Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Královéhradecký kraj > Kontaktní pracoviště > Rychnov nad Kněžnou > Aktuální informace > Pro zaměstnavatele > Finanční příspěvky v rámci APZ
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Informace o aktuálních možnostech a finančních příspěvcích nabízených v rámci aktivní politiky zaměstnanosti

.

Společensky účelná pracovní místa


Pokud zaměstnavatelé plánují přijmout do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterým nelze zajistit uplatnění na trhu práce jiným způsobem, může jim úřad práce na základě vzájemně uzavřené dohody poskytnout příspěvek na zřízení nebo vyhrazení společensky účelného pracovního místa (dále jen SÚPM). 
Příspěvek na zřízení SÚPM je určen na částečné krytí nákladů na zřízení zcela nové pracovní příležitosti. V současné době je příspěvek poskytován v maximální výši 40 000 - 80 000 Kč v závislosti na době obsazení SÚPM. 
Příspěvek na vyhrazení SÚPM je určen k plné nebo částečné úhradě vyplacených mzdových nákladů, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. V současné době je příspěvek poskytován v maximální výši 9 000 Kč měsíčně na jedno pracovní místo nejdéle po dobu 6 měsíců, v případě zaměstnání osoby se zdravotním postižením v maximální výši 6 000 Kč nejdéle po dobu 12 měsíců.

Kontaktní osoba: Kateřina Lukášková
telefon: 950 159 498
email: katerina.lukaskova@rk.mpsv.cz


Veřejně prospěšné práce


Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti vytvořené především pro obtížně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované ÚP ČR a spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí.
Tato místa vytváří zaměstnavatel na základě písemné dohody s ÚP ČR ke krátkodobému pracovnímu umístění uchazeče o zaměstnání, nejdéle však na dobu 12 měsíců ode dne nástupu uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru.
Finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů takového zaměstnance může být zaměstnavateli poskytován až do výše skutečných mzdových nákladů, včetně sociálního a zdravotního pojištění. V současné době je příspěvek poskytován v maximální výši 11 000 KČ na 1 pracovní místo.

Kontaktní osoba: Blanka Jiroudová
telefon: 950 159 424
e-mail: blanka.jiroudova@rk.mpsv.czPodpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením


Chráněné pracovní místo (dále jen „CHPM“) je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce.
Příspěvek je možné poskytnout na náklady schválené úřadem práce (specifikované v podnikatelském záměru), potřebné ke zřízení CHPM. Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let.
V současné době je příspěvek poskytován v maximální výši 160 000 Kč na 1 CHPM pro osobu se zdravotním postižením a 250 000 Kč na 1 CHPM pro osobu s těžším zdravotním postižením. 
Úřad práce může na základě dohody se zaměstnavatelem poskytnout na zřízené nebo vymezené CHPM příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM. Dohodu je možné uzavřít nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne vymezení nebo obsazení zřízeného CHPM. Příspěvky se poskytují zálohově čtvrtletně, uznatelné náklady jsou od uzavření dohody do konce daného kalendářního roku. Příspěvek je poskytován v maximální výši 48 000 Kč na 1 místo CHPM/rok. 
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob
Kontaktní osoba: Ing. Jana Daňková
telefon: 950 159 422
email: jana.dankova@rk.mpsv.cz


Kritéria pro poskytování příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti naleznete na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/apz_kriteriaZaměstnávání cizích státních příslušníků


Zaměstnavatel je povinen oznámit příslušnému pracovišti ÚP ČR volné pracovní místo a jeho charakteristiku v případě, že zamýšlí zaměstnávat cizince. Základní charakteristikou se rozumí druh práce, místo výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách a dále informace, zda jde o zaměstnání na dobu určitou nebo neurčitou a jeho předpokládanou délku. Zaměstnavatel může cizinci obsadit pouze taková volná pracovní místa, která nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek pracovních sil obsadit jinak.
Zaměstnavatel může cizince zaměstnávat pouze tehdy, má-li platné povolení k zaměstnání od příslušné krajské pobočky ÚP a platné povolení k pobytu nebo je-li držitelem zaměstnanecké karty nebo modré karty, případně má potvrzení o splnění podmínek pro vydání takové karty. Zaměstnanecká karta a modrá karta jsou současně povoleními k pobytu i povoleními k zaměstnání (vydává je Ministerstvo vnitra). 
Občan EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinný příslušník, cizinec, který je rodinným příslušníkem občana ČR a cizinec, na kterého se vztahují výjimky uvedené v § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nepotřebuje pro účely zaměstnání na území ČR povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu.
Nastoupí-li do zaměstnání občan EU/EHP a Švýcarska, jeho rodinný příslušník, cizinec, který je rodinným příslušníkem občana ČR nebo cizinec, u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání nebo cizinec, u kterého se vyžaduje povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta, je povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP, a to nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce. Ukončení zaměstnání je povinen oznámit nejpozději do 10 kalendářních dnů od skončení zaměstnání nebo vyslání.
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam
Kontaktní osoba: Lenka Ullrichová
telefon: 950 159 320
email: lenka.ullrichova@rk.mpsv.cz

Volná pracovní místa


ÚP ČR nabízí informace o aktuální situaci na trhu práce a poradenství při výběru vhodných zaměstnanců z řad uchazečů a zájemců o zaměstnání. 
Kontaktní osoba: Hana Klabzubová, Marie Kinzelová
telefon: 950 159 321, 950 159 411
e-mail: hana.klabzubova@rk.mpsv.cz, marie.kinzelova@rk.mpsv.cz


Evropské služby zaměstnanosti EURES


Úřad práce ČR se po připojení země k EU (2004) stal součástí sítě EURES, jejímž základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby užitečné všem pracujícím, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, kteří mají zájem využívat práva volného pohybu osob. Portál EURES nabízí zveřejňování volných pracovních míst v zemích EU, EHP a Švýcarska; pomoc při náborech pracovníků ze zemí EU, EHP a Švýcarska a poskytování praktických informací o tom, co pro zaměstnavatele znamená zaměstnat občana z jiného státu EU, EHP nebo Švýcarska.
http://portal.mpsv.cz/eures
Kontaktní osoby: Mgr. Markéta Klofáčová Pavlová, Mgr. Petra Pejcharová
telefon: 950 159 432, 950 116 320
e-mail: marketa.klofacovapavlova@rk.mpsv.cz, eures@hk.mpsv.cz 


Portál MPSV


Integrovaný Portál MPSV poskytuje zaměstnavateli zdroj základních informací z oblasti trhu práce. Zaměstnavatel může prostřednictvím portálu zadávat volná pracovní místa, vyhledávat zájemce o práci, může zde získat informace o příspěvcích v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a o zaměstnávání OZP. Jsou zde zveřejněny různé statistiky, statistické zprávy ÚP ČR a v neposlední řadě jsou zde přístupné formuláře pro zaměstnavatele v elektronické formě ke stažení. 
www.portal.mpsv.cz


Uvažujete-li o vytvoření pracovních míst nebo máte-li zájem o podání podrobnější informace ohledně nabízených příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, prosím kontaktujte výše uvedené odpovědné referenty. Kontaktní pracoviště můžete kontaktovat i elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny. 


Projekty Evropského sociálního fondu pro zaměstnavatele„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“


Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Projekt se zaměří zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu. Projekt je tedy určen zaměstnavatelům, nebo OSVČ bez zaměstnanců, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali vyšší pokles tržeb než je 5%.
Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/podpora_odborneho_vzdelavani_zamestnancu
Kontaktní osoby: Zuzana Karásková, Lenka Ullrichová
telefon: 950 159 423, 950 159 320
e-mail: zuzana.karaskova@rk.mpsv.cz, lenka.ullrichova@rk.mpsv.cz


„Rozvoj služeb v oblasti volných pracovních míst“

Projekt si klade za cíl posílit komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných službami zaměstnanosti v oblasti volných pracovních mís, a to prostřednictvím posílení toku informací na trhu práce mezi zaměstnavateli a ÚP ČR s důrazem na monitorování potřeb zaměstnavatelů na trhu práce především v oblasti tvorby volných pracovních míst.
Projekt se zabývá rozvojem služeb souvisejících se zprostředkováním zaměstnání a poradenskou činností v širším pohledu.
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/rozvoj_sluzeb_v_oblasti_vpm
Kontaktní osoba: Ing. Eva Zimmerová
telefon: 950 159 414
e-mail: eva.zimmerova@rk.mpsv.cz


„Vzdělávejte se pro růst II v kraji Královéhradeckém!“

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst II v kraji Královéhradeckém“ je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi. V rámci projektu budou podporovány cílové skupiny zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří jsou zaměstnáni ve vybraných ekonomických činnostech významných pro ekonomický růst a růst zaměstnanosti v Královéhradeckém kraji (dle Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE).
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/projekty_esf/v_realizaci/rip/vzdelavejte_se_pro_rust_ii_
Kontaktní osoba: Jaroslava Kučerová
telefon: 950 159 457
e-mail: jaroslava.kucerova@rk.mpsv.cz


„Vzdělávejte se pro stabilitu!“


Cílem projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu!“ je podpořit udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu. Zaměstnavatelům bude umožněno, aby pro své zaměstnance v době, kdy jim nejsou schopni přidělit práci, realizovali odborný rozvoj. Tím dojde kromě udržení pracovních míst k naplnění druhého, neméně podstatného cíle projektu – zvýšení kvalifikace zapojených zaměstnanců a posílení jejich zaměstnatelnosti. 
Projekt je tedy určen zaměstnavatelům, kteří v důsledku negativního vývoje ekonomiky mají v meziročním ½ ročním srovnání tržeb pokles tržeb o 10 %, nejsou ve svých provozovnách schopni přechodně přidělovat svým zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby a
zároveň mají zájem využít dobu, po kterou nemohou svým zaměstnancům přidělovat práci, pro vzdělávání a odborný rozvoj svých zaměstnanců.
Projekt umožní zaměstnavatelům získat finanční příspěvek na realizaci odborného rozvoje zaměstnanců včetně příspěvku na mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců vzniklých za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_pro_stabilitu~
Kontaktní osoba: Ing. Jana Ringlová
telefon: 950 138 325
e-mail: jana.ringlova@na.mpsv.czProjekty Evropského sociálního fondu pro uchazeče o zaměstnání„Odborné praxe pro mladé do 30 let v Královéhradeckém kraji“


Cílem projektu je poskytnout mladým lidem prostřednictvím praxe přímo u zaměstnavatelů kvalitní a dlouhodobé zaměstnání za účelem jejich začlenění na trh práce. Cílová skupina jsou uchazeči o zaměstnání ve věku do 30 let evidovaní na ÚP ČR v Rychnově nad Kněžnou prioritně déle než 4 měsíce, s pracovními zkušenostmi maximálně 2 roky po ukončení studia. 
Zaměstnavatel získá příspěvek na mzdu tohoto zaměstnance (jedná se o celkové mzdové náklady, včetně odvodů zaměstnavatele) po dobu max. 12 měsíců, případně příspěvek na úhradu části mzdy mentora, který absolventa zaškoluje a zapracovává a dohlíží na plnění Plánu realizace odborné praxe.
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/projekty_esf/v_realizaci/rip/praxe_pro_mlade_do_30_let
Kontaktní osoba: Lenka Bártová, DiS.
telefon: 950 159 426
e-mail: lenka.bartova@rk.mpsv.cz„Program aktivizace II v Královéhradeckém kraji“


Projekt je zaměřen na podporu aktivního zapojení osob se zdravotním omezením na otevřeném trhu práce. Účastníci projektu absolvují motivační program v rozsahu 5-6 týdnů, ergodiagnostiku, pracovní rehabilitaci - přípravu k práci nebo rekvalifikace. Po celou dobu účasti na projektových aktivitách je poskytováno odborné poradenství. Projekt bude realizován ve všech okresech Královéhradeckého kraje.
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/projekty_esf/v_realizaci/rip/program_aktivizace_ii_v_kralovehradeckem_kraji


"Dovolte mi pracovat"


Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání, zejména pro ty, kteří jsou vyučení a nemají dostatečnou praxi (méně než jeden rok praxe v součtu za poslední tři roky). U uchazečů o zaměstnání po mateřské/rodičovské dovolené a těch, kteří pečovali o osobu blízkou, se bude délka praxe posuzovat individuálně.
Hlavním cílem práce s klienty projektu je podpořit jejich profesní start poskytnutím poradenství, kvalitní pracovní praxe a získáním odpovídajících pracovních dovedností a specifických kompetencí pro jejich úspěšný vstup na otevřený trh práce. Klienti projektu, kteří chtějí práci získat, proto budou s podporou realizačního týmu intenzivně pracovat na doplnění např. dalších dílčích kvalifikací, odborných zkoušek a dovedností potřebných k úspěšnému vykonání praxe u vytipovaného zaměstnavatele.
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/projekty_esf/v_realizaci/rip/dovolte_mi_pracovat


„Klíčové kompetence v KHK“


Projekt je zaměřen na podporu uchazečů o zaměstnání evidovaných na pracovištích úřadu práce v Královéhradeckém kraji, kteří již dosáhli věku 50 let a mají minimálně výuční list. Účastníci projektu mohou absolvovat poradenský blok v rozsahu 4 týdnů, případnou rekvalifikaci a pro minimálně 60 klientů projektu bude zprostředkováno podpořené pracovní místo. Po celou dobu účasti na projektových aktivitách bude poskytováno odborné poradenství. Projekt je realizován dodavatelsky a bude probíhat ve všech okresech Královéhradeckého kraje.
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/projekty_esf/v_realizaci/rip/klicove_kompetence_v_kralovehradeckem_kraji
Kontaktní osoba: Ing. Jana Luštinová
telefon: 950 159 462
e-mail: jana.lustinova@rk.mpsv.cz

Poslední aktualizace: 21. 7. 2014, Autor: Ing. Zimmerová Eva
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky