Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Jihočeský kraj > APZ > Základní podmínky pro poskytování finančních příspěvků z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Základní podmínky pro poskytování finančních příspěvků z prostředků APZ


 • o příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti zaměstnavatel nebo  fyzická  osoba   žádá,   žádost se podává osobně, poštou nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, případně prostřednictvím datové schránky, Formulář žádosti je v listinné podobě dostupný na jednotlivých kontaktních pracovištích Úřadu práce nebo jsou ke stažení na webových stránkách Úřadu práce ČR;

   

 • žadatel musí jako součást žádosti doložit potvrzení o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (potvrzení vydá finanční úřad a dále celní úřad, příp. celní ředitelství), nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek nebo povoleno posečkání daně, žadatel má možnost požádat Úřad práce, aby si sám zjistil výše uvedené skutečnosti;

   

 • pro každý nástroj aktivní politiky zaměstnanosti existuje speciální tiskopis žádosti, který je nutno vyplnit čitelně, pravdivě a úplně, nesprávné či neúplné vyplnění tiskopisu žádosti, příp. nedoložení požadovaných dokumentů může způsobit prodloužení doby potřebné k vyřízení žádosti;

   

 • o příspěvky je  nutno  žádat   a  žádost  vyřídit   před  vznikem   pracovního  poměru  uchazeče   o  zaměstnání,  který   bude  umístěn  na  dotovaném pracovním místě, o každé žádosti    je    tedy   nezbytné   rozhodnout    před    nástupem  uchazeče   do zaměstnání,   příp.  před    nástupem   na   rekvalifikaci,   není   tedy možné požádat o příspěvek zpětně;

   

 • o konkrétní výši a délce poskytování příspěvku rozhoduje KrP v Č. Budějovicích, vychází především ze situace na trhu práce v regionu, dále z priorit stanovených v Programu realizace aktivní politiky zaměstnanosti na daný rok, z objemu přidělených finančních prostředků a z rozvojových priorit daného regionu;

   

 • důvodem k neposkytnutí příspěvku může být porušování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatele.
Poslední aktualizace: 26. 3. 2018
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky