Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Jihomoravský kraj > IOP-Integrovaný operační program
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně   

ÚP ČR, krajská pobočka v Brně realizuje tyto projekty v operačním programu

Integrovaný operační program:
ÚP ČR – Brno-město – Výstavba objektu,
registrační číslo CZ.1.06/3.3.00/04.07241


Dne 19.7.2012 byla podepsána smlouva o dílo na realizaci stavby úřadu práce se zhotovitelem – firmou IMOS Brno,

a.s. Předáním staveniště ve dnech 25.a 26.7.2012 a zahájením stavebních prací dne 30.7.2012 byla odstartována

dlouhodobě připravovaná výstavba úřadu práce v Brně na ulici Polní. Cílem realizace projektu je řešení kapacitního problému

úřadu, zvýšení úrovně poskytovaných služeb spojené s navyšováním počtu klientů a centralizací všech činností do jednoho

místa. Celkovým zlepšením materiálně technického zázemí budou vytvořeny odpovídající

podmínky pro práci celého úřadu práce jak z hlediska poskytovaných služeb v  rámci zákona o zaměstnanosti, zákona

o státní sociální podpoře, tak i z hlediska efektivního využití provozních prostředků. Vše bude znamenat výrazné zlepšení

podmínek pro klienty i zaměstnance úřadu.


Navržená budova úřadu práce má 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Rozměry budovy jsou 50x37 m, výška 22,6 m.

V podzemním podlaží budou umístěny strojovny, garáže, archivy a další technické zázemí nezbytné pro provoz budovy,

v nadzemních podlažích jsou navrženy prostory pro 260 zaměstnanců a pro klienty úřadu práce. Propojení uvnitř budovy

je schodišti a 5 výtahy, stavba je bezbariérová. Nosná konstrukce je železobetonový skelet, obvodový plášť a vnitřní

nenosné konstrukce jsou vyzdívané. K budově je navržena příjezdová komunikace, chodníky a odstavné plochy pro

osobní automobily.Aktuální informace o průběhu výstavby:


Dnem 1. 8. 2013 byla zahájena 3. etapa, která bude ukončena dle harmonogramu 28. 2. 2014. Dokončuje se fasáda budovy

a současně pokračují práce jednotlivých profesí na celém stavebním objektu. Realizace stavby probíhá v souladu se schváleným

časovým harmonogramem.
 


Ukončení stavby za 180 milionů korun je naplánováno na červen roku 2014.


ÚP ČR – Blansko – rekonstrukce budovy,
registrační číslo CZ.1.06/3.3.00/04.06528


V květnu 2010 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR schválena žádost o přidělení finanční podpory z Integrovaného
 
operačního programu na realizaci projektu týkající se rekonstrukce administrativní budovy Úřadu práce v Blansku na ulici Vodní 9.
 
Celkové přiznané finanční prostředky na projekt s názvem „ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy“ činí 53,6 mil. Kč, z toho
 
částka 33,7 mil. Kč je financována z prostředků Evropské unie a částka 19,9 mil. Kč ze státního rozpočtu ČR. Stavební práce na
 
rekonstrukci budovy započaly v září 2011. V rámci rekonstrukce budou vyměněny okenní a dveřní výplně, bude zateplena fasáda,
 
čímž dojde k výraznému zlepšení tepelně technického stavu budovy. Rekonstrukce rovněž zahrnuje vybudování nového bezbariérového
 
přístupu do budovy, na který bude navazovat bezbariérová komunikace včetně výtahu umožňujícího přístup do všech podlaží.
 
Ve dvorním traktu objektu budou upraveny zpevněné plochy pro parkování, obsluhu skladů, spisoven a garáží. Rekonstrukce vlastní
 
budovy byla zvolena jako nejvhodnější řešení současného nevyhovujícího stavu, kdy se pracoviště úřadu práce nacházejí ve třech
 
různých budovách - ve vlastní  budově na ulici Vodní a v  prostorách na Svitavské ulici a na náměstí Republiky. Realizací projektu
 
dojde k soustředění všech agend do jednoho objektu a k vytvoření odpovídajících podmínek pro poskytování kvalitních služeb občanům.


Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, dne 10.9.2012


Více informací o integrovaném operačním programu naleznete na: www.strukturalni-fondy.cz/iop


Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky