Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Moravskoslezský kraj > Zaměstnávání OZP
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v rámci Moravskoslezského kraje


Níže uvedené letáky budou v nejbližší době aktualizovány, pro bližší informace se kontaktujte na pracovníky jednotlivých kontaktních pracovišť.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se od 01.10.2004 řídí zákonem č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti (ZoZ), v platném znění, vyhláškou č. 518/2004 Sb, v platném znění, Směrnicemi generálního ředitele ÚP ČR a Normativní instrukcí vydanou Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Mezi příspěvky podporující zaměstnávání osob se ZP patří zejména:

Zřízení pracovního místa pro OZP i OZP SVČ - § 75 ZoZ
Úhrada provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním OZP i OZP SVČ - § 76 ZoZ
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením - § 78a ZoZ.

Poskytnutí příspěvku podle § 78a ZoZ předchází:

Uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce - § 78

Příspěvky jsou financovány z prostředků státního rozpočtu a hospodaření s těmito účelově určenými prostředky se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
U příspěvků (mimo § 78a ZoZ) je čerpání příspěvků v jednotlivých letech limitováno přiděleným rozpočtem ÚP ČR.

Příspěvky nelze poskytovat:

-     organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím. Při vymezení okruhu organizačních složek státu se vychází ze zákona č. 219/2000 Sb.,       o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Státní příspěvkové organizace jsou organizace zřízené zákonem       nebo na základě zákona (např. zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
-     organizačním složkám územních samosprávných celků a vyšších územních samosprávných celků (§ 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech       územních rozpočtů)
-     žadateli o příspěvek, pokud je příjemcem peněžních prostředků poskytovaných na stejný účel ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků,       vyšších územních samosprávných celků, strukturálních fondů EU, případně z jiných programů a projektů EU
-     zaměstnavateli, kterému byla na stejný účel poskytnuta hmotná podpora v rámci investičních pobídek, a to po dobu účinnosti dohod sjednaných s MPSV nebo s       Úřadem práce České republiky Generální ředitelství
-     zaměstnavateli po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 ZoZ.

ÚP ČR prostřednictvím krajské pobočky může zaměstnavateli poskytnout příspěvky v přiznané výši jen na základě písemné dohody.
Na příspěvky (mimo § 78a ZoZ) není právní nárok.


Úřední hodiny:       Pondělí a středa    8.00 – 12.00 hodin     13.00 – 17.00 hodin         
                                Úterý a čtvrtek       8.00 – 11.00 hodin


Žádosti o příspěvek aktivní politiky zaměstnanosti najdete zde.

Datum uveřejnění: 14. 3. 2013, Poslední aktualizace: 5. 4. 2019, Autor: KRP

Informace

Jste neslyšící a hledáte zaměstnání?  Máte firmu a chcete zaměstnat neslyšící? Navštivte nový portál pracovních příležitostí pro osoby se sluchovým postižením!

                                                              Neslysimpracuji.cz

Poslední aktualizace: 5. 4. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky