Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Moravskoslezský kraj > Aktivní politika zaměstnanosti
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Realizace aktivní politiky zaměstnanosti v rámci Moravskoslezského kraje


Vzhledem k velice příznivé situaci na trhu práce a poměrně velkému počtu volných pracovních míst jsou nyní nástroje a opatření APZ poskytovány především dlouhodobě evidovaným uchazečům o zaměstnání, s kumulací handicapů po individuálním posouzení úřadem práce. Pro bližší informace se kontaktujte na pracovníky jednotlivých kontaktních pracovišť.

Provádění aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) se od 1.10.2004 řídí zákonem č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti (ZoZ), v platném znění, vyhláškou č. 518/2004 Sb., v platném znění, Směrnicemi generálního ředitele ÚP ČR a Normativní instrukcí vydanou Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. APZ zabezpečují Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce České republiky (ÚP ČR); podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty.

Mezi nástroje, jimiž je APZ realizována patří:

nově pilotně ověřovaný nástroj  Příspěvek na podporu regionální mobility - § 106 ZoZ

a dále zejména:


Veřejně prospěšné práce (VPP) - § 112 ZoZ,
Společensky účelná pracovní místa - vyhrazená (SÚPM) - § 113 ZoZ,
Společensky účelná pracovní místa - zřízení (SÚPM) - § 113 ZoZ,
SÚPM k zahájení samostatné výdělečné činnosti (SVČ) - § 113 ZoZ,
Překlenovací příspěvek - § 114 ZoZ
Příspěvek na zapracování - § 116 ZoZ,
Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program - § 117ZoZ.

Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti jsou:

Zřízení pracovního místa pro OZP i OZP SVČ - § 75 ZoZ
Úhrada provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním OZP i OZP SVČ - § 76 ZoZ
Uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce

APZ je v současné době financována ze dvou zdrojů:

     a. z prostředků státního rozpočtu, kdy hospodaření s těmito účelově určenými prostředky se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
         některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
     b. z prostředků Evropského sociálního fondu (dále ESF), který je určen na podporu realizace Evropské strategie zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských
         zdrojů, jejich vzdělání, podpory zaměstnatelnosti, zaměstnanosti, podnikání a vyrovnáváním příležitostí v přístupu na trh práce. Mezi základní programy ESF
         využívané v rámci APZ patří Operační program Zaměstnanost na léta 2014-2020 (dále OP Z).

Čerpání příspěvků na APZ v jednotlivých letech je limitováno přiděleným rozpočtem ÚP ČR.

Příspěvky nelze poskytovat:

- organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím. Při vymezení okruhu organizačních složek státu se vychází ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
  České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Státní příspěvkové organizace jsou organizace zřízené zákonem nebo na   základě zákona (např. zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
- organizačním složkám územních samosprávných celků a vyšších územních samosprávných celků (§ 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních   rozpočtů)
- žadateli o příspěvek, pokud je příjemcem peněžních prostředků poskytovaných na stejný účel ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků,   vyšších územních samosprávných celků, strukturálních fondů EU, případně z jiných programů a projektů EU
- zaměstnavateli, kterému byla na stejný účel poskytnuta hmotná podpora v rámci investičních pobídek, a to po dobu účinnosti dohod sjednaných s MPSV nebo s   Úřadem  práce České republiky Generální ředitelství
- zaměstnavateli po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 ZoZ

ÚP ČR prostřednictvím krajské pobočky může zaměstnavateli poskytnout příspěvky v přiznané výši jen na základě písemné dohody.

Na příspěvky z rozpočtu APZ není právní nárok.


Úřední hodiny:        Pondělí a středa    8.00 – 12.00 hodin         13.00 – 17.00 hodin 
                                 Úterý a čtvrtek       8.00 – 11.00 hodin


Žádosti o příspěvek aktivní politiky zaměstnanosti najdete zde.

 

 

Datum uveřejnění: 14. 3. 2013, Poslední aktualizace: 15. 8. 2019, Autor: KRP
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky