Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Zlínský kraj > Povinný podíl OZP
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Povinný podíl OZP

 

Kontaktní pracovníci v jednotlivých okresech

Kroměříž

Bc. Silvie Antošová

950 130 324

silvie.antosova@uradprace.cz

Uherské Hradiště

Mgr. Hana Kopačková

950 170 229

hana.kopackova@uradprace.cz

Uherský Brod

Ing. Veronika Kreislová

950 170 555

veronika.kreislova@uradprace.cz

Vsetín

Bc. Michaela Páralová

950 173 437

michaela.paralova@uradprace.cz

Zlín

Mgr. Jana Polišenská

950 175 409

jana.polisenska@uradprace.cz


Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou podle § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zaměstnanosti), povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Při zjišťování počtu zaměstnanců zaměstnavatele je pro tyto účely rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, který je zjišťován podle § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). POZOR NA ZAOKROUHLOVÁNÍ!!!

Uvedenou povinnost plní zaměstnavatel:
a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám,
c) odvodem do státního rozpočtu
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených pod písm. a) až c).

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února 2019 písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou. Pro zaslání Ohlášení plnění povinného podílu za rok 2018 (s razítkem a podpisem oprávněné osoby) prosím využijte datovou schránku iqqzpzd nebo poštovní služby. 

Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, mohou pro účely splnění povinnosti uvedené v § 81 odst. 1 poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 28násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. O poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci, která obsahuje identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty, datum dodání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na jehož základě byla dodávka výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněna.


Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl OZP vznikla.

Výše této průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2018 činí 31 225 Kč.

Odvod do státního rozpočtu podle § 82 odst. 1 zákona o zaměstnanosti poukazuje zaměstnavatel do 15. února 2019 do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce (15. února 2019 již musí být odvod připsán na účtu ÚP ČR).

Číslo účtu Úřadu práce ČR – krajské pobočky ve Zlíně: 7712-37828661/0710

Čísla bankovních účtů dalších poboček úřadu práce najdete na: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/oznamenioplneni

variabilní symbol = IČ zaměstnavatele, popřípadě u fyzické osoby = rodné číslo, konstantní symbol = 1148

Formulář Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele ke stažení na:

Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele 

Poslední aktualizace: 8. 1. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky