Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Zlínský kraj > Aktivní politika zaměstnanosti
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA NÁSTROJE

AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI (APZ)

VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2018

K nejvíce využívaným nástrojům APZ ve Zlínském kraji patří:

VEŘEJNĚPROSPĚŠNÉ PRÁCE (VPP)

Jedná se o časově omezené pracovní příležitosti, zejména o nekvalifikované práce, spočívající v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo veřejně prospěšných institucí. Jinou obdobnou činností může být činnost osobního asistenta osob se zdravotním postižením, pomocné práce v oblasti charity, sociální a kulturní oblasti, pomocné práce ve školách a při údržbě sportovišť apod.

Na VPP se poskytuje příspěvek na nejobtížněji umístitelné uchazeče o zaměstnání:

Ø  osoby dlouhodobě nezaměstnané (délka evidence nad 18 měsíců),

Ø  osoby pečující o dítě do 15 let + délka evidence nad 9 měsíců,

Ø  osoby starší 50 let + délka evidence nad 6 měsíců,

Ø  zdravotně postižené osoby + délka evidence nad 6 měsíců,

Ø  osoby, kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce (ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvání v dlouhodobé nezaměstnanosti apod.) + délka evidence nad 3 měsíce,

Ø  osoby, které budou vykonávat činnost Asistenta prevence kriminality bez ohledu na délku evidence.


Měsíční výše příspěvku na jedno vytvořené pracovní místo: až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů, maximálně 15 000 Kč.

Kontakty Zlínský kraj

okres

telefon

e-mail

Kroměříž

Miroslava Vávrová

950 130 322

miroslava.vavrova@uradprace.cz

Uherské Hradiště

Miroslav Lukeš

950 170 263

miroslav.lukes@uradprace.cz

Vsetín

Kateřina Šuláková, DiS.

950 173 427

katerina.sulakova@uradprace.cz

Zlín

Bc. Markéta Vaculíková

950 175 405

marketa.vaculikova@uradprace.cz

SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTA (SÚPM)

 Jedná se o pracovní místa, která zaměstnavatel vyhrazuje (SÚPM – vyhrazené pracovní místo) nebo zřizuje (SÚPM – nové pracovní místo) a obsazuje je uchazeči o zaměstnání. SÚPM je i pracovní místo, které zřizuje uchazeč o zaměstnání na základě dohody s ÚP ČR za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti (SÚPM – SVČ).

Společensky účelná pracovní místa se vyhrazují nebo zřizují pro uchazeče:

Ø  osoby dlouhodobě nezaměstnané (délka evidence nad 12 měsíců),

Ø  osoby pečující o dítě do 15 let + délka evidence nad 9 měsíců,

Ø  osoby starší 50 let + délka evidence nad 9 měsíců,

Ø  osoby mladé do 30 let + délka evidence nad 9 měsíců,

Ø  zdravotně postižené osoby + délka evidence nad 6 měsíců,

Ø  osoby, kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce (ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvání v dlouhodobé nezaměstnanosti apod.) + délka evidence nad 3 měsíce.

 Společensky účelná pracovní místa – vyhrazená

Měsíční výše příspěvku na jedno vyhrazené pracovní místo:

až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů, maximálně 13 000 Kč. V případě zdravotně postižených osob nebo osob starších 50 let činí měsíční výše maximálně 15 000. U absolventů do 25 let nebo u absolventů VŠ do 30 let za předpokladu nástupu na pozici odpovídající vystudovanému oboru činí měsíční výše příspěvku maximálně 15 000 Kč. V případě osob starších 55 let činí měsíční výše příspěvku maximálně 18 000 Kč.

Doba poskytování příspěvku: 4 měsíce s podmínkou, že pracovní poměr se uzavírá minimálně na dobu 1 roku nebo na dobu neurčitou. Hodnoticí komise APZ přihlíží při rozhodování o poskytování příspěvku k délce výkonu nekolidujícího zaměstnání u žadatele.

 Společensky účelná pracovní místa – zřízená

Stanovená výše příspěvku: s ohledem na skutečnou výši nákladů na vytvoření místa, maximálně však do výše 50 000 Kč.

Doba poskytování příspěvku: jednorázový příspěvek v případě doby obsazení SÚPM zřízeného u zaměstnavatele minimálně na 730 (731, je-li ve sjednaném období přestupný rok) kalendářních dnů.  

Společensky účelná pracovní místa – SVČ

Společensky účelná pracovní místa se zřizují pro uchazeče:

Ø  osoby dlouhodobě nezaměstnané (délka evidence nad 12 měsíců),

Ø  osoby pečující o dítě do 15 let + délka evidence nad 6 měsíců,

Ø  osoby starší 50 let + délka evidence nad 6 měsíců,

Ø  osoby mladé do 30 let + délka evidence nad 6 měsíců,

Ø  zdravotně postižené osoby + délka evidence nad 3 měsíce,

Ø  osoby, kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce (ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvání v dlouhodobé nezaměstnanosti apod.) + délka evidence nad 3 měsíce.

Základní kritéria pro poskytnutí příspěvku:

·         je doporučeno absolvování rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, včetně obhajoby podnikatelského záměru a doložení osvědčení o úspěšném ukončení (ne starší 3 let)

·        uchazeč o zaměstnání zahajující samostatnou výdělečnou činnost v posledních 5 letech nepodnikal.

 Stanovená výše příspěvku: s ohledem na skutečnou výši nákladů na vytvoření místa, maximálně však do výše 80 000 Kč.

Doba výkonu samostatné výdělečné činnosti: minimálně 365 (366, je-li ve sjednaném období přestupný rok) kalendářních dnů.

 

Kontakty Zlínský kraj

okres

telefon

e-mail

Kroměříž

Bc. Kateřina Míšová

Stanislav Úlehla (SÚPM - SVČ)

950 130 321

950 130 323

katerina.misova@uradprace.cz

stanislav.ulehla@uradprace.cz

Uherské Hradiště

Mgr. Hana Kopáčková

Ing. Jana Muchová (SÚPM – SVČ)

950 170 229

950 170 260

hana.kopackova@uradprace.cz

jana.muchova@uradprace.cz

Vsetín

Mgr. Ing. David Matocha

Mgr. Jitka Škrottová

Alena Koňaříková (SÚPM - SVČ)

Bc. Michaela Páralová

950 173 425

950 173 447

950 173 423

950 173 437

david.matocha@uradprace.cz

jitka.skrottova@uradprace.cz

alena.konarikova@uradprace.cz

michaela.paralova@uradprace.cz

Zlín

Bc. Marika Zápecová

Mgr. Hana Řezníčková (SÚPM - SVČ)

950 175 403

950 175 417

marika.zapecova@uradprace.cz

hana.reznickova@uradprace.cz

Obecný postup pro poskytnutí příspěvku:

1. Zpracování žádosti a její předání na místně příslušné Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR (dle okresu). Doložení povinných příloh (tj. potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu, celního úřadu, OSSZ, všech zdravotních pojišťoven, kde má žadatel pojištěny své zaměstnance a potvrzení o vedení bankovního účtu na IČ nebo na RČ pro bezhotovostní poskytování příspěvků v rámci APZ).

2. Projednání žádosti Hodnotící komisí APZ (obvykle se koná 1x týdně), schválení žádosti.

3. Podepsání Dohody o poskytnutí příspěvku mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce ČR.

4. Uzavření pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, na kterého se příspěvek vztahuje, doložení kopie pracovní smlouvy na Úřad práce ČR (dle okresu).

5. Vyúčtování příspěvku měsíčně zpětně na základě doručeného formuláře „Vyúčtování mzdových nákladů“, musí být doloženo nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období.

6. Proplacení příspěvku do 30 kalendářních dnů od doručení „Vyúčtování mzdových nákladů“ na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa a příspěvek na zapracování jsou určeny na podporu zaměstnávání uchazečů o zaměstnání. Základní podmínkou přiznání příspěvku tedy je, že přijímaný zaměstnanec je v době vyřizování žádosti evidovaným uchazečem o zaměstnání.

DŮLEŽITÉ!

Pracovní poměr s uchazečem o zaměstnání musí být uzavřen až po podpisu dohody s ÚP ČR.

Není možné požádat o příspěvek dodatečně a žádost vyřizovat se zpětnou platností.

Nově je také poskytován uchazečům o zaměstnání

PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU, PŘÍSPĚVEK NA PŘESTĚHOVÁNÍ

 

PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU

O příspěvek je nutno požádat před ukončením evidence uchazečů o zaměstnání.

Doba poskytování příspěvku může činit maximálně 12 měsíců.

Výše příspěvku se pohybuje v rozmezí od 1 000 Kč do 3 500 Kč měsíčně podle dojezdové vzdálenosti.

PŘÍSPĚVEK NA PŘESTĚHOVÁNÍ

Výše příspěvku je stanovena ve výši 50 000 Kč a poskytuje se jednorázově bezhotovostně.

O příspěvek je nutno požádat nejdéle do 6 měsíců od ukončení evidence na ÚP ČR.

 

Kontakty Zlínský kraj

okres

telefon

e-mail

Kroměříž

Denisa Pospíšilíková

950 130 337

denisa.pospisilikova@uradprace.cz

Ing. Lucie Vymětalová

950 130 373

lucie.vymetalova@uradprace.cz

Uherské Hradiště

Mgr. Hana Kopáčková

950 170 229

hana.kopackova@uradprace.cz

Vsetín

Rožnov pod Radhoštěm

Valašské Meziříčí

Mgr. Tereza Blahová

950 173 441

tereza.blahova@uradprace.cz

Mgr. Jitka Škrottová

950 173 447

jitka.skrottova@uradprace.cz

Mgr. Jitka Škrottová

950 173 447

jirka.skrottova@uradprace.cz

Zlín

Ing. Kateřina Stuchlíková

950 175 192

katerina.stuchlikova@uradprace.cz

Bc. René Polách

950 175 406

rene.polach@uradprace.cz

 

Další nástroje APZ realizované ve Zlínském kraji:

Rekvalifikace

Překlenovací příspěvek

Příspěvek na zapracování

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

 

 

Poslední aktualizace: 22. 8. 2018
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky