Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Plzeňský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Ukončené projekty > Národní individuální projekty
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Ukončené národní individuální projekty OP LZZ


NIP jsou zaměřeny na jednotlivé nástroje APZ. Přílohou každého projektu je rozdělení finančních prostředků projektu jednotlivým úřadům práce, které vychází z koeficientu potřebnosti a jsou přidělovány prostřednictvím rozpočtu v souladu s Metodikou finančních toků, která je součástí Metodiky OP LZZ.

Při přidělování finančních prostředků na podporu pracovních míst v NIP (veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa) postupují úřady práce v souladu se zákonem, jeho prováděcími vyhláškami, platnou metodikou pro APZ a vnitřním předpisem daného úřadu práce pro realizaci APZ, který je průběžně aktualizován ve vazbě na vývoj na trhu práce.

Výše poskytovaných příspěvků v rámci projektů ESF se nesmí lišit od výše příspěvků poskytovaných v rámci národní APZ. Při zařazování fyzické osoby (tj. uchazeče o zaměstnání) na nástroje financované z NIP se postupuje stejně jako při zařazování fyzické osoby na nástroje a opatření APZ financované ze státního rozpočtu.

Pokud zaměstnavatel obdrží příspěvek dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nesmí obdržet jiný příspěvek na úhradu mzdových nákladů, a to ani v případě hrazení příspěvku z prostředků ESF.

Všechny plánované výdaje u dohod realizovaných v rámci NIP musí být uhrazeny v době realizace projektu, tj. nesmí vznikat závazky, které by bylo nutné uhradit po skončení projektu. Výjimkou je pokračování poskytování finančních prostředků z projektu veřejně prospěšné práce realizovaného na základě OP LZZ na dohody o vytvoření pracovních míst v rámci VPP uzavřené v první fázi z projektu Veřejně prospěšné práce I z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost.


Národní individuální projekty jsou zaměřeny na nástroje:

Společensky účelná pracovní místa-vyhrazená (dále jen SÚPM-vyhrazená)
Veřejně prospěšné práce (dále jen VPP)
Rekvalifikaci a poradenskou činnost


 

Název projektu: Společensky účelná pracovní místa
Zkrácený název projektu: SÚPM
Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/03.00002
Datum zahájení projektu: 01. 05. 2008
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2010
Oblast podpory: Posílení APZ
Zdroj financování: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Financování: 85 % z Evropského sociálního fondu, 15 % ze státního rozpočtu
Realizátor projektu: Ministerstvo práce sociálních věcí

Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání, kterým je věnovaná zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. SÚPM tak přispívají k dlouhodobějšímu pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy na trhu práce (např. nedostatek praktických zkušeností, návrat žen na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené, starší pracovníci, osoby s neuplatnitelnou kvalifikací na trhu práce, apod.). V případě potřeby je možné zajistit rekvalifikace potřebné nejen pro umístění na dané SÚPM, ale i k rozvoji klíčových dovedností.
Vzhledem ke svému charakteru patří tento nástroj k nejúčinnějším nástrojům APZ, který výrazně snižuje návratnost uchazečů do evidence.

Charakteristika hlavních cílů projektu:
Prostřednictvím realizace projektu přispět k dlouhodobějšímu, případně i trvalému pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy na trhu práce, kterým nelze v současné době zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Hlavním cílem projektu je zamezit dlouhodobé nezaměstnanosti osob z cílové skupiny a tím i případnému sociálnímu vyloučení, v závislosti na sociálních dávkách a snížení životní úrovně.

Popis cílové skupiny:
Vyhrazená SÚPM, jako nástroj APZ, jsou zaměřena na uchazeče o zaměstnání, kterým je při zprostředkování práce věnována zvýšená pozornost, nicméně jejichž handicapy nejsou z hlediska trhu práce tak závažné.
SÚPM jako nástroj APZ vede k přímému a zpravidla dlouhodobému uplatnění na trhu práce. To odpovídá i motivaci uchazeče o zaměstnání k účasti v projektu, protože v případě SÚPM existuje reálná šance, že po ukončení účasti v projektu zůstane v zaměstnaneckém poměru nebo si relativně rychle dokáže najít pracovní uplatnění.

Právně upravuje společensky účelná pracovní místa § 113, 118 – 119 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a § 25 – 26 Vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.


 

Název projektu: Veřejně prospěšné práce 
Zkrácený název projektu: VPP
Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/03.00001
Datum zahájení projektu: 01. 05. 2008
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2010
Oblast podpory: Posílení APZ
Zdroj financování: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Financování: 85 % z Evropského sociálního fondu, 15 % ze státního rozpočtu
Realizátor projektu: Ministerstvo práce sociálních věcí

Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnání a zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání z důvodu jejich problémů s pracovním uplatněním. Tyto problémy jsou většinou kumulovány do několika oblastí, zejména žádná nebo nízká úroveň kvalifikace, dlouhodobá nezaměstnanost, vyšší věk, zdravotní omezení apod. Projekt VPP umožní obnovit a získat pracovní návyky, může taktéž do určité míry fungovat i jako prevence nežádoucích sociálně patologických jevů a napomáhat prostřednictvím pracovního uplatnění společenské integraci sociálně nepřizpůsobivým osobám se integrovat. Projekt předpokládá podporu formou příspěvku na mzdové náklady při vytváření VPP obcemi a zaměstnavateli. Jedná se o časově omezené pracovní příležitosti, spočívající v údržbě veřejného prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací. Mezi jiné obdobné činnosti patří např. práce osobního asistenta zdravotně postižených osob, pomocné práce charitativní, sociální, kulturní, pomocné práce ve školách a školských zařízeních, údržbářské práce ve prospěch obcí, státních a obecně prospěšných institucí a občanských sdružení.

Charakteristika hlavních cílů projektu:
Projekt prostřednictvím VPP umožní udržet pracovní návyky, může taktéž do určité míry fungovat i jako prevence nežádoucích sociálně patologických jevů a napomáhat sociálně nepřizpůsobivým osobám integrovat se do společnosti. Cílem a hlavním přínosem tohoto nástroje APZ je zejména udržení a obnovení základních pracovních návyků uvedené skupiny uchazečů o zaměstnání, jejich motivaci k práci prostřednictvím získání finančních prostředků z pracovní činnosti, nikoliv ze sociálních podpor nebo podpor v nezaměstnanosti. Projekt navazuje na zkušenosti pilotního projektu Podpora zaměstnávání v obcích a organizacích neziskové sféry a rekvalifikace realizovaného v rámci OP RLZ.

Popis cílové skupiny:
VPP jsou využívány především uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací, dlouhodobě nezaměstnanými atd., což jsou skupiny osob, které jsou velmi náchylné k možnosti sociální exkluze. Tyto skupiny uchazečů o zaměstnání jsou, mj., charakteristické tím, že postupem času, kdy jsou vedeny v evidenci ÚP, ztrácí potřebné pracovní návyky a sociální kontakty. Jako hlavní přínos VPP pro cílovou skupinu lze tudíž spatřovat jejich „sociální přínos“, čili prožívání, sociální kontakty a zachování pracovních návyků.
Účastník projektu VPP může jeho prostřednictvím získat nebo si obnovit pracovní návyky a v neposlední řadě mu projekt může pomoci integrovat se zpět do společnosti. Jako hlavní motivace účastníků projektu z cílové skupiny bude finanční odměna, kterou obdrželi díky aktivní pracovní činnosti a nikoliv pouze formou podpory v nezaměstnanosti či sociálních podpor.

Právně upravuje veřejně prospěšné práce § 112, 118 – 119 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a § 24 Vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.


Jednou z podmínek pro uzavření dohody se zaměstnavatelem o vyhrazeném SÚPM či vytvoření VPP je předložení potvrzení o tom, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek.

Dohody uzavírané v rámci NIP musí obsahovat ustanovení týkající se povinnosti 10leté archivace dokladů zaměstnavatelem. Přičemž 10let lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla poskytovatelem vyplacena závěrečná platba. Tato povinnost se vztahuje na všechny subjekty zapojené do projektu.


 


Název projektu: Poradenství a rekvalifikace
Zkrácený název projektu: PaR
Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/03.00003
Datum zahájení projektu: 01. 05. 2008
Datum ukončení projektu: 30. 06. 2010
Oblast podpory: Posílení APZ
Zdroj financování: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Financování: 85 % z Evropského sociálního fondu, 15 % ze státního rozpočtu

Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen na dva, vzájemně se doplňující, nástroje aktivní politiky zaměstnanosti – poradenské činnosti a rekvalifikace. Cílem je pomoci k uplatnění uchazečů a zájemců o zaměstnání na trhu práce, a to získáním zaměstnání prostřednictvím zvýšení své zaměstnatelnosti. Zaměstnatelnost uchazečů a zájemců o zaměstnání lze zvýšit buď změnou jejich kvalifikační struktury, která již neodpovídá požadavkům trhu práce, nebo zdokonalením technik vyhledávání zaměstnání, motivací a aktivizací uchazečů a zájemců o zaměstnání. Poradenské služby působí jednak relativně samostatně při vyhledávání zaměstnání a jednak jako nástroj vedoucí klienty k výběru optimální a efektivní cesty k uchazečů a zájemců o zaměstnání dosažení cílů. Ty by měly být v souladu se schopností a kapacitou jednotlivých uchazečů a zájemců o zaměstnání a s požadavky trhu práce. Vzdělávací (rekvalifikační) aktivity se zaměřují zejména na získání klíčových dovedností, obecně vyžadovaných na trhu práce a jsou zaměřeny zejména na zvýšení zaměstnatelnosti, a na získání znalostí a dovedností, vyplývajících z požadovaných nebo očekávaných potřeb trhu práce. Nezanedbatelnou součástí obou nástrojů je aktivizace a motivace uchazečů a zájemců o zaměstnání k vyhledávání zaměstnání a jejich pracovní a společenské integraci. Zvýšená pozornost se zaměří na uchazečů a zájemců o zaměstnání s žádnou nebo nízkou úrovní kvalifikace. Taktéž se ale zaměří na ty, kteří dlouhodobě pobírají sociální dávky, aniž by projevovali jakoukoliv snaho pro své pracovní uplatnění. Oba nástroje – poradenství i rekvalifikace vyžadují individuální přístup ke klientům zaměřený na skupinové poradenství k jednotlivým specifickým skupinám (např. mladiství, osoby bez kvalifikace, ženy vracející se na trh práce, věkově starší, zdravotně postižení, apod.) včetně přípravy a nabídky široké škály vzdělávacích aktivit, odpovídajících potřebám a schopnostem těchto skupin.

Charakteristika hlavních cílů projektu:
Zvýšení pracovní mobility uchazečů a zájemců o zaměstnání podporou jejich aktivizace a motivace poradenskými činnostmi a zvýšením zaměstnatelnosti a pracovního uplatnění prostřednictvím rekvalifikace. Hlavním cílem je snížení doby evidence uchazečů o zaměstnání, podpora pracovní mobility zájemců o zaměstnání a odstraňování bariér pro aktivaci a motivaci uchazečů o zaměstnání, kterým služby zaměstnanosti věnují zvýšenou pozornost, pro jejich pracovní a společenskou integraci. Pro společenskou integraci obtížně umístitelných uchazečů o zaměstnání zařazovat tyto skupiny v maximální možné míře do běžných poradenských aktivit.

Popis cílové skupiny:
Uchazeči a zájemci o zaměstnání budou do aktivit projektu vybíráni úřadem práce v souladu s jejich příslušností k ohroženým skupinám, požadavkům trhu práce na kvalifikaci, znalosti a dovednosti s cílem prevence dlouhodobé nezaměstnanosti ohrožených osob, případně evidenci předcházet.

Poslední aktualizace: 3. 2. 2016
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky