Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Moravskoslezský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci > Regionální individuální projekty > Rodina i práce > Informace pro zaměstnavatele
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Logo ESF


Název projektu:

Rodina i práce v Moravskoslezském kraji

Doba realizace:

1. 3. 2016 – 30. 6. 2022

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000028

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.


Zpět na úvodní stranu

Informace pro zaměstnavatele

V projektu Rodina i práce v Moravskoslezském kraji je podporováno zaměstnávání účastníků s využitím nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), zejména rekvalifikace účastníků projektu dle požadavků potenciálních zaměstnavatelů a také společensky účelná pracovní místa vyhrazená (SÚPM), veřejně prospěšné práce (VPP) a práce na zkoušku (PnZ).

Jak je možné se do projektu zapojit?

1. Nabídka volného pracovního místa
Zaměstnavatel vyplní dokument Nabídka pracovního místa, který je uvedený na webových stránkách projektu a formulář zašle elektronicky kontaktní osobě. Doporučujeme vyplnit informace tak, aby bylo možné nabízené pracovní místo dle požadavků zaměstnavatele nabízet účastníkům projektu (např. detailní popis pracovní náplně, požadované vzdělání, dovednosti, odborné znalosti, praxe aj.).

2. Výběr účastníka projektu
V případě, že v projektu budou k dispozici vhodní účastníci na obsazení nabízeného pracovního místa dle uvedených požadavků, zaměstnavatel bude kontaktován odborným pracovníkem monitoringu. V případě, že účastník projektu bude úspěšný ve výběrovém řízení a bude zaměstnavatelem vybrán, následně si na tohoto účastníka projektu může zaměstnavatel podat Žádost o poskytnutí příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené (včetně povinných příloh, např. doložení bezdlužností),popř. o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací či zajištění aktivity práce na zkoušku. Vyplněnou žádost zašle odbornému pracovníkovi pro monitoring projektu (viz. kontakt níže). Žádost bude posouzena komisí, a to do 15 pracovních dnů od jejího podání včetně všech příloh (pokud žadatel požádá ÚP ČR, aby za něj vyřídil bezdlužnosti, lhůta může být o dobu vyřizování bezdlužností prodloužena).
Ke dni projednání žádosti musí mít účastník projektu ukončeno nekolidující zaměstnání u zaměstnavatele.
Na finanční příspěvky není právní nárok.

Účastník projektu nastoupí na dané pracovní místo až po uzavření dohody s ÚP ČR.

Pro uzavření dohody je podstatné, že žadatel:*

  • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky;
  • nemá nedoplatek ani penále na pojistném na veřejné zdravotní pojištění;
  • nemá nedoplatek ani penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

*příspěvek lze schválit v případě povolení splácení ve splátkách, pokud zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek nebo je mu povoleno posečkání daně.

Zaměstnavatel má možnost potvrzení o bezdlužnosti doložit sám, nebo může ÚP ČR pověřit, aby si na základě ustanovení § 147b zákona o zaměstnanosti vyžádal potvrzení o bezdlužnosti od příslušných institucí sám.

Veškerá administrace poskytovaných příspěvků (podání žádostí, dokládání vyúčtování aj.) bude probíhat pouze na Krajské pobočce v Ostravě, pracovišti Pivovarská 84/1, 701 00 Moravská Ostrava.

Základní kritéria poskytování příspěvků v projektu Rodina i práce v Moravskoslezském kraji

Příspěvky jsou nenárokové. O poskytnutí rozhoduje hodnotící komise. Finanční příspěvky budou zaměstnavatelům poskytovány v přiznané výši jen na základě písemné dohody s Úřadem práce České republiky (ÚP ČR).

Podmínkou přiznání příspěvku je uzavření pracovního poměru, který bude realizován až po podpisu dohody. U příspěvku na SÚPM je vyžadováno uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou.
Zaměstnavatel je povinen poskytnout mzdu alespoň ve výši nejnižší úrovně zaručené mzdy odpovídající vykonávané skupině prací (dle platných právních předpisů). Úhrada mzdových nákladů, vč. pojištění, se provádí měsíčně.

U příspěvku na nástroj práce na zkoušku je dohoda sjednána na max. 3 měsíce při úvazku max. 0,5.
Úhrada mzdových nákladů se provádí po 3 měsících a dokládá se po skončení aktivity. Jedná se o nástroj aktivní politiky zaměstnanosti.


Výše finančních příspěvků na nástroje a opatření APZ:

Finanční příspěvky na SÚPM vyhrazené a VPP jsou poskytovány na dobu max. 12 měsíců. Příspěvek na PNZ je pouze na 3 měsíce.

 

nástroj APZ

výše příspěvku u plného pracovního úvazku

 

 

evidence < 24 měsíců

evidence > 24 měsíců

 

SÚPM vyhrazené

max. 13.000 Kč

max. 15.000 Kč

 

SÚPM vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání do 30 let a nad 50 let věku

max. 15.000 Kč

max. 16.000 Kč

 

SÚPM vyhrazené pro OZP (včetně OZZ)

max. 15.000 Kč

max. 16.000 Kč

 

Veřejně prospěšné práce (VPP)

15.000 Kč

 

výše příspěvku při úvazku 0,5

 

 

ZŠ, SŠ

 

Práce na zkoušku (PnZ)

10.000 Kč

12.000 Kč

V případě zkráceného pracovního úvazku dochází ke krácení maximální výše poskytnutého měsíčního příspěvku.


Dokumenty pro zaměstnavatele

Pokud chcete nabídnout pracovní příležitost účastníkovi projektu, elektronicky nám prosím zašlete tento dokument: Nabídka pracovního místa

Příspěvky nelze poskytovat:

  • Organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím. Při vymezení okruhu organizačních složek státu se vychází ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Státní příspěvkové organizace jsou organizace zřízené zákonem nebo na základě zákona (např. zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
  • Organizačním složkám územních samosprávných celků a vyšších územních samosprávných celků (§ 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
  • Žadateli o příspěvek, pokud je příjemcem peněžních prostředků poskytovaných na stejný účel ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, strukturálních fondů EU, případně z jiných programů a projektů EU.
  • Zaměstnavateli, kterému byla na stejný účel poskytnuta hmotná podpora v rámci investičních pobídek, a to po dobu účinnosti dohod sjednaných s MPSV nebo s ÚP ČR.


Poradenství pro zaměstnavatele zajišťuje

Bc. Lenka Jančaříková
Koordinátor
Tel.: +420 950 143 305
Email: lenka.jancarikova@uradprace.cz

Datová schránka: twrzpnd

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky