Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Karlovarský kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci > Regionální individuální projekty > Zdravotní postižení není hendikep v Karlovarském kraji
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

logo ostatní

Název projektu:            Zdravotní postižení není hendikep v Karlovarském kraji

Doba realizace:            1. 2. 2016 – 30. 6. 2022

Reg. č. projektu:                      CZ.03.1.48/0.0./0.0/15_010/0000044

Forma financování:       Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na podporu osob UoZ a ZoZ evidovaných v Karlovarském kraji. OZP mají podstatně výrazně delší dobu evidence, než je to u ostatních uchazečů o zaměstnání. Při ztrátě zaměstnání přecházejí tyto osoby do evidence úřadu práce, kde se stávají často představiteli dlouhodobé nezaměstnanosti, která je ve většině případů zbavuje motivace a sebevědomí. Na poptávkové straně trhu práce se dlouhodobě projevuje nedostatek volných pracovních míst pro tuto cílovou skupinu, ale i jejich zcela nevyhovující struktura. U těchto osob se velmi často projevují stavy frustrace, beznaděje a kvůli tomu dochází k demotivaci od dalšího hledání zaměstnání, což může vést k částečnému nebo úplnému sociálnímu vyloučení.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen uchazečům o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se zejména o osoby, kterým byl dle zákona o zaměstnanosti přiznán statut OZP v prvním až třetím stupni. Do cílové skupiny spadají i osoby v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu, které ještě nemají přiznaný statut OZP (za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti uchazeče významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než  1 rok.

Jaké jsou formy podpory?               

Uchazeči o zaměstnání mohou prostřednictvím projektu využít několik  nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a to veřejně prospěšné práce (VPP), společensky účelná pracovní místa vyhrazená (SÚPM), zahájení samostatně výdělečné činnosti (SVČ) a překlenovací příspěvek.

Veřejně prospěšné práce jsou zaměřeny na vytvoření pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech jako zajišťovaní pomocných prací v oblasti charity, při kulturních a sportovních akcích, aktivity ve  školských zařízeních či aktivity související s ochranou přírody. ÚP ČR může poskytnout na základě písemné dohody měsíční příspěvek na částečnou úhradu mzdových nákladů na podpořeného uchazeče o zaměstnání až  do výše 15.000,- Kč. ÚP ČR poskytuje příspěvek po dobu 12 - 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Společensky účelná pracovní místa vyhrazená spočívají ve vyhrazení pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a ÚP ČR, přičemž zaměstnavateli je na  částečnou úhradu mzdových nákladů na zaměstnaného uchazeče o zaměstnání na tomto místě poskytován od ÚP ČR příspěvek v max. měsíční výši 18.000,- Kč a to až po dobu 12 měsíců.

Zahájení samostatné výdělečné činnosti na základě písemné dohody s ÚP ČR. Jedná se o jednorázový příspěvek ve výši 128.000,- Kč na zahájení podnikání např. na vybavení provozovny stroji potřebnými pro výkon  samostatné výdělečné činnosti. Společensky účelná pracovní místa zřízená uchazečem o zaměstnání za  účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti jsou pracovní místa, která pro sebe na základě písemné dohody s ÚP ČR zřizuje uchazeč o zaměstnání, který se rozhodl zahájit samostatnou výdělečnou činnost.

Překlenovací příspěvek může Úřad práce na základě dohody poskytnout osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání a které byl poskytnut příspěvek na zřízení pracovního místa pro  výkon samostatné výdělečné činnosti. Překlenovací příspěvek se poskytuje na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek poskytnut. Příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců, jeho výše se stanoví podle §114 odst. 2 ZoZ.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

V Karlovarském kraji zatím nebyl realizován žádný RIP zaměřený výlučně na uchazeče z řad OZP a tato skupina dlouhodobě a neměně tvoří výraznou procentuální část evidence uchazečů o zaměstnání v Karlovarském kraji.

 

Kam se obrátit pro informace?


ÚP ČR, Krajská pobočka Karlovy Vary - budova Nostress, Závodní 391/96C, 2. patro
vedoucí Oddělení projektů EUIng. Gabriela Kratochvílovátel.: 950 125 330gabriela.kratochvi1@uradprace.czkancelář č.dv. 212
projektový manažerMgr.Lenka Mundilovátel.: 950 125 535lenka.mundilova@uradprace.czkancelář č.dv. 216
finanční manažerBc.Petra Zelenkovátel.: 950 125 592petra.zelenkova1@uradprace.czkancelář č.dv. 213
odborný pracovník pro K. Vary + SokolovSimona Klesovátel.: 950 125 453simona.klesova@uradprace.czkancelář č.dv. 214
ÚP ČR, Kontaktní pracoviště Cheb , Svobody 207/52, 2. patro
odborný pracovník pro Cheb + SokolovPavel Šperltel.: 950 117 399pavel.sperl@uradprace.czkancelář č.dv. 302


Poslední aktualizace: 18. 9. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky