Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Pardubický kraj > Informace veřejnosti o protikorupčních opatřeních
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Informace veřejnosti o protikorupčních opatřeních v podmínkách krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Pardubicích

( k provedení usnesení vlády ČR č. 1199 z 25. 10. 2006 )

Pod pojem korupce lze v nejobecnější rovině podřadit vztah mezi dvěma subjekty, ať jednotlivci, nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody. Druhý pak očekává, že za tuto poskytnutou výhodu mu bude slíbená materiální i nemateriální odměna poskytnuta. Snaha o korupční jednání je přitom přirozenou součástí lidské povahy a možnost jejího výskytu je podmíněna celou řadou sociokulturních, ekonomických a politických faktorů. Česká republika je opakovaně na základě průzkumů nadnárodních institucí zařazována mezi země s vysokým výskytem korupčního jednání. Ze strany nejvyšších zákonodárných i výkonných orgánů České republiky je této problematice věnována náležitá pozornost a je opakovaně zařazována na program jejich jednání. Vláda ČR na svém zasedání 25. 10. 2006 přijala usnesení, z něhož mimo jiné vyplývá povinnost orgánů státní správy od 1. 1. 2007 zabezpečit informovanost veřejnosti o přijímaných protikorupčních opatřeních v rámci svěřené působnosti.

Krajská pobočka Úřadu práce České republiky v Pardubicích, jako organizační složka státu se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Nařízení vlády, příkazy ministra práce a sociálních věcí a další řídící akty upravující tuto oblast jsou rozpracovány do příkazu ředitele krajské pobočky. Tato oblast je pravidelně sledována, zařazována na jednání porad vedení úřadu, vyhodnocována a nadřízenému stupni jsou zasílány informace o plnění úkolů z vládního programu boje proti korupci v ČR. Všechna pracoviště, kde dochází k rozhodování o právech a povinnostech či přidělování finančních prostředků jsou obsazena nejméně dvěma zaměstnanci, rozhodování je vícestupňové, v případě financí kolektivní. Technické vybavení a personální oddělení činností při přijímání žádostí a rozhodování o nich dostatečně blokuje možnost zvýhodnění apod. Tato oblast je i předmětem kontroly všech vedoucích pracovníků a specializovaného kontrolního útvaru.

Pracovníkem pověřeným k přijímání podnětů, které by vypovídaly o možném korupčním jednání na zdejším úřadu práce je Mgr. Vladimír Herník, vedoucí oddělení kontrolně právního, kancelář číslo 42 v prvním poschodí, telefon 950 144 327, e-mail vladimir.hernik@uradprace.cz. V případě jeho nepřítomnosti se lze obrátit na jiného pracovníka oddělení kontrolně právního, případně na sekretariát ředitele.

Boj proti korupci ÚPČR - https://portal.mpsv.cz/upcr/oup/bojprokor

Boj proti korupci na MPSV - https://www.mpsv.cz/cs/626

Evropský úřad pro potírání podvodných jednání – bezplatná linka, na které lze hlásit podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropských společenství  00 800 0105 2004 – zde se ozve česky namluvená výzva k nahlášení podezření na podvodné jednání ve vztahu k finančním prostředkům Evropské unie.

Ujišťujeme Vás, že se vaším případným oznámením budeme zabývat. Potřebujeme však, abyste nám poskytli informace aktuální, konkrétní a ověřitelné a zanechali na Vás kontakt, který pochopitelně budeme považovat za přísně důvěrný údaj. Připomínáme, že v průběhu šetření musíme respektovat presumpci neviny a ochranu osobních údajů.

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky