Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Vysočina > Projekty ESF > Ukončené projekty > Regionální > Odborné praxe pro mladé do 30 let
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

logoZhodnocení projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Kraji Vysočina“


Číslo projektu:                                  CZ.1.04/2.1.00/70.00062

Doba realizace:                                 1. 7. 2013 – 30. 11. 2015

Celkový rozpočet:                            92 149 443,--- Kč

Celkové vyčerpané prostředky:      85 773 330,11 Kč

Cílovou skupinou tohoto projektu byla: skupina nezaměstnaných osob – mladí do 30 let věku. Podmínkou bylo, že tito mladí museli být v evidenci některého kontaktního pracoviště ÚP ČR v Kraji Vysočina a zároveň jejich pracovní zkušenost byla maximálně 2 roky.

Cílem projektu bylo pomoci mladým lidem k lepší uplatnitelnosti na trhu práce, a to zejména poskytnutím roční praxe formou vyhrazeného společensky účelného pracovního místa (SÚPM). V rámci projektu tedy účastníci získali odborné pracovní zkušenosti, zodpovědnost a samostatnost, tzn. takové kompetence, které zaměstnavatelé po svých zaměstnancích nejvíce vyžadují.

 

Aktivity projektu

Od 8/2013 začaly probíhat výběry klientů do projektu. Jednalo se o výběr potencionálních zájemců o projekt z řad uchazečů o zaměstnání. Za celou dobu projektu tj. od počátku realizace do 6/2015 bylo na informačních schůzkách seznámeno s projektem 480 osob, z tohoto počtu projevilo celkem 478 osob zájem o vstup do projektu (podpis dohody o účasti v projektu).

Klienti byli následně zapojováni do aktivizačního kurzu. Během období realizace projektu bylo zapojeno celkem 225 osob, z nichž všichni úspěšně kurz dokončili. Aktivizační kurz byl realizován pouze do dubna 2014, poté bylo od realizace upuštěno a to zejména z důvodu navyšování rozpočtu a možnosti pružně reagovat na umisťování účastníků projektu na odborné praxe. Od května 2014 bylo tedy účastníkům poskytováno pouze individuální poradenství týkající se trhu práce dle jejich potřeb a poté byli umisťováni na odborné praxe. V rámci individuálního poradenství bylo zrealizováno celkem 478 konzultací. Na odborné praxe bylo umístěno celkem 447 osob.

Přímá podpora

Během realizace kurzu mohli účastníci čerpat přímou podporu ve formě občerstvení a proplácení cestovného a před nástupem na odbornou praxi jim byla proplácena zdravotní prohlídka. V rámci přímé podpory byly vypláceny i mzdové dotace v rámci odborných praxí a příspěvky na mentora. Na přímé podpoře bylo celkem vyplaceno 79 229 864,80 Kč.

Publicita

Projekt byl uveřejněn na http://www.esfcr.cz/projekty/odborne-praxe-pro-mlade-do-30-let-v-kraji-vysocina. Aktivita publicity byla zajištěna zřízením vlastních stránek projektu zde na portále MPSV, kde byly v případě potřeby prováděny aktualizace. Publicita byla realizována také prostřednictvím plakátů, letáků a propagačních předmětů.

                Letáky pro cílovou skupinu v počtu 300 ks

                Letáky pro zaměstnavatele v počtu 300 ks

                Plakáty v počtu 50 ks

Propagační předměty:

Plastové složky s chlopněmi 180 ks

Sada pentelka + propiska 180 ks                    

Peněženka na mince 180 ks

 

Plakáty a letáky byly předány na úřady práce v Kraji Vysočina během měsíce srpna 2013. Distribuce propagačních předmětů klientům projektu probíhala v rámci aktivizačního kurzu. V rámci publicity proběhla i inzerce v MF Dnes – příloha Zaměstnavatelé. Inzerát informoval o průběhu projektu a jeho výsledcích celkově za jednotlivé regiony Kraje Vysočina. Na publicitu bylo použito celkem 50 690,40 Kč.

Monitoring

V rámci monitoringu probíhaly následující aktivity: zpracování monitorovacích zpráv průběžných a závěrečné MZ, dále probíhaly kontroly u zaměstnavatelů.

 

Celkové zhodnocení projektu:

Původních cílů projektu, které byly stanoveny v projektové žádosti, bylo dosaženo. Cílové indikátory byly splněny.

Počet podpořených osob – celkem plánováno 435

Indikátor byl 8 x navyšován (původní plán v žádosti byl 180, s 1. navýšením rozpočtu byl tento indikátor zvýšen o 27 osob, s 2. o 41 osob, s 3. o 65 osob, s 4. o 30 osob, s 5.  25 osob, s 6.  16 osob, s 7. o 15 osob a s 8.  36 osob, tedy na 435)

Tento indikátor byl překročen o 43 osob.

Zdůvodnění: K překročení došlo z důvodu předčasného ukončování dohod SÚPM, takto docházelo k úspoře prostředků a tedy mohlo být podpořeno více osob, než bylo plánováno. Z celkového počtu podpořených osob bylo na dohodách SÚPM podpořeno celkem 447 osob, přičemž dvě osoby byly podpořeny u dvou zaměstnavatelů (dohod SÚPM tedy celkem 449), a to z důvodu nespokojenosti, ale celková doba podpory nepřekročila max. dobu 12 měsíců. Z 447 osob, které byly podpořeny odbornou praxí, bylo 314 osob podpořeno max. dobou 12 měsíců, přičemž 262 osob z 314 tuto odbornou praxi úspěšně dokončilo, tedy získalo roční praxi díky projektu. Tedy z pohledu hlavního cíle projektu, poskytnutí roční praxe, bylo toto dosaženo u 83,44 % osob. U zbývajících osob, tj. u 133 osob, nelze procento úspěšnosti jednoznačně stanovit, protože jim již byla poskytována podpora v podobě odborné praxe pouze na zkrácenou dobu. Poskytování zkrácené podpory bylo zapříčiněno blížícím se datem ukončení projektu.

Počet úspěšných absolventů kurzů – celkem plánováno 205

Indikátor byl jedenkrát navýšen a to o 35 osob, tedy na 205 osob. Aktivizační kurz byl realizován naposledy v dubnu 2014, poté už z důvodu pružnosti umisťování účastníků na odbornou praxi nebyl aktivizační kurz realizován. Účastníci byli podporováni individuálním poradenstvím.

Počet úspěšných absolventů byl překročen o 20 osob.

Zdůvodnění: Většina účastníků, kteří byli zařazeni do aktivizačního kurzu, úspěšně absolvovali.

 

Projekt byl úspěšný, což dokazují výše uvedené indikátory. Cílová skupina hodnotila realizaci projektu i aktivity projektu za přínosné. Na základě zkušeností tohoto projektu byl připraven i další projekt zaměřený na obdobnou cílovou skupinu pro Kraj Vysočina s názvem Záruky pro mladé v Kraji Vysočina.

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky