Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Královéhradecký kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci > Regionální individuální projekty > Záruky pro mladé v Královéhradeckém kraji
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
Název projektu:

Záruky pro mladé v Královéhradeckém kraji

 Doba realizace:

 1. 2. 2016 – 31. 12. 2020

 
Reg. č. projektu:

 
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000003

 
Forma financování:

 
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.


Jaký problém projekt řeší?

Projekt je primárně zaměřen na uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ČR - krajské pobočce v Hradci Králové, kteří splňují kritéria cílové skupiny. Cílem projektu je poskytnout účastníkům prostřednictvím plánovaných aktivit projektu odborné dovednosti a znalosti pro výkon konkrétní profese. Formou dílčích aktivit jako jsou poradenské činnosti, rekvalifikace, práce na zkoušku a odborné praxe dojde ke zvýšení jejich pracovních zkušeností, dovedností, získání pracovních návyků a ke snadnějšímu vstupu na otevřený trh práce.


Pro koho je projekt určen?

Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání mladších 30 let (tj. do 29 včetně) bez rozdílů vzdělání, kteří mají zájem o získání potřebných znalostí a odborných dovedností, které jim pomohou aktivně se zapojit na trhu práce.


Jaké jsou formy podpory?

Poradenské činnosti a motivační kurzyúčastníkům projektu budou poskytnuty služby skupinového a individuálního poradenství, s cílem zjistit skutečný zájem, motivaci, kvalifikační předpoklady a osobnostní potenciál pro výkon praxe. Kromě poradenských činností budou mít klienti možnost absolvovat motivační kurz, jehož náplní bude např. Soft skills (např. nácvik pohovoru, motivační dopis), pracovně právní legislativa, atd.

Rekvalifikacev případě nesouladu mezi odbornou kvalifikací klienta a požadavkem na konkrétní pracovní pozici požadované zaměstnavatelem, budou mít klienti možnost absolvovat rekvalifikační kurz, kde získají potřebné odborné znalosti a dovednosti.

Krátkodobá pracovní příležitost (Práce na zkoušku) tato aktivita bude určena pro uchazeče o zaměstnání do 29 let věku (včetně) s délkou evidence nad 3 měsíce, postrádající nebo mající pracovní zkušenost v souhrnné délce maximálně 3 roky od ukončení studia nebo přípravy na budoucí povolání. Cílem bude zjistit připravenost účastníků projektu k nástupu na pracovní místo. Jedná se o krátkodobou pracovní příležitost na dobu max. 3 měsíců v rozsahu max. 0,5 stanovené týdenní pracovní doby.

Odborná praxe - pro uchazeče o zaměstnání ve věku do 29 let (včetně), s pracovní zkušeností maximálně do 3 let od ukončení studia nebo přípravy na povolání a s délkou evidence nad 3 měsíce. Cílem aktivity je umístění účastníků projektu na pracovní místa s alespoň minimálním potenciálem kariérního růstu u daného zaměstnavatele. Pracovní místa budou podporována finančními příspěvky dle metodiky APZ. Praxe je možné realizovat jak v soukromé sféře, tak veřejné správě (s výjimkou organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací).

Účast v projektu může být podpořena formou tzv. přímé podpory. V projektu budou využity zejména následující formy přímé podpory - úhrada cestovného a stravného osobám účastnících se Poradenských aktivit a Rekvalifikace. K dalším doprovodným aktivitám bude patřit úhrada zdravotních vyšetření nutných pro zařazení na některé typy rekvalifikací.


Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Záruky pro mladé v Královéhradeckém kraji navazuje na obdobný, již úspěšně ukončený projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Královéhradeckém kraji.


Kam se obrátit pro informace?Odborní pracovníci projektu:


Hradec Králové

Šárka Sahulová

950 116 584

sarka.sahulova@uradprace.cz

Jičín

Mgr. Anna Popovičová

950 122 351

anna.popovicova@uradprace.cz

Náchod

Jana Vávrová

950 138 491

jana.vavrova1@uradprace.cz

Rychnov n. Kněžnou

Lenka Bártová, DiS.

950 159 426

lenka.bartova1@uradprace.cz

Trutnov

Bc. Tomáš Souček

950 168 406

tomas.soucek@uradprace.cz


Datum uveřejnění: 25. 5. 2016, Poslední aktualizace: 13. 2. 2019
Upozornění pro poskytovatele odborné praxe


Upozornění pro žadatele o příspěvek – Odborná praxe  – ÚP ČR patří mezi subjekty, které mají od 1. 7. 2017 povinnost zveřejňovat nově uzavřené smlouvy s plněním nad 50 000,- Kč bez DPH v registru smluv. Z tohoto důvodu žadateli doporučujeme, aby žádost o poskytnutí příspěvku na SÚPM předkládal kompletní, aby komise APZ mohla o žádosti SÚPM  řádně a včas rozhodnout.


Upozorňujeme, že Dohoda o SÚPM po podpisu obou stran a anonymizaci určených údajů musí být i s jejími přílohami (plán odborné praxe, vyúčtování) vložena do registru smluv ještě před obsazením pracovního místa uchazečem. (tj. před nástupem uchazeče do pracovního poměru), aby byla zaručena její platnost a účinnost k datu dle požadavku zaměstnavatele.


 Po obdržení žádosti o SÚPM vám budou odborným pracovníkem zaslány do datové schránky nebo e-mailu informace ohledně registru smluv, tzv. ”Seznámení s pravidly smluv/dohod v registru smluv”. V den, kdy zaměstnavatel podepíše Dohodu o SÚPM mu zároveň bude tento formulář předložen k podpisu a tím bude stvrzeno, že byl o pravidlech zveřejňování smluv poučen.


Datum uveřejnění: 14. 6. 2017
Informace pro žadatele o zapojení do projektu "Záruky pro mladé v KHK"


U aktivit "Odborná praxe" a "Práce na zkoušku" došlo ke změně kritéria cílové skupiny a to že u UoZ budou posuzovány pracovní zkušenosti v souhrnné délce 3 roky od ukončení přípravy na budoucí povolání.

Dále došlo ke změně ve výši příspěvku u aktivity "Práce na zkoušku". 

U aktivity "Odborná praxe - mentor" došlo ke změně počtu hodin, za které bude příspěvek poskytován a také došlo ke změně výše max. příspěvku.


Všechny uvedené změny jsou obsaženy v aktualizované verzi "Manuálu pro žadatele o odbornou praxi a práci na zkoušku".Datum uveřejnění: 14. 2. 2017, Poslední aktualizace: 2. 11. 2018
Soubor ke stažení: Odborná praxe - Manuál
Datum uveřejnění: 10. 2. 2017, Poslední aktualizace: 4. 1. 2019, Velikost: 379 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Odborná praxe - Dotazník pro zaměstnavatele
Datum uveřejnění: 22. 4. 2016, Poslední aktualizace: 2. 11. 2018, Velikost: 305 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Odborná praxe - Žádost o příspěvek
Popis: Upozorňujeme, že byly vloženy formuláře k aktivitě "Odborné praxe".
Datum uveřejnění: 9. 5. 2016, Poslední aktualizace: 9. 11. 2018, Velikost: 168 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Odborná praxe - Žádost o příspěvek
Poslední aktualizace: 9. 11. 2018, Velikost: 192 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Odborná praxe - plán odborné praxe
Poslední aktualizace: 2. 11. 2018, Velikost: 77 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Odborná praxe - plán odborné praxe
Poslední aktualizace: 2. 11. 2018, Velikost: 333 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Odborná praxe - vyúčtování pro dohody uzavřené do 1. 11. 2017
Poslední aktualizace: 21. 11. 2017, Velikost: 98 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Odborná praxe - vyúčtování pro dohody uzavřené do 1. 11. 2017
Poslední aktualizace: 21. 11. 2017, Velikost: 189 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Odborná praxe - vyúčtování pro dohody uzavřené od 2. 11. 2017
Poslední aktualizace: 9. 11. 2018, Velikost: 102 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Odborná praxe - vyúčtování pro dohody uzavřené od 2. 11. 2017
Poslední aktualizace: 9. 11. 2018, Velikost: 286 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Odborná praxe - průběžné hodnocení
Poslední aktualizace: 2. 11. 2018, Velikost: 82 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Odborná praxe - průběžné hodnocení
Poslední aktualizace: 2. 11. 2018, Velikost: 243 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Odborná praxe - závěrečné hodnocení
Poslední aktualizace: 2. 11. 2018, Velikost: 82 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Odborná praxe - závěrečné hodnocení
Poslední aktualizace: 2. 11. 2018, Velikost: 244 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Odborná praxe - osvědčení
Poslední aktualizace: 2. 11. 2018, Velikost: 83 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Odborná praxe - osvědčení
Poslední aktualizace: 2. 11. 2018, Velikost: 240 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Odborná praxe - Mentor - žádost
Poslední aktualizace: 9. 11. 2018, Velikost: 106 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Odborná praxe - Mentor - žádost
Poslední aktualizace: 9. 11. 2018, Velikost: 145 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Odborná praxe - Mentor - vyúčtování
Poslední aktualizace: 2. 11. 2018, Velikost: 101 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Soubor ke stažení: Odborná praxe - Mentor - vyúčtování
Poslední aktualizace: 2. 11. 2018, Velikost: 348 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Práce na zkoušku - Manuál
Datum uveřejnění: 10. 3. 2016, Poslední aktualizace: 13. 2. 2019, Velikost: 268 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Práce na zkoušku - Dotazník pro zaměstnavatele
Datum uveřejnění: 22. 4. 2016, Poslední aktualizace: 2. 11. 2018, Velikost: 306 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Soubor ke stažení: Práce na zkoušku - Žádost SÚPM
Popis: Upozorňujeme, že byly vloženy formuláře k aktivitě "Práce na zkoušku".
Datum uveřejnění: 9. 5. 2016, Poslední aktualizace: 9. 11. 2018, Velikost: 173 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Práce na zkoušku - vyúčtování
Poslední aktualizace: 9. 11. 2018, Velikost: 116 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Soubor ke stažení: Práce na zkoušku - závěrečné hodnocení
Poslední aktualizace: 2. 11. 2018, Velikost: 81 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Word
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky