Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Karlovarský kraj > Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Karlových Varech

oddělení trhu práceAdresaZávodní 385 / 98
360 01 Karlovy Vary
 

Správním obvodem Krajské pobočky v Karlových Varech je území Karlovarského kraje (území okresů Karlovy Vary, Cheb a Sokolov).

Datové schránky


Kontaktní pracoviště Karlovy Vary ID: xgmzpcw
Kontaktní pracoviště Sokolov ID: ukuzprq
Kontaktní pracoviště Cheb ID: qrmzpmz

Úřední hodiny


Pondělí:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 
Úterý:8:00 - 11:00
 
Středa:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 
Čtvrtek:8:00 - 11:00
 
Pátek:8:00 - 11:00 (pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)


Kontakty


okres Karlovy Vary


vedoucí oddělení trhu práce kontaktního pracoviště Karlovy Vary
Mgr. Petra Dolejšová950 125 483
petra.dolejsova@uradprace.cz
Příspěvek na zřízení Yvetta Havlová950 125 429yvetta.havlova@uradprace.cz
- chráněného pracovního místa

Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladůYvetta Havlová950 125 429 yvetta.havlova@uradprace.cz
- chráněného pracovního místa

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

- § 78a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti


Yvetta Havlová950 125 429 yvetta.havlova@uradprace.cz

okres Sokolov


vedoucí oddělení trhu práce kontaktního pracoviště Sokolov
Ing. Blanka Jeníková, MBA
950 161 331
blanka.jenikova@uradprace.cz
Příspěvek na zřízení Petra Václavíková 950 161 343 petra.vaclavikova@uradprace.cz
- chráněného pracovního místa

Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů Petra Václavíková 950 161 343 petra.vaclavikova@uradprace.cz
- chráněného pracovního místa

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

- § 78a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Petra Václavíková 950 161 343 petra.vaclavikova@uradprace.cz

okres Cheb


vedoucí oddělení trhu práce kontaktního pracoviště Cheb
Bc. Natalie Bláhová
950 117 324
natalie.blahova@uradprace.cz
Příspěvek na zřízení Dana Haasová 950 117 386 dana.haasova@uradprace.cz
- chráněného pracovního místa

Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů Dana Haasová 950 117 386 dana.haasova@uradprace.cz
- chráněného pracovního místa

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

- § 78a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Dana Haasová 950 117 386 dana.haasova@uradprace.cz


Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Příspěvek je poskytován zaměstnavateli zaměstnávajícímu v pracovním poměru více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek nebo bylo povoleno posečkání daně.

Informace o příspěvku na podporu zaměstnávání OZP a potřebné formuláře naleznete zde.

Plnění povinného podílu zaměstnávání OZP

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Tuto povinnost zaměstnavatelé plní:

  1. zaměstnáváním v pracovním poměru

  2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb chráněných pracovních dílen provozovaných občanským sdružením,47) státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností 48) nebo obecně prospěšnou společností,49) nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám

  3. odvodem do státního rozpočtu

nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl odvodem do státního rozpočtu.

Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Výše odvodu do státního rozpočtu podle písm. c) činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.

Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce.

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou.

pracovník pro území okresu Karlovy Vary Yvetta Havlová
950 125 429
yvetta.havlova@uradprace.cz
pracovník pro území okresu Sokolov Olga Vášová 950 161 604 olga.vasova@uradprace.cz
pracovník pro území okresu Sokolov Veronika Vavříková 950 161 604 veronika.vavrikova@uradprace.cz
pracovník pro území okresu Cheb Monika Tobolová 950 117 383 monika.tobolova@uradprace.cz

Potřebné formuláře oznámení o plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením naleznete zde.

Volná pracovní místa - http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
Portál pracovních příležitostí pro osoby se sluchovým postižením:


http://www.neslysimpracuji.cz/Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky