Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Plzeňský kraj > Insolvence
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Základní informace k postupu zaměstnanců podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (dále jen „zákon“)


 
1. Zaměstnanec má v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem právo na uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem, který je
v platební neschopnosti.
2. Zaměstnavatel je v platební neschopnosti, jestliže neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců, a to dnem následujícím po dni, kdy byl na něho podán insolvenční návrh u příslušného soudu v České republice, tedy podmínkou možnosti postupu podle zákona (podání žádosti) je probíhající insolvenční řízení zaměstnavatele.
3.
 Mzdovými nároky jsou mzda, její náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí
z pracovního poměru, nebo odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel. Mzdovými nároky nejsou např. cestovní náhrady, dávky nemocenského pojištění, daňový bonus nebo roční zúčtování daně. Úřad práce může posoudit, že některé částky nejsou mzdovými nároky a nevyplatit je (např. některé typy odměn).
4. Zaměstnanec může požádat o uspokojení svých splatných mzdových nároků kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce nebo kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce. Příslušná k vyřízení je krajská pobočka ÚP podle sídla zaměstnavatele. Žádost lze podat poštou, do datové schránky, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo osobně /viz dále bod 11 až 13/.
5. Mzdové nároky musí spadat do tzv. rozhodného období, což je kalendářní měsíc,
ve kterém byl podán insolvenční návrh, jakož i 3 kalendářní měsíce předcházející tomuto měsíci a 3 kalendářní měsíce následující po tomto měsíci, tedy celkem 7 měsíců.
6. Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 kalendářní měsíce rozhodného období, výběr těchto 3 měsíců je na zaměstnanci. Odstupné nebo náhrada mzdy při okamžitém zrušení PP se uplatňuje v rámci posledního měsíce pracovního poměru (ukončení pracovního poměru ovšem není podmínkou žádosti o mzdové nároky). Pokud však Úřad práce uspokojí alespoň část uplatněných mzdových nároků, může uspokojit další mzdové nároky zaměstnance uplatněné vůči témuž zaměstnavateli až po uplynutí dalších 12 měsíců. Celková výše mzdových nároků vyplacených zaměstnanci Úřadem práce za 1 měsíc (maximální měsíční strop) nesmí překročit (od 1.5.2019) částku 47.828 Kč /viz dále bod 10/.  
7. Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni uveřejnění informace o možnosti uplatnit nároky Úřadem práce (po zahájení insolvenčního řízení). Jestliže v této lhůtě soud rozhodne o insolvenčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, lze mzdové nároky uplatnit nejpozději
v den  právní moci takového soudního rozhodnutí.
8. V žádosti zaměstnanec uvede zejména své jméno, rodné číslo nebo datum narození, adresu bydliště, označení zaměstnavatele, výši uplatňovaných mzdových nároků, údaje potřebné pro výpočet daně z příjmů, kalendářní měsíce rozhodného období,
za které uplatňuje mzdové nároky, a způsob jejich výplaty. Jako součást žádosti doporučujeme doplnit: výplatní pásky za uplatňované měsíce, doklady vztahující se k prokázání pracovněprávního vztahu, případně jeho skončení např. pracovní smlouvu, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), dohodu nebo výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru (pouze v případně ukončení PP) apod.
9. Po podání žádosti ze strany zaměstnance, vyzve Úřad práce zaměstnavatele k vykázání písemného seznamu dlužných mzdových nároků všech svých zaměstnanců za rozhodné období. Podle výsledku tohoto vykázání poté postupuje Úřad práce v rámci uspokojení mzdových nároků, a to buď oznámením o uspokojení mzdových nároků nebo dalším řízením v rámci správního řízení ukončeném rozhodnutím ve věci.
10. Jestliže Úřad práce neuspokojil mzdové nároky ve výši uplatňované zaměstnancem (tedy uspokojil je pouze částečně) nebo mzdové nároky nepřiznal vůbec, může je zaměstnanec uplatnit spolu s dalšími peněžitými pohledávkami, které má vůči zaměstnavateli,
v insolvenčním řízení.
11. V případě většího počtu žádostí doporučuje Úřad práce, aby zaměstnavatel nebo odborová organizace spolupracovaly s ÚP na poradenství zaměstnancům, pokud jde o správné vyplňování žádostí a aby žádosti byly podávány na úřad práce hromadně. Dále doporučujeme, aby zaměstnavatel spolupracoval s Úřadem práce při vykázání mzdových nároků.
12. Další informace naleznete zde: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence
13. Na Úřadu práce – krajské pobočce v Plzni vyřizuje tuto agendu Odbor kontrolně právní, oddělení právní. Pracoviště odboru kontrolně právního, oddělení právního v rámci Krajské pobočky v Plzni:

Plzeň - Kaplířova 7, Plzeň (oddělení právní - 1.patro)
Rokycany – Palackého 162, Rokycany
KlatovyVoříškova 825, Klatovy
Domažlice – Msgre. B. Staška 265, Domažlice
Tachov – tř. Míru 1633, Tachov
Všechny podrobné kontakty jsou k dispozici na internetových stránkách: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/orgstr

Formuláře ke stažení:

Žádost o uspokojení mzdových nároků

Doložení mzdových nároků zaměstnance

Formuláře je také možné vyplnit on-line na této stránce:

Formuláře pro služby zaměstnanosti


 

Poslední aktualizace: 19. 8. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky