Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Jihomoravský kraj > Projekty ESF > Projekty v realizaci > Národní individuální projekty
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Národní individuální projektyNIP jsou zaměřeny na jednotlivé nástroje APZ. Přílohou každého projektu je rozdělení finančních prostředků projektu jednotlivým úřadům práce, které vychází z koeficientu potřebnosti a jsou přidělovány prostřednictvím rozpočtu v souladu s Metodikou finančních toků, která je součástí Metodiky OP LZZ.

Při přidělování finančních prostředků na podporu pracovních míst v NIP (veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa) postupují úřady práce v souladu se zákonem, jeho prováděcími vyhláškami, platnou metodikou pro APZ a vnitřním předpisem daného úřadu práce pro realizaci APZ, který je průběžně aktualizován ve vazbě na vývoj na trhu práce.

Výše poskytovaných příspěvků v rámci projektů ESF se nesmí lišit od výše příspěvků poskytovaných v rámci národní APZ. Při zařazování fyzické osoby (tj. uchazeče o zaměstnání) na nástroje financované z NIP se postupuje stejně jako při zařazování fyzické osoby na nástroje a opatření APZ financované ze státního rozpočtu.

Pokud zaměstnavatel obdrží příspěvek dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nesmí obdržet jiný příspěvek na úhradu mzdových nákladů, a to ani v případě hrazení příspěvku z prostředků ESF.

Všechny plánované výdaje u dohod realizovaných v rámci NIP musí být uhrazeny v době realizace projektu, tj. nesmí vznikat závazky, které by bylo nutné uhradit po skončení projektu. Výjimkou je pokračování poskytování finančních prostředků z projektu veřejně prospěšné práce realizovaného na základě OP LZZ na dohody o vytvoření pracovních míst v rámci VPP uzavřené v první fázi z projektu Veřejně prospěšné práce I z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost.


Národní individuální projekty jsou zaměřeny na nástroje:

Společensky účelná pracovní místa-vyhrazená (dále jen SÚPM-vyhrazená)
Veřejně prospěšné práce (dále jen VPP)
Rekvalifikaci a poradenskou činnost

PŘEHLED národních individuálních projektů v realizaci


Název projektuStavOblast podporyČ. výzvyReg. č. projektuCílová skupina projektuRozpočet projektuZačátek projektuKonec projektu
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
v přípravě1.3 Adaptabilita pracovní síly021
CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
Zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ

30.11.2020
Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II
v realizaci1.1 Přístup k zaměstnání121
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR.

31.12.2021
Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání
v realizaci121
CZ.03.1.48/0.0./0.0/15_121/0010247Osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností

31.12.2020
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky