Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Jihočeský kraj > APZ > Program a strategie
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Program a strategie APZ

Krajská pobočka ÚPČR v Českých Budějovicích (dále jen „KrP v Č. Budějovicích“) zpracovává každoročně vlastní Program aktivní politiky zaměstnanosti, na jehož základě:

 • poskytuje zaměstnavatelům a uchazečům o zaměstnání finanční příspěvky a tím přispívá k tvorbě, případně udržení pracovních míst a napomáhá tak zmírňovat nepříznivou situaci občanů hledajících nové pracovní uplatnění,

 • hradí zaměstnavatelům, uchazečům a zájemcům o zaměstnání náklady rekvalifikačních kurzů,

 • hradí rekvalifikačnímu zařízení náklady spojené s rekvalifikací uchazečů a zájemců o zaměstnání a náklady spojené s realizací poradenských programů zaměřených na techniky vyhledávání zaměstnání a na další aktivity směřující k pracovnímu uplatnění občanů na trhu práce.

   

  Program a strategie aktivní politiky zaměstnanosti na daný rok zohledňuje především situaci na trhu práce v Jihočeském kraji, priority Úřadu práce a MPSV a objem přidělených finančních prostředků včetně prostředků z  Evropského sociálního fondu.  KrP v Českých Budějovicích se zaměřuje zejména na podporu uchazečů o zaměstnání znevýhodněných na trhu práce, pro tyto účely definuje skupiny uchazečů, kterým věnuje zvýšenou pozornost ve smyslu finanční podpory pracovních míst pro ně vhodných.

   

  Na základě výsledku analýzy stavu a vývoje trhu práce v Jihočeském kraji jsou pro rok 2018 stanoveny následující skupiny uchazečů o zaměstnání, jejichž umístění formou finanční podpory pracovních míst lze řešit zařazením do programu aktivní politiky zaměstnanosti.

   

   

  Jedná se zejména o:

 • UoZ vedené dlouhodobě v evidenci Úřadu práce;

 • UoZ vedené v evidenci Úřadu práce nepřetržitě déle než 3 měsíce, kterým je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, věku (absolventi bez praxe, mladí do 29 let /včetně/  a osoby nad 50 let) či péči o dítě věnována při zprostředkování zaměstnání zvýšená péče;

 • UoZ vedené v evidenci Úřadu práce nepřetržitě déle než 3 měsíce, u nichž existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci;

 • UoZ vedené v evidenci Úřadu práce nepřetržitě déle než 3 měsíce, jimž je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného vážného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce. Za jiný vážný důvod je rovněž považováno ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti.

 

Cílem je finančně podpořit zaměstnavatele, kteří přijímají do pracovního poměru takové uchazeče o zaměstnání, při jejichž pracovním uplatnění je použití finančního příspěvku nezbytné. Jde zejména o ty uchazeče, u nichž dochází ke kumulaci různých handicapů na trhu práce (zhoršený zdravotní stav, dlouhodobá nezaměstnanost, vyšší věk, péče o dítě,  příp. bydliště v mikroregionu s vysokou nezaměstnaností apod.).

 

KrP v Českých Budějovicích si vyhrazuje právo měnit strategii finančních podpor v souvislosti s vývojem situace na místním trhu práce, popřípadě ji uzpůsobovat okolnostem čerpání prostředků aktivní politiky zaměstnanosti.

Poslední aktualizace: 26. 3. 2018
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky