Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Plzeňský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Ukončené projekty > Národní individuální projekty > Vzdělávejte se pro růst!
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


 

VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST!“

(upřesňující informace k Manuálu)


Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost novou průřezovou výzvu „Vzdělávejte se pro růst!“. Cílem projektu  je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době mají potenciál k získávání nových zakázek, rozšiřování výrobních nebo obchodních aktivit. Projekt umožní těmto firmám, aby připravily své zaměstnance na nové nároky, které na ně budou kladeny v oblasti jejich odborných znalostí a dovedností.

Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve vybraných odvětvích:
- strojírenství,
- stavebnictví,
- nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky),
- pohostinství, ubytování, stravování,
- sociální služby (ambulantní a terénní),
- odpadové hospodářství.

O finanční podporu mohou zaměstnavatelé žádat za předpokladu, že realizují svoji činnost v uvedených odvětvích a buď nabírají nové pracovníky, které je třeba patřičně vyškolit či rekvalifikovat, nebo potřebují zvýšit odborné znalosti či dovednosti stávajících zaměstnanců. Současně budou vzdělávaným zaměstnancům po dobu jejich vzdělávání hrazeny mzdové náklady.

 

Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ bude realizován v období 31.5.2011 – 31.7.2013, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31.5.2013.

Pozor! Projekt byl prodloužen do 28.2.2014, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31.12.2013!
 

Na realizaci projektu byla z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyčleněna pro celou ČR částka 850 000 000 Kč.


 

Žádosti se podávají v písemné podobě na příslušná kontaktní pracoviště ÚP ČR (příslušná dle místa výkonu práce, nikoli podle sídla podniku).

 

Dokumenty ke stažení (zde).


Upřesňující informace:


-        Veškeré dokumenty zasílané datovou schránkou (např. bezdlužnosti) je nutné označit „projekt VS pro růst!“ nebo k rukám příslušného pracovníka.
-        Vzdělávání musí být řešeno dodavatelsky.
-        Vzdělávací zařízení nesmí vzdělávací aktivitu realizovat prostřednictvím subdodavatele.
-         Zaměstnavatel musí dodržovat publicitu dle Manuálu pro publicitu OP LZZ (zde) – např. loga na osvědčeních, zakázaná vlastní reklama vzdělávacího zařízení, označení učebny (vzor dole na této stránce)
-        Vyjma specifického vzdělávání nesmí výuka probíhat u zaměstnavatele.
-        Jízdní náklady zaměstnanců na vzdělávací aktivitu nebudou z tohoto projektu hrazeny.
-        Náležitosti kalkulace nákladů na vzděl. aktivitu splňuje tabulka v čl. II. Specifikace žádosti na str. 3 v žádosti. V případě, že zaměstnavatel žádá o více vzdělávacích aktivit, doporučujeme podat na každou vzdělávací aktivitu samostatnou žádost.
 
-        Mzdové náklady se stanoví dle předpokládané mzdy zaměstnanců pouze za dobu školení (nezapočítává se cesta na a ze školení a přestávka na oddych dle zákoníku práce).
-        Při vyplňování žádosti doporučujeme mít na zřeteli, že žádost bude schvalovat komise mimo jiné i na základě podkladů dodaných žadatelem. Budou hodnocena kritéria jako významnost daného podniku v regionu, významnost odvětví v regionu, nezbytnost vzdělávání zaměstnanců, zhodnocení příp. rozšíření aktivit podniku (získávání nových zakázek, rozšíření aktivit, rozšíření výroby a zvyšování její kvality atd.), přínos vzdělávací aktivity pro zaměstnance (možnost kariérního rozvoje a růstu zaměstnance v rámci podniku) i přiměřenost výsledků vzhledem k výši žádaného příspěvku. Z tohoto důvodu doporučujeme důkladně vypracovat body III., IV. a V. v žádosti (případně rozveďte v samostatné příloze).
-        Žádost musí být signována statutárním zástupcem. V případě, že dokumenty podepisuje pověřená osoba, musí být k žádosti přiložená úředně ověřená plná moc k podpisu.
-        Zaměstnavatel může žádat o příspěvky na vzdělávání obecné, v odůvodněných případech na specifické (viz žádost).
-        Databáze akreditovaných kurzů dle manuálu:
bod 3.2 a)   http://dak.msmt.cz/
bod 3.2 b)  http://www.mpsv.cz/cs/3493 případně kurzy akreditované Ministerstvem zdravotnictví
-        Jazykové vzdělávání musí být zajištěno pouze lektorem, jehož jazykové znalosti budou minimálně na referenční úrovni B1 (tedy B1, B2, C1, C2) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a který absolvoval příslušnou jazykovou zkoušku odpovídající této úrovni.
-        Jazykové vzdělávání musí nezbytně souviset s činností, kterou zaměstnanec vykonává nebo bude vykonávat.
-        Termíny školení doporučujeme plánovat s předstihem 2-3 měsíců (dle velikosti zakázky).  Žádost bude projednávat komise, v případě schválení bude uzavřena dohoda úřadu práce se zaměstnavatelem, poté zaměstnavatel provede výběr vzdělávacího zařízení dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ (zde). Veškerou dokumentaci o výběru dodavatele (viz manuál bod 4 odst.3) a závazný harmonogram výuky (zde) doloží zaměstnavatel úřadu práce nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným vzděláváním a vyčká písemného souhlasu ÚP se zahájením školení. V případě pochybení při výběru dodavatele školení či nedoložení požadovaných dokumentů nebude souhlas vysloven a úřad práce není oprávněn příspěvky vyplatit.
-        Zaměstnavatel po souhlasu úřadu práce se zahájením vzdělávací aktivity uzavře se  zaměstnanci  dohodu o zařazení do vzdělávací aktivity (vzor dole na této stránce) a to ve 3 originálech.
-       Dohoda uzavíraná úřadem práce se zaměstnavatelem k prostudování (dole na stránce) Dohoda je vytvořena MPSV a úřad práce není oprávněn ji měnit!
-        Zároveň je povinen písemně v předstihu informovat o všech změnách ve výuce (např. dřívější konec výuky, pozdější zahájení, změna místa výuky, u jazykového vzdělávání změna lektora a doložení jeho referenční úrovně, při změně lektora u specifického vzdělávání je nutné doložit jeho kvalifikaci). Zaměstnavatel je povinen písemně informovat úřad práce také v případě, že zaměstnanec vůbec nenastoupí do vzdělávací aktivity.
 
Vyúčtování mzdových nákladů (měsíčně):


-        Zaměstnavatel dokládá vyúčtování mezd (zde) do konce měsíce, ve kterém byla zaměstnanci vyplacena mzda za dobu účasti na školení (tj. školení v měsíci březnu, mzda vyplacena v dubnu, do konce dubna předloženo vyúčtování úřadu práce). Vyúčtování podané po této lhůtě není úřad práce oprávněn proplatit. Rozhodující je datum podání na úřadu práce či podací razítko na poště. V případě, že zaměstnanci nebyla zúčtována mzda k výplatě či nebyly odvedeny odvody na sociální a zdravotní pojištění před poskytnutím příspěvku úřadem práce, je zaměstnavatel povinen příspěvek vrátit!
-        S vyúčtováním mezd předkládá zaměstnavatel:
•         Kopii řádně vyplněné evidence docházky (prezence) (vzor dole na této stránce) – absence větší než 20% kurzu u jednoho zaměstnance se projeví v krácení příspěvku úřadu práce na vzdělávací aktivitu. V docházce je lektor povinen zaznačovat mimo jiné veškeré mimořádné odchody a příchody z/do výuky a přestávku na oddych dle zákoníku práce tak, aby zaměstnavatel při vyúčtování mzdových nákladů úřadu práce vycházel z předpokladu, že se dle prezence jedná o dobu skutečně strávenou na školení. V případě neúčasti zaměstnance je nutné do docházky vepsat „nepřítomen“, případně přímo důvod neúčasti (nemoc, ošetřování člena rodiny).
•         Kopii řádně vyplněné evidence výuky (třídní kniha) (vzor dole na této stránce) s podpisem odpovědné osoby za správnost vyplněných údajů. Doporučujeme zaměstnavateli, aby si v dohodě se vzdělávacím zařízením ošetřil zodpovědnost příp. náhradu škody při nedodržování harmonogramu výuky pro případy, kdy je kontrolou na místě zjištěno, že výuka neběží či byla ukončena předčasně bez vědomí zaměstnavatele, který je povinen tyto skutečnosti neprodleně písemně sdělit úřadu práce. V těchto případech se jedná o porušení dohody a úřad práce neposkytne příspěvek  za tuto část vzdělávání, v krajním případě může vypovědět dohodu!
•         Originály  dohod se zaměstnanci o zařazení do projektu.


Vyúčtování vzdělávací aktivity (po ukončení):


  -       Vyúčtování vzdělávací aktivity (zde) předkládá zaměstnavatel do 30 dnů po skončení vzdělávací akce. Vyúčtování podané po této lhůtě není úřad práce oprávněn proplatit.
S vyúčtováním předkládá zaměstnavatel:
•         Originál závěrečného protokolu (vzor dole na této stránce) vyhotoveného vzdělávacím zařízením.
•         Fotokopie osvědčení všech zaměstnanců, kteří úspěšně absolvovali  (akreditované kurzy) nebo potvrzení o absolvování vzdělávací aktivity a evidenci docházky (v případě, že již evidence docházky byla doložena s vyúčtováním mezd, není potřeba dokládat znovu). Osvědčení musí být v rámci povinné publicity OP LZZ opatřeno textem: „Vzdělávání je spolufinancováno  z prostředků ESF (85%) a ze státního rozpočtu ČR (15%).“ a logy projektu.
•         Kopii faktury za vzdělávání a doklad o zaplacení této faktury (výpis z účtu). Elektronický výpis je nutno opatřit podpisem oprávněné osoby příp. razítkem.  Je-li jedna platba společná pro více kurzů, je toto potřeba na kopii faktury rozepsat (č. dohody + částka).
Pokud vzdělávací zařízení použije své vlastní formuláře, lze to akceptovat pouze v případě, že budou obsahovat všechny požadované údaje dle uvedených vzorů.
 
Poznámka k výběrovému řízení na realizátory vzdělávacích aktivit:


V případě, že zaměstnavatel již zrealizoval určitý typ vzdělávání a v průběhu projektu se rozhodne zrealizovat stejný typ školení znovu, je nutné do výběrového řízení zahrnout hodnotu již zrealizovaného školení stejného typu (např. jedno výběrové řízení bylo v hodnotě 180 tisíc + nové v hodnotě 190 tisíc = 370 tisíc, výběrové řízení je nutno realizovat dle pravidel pro 200-800 tisíc!)
 
Úřad práce může požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou potřebné ke schválení žádosti či proplacení příspěvku.
 
Kontaktní osoby Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Plzni:

  

Plzeň - městoJana Krásná950 149 468jana.krasna@pm.mpsv.cz
Plzeň-jihNaděžda Hyndráková950 148 442nadezda.hyndrakova@pm.mpsv.cz
Plzeň-severPetra Bradáčová950 149 453petra.bradacova@pm.mpsv.cz
KlatovyMarie Hulešová950 128 451marie.hulesova@kt.mpsv.cz
Dagmar Pavlasová950 128 450dagmar.pavlasova@kt.mpsv.cz
DomažliceJitka Koláčková950 112 421jitka.kolackova@do.mpsv.cz
TachovDana Hřebíková950 166 501dana.hrebikova@tc.mpsv.cz
RokycanyDana Šmolíková950 158 207dana.smolikova@pm.mpsv.cz

 

Poslední aktualizace: 14. 6. 2011, Velikost: 60 KB, Formát: MS Word   
Soubor ke stažení: Dohoda se zaměstnanci
Poslední aktualizace: 14. 6. 2011, Velikost: 87 KB, Formát: MS Word   
Soubor ke stažení: Dohoda UP a zaměstnavatel
Poslední aktualizace: 14. 6. 2011, Velikost: 120 KB, Formát: MS Word   
Soubor ke stažení: Evidence docházky
Poslední aktualizace: 14. 6. 2011, Velikost: 77 KB, Formát: MS Word   
Soubor ke stažení: Evidence výuky
Poslední aktualizace: 14. 6. 2011, Velikost: 81 KB, Formát: MS Word   
Soubor ke stažení: Označení učebny
Poslední aktualizace: 14. 6. 2011, Velikost: 54 KB, Formát: MS Word   
Soubor ke stažení: Závěrečný protokol
Poslední aktualizace: 14. 6. 2011, Velikost: 68 KB, Formát: MS Word   

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky