Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Ústecký kraj > Informace z úseků ÚP > Poradenské programy > Job club
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Job club

Co je poradenský program Job club?

Job club je poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat účastníky programu k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání.

Pro koho je Job club určen?

Job club je určen všem uchazečům o zaměstnání, kteří si chtějí vylepšit sebeprezentaci, pracovat na svém osobním i duchovním růstu, posílit sebevědomí a naučit se zvládat stresové situace spojené s nezaměstnaností.

Jak Job club probíhá?

Poradenský program Job club se uskutečňuje formou skupinového poradenství.

Optimální počet účastníků ve skupině: 8 – 10 (maximálně 12)
Optimální počet schůzek: 5 – 6
Optimální délka trvání jedné schůzky: 3 – 4 hodiny
Optimální počet schůzek během jednoho týdne: 1 – 2

Rámcový obsah poradenského programu Job club

1. Setkání – Úvodní schůzka
    Přivítání a představení účastníků
    Seznámení s obsahem a cílem poradenského programu Job club
    Prezentace očekávání účastníků
    Stanovení pravidel pro účastníky poradenského programu Job club

2. Setkání – Orientace na trhu práce
    Disponibilní informační zdroje
    Formy kontaktu se zaměstnavateli
    Pracovněprávní problematika
    Nabídka služeb zaměstnanosti (nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti)
 
3. Setkání – Osobní portfolio a pracovní potenciál
    Strukturovaný životopis
    Motivační a průvodní dopis
    Identifikace vlastních dovedností, schopností a kompetencí pro získání budoucího uplatnění
    Zmapování pracovního potenciálu a revize oblastí možného pracovního uplatnění (bilance kompetencí, národní soustava kvalifikací)
    Druhy dokladů o vzdělání a praxi
    Tvorba portfolia

4. Setkání – Příprava na přijímací pohovor
    Verbální a neverbální komunikace
    Umění naslouchat
    Sebehodnocení
    Sebeprezentace
    Nácvik přijímacího pohovoru

5. Setkání – Závěr a zhodnocení
    Zhodnocení dosavadních aktivit účastníka (zpětná vazba)
    Sestavení plánu osobního rozvoje
    Zpětná vazba lektorovi (dotazník spokojenosti)
    Předání Osvědčení

Při stanovení počtu účastníků ve skupině, včetně počtu, délky trvání a četnosti schůzek, se přihlíží ke složení skupiny a k možnostem účastníků programu.

Typy poradenského programu Job club:

Job club START pro fyzické osoby do 30 let věku s nedostatečnou orientací na trhu práce, s nedostatečnou praxí, bez pracovních zkušeností a návyků.

Job club KLASIK pro fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců a fyzické osoby, které pociťují obtíže při jednání o pracovních příležitostech a potřebují svůj postup více konzultovat, posílit svoji sebedůvěru, motivaci a schopnost pozitivně se prezentovat na trhu práce.

Job club HELP pro fyzické osoby se zdravotním postižením nebo s jiným zdravotním omezením v možnostech jejich pracovního uplatnění.

Job club NÁVRAT pro fyzické osoby po mateřské nebo rodičovské dovolené a fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku nebo pečující o osobu blízkou.

Job club PLUS pro osoby obtížně uplatnitelné z důvodu věku, které se potřebují zorientovat na trhu práce.

Job club MIX pro různorodou skupinu účastníků, kterým může Job club pomoci získat pracovní uplatnění.

Proč absolvovat Job club?

Job club pomáhá:

• orientovat se na trhu práce
• pojmenovat cíle své profesní kariéry a najít uspokojující zaměstnání
• naučit se prezentovat sebe sama
• vytvořit osobní portfolio (strukturovaný životopis, motivační dopis, doklady o vzdělání a praxi atd.)
• připravit se na přijímací pohovor, výběrové řízení (nácvik přijímacího pohovoru, modelové situace)
• využívat různé způsoby hledání zaměstnání a různé zdroje informací o volných místech
• získat dovednosti v mezilidské komunikaci a umění naslouchat
• orientovat se v pracovněprávní problematice
• naučit se zvládat stres
• zvýšit si sebevědomí
• osvojit si další komunikativní dovednosti a asertivní techniky
• připravit se na účast v assesment centru (speciální diagnosticko-výcvikový program, jehož podstata tkví v tom, že reálné činnosti z pracovního života jsou simulovány a aplikovány na podmínky výběrového řízení v konkrétní firmě na konkrétní podmínky)
• osvojit si metody osobního růstu a sebepoznání a různé podpůrné a relaxační metody.

Job club zprostředkuje:

• aktuální kontakty na seznamy volných pracovních míst evidovaných úřadem práce
• inzertní nabídky denního tisku
• webové stránky nabízející zaměstnání
• kontakty na agentury zprostředkovávající zaměstnání doma i v zahraničí
• databáze profesiogramů (popisy povolání)
• nabídku rekvalifikací a projektů ESF
• finanční poradenství (oddlužování, splátkový kalendář, ČEZ - pojištění záloh na elektřinu, slevy).

Jaký má Job club přínos?

• uchazeč má možnost dostat se mimo své bydliště a do nového, pro něj neznámého, prostředí
• překonání nejistoty, obav a strachu z neznámého
• navázání nových kontaktů, seznámení s novými lidmi, zpětná vazba od ostatních účastníků a lektorů
• poznání sama sebe a svých omezení, ale zejména svých možností
• nácvik nových dovedností způsobu chování, jednání, sebeprezentace, sebepoznání
• vypovídání se a otevření se druhým (překonání zábran v sobě)
• odreagování se mimo domov

Jak se mohu do Job clubu přihlásit?

Základní informaci o možnosti zařazení do skupinového programu Job club získají uchazeči o zaměstnání u svého poradce pro zprostředkování zaměstnání. Potřebné informace lze získat také od pracovníků oddělení zprostředkování a poradenství Krajské pobočky na Kontaktních pracovištích Úřadu práce v Děčíně, Rumburku, Chomutově, Litoměřicích, Lounech, Mostě, Litvínově, Teplicích, a Ústí nad Labem.


Kontaktní osoby:

Děčín:                           Jana Červeňáková
                                      Telefon: 950 111 191
                                      E-mail: jana.cervenakova@uradprace.cz                         

Chomutov:                   Mirka Hátlová, DiS.
                                      Telefon: 950 118 438
                                      E-mail: mirka.hatlova@uradprace.cz 

Litoměřice:                   Irena Levková, DiS.                                                    Dana Pešková
                                       Telefon: 950 133 322                                                     Telefon: 950 133 422
                                       E-mail: irena.levkova@uradprace.cz                               E-mail: dana.peskova@uradprace.cz

Litvínov:                     Bc. Nela Chladná                                                        Kateřina Tonková
                                       Telefon: 950 137 214                                                     Telefon: 950 137 215
                                       E-mail: nela.chladna@uradprace.cz                                E-mail: katerina.tonkova@uradprace.cz 

Louny:                          Radka Šnajdrová                                                         Hana Krejčí
                                      Telefon: 950 134 517                                                      Telefon: 950 134 399
                                      E-mail: radka.snajdrova@uradprace.cz                            E-mail: hana.krejci@uradprace.cz

Most:                             Mgr. Pavla Zůzová                                                       Jana Soprová
                                      Telefon: 950 137 306                                                      Telefon: 950 137 459
                                      E-mail: pavla.zuzova@uradprace.cz                                E-mail: jana.soprova@uradprace.cz 

Teplice:                        Bc. Jana Prášková                                                       Veronika Jakowetzová, DiS.
                                      Telefon: 950 167 434                                                      Telefon: 950 167 327
                                      E-mail: jana.praskova@uradprace.cz                               E-mail: veronika.jakowetzova@uradprace.cz 

Rumburk:                     Mgr. Lenka Sadílková                                                Jana Fürstová
                                      Telefon: 950 111 452                                                      Telefon: 950 111 450
                                      E-mail: lenka.sadilkova@uradprace.cz                            E-mail: jana.furstova@uradprace.cz 

Ústí nad Labem:          Bc. Miluše Miščíková
                                      Telefon: 950 171 617
                                      E-mail: miluse.miscikova@uradprace.cz
Poslední aktualizace: 1. 3. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky