Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Ústecký kraj > Kontaktní pracoviště > Rumburk > Rekvalifikace
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.                                                                                                             

                                                                                   

   Úřad práce ČR


                                                                         


Rekvalifikace


(dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)


 


 


Rekvalifikace pomáhá:


 • řešit problémy uchazečů / zájemců o zaměstnání se zajištěním vhodného zaměstnání

 • řešit problémy zaměstnavatelů se zajištěním vhodné pracovní síly s potřebnou kvalifikací na trhu práce


 


Rekvalifikace je:


 • získání nové kvalifikace

 • zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování

 • získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala (pro uchazeče se základním vzděláním)


 


Kdo může být zařazen do rekvalifikace?


Uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, evidovaný na Úřadu práce, který:


 • splňuje vstupní kvalifikační předpoklady pro daný kurz (např. vzdělání, zdravotní stav, trestní bezúhonnost, apod.)

 • aktivně spolupracuje s úřadem práce


 


Rekvalifikace musí být:


 • potřebná – tzn., že dosavadní kvalifikace je neuplatnitelná, nejsou volná místa, zprostředkování zaměstnání nebylo dosud úspěšné


 • účelná – tzn., že uchazeč má po ukončení rekvalifikace reálnou šanci získat zaměstnání


Rekvalifikace se realizují v rekvalifikačních zařízeních, která mají udělenou akreditaci dle § 108, odst. 2 zákona o zaměstnanosti nebo podle jiného zvláštního právního předpisu (tj. např. svářečské průkazy, rozšíření ŘP, obsluha VZV, obsluha stavebních strojů).


Databáze rekvalifikačních kurzů s akreditací vydanou MŠMT je na webových stránkách MŠMT: www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/databaze


 


Způsoby rekvalifikace:


 • běžné

 • zvolené

 • zaměstnanecké


 


1.) BĚžné rekvalifikace


 • zabezpečuje je úřad práce na základě dohod

 • rekvalifikační zařízení vybírá úřad práce (vysoutěžené ve veřejné zakázce)

 • zájem o zařazení do běžné rekvalifikace projednat se svojí zprostředkovatelkou

 • ÚP hradí za účastníka cenu kurzu

 • ÚP může přispět i na úhradu prokázaných nutných výdajů (cestovné, zdravotní prohlídka)

 • po dobu rekvalifikace má uchazeč nárok na tzv. „Podporu při rekvalifikaci“, ta činní 60% průměrného čistého výdělku nebo základu pojistného


Úřad práce rozhodnutím vyřadí z evidence uchazeče, který bez vážných důvodů:


 • odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci

 • neúčastní se výuky ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy

 • neplní studijní a výcvikové povinnosti

 • nepodrobí se závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností (závěrečné zkoušce)


do nové evidence až po 6 měsících ode dne vyřazení z evidence


Uchazeč / zájemce o zaměstnání uhradí náklady rekvalifikace, pokud:


 • bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci

 • odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci


 


2.) Zvolené rekvalifikace


 • uchazeč / zájemce si sám volí pracovní činnost, na kterou se chce rekvalifikovat

 • uchazeč / zájemce si sám vybere rekvalifikační zařízení, které rekvalifikaci provede

 • ÚP zaplatí rekvalifikačnímu zařízení pouze cenu kurzu, včetně zkoušky a to jen v případě, že rekvalifikaci účastník úspěšně ukončí

 • ÚP nemůže přispívat na úhradu jakýchkoliv vedlejších nákladů rekvalifikace (cestovné, zdravotní prohlídka, výpis z rejstříku trestu)

 • při zvolené rekvalifikaci nemá uchazeč nárok na „Podporu při rekvalifikaci“, zůstává mu běžná podpora v nezaměstnanosti, pokud na ní má nárok


 


 


Jak se postupuje při zvolené rekvalifikaci?


 • profesně poradenský pohovor – volba rekvalifikace

 • vydání (vyplnění) žádosti – „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“

 • zájemce může přiložit k žádosti prohlášení zaměstnavatele, příp. podnikatelský záměr (není povinné, má podpůrný charakter v komisi)

 • zájemce osloví rekvalifikační zařízení a domluví si u něj možnost rekvalifikace (RK zařízení vydá potvrzení o ceně kurzu)

 • všechny vyplněné části žádosti včetně příloh (zájem o zvolenou rekvalifikaci + poučení + potvrzení rekvalifikačního zařízení + popř. prohlášení zaměstnavatele) doručit na úřad práce, nejlépe na odd. rekvalifikací

 • konečné stanovisko k návrhu na zařazení do rekvalifikace má komise úřadu práce


Uchazeč / zájemce o zaměstnání si uhradí náklady na rekvalifikaci sám, pokud:


 • nevykoná úspěšně závěrečnou zkoušku (nezíská doklad o úspěšném dokončení rekvalifikace)

 • kurs ukončí předčasně – ale bez vážného důvodu


 


3.) Rekvalifikace zamĚstnanců


 • pro zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání

 • v případě dalšího pracovního uplatnění zaměstnanců

 • pro udržení pracovního místa

 • zaměstnanec byl přijat do pracovního poměru s podmínkou absolvovat rekvalifikaci

 • možnost částečné nebo plné úhrady rekvalifikace úřadem práce

 • vždy žádá zaměstnavatel


V případě zájmu o rekvalifikaci se můžete obrátit na referentky zaměstnanosti pro rekvalifikace:


 • Šárka Zábranská              tel.: 950 111 453

 • Šárka Dinebierová             tel.: 950 111 451


 


Kontaktní pracoviště Úřadu práce Rumburk


Náměstí Lužické 120/11, 408 01 Rumburk


 


 

Poslední aktualizace: 4. 3. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky