Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Vysočina > Povinný podíl OZP
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Informace pro zaměstnavatele týkající se zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením


Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou podle § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zaměstnanosti), povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Při zjišťování počtu zaměstnanců zaměstnavatele je pro tyto účely rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, který je zjišťován podle § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).

Uvedenou povinnost plní zaměstnavatel:
a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od OZP, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu

nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených pod písm. a) až c).

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit Krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou.

Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, mohou pro účely splnění povinnosti uvedené v § 81 odst. 1 poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 28násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění údaje o poskytnutém plnění vloží do evidence vedené ministerstvem podle § 84 zákona o zaměstnanosti.

Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl OZP vznikla.

Výše průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2018 činila 31 225 Kč, jak vyplývá ze Sdělení MPSV č. 311/2018 Sb., ze dne 12. prosince 2018.

Odvod do státního rozpočtu podle § 82 odst. 1 zákona o zaměstnanosti poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce ČR.

Číslo účtu Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Jihlavě: 7712-37822681/0710, variabilní symbol = IČ poukazující organizace, konstantní symbol = 1148.

U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce podle § 14 odst. 3 písm. b) zákona o zaměstnanosti, se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.

Formulář „Ohlášení plnění povinného podílu OZP na celkovém počtu zaměstnanců“ je k dispozici zde :

ohlášení plnění povinného podílu OZP za rok 2018

Povinný podíl OZP od 1.10.2017

Od 6. 2. 2018 byla pro odběratele náhradního plnění zpřístupněna možnost registrace pro nahlížení do Evidence náhradního plnění na portále MPSV. Návod k vytvoření žádosti o registraci je dostupný na stránkách technické podpory zde.

Oznámení pro zaměstnavatele o změnách v oblasti plnění povinného podílu

Od 1. 10. 2017 vstoupila v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která stanovuje povinnost pro dodavatele náhradního plnění zadávat jednotlivá náhradní plnění do evidence náhradního plnění přístupné na adrese http://portal.mpsv.cz/web/zamestnavani-ozp/enp. Na stejné adrese je k dispozici také podrobný popis změn obsažených v této novele (https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/novela2017.pdf) a manuál pro práci s evidencí náhradního plnění (https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/evidence_manual.pdf).

Odpovědi na případné dotazy naleznete zde nebo Vám je zodpoví níže uvedené kontaktní osoby.

Zda dodavatel může nabízet náhradní plnění povinného podílu, si můžete ověřit v Seznamu dodavatelů náhradního plnění.Kontaktní osoby pro problematiku plnění povinného podílu OZP

Jihlava Filip Jarco, tel: 950 123 472, e-mail: filip.jarco@uradprace.cz
Pelhřimov Ing. Eliška Hošková, tel: 950 145 324, e-mail: eliska.hoskova@uradprace.cz
Třebíč Marie Nováková, tel: 950 169 659, e-mail: marie.novakova3@uradprace.cz
Žďár nad Sázavou Dana Laryšová, tel: 950 177 484, e-mail: dana.larysova@uradprace.cz
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky