Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Jihočeský kraj > APZ > Financování APZ
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Financování APZ • aktivní politika zaměstnanosti je financována z prostředků státního rozpočtu, příp. z prostředků ESF – Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, hospodaření s těmito prostředky se řídí zvláštním právním předpisem (viz zákon č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů);

 • dle § 14 odstavce 1 zákona č.218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, na poskytnutí příspěvku v rámci aktivní politiky zaměstnanosti není právní nárok;

   


 • příspěvky  nelze  poskytnout  organizačním  složkám  státu  a  státním  příspěvkovým   organizacím (státní příspěvkové organizace jsou organizace zřízené zákonem nebo na základě zákona);

 • příspěvky nelze poskytnout organizačním složkám územních samosprávných celků a vyšších územních samosprávných celků;

 • příjemcem příspěvků mohou být i územně správní celky (obce a kraje) jako zaměstnavatelé, kterým lze účelově určené finanční prostředky poskytovat přímo;

 • příspěvky  lze  poskytnout   příspěvkovým  organizacím,  jejichž  zřizovatelem je obec  či kraj, těmto zaměstnavatelům jsou účelově určené finanční prostředky zasílány přímo, tzn. že nemusí být poskytovány prostřednictvím rozpočtu svého zřizovatele;

 • příspěvek v rámci jednotlivých nástrojů a opatření aktivní  politiky zaměstnanosti je poskytován na základě písemné dohody uzavřené s žadatelem, případné nedodržení podmínek dohody, neoprávněné použití poskytnutého finančního příspěvku či zadržení prostředků státního rozpočtu je považováno za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000Sb. se všemi důsledky z toho vyplývajícími, v případě zjištění porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je Úřad práce povinen o tomto učinit oznámení příslušnému finančnímu úřadu;

 • příspěvky se poskytují bezhotovostně převodem na účet příjemce vedený u peněžního ústavu;

 • pokud není uvedeno jinak, je možno finančně podporovat pouze uchazeče o zaměstnání, vedené v evidenci Úřadu práce;

jakákoli finanční podpora zaměstnavatelům musí splňovat kritéria účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti vynaložených prostředků státního rozpočtu a prostředků z ESF.


Poslední aktualizace: 26. 3. 2018
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky