Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Liberecký kraj > Kontaktní pracoviště > Liberec > Aktivní politika zaměstnanosti (APZ)
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

INFORMACEposkytování finančních příspěvků na jednotlivé nástroje
aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2017Nástroje pod body a) a h) vyřizuje:

oddělení zprostředkování a poradenství

Telefony: Ing. Ivan Adamec 950 132 444, Mgr. Jana Lamačová 950 132 488, Bc. Michaela Niklová 950 132 426, Bc. Andrea Zuzánková 950 132 442


Nástroj pod bodem c) vyřizuje:

oddělení trhu práce

Telefony: Mgr. Jana Krupičková, DiS. 950 132 466, Martina Kozubíková 950 132 465


Nástroje pod body d) – g) vyřizuje:

oddělení trhu práce

Telefony: Ing. Miroslava Kysilková 950 132 472, Bc. Lenka Huková 950 132 463, Ing. Adriana Sovová 950 132 461, Lenka Ročková 950 132 473, Petra Smíšková 950 132 469 (příspěvky na zahájení samostatné výdělečné činnosti)


Nástroje pod bodem i) vyřizuje:

oddělení trhu práce

Telefony: Olga Valecká 950 132 467


Úřední hodiny:

pondělí a středa           8:00 hod. – 17:00 hod. (přestávka 12:00 – 13:00)

úterý a čtvrtek             8:00 hod. – 11:00 hod.AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti (dále jen APZ) zabezpečuje ministerstvo a Úřad práce; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty.


Právní úprava: § 104 - § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen ZoZ).

Nástroje APZ:

a) rekvalifikace

b) investiční pobídky

c) veřejně prospěšné práce

d) společensky účelná pracovní místa

e) překlenovací příspěvek

f) příspěvek na zapracování

g) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program


Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti je rovněž:

h) poradenství

i) podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením s výjimkou příspěvků podle § 78

k) cílené programy k řešení zaměstnanosti (§ 120)a) REKVALIFIKACE § 108 – 110

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání.


Rekvalifikaci může provádět pouze

a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona,

b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu,

c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízen nebo VŠ s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu, nebo

d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu.


Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání § 109 ZoZ

Rekvalifikace se uskutečňuje na základě písemné dohody mezi Úřadem práce (dále jen ÚP) a uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. Za účastníka rekvalifikace hradí ÚP náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Rekvalifikaci zajišťuje krajská pobočka ÚP příslušná podle místa bydliště uchazeče nebo zájemce o zaměstnání.

Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání si může zabezpečit rekvalifikaci sám a za tím účelem si zvolit

a) druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat,

b) rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést.


V případě, že bude Úřad práce cenu rekvalifikace hradit, vydá uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání před zahájením rekvalifikace potvrzení o tom, že po předložení dokladu o úspěšném absolvování této rekvalifikace uhradí rekvalifikačnímu zařízení cenu rekvalifikace. Úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze po dobu, po kterou je uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání.

Celková finanční částka, kterou může Úřad práce vynaložit na zvolenou rekvalifikaci jednoho uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání, nesmí v období 3 po sobě následujících kalendářních let ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci přesáhnout částku 50 000 Kč.


Rekvalifikace zaměstnanců § 110

Rekvalifikace může být prováděna i u zaměstnavatele v zájmu dalšího pracovního uplatnění jeho zaměstnanců. Provádí se na základě písemné dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. O rekvalifikaci zaměstnanců spočívající v získání, zvýšení nebo rozšíření kvalifikace může ÚP uzavřít se zaměstnavatelem dohodu, pak mohou být zaměstnavateli nebo rekvalifikačnímu zařízení, které pro zaměstnavatele rekvalifikaci zaměstnanců zajišťují, Úřadem práce plně nebo částečně hrazeny náklady rekvalifikace zaměstnanců a náklady s ní spojené. Jestliže pro zaměstnavatele zabezpečuje rekvalifikaci zaměstnanců rekvalifikační zařízení, uzavírá se dohoda mezi zaměstnavatelem a rekvalifikačním zařízením, popřípadě mezi Úřadem práce, zaměstnavatelem a rekvalifikačním zařízením.


b) INVESTIČNÍ POBÍDKY § 111

Investiční pobídky jsou nástrojem APZ, kterým se u zaměstnavatele, kterému bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky podle zvláštního právního předpisu, hmotně podporuje:

a) vytváření nových pracovních míst

b) rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců¨


Hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst může být poskytnuta zaměstnavateli, který vytvořil nová pracovní místa v územní oblasti, ve které je průměrný podíl nezaměstnanosti za 2 ukončená pololetí přecházející datu předložení záměru zaměstnavatele získat investiční pobídky nejméně o 50 % vyšší než průměrný podíl nezaměstnanosti v ČR. Do celkového počtu nově vytvořených míst se zahrnují místa vytvářená ode dne předložení záměru získat investiční pobídky.

Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců může být poskytnuta zaměstnavateli na částečnou úhradu nákladů, které budou na rekvalifikaci nebo školení nových zaměstnanců skutečně vynaloženy. Podmínka minimální míry nezaměstnanosti v územní oblasti, uvedená v předchozím odstavci, platí i pro poskytnutí hmotné podpory na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců. Do celkového počtu rekvalifikovaných nebo školených zaměstnanců se zahrnují zaměstnanci rekvalifikovaní nebo školení ode dne předložení záměru získat investiční pobídky.

Hmotnou podporu na vytváření nových pracovních míst a hmotnou podporu rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců poskytuje Úřad práce. Hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst nebo hmotná podpora rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců se zaměstnavateli neposkytnou po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 ZoZ.

Výši hmotné podpory na jedno nově vytvořené pracovní místo a výši hmotné podpory na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců v závislosti na situaci na trhu práce, vyjádřenou mírou nezaměstnanosti nebo dalšími ukazateli, okruh osob, které mohou být umístěny na podpořených nových pracovních místech, a formu poskytnutí hmotné podpory stanoví vláda nařízením.

Zaměstnavateli, kterému byla poskytnuta hmotná podpora v rámci investičních pobídek, nelze po dobu účinnosti dohod sjednaných s ministerstvem nebo s Úřadem práce poskytnout další příspěvek z prostředků APZ na stejný účel, na jaký byla poskytnuta hmotná podpora.


c) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE § 112

Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s Úřadem práce, který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek.

Příspěvek lze poskytnout až do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy a platy na zaměstnance umístěného na tyto práce, včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl ze základu pojistného tohoto zaměstnance.


d) SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTA § 113 ZoZ

Společensky účelnými pracovními místy (dále jen SÚPM) se rozumí pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s Úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem.

Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s Úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na společensky účelná pracovní místa může Úřad práce poskytnout příspěvek.

Má-li být zřízeno více než 5 pracovních míst, je ÚP povinen vyžádat si vypracování odborného posudku.


Příspěvek na SÚPM - zřízení (viz tabulka)

Podíl nezaměstnanosti v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek

Okres x Česká republika

Maximální výše příspěvku na zřízení jednoho SÚPM do 10 pracovních míst na základě jedné dohody

Maximální výše příspěvku na zřízení jednoho SÚPM při více než 10 pracovních místech na základě jedné dohody

Podíl nezaměstnanosti
v okrese < v ČR

čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku

šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku

Podíl nezaměstnanosti
v okrese =
nebo > v ČR

šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku

osminásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku

Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu „sdělením“ uveřejněným ve Sbírce zákonů.


Příspěvek na SÚPM - vyhrazení

Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa může být poskytován až do výše vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance přijatého na vyhrazené pracovní místo, včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl ze základu pojistného tohoto zaměstnance. Příspěvek může být poskytován nejdéle po dobu 12 měsíců.


e) PŘEKLENOVACÍ PŘÍSPĚVEK § 114 ZoZ

Překlenovací příspěvek může Úřad práce na základě dohody poskytnout osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání a které byl poskytnut příspěvek dle § 113 odst. 1. Překlenovací příspěvek se poskytuje na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek poskytnut.

Překlenovací příspěvek se poskytuje nejdéle po dobu 5 měsíců. Měsíční výše příspěvku činí nejvýše 0,25násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o překlenovacím příspěvku. O poskytnutí příspěvku lze požádat nejpozději do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody podle § 113 odst. 1.

Překlenovací příspěvek se poskytuje jednorázově za celé dohodnuté období a je splatný do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody o poskytnutí tohoto příspěvku.

Za provozní náklady, na které lze OSVČ poskytnout překlenovací příspěvek se považují:

a) nájemné a služby s ním spojené, s výjimkou nájemného za bytovou jednotku a služeb s ním spojených,

b) náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků,

c) náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována samostatná výdělečná činnost, pokud je tento objekt ve vlastnictví OSVČ a náklady souvisí s provozováním samostatné výdělečné činnosti.

Je-li součástí nákladů uvedených v předchozím odstavci daň z přidané hodnoty (DPH) a OSVČ není plátcem této daně, považuje se DPH za provozní náklad.


f) PŘÍSPĚVEK NA ZAPRACOVÁNÍ § 116

Příspěvek na zapracování může Úřad práce na základě dohody poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému ÚP věnuje zvýšenou péči (viz § 33 ZoZ). Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují.

Příspěvek se poskytuje na základě dohody mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem. Příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu 3 měsíců. Měsíční příspěvek na jednu fyzickou osobu, která zapracovává, může činit maximálně polovinu minimální mzdy.


g) PŘÍSPĚVEK PŘI PŘECHODU NA NOVÝ PODNIKATELSKÝ PROGRAM § 117

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program může ÚP poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a z tohoto důvodu nemůže zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.

Příspěvek lze poskytovat na částečnou úhradu náhrady mzdy, která zaměstnancům přísluší podle pracovněprávních předpisů. Příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu 6 měsíců. Měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance může činit nejvýše polovinu minimální mzdy.


POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ § 118 – 119

O poskytnutí příspěvků na jednotlivé nástroje APZ žádá zaměstnavatel nebo fyzická osoba. Žádost musí obsahovat:

a) identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby,

b) místo a předmět podnikání,

c) druh příspěvku, o který se žádá.


K žádosti o příspěvek na jednotlivé nástroje APZ je nutné přiložit:

a) doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti,

b) potvrzení o tom, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené příslušným finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek nebo bylo povoleno posečkání daně; pokud žadatel nedá souhlas k tomu, aby si tyto údaje zjistil podle § 147b) Úřad práce sám a pokud za tímto účelem nezprostí příslušný finanční nebo celní úřad mlčenlivosti vůči ÚP

c) doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu.


Krajská pobočka Úřadu práce může požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou potřebné k posouzení žádosti.

Místně příslušná pro uzavření dohody a poskytování příspěvku na zřízení (§ 113 odst. 1 věta druhá) nebo vyhrazení (§ 113 odst. 5) společensky účelného pracovního místa je krajská pobočka Úřadu práce, v jejíž evidenci je veden uchazeč o zaměstnání, který bude na SÚPM umístěn.

Příspěvky podle § 112 až 114, 116 nebo 117 se zaměstnavateli neposkytnou po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.

O poskytnutí příspěvků v rámci APZ uzavírá ÚP se zaměstnavateli, s jinými právnickými a fyzickými osobami a dalšími subjekty podle zvláštních právních předpisů písemnou dohodu.


Dohoda o poskytnutí příspěvku musí obsahovat:

- identifikační údaje účastníků dohody,

- účel poskytnutí příspěvku,

- podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován,

- výši a termín poskytnutí příspěvku,

- způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,

- podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku,

- závazek příjemce vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu jeho zaviněním byl příspěvek poskytnut neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, a lhůtu a podmínky vrácení příspěvku,

- závazek zaměstnavatele neprodleně vrátit příspěvek podle § 112 až 114, 116 nebo 117 v případě, že mu byl poskytnut v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, lhůtu a podmínky vrácení příspěvku,

- ujednání o vypovězení dohody.


Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí příspěvku, jejichž nesplnění není porušením rozpočtové kázně, a podmínky, jejichž nesplnění bude postihováno odvodem podle zvláštního právního předpisu.

Nevrácení příspěvku ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové kázně.

Formy příspěvků a způsob poskytování příspěvků stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.


Další součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti:


h) PORADENSTVÍ § 105 ZoZ

Poradenství provádějí nebo zabezpečují krajské pobočky Úřadu práce za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Krajská pobočka Úřadu práce může na základě dohody zabezpečovat poradenství prostřednictvím odborných zařízení, např. pedagogicko-psychologických poraden a bilančně diagnostických pracovišť a hradit náklady spojené s touto činností.

Charakteristiku jednotlivých poradenských činností a forem poradenství a druhy nákladů s ním spojených, které hradí Úřad práce, stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.


i) PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Chráněné pracovní místo (CHPM) - zřízení § 75

Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce. Na zřízení chráněného pracovního místa poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let.

Chráněným pracovním místem může být i pracovní místo, které je obsazeno osobou se zdravotním postižením, pokud je vymezeno v písemné dohodě mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce. Dohoda se uzavírá na dobu 3 let.


Dohodu nelze uzavřít se zaměstnavatelem, pokud v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti

a) provedl zaměstnanci srážky ze mzdy nebo z platu podle § 78 odst. 2 písm. b) nebo c),

b) bylo vůči němu zahájeno trestní stíhání jako obviněnému z trestného činu podvodu podle jiného právního předpisu v souvislosti s poskytováním příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 78,

c) mu byla pravomocně uložena pokuta za správní delikt nebo přestupek na úseku zaměstnanosti nebo inspekce práce, nebo

d) na něj byla opakovaně podána oprávněná stížnost pro porušení povinnosti podle zákoníku práce.

Dohodu dále nelze uzavřít se zaměstnavatelem, pokud z jeho předchozí činnosti nevyplývá přínos pro zaměstnávání osob z hlediska druhu jejich zdravotního postižení na trhu práce.

Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa může činit:

- pro osobu se zdravotním postižením maximálně osminásobek

- pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek

průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

Zřizuje-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s Úřadem práce 10 a více chráněných pracovních míst, může činit příspěvek na zřízení jednoho CHPM:

- pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek,

- pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek

průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku.


Chráněné pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti (CHPM-SVČ)

Úřad práce může uzavřít dohodu o zřízení chráněného pracovního místa i s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Pro poskytnutí tohoto příspěvku platí odstavce 1 až 9 zákona o zaměstnanosti obdobně s tím, že vrácení příspěvku nelze požadovat, pokud tato osoba přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo v případě jejího úmrtí.

Dohodu o vymezení chráněného pracovního místa může Úřad práce uzavřít se zaměstnavatelem nebo s osobou se zdravotním postižením, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Dohoda mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem obsahuje údaje uvedené v odstavci 8 písm. a) až c), e), h) a k), dohoda mezi Úřadem práce a osobou samostatně výdělečně činnou obsahuje údaje podle odstavce
8 písm. a) a b), e), h) a k) zákona o zaměstnanosti.


Chráněné pracovní místo (CHPM) – provoz § 76

Úřad práce může na zřízené nebo vymezené chráněné pracovní místo poskytnout na základě dohody se zaměstnavatelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou, která je osobou se zdravotním postižením, i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa.

Dohodu je možno uzavřít nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo ode dne vymezení chráněného pracovního místa.

Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa se poskytne za předpokladu splnění podmínky podle § 75 odst. 5 zákona o zaměstnanosti ke dni podání žádosti o příspěvek. Roční výše příspěvku může činit nejvíce 48 000 Kč.

Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa se neposkytne na pracovní místo zřízené nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele.

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem charakteristiku chráněného pracovního místa, druhy provozních nákladů chráněného pracovního místa nezbytných k provozování chráněného pracovního místa, na které lze poskytnout příspěvek podle § 76, a způsob poskytování příspěvku a další skutečnosti rozhodné pro uzavření dohody o zřízení nebo vymezení chráněného pracovního místa.


j) CÍLENÉ PROGRAMY K ŘEŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI § 120 ZoZ

Problémy obecního, okresního, krajského a celostátního charakteru v oblasti zaměstnanosti mohou být řešeny prostřednictvím cílených programů, včetně mezinárodních programů s mezinárodní účastí a programů financovaných v rámci Strukturálních fondu Evropského společenství a dalších programů Evropského společenství.

Cíleným programem se rozumí soubor opatření zaměřených ke zvýšení možnosti fyzických osob nebo jejich skupin uplatnit se na trhu práce; součástí programu je stanovení podmínek pro jeho provádění a harmonogram čerpání. Cílené programy celostátního charakteru schvaluje vláda ČR a programy obecního, okresního a krajského charakteru ministerstvo.

Cíleným programem je i program na podporu obnovy nebo technického zhodnocení hmotného investičního majetku, který slouží k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením; v rámci tohoto programu může být zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % osob se zdravotním postižením poskytnut příspěvek až do výše 70 % pořizovací ceny tohoto majetku.

Při plnění cílených programů může ÚP spolupracovat i s jinými subjekty nebo je mohou na základě smluvního vztahu zajišťovat prostřednictvím jiných právnických nebo fyzických osob. Součástí dohody o zajišťování cíleného programu je i ujednání o příspěvku právnické nebo fyzické osobě za zajištění cíleného programu.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. 2. 1. 2017Tabulka příspěvků na jednotlivé nástroje APZ platná pro rok 2017:


 

Nástroj APZ

 

Výše příspěvku

Příspěvek pro období

 

Rekvalifikace (RK)

- uchazečů o zaměstnání

- zájemců o zaměstnání

(§ 108-109a )

lze poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s RK

 

 

Rekvalifikace

- zaměstnanců

(§ 110)

plná nebo částečná úhrada nákladů RK a nákladů s ní spojených

 

 

Investiční pobídky

(§ 111)

stanovuje vláda nařízením

 

 

Veřejně prospěšné práce

 

(§ 112 odst. 2)

až do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy a platy vč. pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance

dle KRITÉRIÍ 3E

 

max. 12 měsíců

Společensky účelná pracovní místa (SÚPM)

- zřízení

Výše příspěvku se odvíjí od průměrné mzdy v NH za 1. – 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku:

r. 2016 = průměrná mzda 27 000 Kč

Podíl nezaměstnanosti v okrese < v ČR

(v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání

žádosti o příspěvek)

 

(§ 113 odst. 3)

 

 

 

Podíl nezaměstnanosti v okrese = nebo >  ČR

(v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání

žádosti o příspěvek)

 

(§ 113 odst. 4)

max. čtyřnásobek průměrné mzdy v NH …*/

 

při zřízení více než 10 pracovních míst na základě jedné dohody

max. šestinásobek průměrné mzdy v NH …*/

 

 

max. šestinásobek průměrné mzdy v NH …*/

 

při zřízení více než 10 pracovních míst na základě jedné dohody

max. osminásobek průměrné mzdy v NH …*/

 

max. 108 000,-

 

 

 

 

max. 162 000,-

 

 

 

 

max. 162 000,-

 

 

 

 

 

max. 216 000,-

 

účelový příspěvek na

12 – 24 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

účelový příspěvek na

12 – 24 měsíců

Společensky účelná pracovní místa (SÚPM)

-       vyhrazená

 

(§ 113 odst. 5)

až do výše vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance přijatého na vyhrazené pracovní místo, vč. pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.

dle

KRITÉRIÍ 3E

 

max. 12 měsíců

na uchazeče o zaměstnání dle § 33 ZoZ

Překlenovací příspěvek

(§ 114 odst. 2)

nejvýše 0,25násobků průměrné mzdy v NH….*/

 

max. 6 750,-

 

max. 5 měsíců

Příspěvek na zapracování

(§ 116 odst. 2)

max. polovina minimální mzdy na jednu fyzickou osobu, která zapracovává

 

max. 5 500,-/měsíc

 

 

max. 3 měsíce

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

 

(§ 117 odst. 2)

ve výši stanoveného % náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům v souladu s pracovněprávními předpisy, max. však polovinu minimální mzdy na 1 zaměstnance/měsíc

 

 

 

max. 5 500,-/měsíc

 

 

 

 

max. 6 měsíců


 


 

Nástroj APZ

 

Výše příspěvku

Příspěvek pro období

 

Chráněné pracovní místo

zřízení:

- zaměstnavatelem

(§ 75 odst. 5)

- OZP, která se rozhodne vykonávat SVČ

Pro osobu se zdravotním postižením

 

Pro osobu s těžším zdravotním postižením

 

 

 

Pro osobu se zdravotním postižením

 

Pro osobu s těžším zdravotním postižením

 

 

 

 

 

 

 

max. osminásobek průměrné mzdy v NH …*/

 

max. dvanáctinásobek průměrné mzdy v NH …*/

 

při zřízení 10 a více pracovních míst na základě jedné dohody

max. desetinásobek průměrné mzdy v NH …*/

 

max. čtrnáctinásobek průměrné mzdy v NH …*/

 

 

 

 

 

 

 

216 000,-

 

 

324 000,-

 

 

 

270 000,-

 

 

 

378 000,-

 

 

 

nejméně 3 roky

Chráněné pracovní místo

provoz: (§ 76 odst. 2)

- zaměstnavatel

- OZP, která se rozhodne  vykonávat SVČ

pro osobu se zdravotním postižením

 

 

 

 

 

 

roční výše příspěvku

 

 

 

 

 

 

48 000,-

 

 

 

 

 

12 měsíců

*/Výše příspěvku se odvíjí od průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí

 předchozího kalendářního roku, tj. r. 2016 = průměrná mzda 27 000 Kč


Vysvětlivky:

RK = rekvalifikace, NH = národní hospodářství, ZoZ = zákon o zaměstnanosti

KRITÉRIA 3E = Zásady APZ o účelném, hospodárném a efektivním vynakládání státních prostředků
Poslední aktualizace: 15. 6. 2017
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky