MLSA integrated portal


Employment > For Citizens > Vacancies search > Advanced search
Změnit jazyk na - Český choice - English Змінити мову на - Українська The International page for all available languages.
MLSA Employment Social affairs EURES Forms
Search   Help   Home   Login
  You are not logged in. You can sign up.

Vacancy search

 
Contextual help
Transport connections
:
minutes or km
Required education
Appropriate for
Vacancy benefits
Suitability of profession for visually impaired
Suitability of the profession for the blind
Company Contextual help
Contextual help
To select multiple districts, hold down Ctrl and left-click the district name.

Contextual help days
Employment relationship
Shift rateSort by  or  or Contextual help

Vacancy search result

One vacancy offer found. one vacancy.
All districts have been searched for vacancies.

Page 1 of 1: Previous / Next

Demanded occupation:

Ředitel/ka příspěvkové organizace

Google translationOpen in a new window
  Sports, recreation and cultural centre managers (14319)
Workplace and contacts
  Company: Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, ID 00369021
  Workplace: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 10/16, 350 02 Cheb 2, district Cheb
  Report to: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, tel.: +420 736 650 073, e-mail: veronika.vodickova(a)kr-karlovarsky.cz, address: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
Vacancy characteristics
  Shift rate: Flexible Working Hours
  Employment relationship: Full-time employment
  Minimum degree of education: University
  Period of employment: from Oct 1, 2019
  Wage spread: from 35 691 CZK/month
Required skills: Driving Licence - driving of passenger cars - group B, aktivní řidič/ka Google translationOpen in a new window
  Working with a PC, dobrá znalost práce s PC Google translationOpen in a new window
Knowledge of languages: Czech - Active, znalost českého jazyka Google translationOpen in a new window
Comment on vacancy: Charakteristika vykonávané činnosti:
- řídící a manažerská činnost příspěvkové organizace.

Předpoklady:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
- trestní bezúhonnost
- znalost českého jazyka.

Požadavky na uchazeče:
- znalost právní problematiky v oblasti řízení a hospodaření příspěvkové organizace
- dobrá orientace v problematice muzeí a galerií - znalost právních norem pro správu veřejných sbírek ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a zásad ochrany movitého kulturního dědictví
- velmi dobré organizační a řídící schopnosti
- komunikační a organizační schopnosti
- samostatnost, časová flexibilita
- dobrá znalost práce s PC
- ŘP sk. B – aktivní řidič/ka
- občanská a morální bezúhonnost.

Výhodou:
- praxe v řídící funkci/ve vedoucí pozici
- zkušenost v oblasti kultury
- schopnost realizace investičních akcí
- aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační a podobná činnost
- orientace v oblasti dotační politiky státu, EU a dalších subjektů
- znalost světového jazyka na komunikační úrovni
- schopnost implementace obecně závazných právních předpisů do vnitřních norem.

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
- telefonní a e-mailové spojení uchazeče
- datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
- strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích, publikační činnost, jiné aktivity v oboru
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- čestné prohlášení dle § 4 o skutečnostech dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 451/1991 Sb.“) - nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971
- osvědčení dle § 4, odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. dokládající skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení), uchazeč předloží nejpozději dnem nástupu do funkce - nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971
- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (nelze nahradit čestným prohlášením ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
- souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění
- návrh střednědobé koncepce řízení a rozvoje organizace v rozsahu 6 normostran formátu A4 musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
1. popis současného stavu a činnosti organizace
2. vyhodnocení činnosti v předchozím období (slabé a silné stránky)
3. vize a cíle pro období 2020 - 2025
- jednotlivé programové linie (např. vědeckovýzkumná a badatelská činnost, kulturní, výchovná a společenská činnost pro veřejnost)
- technickoprovozní záležitosti
- marketing organiza
Google translationOpen in a new window
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/deska/stranky/skryte/volna_mista.aspx
Last modification: May 14, 2019 3:07:20 AM, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Cheb, job vacancy number: 16 225 710 794, send enquiry to employer:

Page 1 of 1: Previous / Next
Show search form

You can also have job vacancies sent to you by email or by text message. Apply settings po log in. Contextual help

Currently are submitted 268 requests to have vacancies sent.

There are 86 668 offers by employers in the Labour Office database, containing 313 819 vacancies.

You can download vacancies in HTML and XML format at /sz/download

Notice:
All official information provided by Labour Authorities is published exclusively on the Ministry of Labour portal. The Ministry of Labour portal is a public service - neither the Ministry of Labour nor Labour Offices can be held responsible for the entities that freely download the information to their websites and to their periodicals and they do not guarantee that any such vacancy information is current. The Ministry of Labour and Labour Offices are therefore not responsible for the correctness of information on other entities' websites. All services and information offered by Labour Offices are always free of charge.

refstat
The person responsible for complete information: Sekce nám. ministryně pro zaměstnanost ve spolupráci s generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR (odbor zaměstnanosti). Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Sitemap | Declaration of accessibility | Technical administration | Text version | Page validity