Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Karlovarský kraj > Příspěvek na podporu regionální mobility
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Karlových Varech

odbor zaměstnanosti krajské pobočky

oddělení trhu práce

 

Adresa

 


Závodní 385/98
360 01 Karlovy Vary

 

Správním obvodem Krajské pobočky v Karlových Varech je území Karlovarského kraje (území okresů Karlovy Vary, Cheb a Sokolov).

Datové schránky

 

Kontaktní pracoviště Karlovy Vary

ID: xgmzpcw

Kontaktní pracoviště Sokolov

ID: ukuzprq

Kontaktní pracoviště Cheb

ID: qrmzpmz

 

Úřední hodiny


 

Pondělí:

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Úterý:

8:00 - 11:00

Středa:

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:

8:00 - 11:00

Pátek:

8:00 - 11:00 (pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)

 

Kontakty

 


Vedoucí oddělení trhu práce Kontaktního pracoviště Karlovy Vary
 

Mgr. Petra Dolejšová
 

950 125 483

petra.dolejsova@uradprace.cz
 

Referent okresu Karlovy Vary

Lucie Korcová

950 125 433

lucie.korcova@uradprace.cz

Vedoucí oddělení trhu práce Kontaktního pracoviště Sokolov

Ing. Blanka Jeníková, MBA

950 161 331

blanka.jenikova@uradprace.cz

Referent okresu Sokolov

Olga Vášová

950 161 604

olga.vasova@uradprace.cz
 

Vedoucí oddělení trhu práce Kontaktního pracoviště Cheb

Bc. Natalie Bláhová

950 117 324

natalie.blahova@uradprace.cz

Referent okresu Cheb

Ing. Petra Havlová

950 117 326

petra.havlova@uradprace.cz

 

 

Příspěvek na podporu regionální mobility

 

PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽDĚNÍ


Příspěvkem může být podpořen:

-          -   uchazeč o zaměstnání, který je v evidenci Úřadu práce ČR nepřetržitě déle než 5 měsíců,

-          -   uchazeč o zaměstnání, u kterého došlo bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání ke skončení pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění zaměstnanců,

-     - zájemce o zaměstnání evidovaný na Úřadu práce ČR, u kterého došlo nebo dojde ke skončení pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění zaměstnanců,

-     - uchazeč o zaměstnání, jemuž na základě rozboru situace na místním trhu práce, zejména s přihlédnutím k dlouhodobým trendům v oblasti požadavků na volná pracovní místa, nebude možné s ohledem na jeho kvalifikaci, dosavadní praxi, věk, péči o dítě, zdravotní stav zprostředkovat zaměstnání v místě jeho bydliště.


Jsou-li současně splněny následující podmínky:

-          -   pracovní poměr mezi novým zaměstnavatelem a zaměstnancem bude sjednán na dobu neurčitou nebo na dobu určitou minimálně 6 měsíců, s jedním konkrétním místem výkonu práce (konkrétní adresa), popř. musí být doloženo potvrzení od zaměstnavatele o pravidelném místě výkonu práce,

-          -   místo výkonu práce je na území České republiky.

       -  bydliště žadatele, vedené pro účely zprostředkování zaměstnání ÚP ČR, je známo jako jediné bydliště, kde se žadatel zdržuje (tzn. stejná adresa trvalého pobytu a adresa pro doručování, popř. i pro zasílání podpory v nezaměstnanosti nahlášená ÚP) nejméně od prvního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž žadatel o příspěvek žádost podal.

           

       Příspěvkem nemůže být podpořen uchazeč nebo zájemce:

-          -   který u nového zaměstnavatele v posledních 24 měsících před podáním žádosti o příspěvek už pracoval,

-          -   jehož bydliště je ve stejné obci, jako místo výkonu práce, bez ohledu na dojezdovou vzdálenost,

-          -   který u stejného zaměstnavatele v době podání žádosti nebo v měsíci předcházejícím vykonával nekolidující zaměstnání.


Pokud ÚP ČR žadateli žádost o poskytnutí příspěvku schválí, uzavře s ním písemnou dohodu. Žádost musí být podána nejpozději 1 pracovní den před nástupem do nového zaměstnání a zároveň v době vedení žadatele v evidenci uchazečů/zájemců o zaměstnání. Zaměstnanec pak bude každý měsíc dokládat výplatní list, který mu vždy vydává zaměstnavatel za odpracovaný kalendářní měsíc. Částku tedy obdrží až po předložení tohoto dokumentu. Právě na jeho základě ÚP ČR prověří nárok na příspěvek za konkrétní měsíc, a to podle docházky do zaměstnání a výše hrubé mzdy. Za dobu absence na pracovišti ÚP ČR příspěvek nevyplatí. Doba poskytování příspěvku bude činit maximálně 12 měsíců.

ÚP ČR nebude příspěvek poskytovat na dojíždění do zahraničí (kromě Moravskoslezského kraje). A nevyplatí jej ani v případě, že výše hrubé mzdy žadatele přesáhne v konkrétním měsíci 1,5 násobek  hodnoty průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku.

Výše příspěvku se pohybuje v rozmezí od 1 000 Kč do 3 500 Kč měsíčně podle dojezdové vzdálenosti. Přitom minimum je 10 kilometrů. Výjimku v tomto případě budou tvořit žádosti, kdy mezi bydlištěm a místem výkonu práce prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou. Na nejvyšší částku pak dosáhnou ti, kteří budou za prací dojíždět více než 50 km. Viz následující tabulka:

 

Dojezdová vzdálenost

Výše měsíčního příspěvku

do 10 km

- bez nároku

- v případě, že není spojení veřejnou dopravou 1 000 Kč

10 – 25 km

1 500 Kč

25 – 50 km

2 500 Kč

nad 50 km

3 500 Kč

 


PŘÍSPĚVEK NA PŘESTĚHOVÁNÍ


Příspěvkem může být podpořena fyzická osoba, která nastoupila do zaměstnání mimo místo svého bydliště a následně změnila místo bydliště, jestliže v období 6 měsíců před podáním žádosti o poskytnutí příspěvku byla:

- uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci Úřadu práce ČR nepřetržitě déle než 5 měsíců,

- uchazeč o zaměstnání, u kterého došlo bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání ke skončení pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění zaměstnanců,

- zájemce o zaměstnání vedený v evidenci zájemců o zaměstnání, na něhož se vztahuje hromadné propouštění zaměstnanců oznámené ÚP,

- uchazeč o zaměstnání, jemuž na základě rozboru situace na místním trhu práce, zejména s přihlédnutím k dlouhodobým trendům v oblasti požadavků na volná pracovní místa, nebude možné s ohledem na jeho kvalifikaci, dosavadní praxi, věk, péči o dítě, zdravotní stav zprostředkovat zaměstnání v místě jeho bydliště.


Zároveň musí být splněny podmínky:

- pracovní smlouva musí být uzavřena na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou minimálně 6 měsíců,

- přestěhování za prací musí být v rámci území České republiky,

- fyzická osoba (žadatel) změnila v posledních 6 měsících své bydliště, přitom vzdálenost mezi původním a novým bydlištěm musí být vzdušnou čarou delší než 50 km,

Za původní bydliště je považována adresa posledního trvalého pobytu žadatele v době, kdy byl evidován v evidenci uchazečů/zájemců o zaměstnání, a které bylo zároveň evidováno místně příslušným pracovištěm ÚP ČR jako bydliště rozhodné pro zprostředkování zaměstnání.

Za nové bydliště je považována adresa trvalého pobytu, v případě, že došlo k jeho změně nebo adresa vztahující se k nájemní, podnájemní či kupní smlouvě k objektu, který žadatel využívá k bydlení.


Pokud ÚP ČR žadateli žádost o poskytnutí příspěvku schválí, uzavře s ním písemnou dohodu. Žádost musí být podána nejpozději do 6 měsíců po ukončení evidence uchazečů/zájemců o zaměstnání.

Příspěvek se poskytuje jednorázově bezhotovostně ve výši 50 000 Kč. Podmínkou pro splnění je setrvat v zaměstnání alespoň 6 měsíců ode dne podpisu dohody o poskytnutí příspěvku. Nebude-li tato podmínka splněna, vrátí podpořená osoba poměrnou část příspěvku.


Obecné zásady:

Na poskytnutí obou výše uvedených příspěvků není právní nárok, žádost schvaluje odborná komise. Podmínkou pro schválení žádosti je doložení potvrzení, že žadatel nemá nedoplatky u finančního úřadu, celního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny (na rodné číslo a je-li to možné, tak i na IČ).

Žadateli může být poskytnut příspěvek (na dojížďku, na přestěhování) pouze tehdy, je-li bydliště žadatele známo jako jediné bydliště, kde se žadatel zdržuje nejméně od prvního dne předcházejícího měsíce před měsícem, ve kterém žadatel podává žádost o poskytnutí příspěvku.


Formulář žádosti:

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni , sekce Žádosti o příspěvek aktivní politiky zaměstnanosti.

 

Tisková zpráva http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2016/03/2016_03_21_tz_prispevek_na_dojizdeni_brezen_2016.pdf

Tisková zpráva po změně podmínek od 1. 7. 2016 https://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2016/07/2016_07_14_tz_prispevek_na_dojizdeni_cervenec_2016.pdf

Tisková zpráva po změně podmínek od 1. 11. 2016 http://www.mpsv.cz/files/clanky/28301/O_prispevek_na_dojizdeni_za_praci_mohou_zadat_lide_z_cele_republiky.pdf

 

Poslední aktualizace: 10. 7. 2019, Autor: Bc. Veronika Dankanicsová
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky