Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Zlínský kraj > Poradenské činnosti, IPS
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
 

 

Úřad práce ČR - Krajská pobočka ve Zlíně

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ

 

SLUŽBY IPS JSOU URČENY

·         žákům základních škol

·         studentům a absolventům SŠ, VOŠ a VŠ

·         uchazečům o zaměstnání a dalším zájemcům

IPS POSKYTUJE AKTUÁLNÍ INFORMACE O

·         síti středních, vyšších odborných a vysokých škol ČR

·         studijních a učebních oborech

·         podmínkách a průběhu přijímacího řízení

·         charakteristice a nárocích jednotlivých profesí

·         možnostech uplatnění absolventů všech stupňů vzdělání v praxi

·         situaci na trhu práce v regionu i v celé ČR

·         podmínkách a možnostech rekvalifikace

IPS KLIENTŮM POMÁHÁ

·         při výběru vhodného studijního nebo učebního oboru

·         při vyhledávání školy ke zvolenému oboru

·         při změně studia, při přestupu na jinou školu

IPS MÁ K DISPOZICI

·         celorepublikovou databázi škol

·         počítačový program pro testování profesních zájmů

·         krátké informativní videoklipy o jednotlivých povoláních

·         popisy profesí s informacemi o pracovních činnostech, pracovním prostředí, zdravotních požadavcích

·         informační materiály o středních školách

IPS REALIZUJE

·         individuální a skupinové poradenství pro žáky základních škol zaměřené na volbu povolání

·         samoobslužné testování profesních zájmů

·         besedy pro studenty středních škol zaměřené na problematiku vstupu do zaměstnání

·         skupinové a individuální poradenství pro uchazeče o zaměstnání, resp. veřejnost směřující k uplatnění na trhu práce

INFORMACE K VOLBĚ POVOLÁNÍ A KARIÉROVÉMU PORADENSTVÍ NAJDETE TAKÉ NA INTERNETU

·         portal.mpsv.cz - portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

·         www.burzaskol.cz - databáze středních škol zlínského kraje

·         www.atlasskolstvi.cz - celostátní databáze všech typů škol, informace, rady

·         www.is.braillnet.cz/skoly.php - databáze škol pro zdravotně postižené

·         www.vysokeskoly.cz - celostátní databáze, vyhledávač oborů, zajímavosti

·         www.gwo.cz - průvodce světem povolání

·         www.scio.cz - informace a možnosti přípravy na přijímací zkoušky na SŠ, VŠ

·         www.istp.cz -        JOB TIP - poradce při výběru povolání

NSP – více informací o povolání

DAT - databáze dalšího profesního vzdělávání

·         www.infoabsolvent.cz - informace k volbě povolání, videofilmy, profitest

·         www.narodnikvalifikace.cz - přehled kvalifikací celostátně uznávaných v ČR

·         www.zkola.cz - informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje (Kam na školu ve Zlínském kraji, Přijímací řízení na SŠ a VOŠ, II. a další kola přijímacího řízení na SŠ, Podpora řemesel v odborném školství aj.)

·         www.europass.cz - celoevropský soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele

INTERNÍ SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ

Motivační programy k sebeprezentaci a změnám v zákonech (informace o situaci na trhu práce v regionu a ČR, poradenství zaměřené na schopnost sebeprezentace u zaměstnavatele, zpracování vhodné osobní dokumentace, vyhledávání pracovních míst a upozornění na novely zákonů).

Job club (skupinový poradenský program spojený s nácvikem komunikačních dovedností a technik vyhledávání zaměstnání).

Informační schůzky pro nově evidované uchazeče (poradenství k hledání uplatnění a kontaktování zaměstnavatele, aktuální nabídka poradenských programů, rekvalifikací, nástrojů APZ, služeb ÚP, EURES poradenství, informace o situaci na trhu práce, atd.).

INTERNÍ INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

Karierové poradenství - poradenství k uplatnění v zaměstnání při využití možností a schopností uchazeče, doplněný doporučením dalšího postupu.

Zpracování životopisu, motivačního dopisu.

Poradenství k tvorbě e-mailové adresy a elektronické komunikaci se zaměstnavateli.

Poradenství ke studiu - informace o všech stupních vzdělání, konzultace, testy.

Bilanční diagnostika – psychologické testy určené pro uchazeče, kteří jsou motivováni ke změně, ale nevědí, jakým směrem a jak tuto změnu realizovat (Zlín).

Psychologické poradenství – konzultace s psychologem, kdy odborník hledá společně s klientem optimální řešení jeho problémů, event. doporučí další formu terapie (Zlín).

Sociálně – psychologické poradenství – psychologické a sociální poradenství pro osoby, které se nacházejí v obtížné životní situaci a uvítají podporu při překonání psychických a sociálních obtížích.

EXTERNÍ PORADENSTVÍ

Portál MPSV – Poradenský program s PC

Cíl:

·         Seznámit účastníky s efektivními možnostmi využití samoobslužných informačních systémů při vyhledávání pracovních příležitostí a orientaci na trhu práce a zvýšit tak šance na jejich uplatnění.

·         Zpracovat osobní portfolio účastníků (dokumentace potřebná pro komunikaci se zaměstnavateli).

·         Praktický nácvik na PC.

·         Připravit účastníky k osobní sebeprezentaci při jednání se zaměstnavatelem, aktivní nácvik komunikačních strategií získávání zaměstnání, sebeprezentace dle zpracované dokumentace.

JOB CLUB

Cíl:

·         Připravit účastníky kurzu na jednání se zaměstnavatelem (přijímací pohovor, výběrové řízení).

·         Aktivizovat a motivovat účastníky k převzetí osobní zodpovědnosti při uplatnění se na trhu práce.

·         Zpracovat portfolio osobní dokumentace k jednání se zaměstnavatelem, naučit účastníky efektivně vyhledávat pracovní příležitosti a komunikovat se zaměstnavateli prostřednictvím PC.

·         Doporučit každému účastníku vhodný kariérní postup na základě sebepoznání, resp. výsledků individuálního poradenství.

·         Předat účastníkům základní informace z pracovněprávní problematiky a finanční gramotnosti.

Finanční poradenství pro každého

Cíl:

·         Motivovat účastníky k vytváření osobní finanční strategie s ohledem na řešení jejich aktuální životní situace v období hledání nového pracovního uplatnění.

·         Objasnit účastníkům tematiku finanční gramotnosti, tj. znalostí, dovedností a postojů nezbytných k tomu, aby se orientovali v problematice finančních produktů v souvislosti s odpovědným přístupem k hospodaření s penězi.

·         Analyzovat příčiny zadlužování občanů, naučit účastníky, jak zadlužování předcházet, jak řešit následky, jak samostatně přistupovat ke správě finančního portfolia.

Bilanční diagnostika

Cíl:

·         Zajistit pomocí odborných psychodiagnostických metod komplexní analýzu schopností a možností klienta, zjistit jeho zájmovou orientaci a pracovní motivaci.

·         Zhodnotit dosavadní pracovní zkušenosti, osobní anamnézu účastníka a doporučit vhodné pracovní zařazení, profesní orientaci v návaznosti na potřeby trhu práce.

·         Navrhnout případný další postup ke zvýšení šancí na trhu práce, např. aktivity zaměřené k doplnění a rozšíření kvalifikace.

Individuální pohovory

Cíl:

·         Prostřednictvím individuálního přístupu řešit problémy účastníka kurzu.

·         Uplatněním systemického přístupu zjistit překážky, které uchazeči brání v úspěšném zařazení se na trh práce.

·         Navrhnout aktivity, které by mohly tyto překážky odstranit a pomoci klientovi najít zaměstnání.

Počítačová pracovní diagnostika

Cíl:

·         Rozpoznat odborné předpoklady a kompetence účastníků počítačové pracovní diagnostiky uplatnitelné na trhu práce, při volbě povolání, dalším vzdělávání nebo při změně profesní orientace.

·         Posoudit osobnostní předpoklady, dovednosti, zájmy a pracovní motivaci účastníků a prostřednictvím interpretace výsledků jim doporučit další možnosti pracovní orientace, resp. zvyšování kvalifikace.

Sebeprezentace na trhu práce

Cíl:

·         Připravit účastníky kurzu na jednání se zaměstnavatelem (přijímací pohovor, výběrové řízení).

·         Objasnit účastníkům potřebu správné sebeprezentace při písemné či ústní komunikaci se zaměstnavatelem.

·         Aktivizovat a motivovat klienty k převzetí osobní zodpovědnosti při uplatnění se na trhu práce.

·         Seznámit účastníky se situací na trhu práce.

Pracovněprávní minimum

Cíl:

·         Seznámit účastníky kurzu se základními ustanoveními zákoníku práce týkajícími se pracovního poměru, stručně poukázat na ustanovení občanského zákoníku, příp. zákona o zaměstnanosti v souvislosti s možnými situacemi při hledání a získání nového zaměstnání.

·         Dobrou informovaností přispět k motivaci a aktivizaci účastníků a zároveň posílit právní vědomí klientů v oblasti právních norem souvisejících s hledáním budoucího zaměstnání.

·         Seznámit s problémy, které mohou nastat v průběhu pracovněprávního vztahu.

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY PORADENSTVÍ A IPS

Úřad práce ČR – Krajská pobočka ve Zlíně, Čiperova 5182, 760 42 Zlín

Mgr. Ilona Šumíčková

e-mail: Ilona.Sumickova@uradprace.cz                                               tel: 950 175 503        

Ing. Marek Havelka

e-mail: Marek.Havelka@uradprace.cz                                                  tel: 950 175 532

Ing. Petra Jarošová

e-mail: Petra.Jarosova@uradprace.cz                                                 tel: 950 175 199

Mgr. Lenka Piňosová

e-mail: Lenka.Pinosova@uradprace.cz                                               tel: 950 175 519

Mgr. Josef Šrámek

e-mail: Josef.Sramek@uradprace.cz                                                  tel: 950 175 530

Mgr. Lucie Helisová

e-mail: Lucie.Helisova@uradprace.cz                                                 tel: 950 175 513

Alena Kobylíková Škrabanová

e-mail: Alena.Kobylikova@uradprace.cz                                             tel: 950 175 512

 

 

Pracoviště Kroměříž - Erbenovo nábř. 4251, 767 01 Kroměříž

Mgr. Michaela Hrdinová

e-mail: Michaela.Hrdinova@uradprace.cz                                          tel: 950 130 334

Eva Diblíková, DiS

e-mail: Eva.Diblikova@uradprace.cz                                                  tel: 950 130 340

Ing. Helena Družbíková Ph. D.

e-mail: Helena.Druzbikova@uradprace.cz                                          tel: 950 130 335

Dana Gajdošová

e-mail: Dana.Gajdosova@uradprace.cz                                             tel: 950 130 304

Mgr. Martina Svačinová

e-mail: Martina.Svacinova@uradprace.cz                                             tel: 950 130 327

 


Pracoviště Uherské Hradiště - Na Morávce 1215, 686 52 Uherské Hradiště

Mgr. Miroslava Úlehlová

e-mail: Miroslava.Ulehlova@uradprace.cz                                           tel: 950 170 251

Iveta Kunovská, DiS         

e-mail: Iveta.Kunovska@uradprace.cz                                           tel: 950 170 278

Iva Hatláková         

e-mail: Iva.Hatlakova@uradprace.cz                                                  tel: 950 170 276

Ing. Lucie Hlůšková        

e-mail: Lucie.Hluskova@uradprace.cz                                                 tel: 950 170 267

 

Pracoviště Vsetín - Pod Žamboškou 1024, 755 01 Vsetín

Bc. Kateřina Špačková

e-mail: Katerina.Spackova1@uradprace.cz                                          tel: 950 173 433

PhDr. Zdenka Janušová

e-mail: Zdenka.Janusova@uradprace.cz                                             tel: 950 173 469

Bc. Renata Dorňáková

e-mail: Renata.Dornakova@uradprace.cz                                           tel: 950 173 446

Andrea Konvičná

e-mail: Andrea.Konvicna@uradprace.cz                                           tel: 950 173 452

 

Poslední aktualizace: 8. 11. 2018
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky