Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Moravskoslezský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci > Regionální individuální projekty > Outplacement v MSK > Vzdělávání zaměstnanců
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Logo ESF

Název projektu:

Outplacement v MSK

Doba realizace:

1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_044/0006087

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Zpět na úvodní stranu

Informace pro zaměstnavatele

V projektu Outplacement v Moravskoslezském kraji bude podporováno vzdělávání zaměstnanců, kteří jsou účastníky projektu a jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru maximálně 6 měsíců k datu nástupu do vzdělávacích aktivit.

Pro koho je aktivita projektu určena?

Cílovou skupinou této aktivity projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Kdo se projektu nemůže účastnit?

Příspěvek nebude možné poskytnout žadatelům, jimž nelze poskytovat příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a rovněž těm, kteří již čerpají finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel, případně těm zaměstnavatelům, u nichž to vylučují pravidla poskytování veřejné podpory. Vyloučeni jsou rovněž zaměstnavatelé, kteří mají sídlo mimo území Moravskoslezského kraje (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící na území Moravskoslezského kraje).

Jaké jsou formy podpory?

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu účasti na vzdělávací aktivitě.

Příspěvek na vzdělávání

Zaměstnavateli bude hrazeno až 100% nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu. Výše poskytovaného příspěvku se bude odvíjet dle pravidel poskytování veřejné podpory de minimis a blokové výjimky. Vzdělávání bude realizováno na území ČR, případně mimo ČR, pro zaměstnance provozoven zaměstnavatele (s výjimkou provozoven mimo území Moravskoslezského kraje), kteří jsou občany ČR, EU/EHP a Švýcarska či pro občany třetích zemí s trvalým pobytem na území ČR.

Vzdělávání bude moci být zajištěno externím vzdělávacím zařízením (uznatelným nákladem bude pouze kurzovné).

Vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech. Rovněž bude umožněno realizovat vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy.

Mzdové náklady

Zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na vzdělávací aktivitě. Maximální výše příspěvku na jednoho zaměstnance je 33.000 Kč měsíčně tzn. 198 Kč / hodinu.

Příjem žádostí

Podat žádost lze:
 - poštou nebo osobně na adresu: Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě, Zahradní 368/12, 701 10 Moravská Ostrava
 - elektronicky pomocí datové schránky: twrzpnd

Veškerá administrace poskytovaných příspěvků (podpisy dohod, dokládání vyúčtování aj.) bude probíhat pouze na Krajské pobočce v Ostravě, pracovišti Pivovarská 84/1, 701 00 Moravská Ostrava.

Hodnocení žádosti

Předmětem hodnocení žádosti bude typ vzdělávací aktivity (zda má vazbu na pracovní pozici vybraného zaměstnance) a cena (zda je přiměřená k obvyklým cenám dané vzdělávací aktivity na trhu).                         

Kontakt:


Poradenství pro zaměstnavatele zajišťuje:


Projektová manažerka:

Ing. Marcela Janiurková, T: 950 143 780, E: marcela.janiurkova@uradprace.czDokumenty ke stažení:
Příručka pro zájemce o příspěvek na vzdělávací aktivity
Žádost o příspěvek vč. příloh
Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky