Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Plzeňský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci > Regionální individuální projekty > Rodina i práce v Plzeňském kraji
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

 

 

Název projektu:

Rodina i práce v Plzeňském kraji

Doba realizace:11. 1. 2016 – 30. 6. 2022
Reg. č. projektu:CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000036
Forma financování:Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.


Jaký problém projekt řeší?

Projekt Rodina i práce v Plzeňském kraji se zabývá především zvýšení možnosti uplatnění cílové skupiny na trhu práce pomocí kombinace různých nástrojů, aktivit a zejména intenzivní prací s cílovou skupinou. Projekt je zaměřen na udržení a obnovení profesní orientace nebo získání nových dovedností a posílení profesního sebevědomí klientů, kteří byli díky celodenní péči o děti delší dobu bez kontaktu se světem práce. Klienti si doplní, rozšíří a obnoví znalosti a dovednosti potřebné k získání a udržení práce. Záměrem projektu je vedle snižování nezaměstnanosti a předcházení dlouhodobé nezaměstnanosti této cílové skupiny, též zvyšování kvality pracovních sil


Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání, případně zájemce o zaměstnání, pečující o děti do 15 let, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR - kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Plzni - min. 550 účastníků.


Jaké jsou formy podpory?

Uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání mohou v rámci projektu využít následujících aktivit projektu.


Výběr účastníků projektu

Obsahem výběru účastníků je seznámení účastníků s projektem, jeho cíli, harmonogramem, uzavření dohod o účasti v projektu a vyplnění potřebných dokumentů.


Individuální poradenství a zprostředkování zaměstnání

Tato aktivita je k dispozici všem účastníkům a probíhá průběžně po celou dobu, kdy budou v projektu klienti. Projekt podporuje uplatnění klientů na trhu práce formou mzdových příspěvků na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro klienty projektu (SÚPM).


Bilanční diagnostika

Bilanční diagnostika slouží k ověření předpokladů účastníka projektu k pracovnímu uplatnění a k dalšímu vzdělávání, výsledky budou obsahovat informace o silných stránkách, upozorní na slabší oblasti, rezervy, na které by se měl účastník projektu více zaměřit při svém dalším osobním rozvoji, aktivita je připravena pro cca 30 – 40 osob.


Poradenský skupinový program

Tato aktivita bude realizována pro většinu klientů v každém turnusu po absolvování výběrové schůzky a podpisu dohody o účasti v projektu. Skládá se z osmi částí. 1. Osobnostně-sociální rozvoj a profesní poradenství, 2. Komunikační dovednosti, 3. Sebeprezentace na trhu práce, 4. Orientace na trhu práce, 5. Hledání zaměstnání, 6. Pracovně právní poradenství, 7. Finanční gramotnost a 8. Poradenství k podnikání. Náplní kurzu je hlavně příprava klientů projektu na jednání v situacích týkajících se prof. života pomocí seznámení s verbální i nonverbální komunikací, nacvičení komunikačních dovedností potřebných při styku s možným zaměstnavatelem a úřady, tvorba životopisu i motivačního dopisu. Kurz pomůže klientům zefektivnit přístupy k hledání práce a možnosti prezentace předností a dovedností, seznámí je se zásadami asertivity, zvládání krizových situací a emočních stavů. Dále pak tato aktivita pomůže klientům získat znalosti nutné pro orientaci na trhu práce, seznámí je s předpisy i se subjekty na trhu práce. V neposlední řadě poskytne klientům základní orientaci v problematice komunikace s finančními institucemi a odpovědné správy osobního rozpočtu s ohledem na měnící se životní situace. Kurz trvá 50 hodin.


Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy může absolvovat každý účastník projektu, rozděleny jsou na počítačové kurzy a profesní rekvalifikační kurzy.


Intenzivní jazykové kurzy

Aktivita zvýší dosavadní jazykové znalosti vybrané části klientů (cca 42). Jejím cílem je rozmluvit se a zdokonalit své schopnosti při mluveném projevu. Díky intenzivnímu nácviku různých komunikačních situací zvládnou sebevědomě reagovat ve skutečných situacích a navíc se naučí aktivně používat široké spektrum užitečných frází běžně. Samozřejmostí je i rozšíření znalostí slovní zásoby z různorodých oblastí, kterou si v rámci komunikačních aktivit procvičí a budou aktivně a přirozeně používat v komunikaci. Součástí jazykové přípravy bude i zpracování životopisů v cizím jazyce a nácvik sebeprezentace pro potenciálního zaměstnavatele požadujícího aktivní znalost cizího jazyka. Kurzy budou probíhat intenzívní formou 20 hod./týden v celkové dotaci 180 vyučovacích hodin. Výuka probíhá v německém a anglickém jazyce.


Doprovodná opatření

K usnadnění účasti v projektu je zvolena i řada doprovodných opatření - především možnost využívat:

  • jízdné
  • příspěvky na zajištění péče o dítě či jiné závislé osoby
  • příspěvky na zabezpečení jiných výdajů souvisejících s projektem (např. předepsané ochranné oděvy a pomůcky pro rekvalifikaci)
  • příspěvky na potvrzení o zdravotním stavu před nástupem na rekvalifikační kurz


Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Rodina i práce v Plzeňském kraji navazuje na úspěšné projekty z předchozího programového období, které byly spolufinancovány prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky, zejména na RIP Rodina není handicap v Plzeňském kraji.


Kam se obrátit pro informace? Na stránku Kontakty.

 

Poslední aktualizace: 10. 4. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky