Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Projekty ESF > Projekty v realizaci > Celorepublikové > Efektivní služby zaměstnanosti
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
Úřad práce České republiky

logo

Název projektu:

Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)

Doba realizace:

1. 2. 2016 – 31. 8. 2020

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zefektivnit poskytované služby Úřadu práce ČR (dále jen ÚP ČR) formou zajištění kvalitního zázemí a podmínek zaměstnancům ÚP ČR prostřednictvím materiálně-technického vybavení, školení, informovanosti o aktivitách v rámci ÚP ČR i regionu, prohlubování síťování s lokálními partnery a také zkvalitnění a posílení přenosu informací a služeb směrem ke klientům a pracovníkům ÚP ČR. Dále pak implementace doposud vytvořených metodických postupů v oblasti poradenství k zaměstnavatelům, uchazečům a zájemcům o zaměstnání s cílem zvýšit efektivnost a účinnost služeb zaměstnanosti na ÚP ČR. Projekt Efektivní služby zaměstnanosti řeší problém, který je identifikován i ve výstupech projektů, realizovaných v rámci OP LZZ, např. v projektech Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR (dále jen "MIKOP") a Rozvoj služeb v oblasti volných pracovních míst (dále jen "RSVPM"), kterým je nedostatek možností věnovat se individuální práci s klientem ÚP ČR, v důsledku čehož se klientovi často nedostává všech informací o nabídce služeb ÚP ČR ve srozumitelné formě. Jako problematická se projevila nedostatečná modernizace vybavení pracovišť ÚP ČR, a také nedostatečný přenos informací mezi jednotlivými pracovišti ÚP ČR nebo v rámci jednoho pracoviště mezi jednotlivými útvary, což může být překážkou efektivní práce jednotlivých pracovníků úseku zaměstnanosti.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  1. Podpora při aktualizaci vzniklé metodiky a nastavených metodických postupech pro oblast Zaměstnanost
  2. Zřízení INFOcenter ÚP ČR, zavedení zobrazovacích zařízení a vyvolávacích systému na úseku Zaměstnanosti
  3. Individuální péče o zaměstnavatele a cílený matching
  4. Zpracování návrhů komunikační strategie a PR aktivit
  5. Řízení a realizace projektu
  6. Vzdělávání účastníků

Jaké změny jsou v důsledku realizace projektu očekávány?

V rámci projektu bude vytvořena přívětivá a dostupná forma komplexní metodiky práce s klientem, využitelná všemi pracovníky úseku zaměstnanosti. Komplexní program práce s klientem, plánujícím zahájit samostatnou výdělečnou činnost, zefektivní práci s tímto typem klienta a zjednoduší možnost nabídnout mu spektrum služeb ÚP ČR. Tím zajistí jeho širší informovanost o problematice podnikání.

V souvislosti se zavedením dalších inovativních aktivit, jako např. zřízení INFOcenter ÚP ČR a vyvolávacích systémů na úseku zaměstnanosti na vybraných pracovištích ÚP ČR, dojde ke zkvalitnění poskytovaných služeb ÚP ČR a zefektivnění práce s klienty s ohledem na jejich individuální potřeby. Odborní pracovníci získají potřebný časový prostor pro výkon individuální práce s klientem. Zkvalitnění poskytovaných služeb bude mít pozitivní vliv nejen na pracovníky ÚP ČR, ale především na klienty ÚP ČR, jejich spokojenost a povede ke snížení jejich, v současné době vzrůstající, agresivity.

Navázáním na osvědčenou inovativní aktivitu projektu MIKOP, realizaci kazuistických seminářů, bude zajištěn rozvoj této aktivity. Kazuistické semináře, které jsou významným nástrojem přenosu informací, odborného růstu a posilování kontaktů pracovníků, přispějí k větší informovanosti, vzdělávání, odbornému růstu a posilování kompetencí pracovníků ÚP ČR.

Prostřednictvím aktualizace a tvorby PR materiálů (letáků, plakátů, brožur, spotů a dalších tiskovin) bude zajištěna klientům ÚP ČR soustavná dostupnost aktuálních informací o činnostech a službách, které ÚP ČR realizuje, nebo připravuje.

Prohloubením spolupráce ÚP ČR s regionálními partnery jako jsou obce, města, zaměstnavatelé, neziskové organizace, agentury, hospodářské komory, vzdělávací střediska atd. dojde k rozvoji a zvýšení informovanosti pracovníků ÚP ČR o podmínkách a možnostech regionálního trhu práce s pozitivním dopadem na poskytování efektivnějších poradenských služeb klientům ÚP ČR. Současně dojde k přenosu informací o poskytovaných službách ÚP ČR a možnostech spolupráce těmto regionálním partnerům (vzájemná informovanost).

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu Efektivní služby zaměstnanosti je ÚP ČR a jeho zaměstnanci. Pracovníci ÚP ČR jsou přímým realizátorem projektu. Všichni tito pracovníci, a to jak na centrální úrovni, tak napříč všemi regiony ČR se budou aktivně podílet na realizaci aktivit projektu s cílem zefektivnit poskytované služby formou zajištění kvalitního zázemí a podmínek zaměstnancům ÚP ČR (materiálně-technické vybavení, školení, informovanost o aktivitách v rámci ÚP ČR i regionu, prohlubování síťování s lokálními partnery) a zkvalitnit a posílit přenos informací služeb směrem ke klientům a pracovníkům ÚP ČR. Za cílovou skupinu považuje žadatel také účastníky kazuistických seminářů (zaměstnance ÚP ČR) a dále pak Relevantní aktéry na trhu práce a jejich zaměstnance, přičemž tato cílová skupina je tvořena zaměstnavateli, neziskovými organizacemi, agenturami práce, územně samosprávními celky, sdruženími zaměstnavatelů (např. Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR) a vzdělávacími institucemi.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Efektivní služby zaměstnanosti navazuje prostřednictvím aktivity Podpora při aktualizaci vzniklé metodiky a nastavených metodických postupech pro oblast Zaměstnanost na projekt „Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR“ a prostřednictvím aktivity Individuální péče o zaměstnavatele a cílený matching na projekt „Rozvoj služeb v oblasti volných pracovních míst“, přičemž tyto projekty byly financovány z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Po ukončení projektu Efektivní služby zaměstnanosti budou aktivity a vytvořené produkty v rámci projektu financovány z prostředků státního rozpočtu.

Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se obraťte na Vaši nejbližší pobočku Úřadu práce ČR.

Úřední hodiny

PO:8-12, 13-17
ÚT:8-11
ST:8-12, 13-17
ČT:8-11
PÁ:8-11*
* jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty
Úřední hodiny na konkrétním pracovišti ÚP ČR si ověřte zde.

Krajské pobočky

Odkazy

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky