Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Liberecký kraj > Kontaktní pracoviště > Semily > § 81 - § 82 ZoZ
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Důležité upozornění zaměstnavatelům týkající se zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením


Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Uvedenou povinnost plní zaměstnavatel:

a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo    služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu

nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených pod písm. a) až c).

Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, mohou pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. O poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci, která obsahuje identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty.

Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a povinného podílu, je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl OZP vznikla.

Výše průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2018 činila 31 225 Kč. ( viz Sdělení MPSV č. 311/2018 Sb., ze dne 12. prosince 2018, uveřejněné ve Sbírce zákonů ).

Oznámení o plnění povinného podílu i odvod do státního rozpočtu je zaměstnavatel povinen splnit prostřednictvím Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Liberci, KoP Semily nejpozději do 15. února 2019.

Číslo účtu Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Liberci: 7712-37829461/0710 u ČNB, pobočka v Ústí nad Labem, variabilní symbol = IČ poukazující organizace, konstantní symbol = 1148.

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/oznamenioplneni

 

 

Poslední aktualizace: 8. 1. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky