Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Plzeňský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Ukončené projekty > Regionální individuální projekty > Aktivně do práce
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Název projektu: Aktivně do práce v Plzeňském kraji - projekt byl již úspěšně dokončen


 

Stručný popis obsahu projektu:

Projekt byl zaměřen na řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Cílem projektu bylo komplexní řešení situace klienta ve vztahu k trhu práce – cílená  individuální práce s klientem; provázané motivační, rekvalifikační a poradenské aktivity, zprostředkování zaměstnání. Projekt byl realizován dodavatelskou firmou na území Plzeňského kraje, většina aktivit probíhá v jednotlivých okresech, k dispozici je pracovník v terénu.

 

Zaměstnavatelé mohou být při zaměstnání klienta projektu finančně podpořeni úhradou mzdových nákladů u vyhrazených nebo nově vytvořených pracovních míst

 

Cílová skupina:  uchazeči o zaměstnání

                    a) vedení v evidenci úřadu práce po dobu min. 12 měsíců (bez omezení věku)

                    b) ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností dle § 33 ZoZ

Počet klientů:    428 osob

 

Trvání projektu:  únor 2009 – leden 2012

Realizace aktivit:   říjen 2009 – září 2011

Doba trvání účasti klienta v projektu: cca 4 měsíce, možno i déle

Počet turnusů:  4

Rozpočet projektu:  25 066 000 Kč

 

Bezprostředně po vstupu do projektu byli klienti zařazení do Neprofesního školení, které se skládalo ze dvou částí v celkové délce 50 hodin. Klienti obdrželi informace o trhu práce, předpisech BOZP, pracovněprávních předpisech, možnostech Portálu MPSV, činnosti ÚP a agentur práce apod. V motivační části proběhl nácvik komunikačních dovedností, zvládání krizových situací, psaní životopisu, nácvik pohovoru u zaměstnavatele apod. O školení byl velký zájem a klienty bylo hodnoceno pozitivně. Přínos této aktivity je pro klienty nejen pro účely získávání zaměstnání, ale také v osobní sféře, v oblasti běžné komunikace. Neprofesní školení absolvovalo úspěšně 401 klientů projektu.

 

Po Neprofesním školení následovalo proškolení v kurzu Obsluha osobního počítače nebo kurzu Obsluha osobního počítače podle osnov ECDL Start. Dodavatel rozdělil účastníky zejména v Plzni do skupin podle úrovně znalostí v oblasti IT. Části klientů se podařilo získat certifikát ECDL Start. Školení bylo prováděno rekvalifikačním zařízením s příslušnou akreditací, absolvování kurzu bylo potvrzeno vydaným osvědčením. Aktivitu IT kurz úspěšně absolvovalo 393 klientů projektu.

 

Klienti se dále mohli účastnit dalších profesních rekvalifikací, zajišťovaných akreditovaným rekvalifikačním zařízením. Seznam kurzů byl určen zadávací dokumentací projektu, vč. požadavků na minimální hodinovou dotaci u jednotlivých typů kurzů. Největší zájem klientů byl o navazující počítačový kurz pro pokročilé, o kurz účetnictví a o kurzy pracovník v sociálních službách, což souvisí i s vysokým podílem žen v projektu. Profesní rekvalifikační kurzy úspěšně dokončilo 358 osob.

 

Projekt dále nabízel řadu doprovodných opatření, jak pro klienty ve formě zejména proplácení jízdních výdajů, poskytování příspěvků na stravné apod., tak i možnost získání mzdových příspěvků pro zaměstnavatele při zaměstnání klienta projektu. Zaměstnavatelům byla nabízena finanční podpora až v souhrnné výši 130 000 Kč na pokrytí mzdových nákladů zaměstnaného klienta vč. pojištění.

 

Za dobu trvání projektu nebo krátce po jeho ukončení bylo na podkladě doložených kopií pracovních smluv zaměstnáno 100 klientů (s mzdovým příspěvkem i bez mzdového příspěvku), další 3 osoby se rozhodly zahájit samostatně výdělečnou činnost. Z tohoto počtu zaměstnaných osob bylo 28 nově vytvořených pracovních míst a 4 společensky účelná pracovní místa vyhrazená.

 

V průběhu trvání celého projektu byl klientům k dispozici v kontaktních kancelářích v rámci otevíracích hodin pracovník realizačního týmu dodavatele, který se jim individuálně věnoval, poskytoval poradenství a pomáhal zprostředkovat zaměstnání. Aktivita individuální poradenství byla klienty využívána a měla významný podíl na splnění počtu zaměstnaných osob.


Projekt byl již úspěšně ukončen.

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky