace podporuje import souboru ve formátu .CSV. K tomu slouží volba Import z CSV souboru na záložce Doklady. Tlačítkem Nahrát csv soubor nejprve systém nanečisto zjistí, které faktury jde importovat. Výsledkem je souhrnná zpráva o celkovém počtu dokladů v souboru, počtu bez chyb a počtu chybných dokladů (např. duplicity v číslech dokladů, nevyžádané e-mailové adresy, atd.). Seznam chyb otevřete, chyby opravte a opakujte nahrání souboru. Nahrané doklady pak tlačítkem Uložte do evidence. Zaškrtnutá volba Odesílat e-mail zajistí odeslání e-mailů odběratelům při úspěšném uložení. I při ukládání se kontrolují chyby. Uloží se pouze validní doklady. Předpokládá se, že první řádek souboru tvoří názvy sloupců. Pokud od začátku začínají doklady, vypněte Přeskočit první řádek. (aktualizace 8.4.2019)
 5. Jaký je požadovaný formát csv souboru?
   
 6. Je v aplikaci ošetřena kontrola na duplicitu dokladů?
   
  Ano, je hlídána duplicita dokladů. Kontroluje se, aby jeden dodavatel nevložil dva doklady se stejným číslem v rámci jednoho roku dodání. Příp. stornované doklady se ignorují.
 7. Z jakého e-mailu budou odběratelům notifikace chodit? Je potřeba nastavit do brány, aby to nepadalo do spamu?
   
  Notifikace chodí z e-mailu ipm@portal.mpsv.cz. Jedná se o dříve zavedenou adresu pro odesílání zpráv uživatelům z portálu MPSV. Nevíme, jak je nastaveno nyní, po změně dodavatele poštovního serveru.   
 8. Co když e-mail odběrateli nedorazí, přestože od dodavatele prokazatelně odejde? Kdo za to nese odpovědnost? Bude zde míra tolerance?
   
  Doklad zůstane ve stavu  „Předaný ke schválení“. Dodavatel může poslat e-mail znovu (v editaci záznamu). Na výpočet aktuálního limitu to nemá vliv. Registrovaný odběratel může schválit doklad také přímo v aplikaci.
 9. Bude možné v evidenci zadávat položky s mínusovou hodnotou?
   
  Je možné zadávat i záporné částky. Jedná se např. o opravu dříve vydané faktury.   
 10. Je údaj o výši limitu a o průběžném stavu jeho plnění veřejně přístupný?
   
  Údaj o výši limitu a průběžném stavu jeho plnění je veřejně přístupný v aplikaci Seznam dodavatelů. Zobrazují se ověření dodavatelé, jejichž roční limit je nenulový. Pokud je aktuální limit roven ročnímu limitu, doklady nejsou započteny, protože buď nebyly zadány ve lhůtě 30 dní od zaplacení, nebo zatím nebyla spuštěna dávka pro započtení dokladů (spouští se 2-3x týdně), nebo nemáte uzavřenou dohodu s ÚP o uznání zaměstnavatele OZP/čestné prohlášení fyzické osoby OZP.
 11. Potřebuji zadávat faktury za několik dodavatelů pod svým přihlašovacím účtem.
   
  Aplikace umožňuje zadávat doklady za více dodavatelů. Viz Návod k aplikaci ENP.
 12. Je možné, aby za společnost dodavatele mohlo zadávat faktury náhradního plnění více pracovníků?
   
  Potřebujete-li zadávat doklady více pracovníky jedné firmy, najdete postup v Návodu k aplikaci ENP. .
 13. Jaké částky máme vyplňovat do faktury, s daní nebo bez daně?
   
  Podle zákona se zadávají částky bez DPH.
 14. Lze vytisknout doklady, abychom si mohli zkontrolovat, že máme vše správně, a doložit je našim klientům?
   
  Můžete provést export faktur do CSV souboru. Buď exportujete všechny doklady volbou Export všech dokladů do CSV souboru na záložce Doklady, nebo jen Export dokladů dle IČO do CSV souboru po zadání IČO do Statistiky odběratele dle IČO. Uložený soubor načtete do Excelu a můžete jej zpracovat a tisknout.
 15. Potřebujeme přehled o celkové částce potvrzených faktur, kterou jsme zadali konkrétnímu odběrateli (IČO). Tato částka se bude vázat na potvrzení pro odběratele..
   
  Použijte funkci Statistika odběratele dle IČO:
                                          Počet celkových dokladů, z toho schválených dokladů,
                                          Celková částka Kč, a z toho započtená částka Kč.
  Můžete také provést export faktur do Excelu a v něm pak třídění, sumace a tisky.
 16. Hlídá se u zadávání faktur překročení limitu, který si odběratel může vykázat?
   
  Limit za odběratele se nehlídá, a ani to nebylo záměrem. Je to v kompetenci obou stran.
 17. Jak to je s fakturami náhradního plnění dodanými koncem roku s úhradou např. 30.1.? Kam se toto plnění odběrateli i dodavateli (nám) započítá?
   
  Faktury náhradního plnění za běžný rok musí mít datum dodání do konce roku, aby se započetly do toho roku. Datum úhrady může být třeba v lednu a na vložení dokladu je pak až 30 dní, dokud odběratel nepodá hlášení za uplynulý rok na ÚP. Případné pozdější úhrady zůstanou nezapočtené.
 18. Jakým způsobem opravím chybu v identifikaci dodavatele? Chybí mi v názvu čárka.
   
  Opravu údajů o dodavateli můžete vyvolat ze základního formuláře Evidence náhradního plnění v horní liště tlačítkem pro opravu dodavatele.
 19. Jakým způsobem bude odběratel uplatňovat náhradní plnění, pokud jednotlivé splátky zasáhnou do více let? Z hlediska algoritmu by musel zadávat různá data dodání, aby mohl uplatnit dílčí částky za jednotlivé roky.
   
  Náhradní plnění lze uplatnit pouze za rok, v němž bylo odebráno, pokud bylo i zaplaceno do podání hlášení na ÚP za tento rok. V aplikaci se ale zatím neeviduje datum podání hlášení. Je nutné si to ohlídat.
 20. Zadávali jsme doklady za předchozí rok a nyní po novém roce tam nejsou. Jak se na ně dostanu?
   
  Doklady zadané za uplynulý rok si zobrazíte tak, že si kliknete nahoře u ročního limitu na kombo za rok a přepnete na rok předcházející uplynulému roku. Doklady za všechny roky si zobrazíte přepnutím komba na prázdnou (nevyplněnou) hodnotu.
 21. Kdy se nám započítají faktury s datem dodání v roce 2018?
   
  U dokladů s datem dodání v roce 2018 se podle nové právní úpravy platné od 1.1.2018 již nezjišťuje, zda v předcházejícím čtvrtletí zaměstnavatel splňuje podmínku zaměstnávání 50% OZP, ale zda má sjednánu s úřadem práce dohodu o uznání zaměstnavatele OZP účinnou k datu dodání. Navíc v 1. pololetí 2018 je zaměstnavatel dočasně uznán, jestliže mu byl vyplacen příspěvek na zaměstnávání OZP za rok 2017. Pokud však dohodu neuzavřete do konce pololetí, ale třeba až v srpnu, nebudou doklady za červenec splňovat podmínku pro započtení. Započtení dokladů provádíme dávkově cca 2x týdně. Doklady musí splňovat i další podmínky. Některé se nezapočtou z důvodu pozdního vložení nebo z důvodu nezadaného přepočteného ročního počtu OZP za 2017. Viz  následující dotaz.
   
 22. Zadala jsem přepočtený stav zaměstnanců za 4Q/2017, ale faktury vložené na rok 2018 jsou neschválené a nezapočtené a stav našeho konta je pořád 0.
   
  Pokud máte stav "0" v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnanců za předešlý rok, není ani vypočten roční limit pro aktuální rok a zbývající aktuální výše, klikněte na červenou nulu, nebo na ikonu vedle ní, a zadejte průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců OZP za předešlý rok. Program vám spočte limit na aktuální rok.
  Také doklad vložený po 30 dnech od zaplacení nelze započítat.
  Schválení dokladu odběratelem nemá na započtení dokladu žádný vliv. Nejde o zákonnou podmínku. Umožňuje komunikaci mezi dodavatelem a odběratelem.
   
 23. Při zadávání dokladů do evidence náhradního plnění importem CSV souboru nám to píše chybu: Nevalidní csv soubor: the nameMapping array and the number of columns read should be the same size (nameMapping length = 9, columns = 14).
   
  Zřejmě zpětně načítáte do ENP soubor faktur, které už byly do ENP založené a získal jste je exportem z ENP (14 sloupců).
 24. Jsem invalidní OSČV, nezaměstnávám žádné zaměstnance a v tabulce náhradního plnění se mi neodečítají faktury od schváleného limitu (Splňuje a Započteno je Ne).
   
  Na záložce OSVČ čestně prohlašte, že jste osoba samostatně výdělečně činná se zdravotním postižením, nezaměstnáváte žádné zaměstnance a Od - Do kdy tento status trvá. Po zadání se přepočítají vložené doklady, které patří do intervalu Od - Do a nastaví se jim příznaky Splňuje a Započteno.

  na dotazy dodavatelů

Jsem odběratel

 
 1. Je ENP přístupna odběratelům?
   
  Odběratel se na portálu zaregistruje a přihlásí se ke svému účtu. Na stránce ENP zažádá o přístup odběratele, vyplní elektronický formulář žádosti a uloží. Pak vytvoří žádost, kterou buď orazítkuje, podepíše a doručí příslušnému pracovišti ÚP nebo lépe zašle datovou schránkou. Úřad práce ověří údaje a odběrateli nastaví na účtu oprávnění pro přístup. Podrobněji viz Návod k aplikaci ENP kapitola 3.
   
 2. Jsou údaje o náhradním plnění, které bylo poskytováno od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017, dostupné k nahlédnutí pro odběratele?
   
  Ano, viz též předchozí.dotaz .
 3. Naše firma je rozvětvená do více závodů, spolupracují s různými dodavateli náhradního plnění, faktury by z naší firmy odběratelům potvrzovali různí lidé (resp. budou mít zadány u dodavatelů různé potvrzovací e-maily). Mohu mít jako zodpovědná osoba přístup do portálu ENP k nahlížení na jednotlivé dodávky od dodavatelů?
   
  Ano, viz dotaz 1.
 4. Bude stanovena doba, do kdy nejpozději musí odběratel potvrdit, že souhlasí/nesouhlasí s vložením dokladu do evidence NP? S tím souvisí i požadavek odběratelů na zadávání více e-mailových adres, aby byla zastupitelnost v případě dovolených, nemoci atd.
   
  Tyto lhůty neevidujeme. Zastupitelnosti můžete dosáhnout např. automatickým rozesíláním mailu na další adresy.
 5. Jsem odběratel a dodavatel uvedl nesprávně můj e-mail pro potvrzování dokladů. Můžete jej opravit?
   
  Opravovat e-maily u jednotlivých dokladů nemůžeme. Prosím kontaktujte dodavatele, aby uváděl jiný e-mail. Po opravě záznamu se pošle mail znova na opravenou adresu.
 6. Přišlo mi duplicitní potvrzení k faktuře, mám ji opětovně potvrdit?
   
  Pokud byl doklad editován či změněn po potvrzení, je znovu zasílána žádost o potvrzení dokladu. Potvrďte jej znovu.
 7. Je potvrzovací e-mail pro ověření dokladu časově omezen?
   
  Časové omezení je nastaveno na 14 dní. Po vypršení požádejte dodavatele, aby vám znovu poslal mail k ověření tohoto dokladu. Najde to v nabídce pro změnu dokladu.
 8. Ověření dokladu za rok 2018 hlásí chybu 200. Co s tím?
   
  Od 15. 2. 2019 nejde dělat žádné změny v dokladech za předchozí rok 2018.
 9. Ověření dokladu hlásí chybu Doklad nenalezen.  Co s tím?
   
  Buď byl doklad mezitím smazán samotným dodavatelem, a nebo vypršela 14-denní platnost klíče v odkazu. Viz dotaz 7. Požádejte dodavatele, aby opět zadal smazaný doklad a nebo aby znovu vyvolal zaslání e-mailu s platným ověřovacím klíčem. Jako registrovaný odběratel můžete doklady kontrolovat a schvalovat i přímo v aplikaci. Viz Návod k aplikaci ENP
 10. Opakovaně mi nejde schválit v portálu v evidenci náhradního plnění doklad. Po kliknutí na uvedený odkaz se nezdaří připojit na portál. Stále se načítá a nic se neděje. Několikrát jsem zkoušela a pořád se situace opakuje. Prosím o sdělení, jak v tomto případě postupovat.
   
  Zkuste na odkaz kliknout pravým tlačítkem a zvolit Otevřít odkaz. A pak opakovaně klávesou F5, nebo CTRL-F5 vyvolat přenačtení stránky. Nebo zkuste zkopírovat URL odkazu do adresního řádku nové záložky v prohlížeči a dát Enter. A nebo zkuste jiný prohlížeč, např. Mozilla. Jako registrovaný odběratel můžete doklady kontrolovat a schvalovat také přímo v aplikaci. Viz Návod k aplikaci ENP
 11. Kliknutím na odkaz zde mám ověřit vložený doklad. Když na odkaz kliknu, objeví se: Úpravy v aplikaci Evidence náhradního plnění je možné provádět až po přihlášení. Pro přístup je nutné se přihlásit. Kolegyni se přitom doklad objeví ihned po odkliknutí odkazu. Můžete mi prosím napsat, co s tím?
   
  Viz dotaz 9.
 12. Je možné spravovat doklady několika odběratelům pod jedním přihlášením?
   
  Ano, je možné přidělit oprávnění na více odběratelů. Potřebujete-li ověřovat doklady za několik odběratelů, najdete postup v Návodu k aplikaci ENP v kapitole Několik odběratelů pod jedním účtem 
 13. Je možné ověřit doklad náhradního plnění jiným způsobem než ověřovacím emailem?
   
  V aplikační části pro odběratele je umožněno přihlášenému odběrateli schválit doklady. Na začátku řádku dokladu je přidán aktivní prvek, pomocí kterého je možné doklad Schválit, Vrátit k opravě a Odmítnout. Je možné provést také opravu tohoto rozhodnutí.
Datum uveřejnění: 19.10.2017, Poslední aktualizace: 28.5.2019