Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Politika zaměstnanosti > Národní politika zaměstnanosti > Rok 2003
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
Rok 2003, Rok 2002, Rok 2001, Rok 1999

 

Národní akční plán zaměstnanosti na rok 2003


Usnesení vlády České republiky
ze dne 4. června 2003 č. 545 + P
o Národním akčním plánu zaměstnanosti na rok 2003

V l á d a

 1. s c h v a l u j e
  Národní akční plán zaměstnanosti na rok 2003, obsažený v části III materiálu č. j. 507/03 (dále jen "Národní plán") a upřesněný podle připomínky vlády;
 2. u k l á d á
  1. místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje, ministrům práce a sociálních věcí, průmyslu a obchodu, financí, pro místní rozvoj a informatiky a ministryním školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví realizovat opatření Národního plánu, uvedená v příloze tohoto usnesení, a to v rámci státního rozpočtu České republiky na rok 2003,
  2. místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje, ministrům průmyslu a obchodu, financí, pro místní rozvoj a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy předložit ministru práce a sociálních věcí
   1. do 31. srpna 2003 vyhodnocení plnění opatření Národního plánu ve své kompetenci za 1. pololetí 2003,
   2. do 15. února 2004 vyhodnocení realizace opatření Národního plánu ve své kompetenci,
  3. ministru práce a sociálních věcí
   1. vypracovat konečné znění Národního plánu podle bodu I tohoto usnesení,
   2. seznámit s tímto usnesením představitele zaměstnavatelů a zaměstnanců zastoupených v Radě hospodářské a sociální dohody České republiky,
   3. zpracovat ve spolupráci s místopředsedou vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje, ministry průmyslu a obchodu, financí, pro místní rozvoj a ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a předložit vládě
    • ca) do 30. září 2003 návrh postupu a cílů vlády ke snížení nezaměstnanosti v průběhu jejího funkčního období,
    • cb) do 30. listopadu 2003 návrh dlouhodobé koncepce národní politiky zaměstnanosti do roku 2010,
   4. předložit do 30. září 2003 vládě souhrnné vyhodnocení realizace Národního plánu za 1. pololetí 2003, zpracované na základě vyhodnocení podle bodu II/2a tohoto usnesení,
   5. předložit do 15. března 2004 vládě souhrnné vyhodnocení realizace Národního plánu, zpracovaného na základě vyhodnocení podle bodu II/2b tohoto usnesení;
 3. d o p o r u č u j e
  1. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy spolupracovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí a úřady práce, pověřenými koordinací státní politiky zaměstnanosti v jednotlivých krajích, při realizaci Národního plánu a zajistit, aby jimi řízené orgány a organizace obdobně spolupracovaly při realizaci Národního plánu, v souladu se strategií regionálního rozvoje a programy rozvoje územního obvodu kraje,
  2. představitelům zaměstnavatelů a zaměstnanců, zastoupených v Radě hospodářské a sociální dohody České republiky, spolupracovat při realizaci Národního plánu na celostátní, regionální i místní úrovni.

Provedou:
místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje,
ministři práce a sociálních věcí, financí, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, informatiky,
ministryně školství, mládeže tělovýchovy, zdravotnictví

Na vědomí:
hejtmani

Předseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.

Příloha k usnesení vlády ze dne 4. června 2003 č. 545

 


O p a t ř e n í

Národního akčního plánu zaměstnanosti na rok 2003

Opatření 1.1
MPSV bude pokračovat v rozšiřování a zdokonalování informačního systému OK Práce, jako základní podmínky pro vyhodnocování plnění směrnice č.1 a 2 Evropské komise v oblasti zaměstnanosti.

Opatření 1.2
MPSV bude pokračovat v posilování kapacity strategického a operačního plánování nákupem služeb a využitím spolupráce s vědeckou a výzkumnou sférou. V letošním roce se jedná zejména o výzkumné projekty realizované v rámci programu výzkumu pro státní správu Moderní společnost a její proměna, který obsahuje 9 témat v oblasti sociální politiky a politiky zaměstnanosti.

Opatření 1.3
MPSV ve spolupráci s úřady práce bude pokračovat v pilotním zkoušení podmínek dvou programů zaměřených na uchazeče ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, programu "První příležitost", pro mladé uchazeče o zaměstnání do 25 let věku před dosažením 6 měsíců jejich nezaměstnanosti, a programu Nový start pro dospělé uchazeče nad 25 let, před dosažením 12 měsíců jejich nezaměstnanosti.

Opatření 1.4
MPSV ve spolupráci s úřady práce bude rozšiřovat aktivity zaměřené na prevenci před nezaměstnaností, na aktivizaci uchazečů i zájemců o zaměstnání. Vedle motivačních kursů se zaměří zejména na výuku technik vyhledávání pracovních míst, s podporou nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, v souladu s finančními a personálními možnostmi resortu. Pro dlouhodobě nezaměstnané uchazeče (tj. déle než 12 měsíců) rozšíří programy speciálního poradenství pro zjištění a posouzení jejich možností a schopností uplatnit se na trhu práce.

Opatření 1.5
MPSV bude spolupracovat s MPO, MMR, MF, sociálními partnery, krajskými orgány a regionálními agenturami na přípravě doprovodných sociálních programů, na základě usnesení přijatých vládou v rámci vládní politiky restrukturalizace a privatizace stanovených odvětví. Přijaté doprovodné sociální programy budou zaměřeny zejména na prevenci před nezaměstnaností, s využitím kombinací proaktivních opatření, aby bylo do zaměstnanosti vráceno co nejvíce uvolňovaných osob.

Opatření 1.6
Úřady práce pověřené koordinací státní politiky zaměstnanosti v jednotlivých krajích budou realizovat politiku zaměstnanosti ve spolupráci s hejtmany a jimi řízenými orgány a organizacemi, se sociálními partnery a dalšími subjekty, v souladu se strategií regionálního rozvoje a programy rozvoje územního obvodu jednotlivých krajů.

Opatření 2.1
MPSV ve spolupráci s úřady práce budou rozšiřovat princip individuálního přístupu k nezaměstnaným osobám s cílem jejich aktivizace k přijetí zaměstnání. Budou pokračovat v realizaci pilotních projektů, zahájených v roce 2002, při kterém úřady práce nabízejí nezaměstnaným osobám uzavření dohody formou Individuálního akčního plánu. Po vyhodnocení výsledků stávající pilotní fáze bude toto opatření postupně rozšířeno na všechny úřady práce.

Opatření 2.2
MPSV bude rozšiřovat uplatňování modulu počítačové gramotnosti v rekvalifikačních programech pro uchazeče o zaměstnání, realizovanými prostřednictvím úřadů práce. MPSV bude ve spolupráci s MI řešit možnost realizace modulu počítačové gramotnosti a informačních technologií pro občany, v rámci projektu Národní program počítačové gramotnosti, koordinovaného MI.

Opatření 2.3
MPSV zabezpečí, aby úřady práce zvýšily podíl finančních prostředků na realizaci rekvalifikace (z celkového objemu finančních prostředků vyčleněných na aktivní politiku zaměstnanosti), dále zabezpečí zvýšení počtu uchazečů zařazených do rekvalifikace v celkovém počtu uchazečů zařazených do programů aktivní politiky zaměstnanosti.

Opatření 3.1
MPSV ve spolupráci s úřady práce zvýší podíl věkově starších uchazečů o zaměstnání zařazených do programů aktivní politiky zaměstnanosti, na celkovém počtu účastníků těchto programů. Jejich zařazování bude prováděno individuálně s ohledem na jejich předcházející pracovní zkušenosti, kvalifikaci a osobnostní předpoklady.

Opatření 3.2
MPSV bude při jednáních s ostatními resorty a sociálními partnery o restrukturalizaci odvětví a obsahu následných sociálních doprovodných programů předkládat řešení preferující udržení věkově starších zaměstnanců na trhu práce. Bude se jednat o rekvalifikační aktivity těchto zaměstnanců při přechodu do jiného zaměstnání a dále o upřednostnění jejich setrvání v pracovním poměru (včetně zabezpečení případných rekvalifikací), s cílem umožnit jim odchod do starobního důchodu po naplnění podmínek stanovených zákonem.

Opatření 3.3
V rámci programu PHARE budou preferovány výcvikové kursy zahrnující změnu profesní orientace pro věkově starší zaměstnance.

Opatření 4.1
MŠMT zpracuje přehledovou a hodnotící studii o celoživotním vzdělávání, která bude charakterizovat možnosti alternativních vzdělávacích cest a identifikuje problémy spojené s jejich realizací, v návaznosti na materiál zpracovaný NÚOV Transformace učebních a studijních oborů do celoživotního vzdělávání.

Opatření 4.2
MPSV zabezpečí přípravu na pravidelnou činnost Informačního systému uplatnění absolventů na trhu práce (ISA).

Opatření 4.3
MŠMT předloží koncepci evaluace vzdělávání a koncepci Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (koordinátora evaluačních aktivit v oblasti regionálního školství a gestora tvorby evaluačních nástrojů) v návaznosti na zpracování zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů.

Opatření 4.4
MŠMT ve spolupráci s úřadem místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje při Úřadu vlády, dále MPSV, MMR a se sociálními partnery, dokončí návrh věcného záměru zákona o dalším vzdělávání.

Opatření 4.5
MPSV a MŠMT ve spolupráci s místopředsedou vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje předloží vládě do 30. září 2003 návrh kompetencí obou resortů v dalším profesním vzdělávání.

Opatření 4.6
MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání zpracuje návrh soustavy oborů vzdělání, ve kterém bude podstatně snížen počet stávajících oborů. Vychází se přitom z navrhované soustavy pro Integrovaný systém typových pozic a požadavků trhu práce. Cílem je přispět k domácí i zahraniční transparentnosti vzdělávací soustavy i poskytovaných kvalifikací.

Opatření 4.7
MŠMT zabezpečí, aby Národní ústav odborného vzdělávání pokračoval v realizaci projektu POSUN, jehož hlavním cílem je přizpůsobit obsah vzdělávání současným společenským a hospodářským požadavkům, a zvýšit tak kvalitu vzdělávání na školách.

Opatření 4.8
MŠMT zabezpečí, aby Národní ústav odborného vzdělávání pokračoval v realizaci projektu KRAJ, jehož cílem je rozvoj celoživotního vzdělávání v Moravskoslezském regionu a vytvoření podmínek pro všeobecně dostupný přístup k učení, který povede k získání a obnově dovedností potřebných k uplatnění občanů na měnícím se trhu práce.

Opatření 4.9
MPSV zabezpečí prostřednictvím úřadů práce pověřených koordinací státní politiky zaměstnanosti v krajích účast úřadů práce na vytvoření a činnosti krajských rad pro rozvoj lidských zdrojů.

Opatření 5.1
MŠMT ve spolupráci s krajskými orgány bude pokračovat ve školení učitelů v počítačové gramotnosti a v rámci svých možností naplňovat iniciativu eLearning- podporu elektronického učení, zejména účinně začleňovat informační a komunikační technologie do vzdělávacích systémů, poskytovat příležitosti pro další vzdělávání učitelů a školitelů v oblasti informačních technologií a od roku 2004 urychlovat vybavení vzdělávacích center na školách.

Opatření 6.1
MPSV bude pokračovat v zavádění systému vyhodnocování údajů o volných pracovních místech po celém území republiky, v proškolování pracovníků a dalších návazných činnostech, aby se ČR stala při vstupu do Evropské unie fungujícím členem systému EURES.

Opatření 6.2
MPSV bude ve spolupráci s Národní observatoří NVF pokračovat v rozvíjení metodiky a modelu sítě stálé prognózy kvalifikačních potřeb trhu práce.

Opatření 6.3
MPSV bude do legislativy a řídící praxe promítat zkušenosti a poznatky získané v souvislosti s realizací pilotního projektu Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků, schváleného usnesením vlády z 10. července 2002 č. 720, k podrobnému návrhu pilotního projektu Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků.

Opatření 6.4
MPSV doplní do školících modulů pro zaměstnance úřadů práce problematiku vnitřního podnikového prostředí (ekonomika, organizace, marketing, personalistika apod.).

Opatření 7.1
MPSV ve spolupráci s úřady práce bude soustavně identifikovat uchazeče o zaměstnání nejvíce ohrožené diskriminací, s cílem zvýšit jejich podíl v opatřeních aktivačních programů, přijatých usnesením vlády z 23. června 1999 č. 640, o opatřeních na podporu zaměstnanosti osob obtížně umístitelných na trhu práce (se zřetelem na příslušníky romské komunity). Bude pokračovat v zařazování uchazečů nejvíce ohrožených na trhu práce, do všech programů aktivní politiky zaměstnanosti, zvýšeným uplatněním poradenství a znalosti komunikace s těmito skupinami, v souladu s úkoly Národního akčního plánu boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a s vládní Koncepcí romské integrace.

Opatření 7.2
MPSV navrhne nový nástroj na podporu zřizování nových pracovních míst v rámci aktivní politiky zaměstnanosti v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností, s mírou nezaměstnanosti nad 14%, pro zaměstnavatele, který se v dohodě s úřadem práce zaváže ke zřízení minimálně 10 nových pracovních míst.

Opatření 7.3
MPSV ve spolupráci s MF prověří možnost vzniku nového nástroje APZ na podporu zvýšení zaměstnanosti v nejvíce postižených regionech, formou podmíněného jednorázového odpisu hmotného majetku pro účely ZDP, jehož pořízení bude podmíněno vytvořením nového pracovního místa zaměstnavatelem a jeho obsazení uchazečem o zaměstnání, na základě dohody s úřadem práce.

Opatření 7.4
MPSV bude do legislativy a řídící praxe promítat zkušenosti a poznatky získané v souvislosti s realizací zásad Koncepce integrace cizinců na území České republiky, schválené usnesením vlády z 11. prosince 2000 č. 1266, o realizaci Zásad koncepce integrace cizinců na území České republiky a o návrhu Koncepce integrace cizinců na území České republiky.

Opatření 7.5
MPSV a úřady práce pověřené koordinací státní politiky zaměstnanosti v kraji se budou podílet na přípravě seminářů (kontaktních dnů) připravovaných v rámci Roku zdravotně postižených, s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o možnostech zaměstnávání zdravotně postižených osob a o způsobu plnění povinnosti zaměstnávat tyto osoby.

Opatření 7.6
MPSV předloží vládě k projednání tzv. Teze k ucelené rehabilitaci, aby mohla rozhodnout o dalším postupu prací na návrhu věcného záměru zákona o ucelené rehabilitaci.

Opatření 8.1
MPSV ve spolupráci s MPO, MF, MMR, MŠMT, Úřadem místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje při Úřadu vlády předloží vládě návrh cílů a postupů při snížení nezaměstnanosti na dobu jejího funkčního období a návrh dlouhodobé koncepce národní politiky zaměstnanosti v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti.

Opatření 8.2
MPO bude pokračovat v programech na podporu malého a středního podnikání na realizaci podnikatelských projektů začínajících podnikatelů (včetně pracovníků, kteří vstupují do podnikání po uvolnění ze zaměstnání při restrukturalizaci ekonomiky), na realizaci projektů podporující podniky v počátečním období jejich činnosti a na realizaci projektů podporující další rozvoj stávajících malých a středních podniků. Intenzivnější podpora bude poskytována podnikatelským záměrům realizovaných na území strukturálně postižených regionů, hospodářsky slabých regionů a regionů postižených povodněmi v srpnu 2002.

Opatření 9.1
MMR ve spolupráci s MPSV, MPO a úřady práce bude pokračovat v zajišťování programu regionálních zaměstnaneckých agentur (RZA), které zabezpečují poradenskou činnost pro hromadně propuštěné zaměstnance. Cílem programu zaměstnaneckých agentur je poskytnout uvolňovaným pracovníkům bezprostředně po zařazení do organizační změny individuální služby, které jim umožní vyrovnat se psychicky se stresující situací, rychle se orientovat na trhu práce, získat nové dovednosti prostřednictvím rekvalifikací a tím zvýšit šanci na získání nového zaměstnání, pomoci jim při hledání zaměstnání i při zahájení vlastního podnikání.

Opatření 9.2
MPO zabezpečí prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., poskytování podpor malým a středním podnikatelům v rámci programů ZÁRUKA, KREDIT, START, TRH, KOOPERACE, VESNICE, REGENERACE a SPECIAL, prostřednictvím Agentury pro rozvoj podnikání podpory v rámci programu PORADENSTVÍ, prostřednictvím Design centra podpory v rámci programu DESIGN a prostřednictvím CzechTrade podpory v rámci programu MARKETING.

Opatření 9.3
Pracovní mezirezortní tým MV, MPSV a MPO pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců zorganizuje vznik platformy spolupráce pro řešení této problematiky na krajské úrovni.

Opatření 9.4
MPSV zorganizuje čtvrtletní monitoring trhu práce v příhraničních oblastech České republiky s Polskou republikou se zaměřením na obsazování pracovních míst vybraných profesí cizinci.

Opatření 10.1
MPO v rámci Sektorového operačního programu Průmysl vyhlásilo pro rok 2003 čtyři programy podpory: Podpora inovací a vývoje nových výrobků a technologií, Rozvoj informačních a komunikačních technologií, Rozvoj infrastruktury pro firemní vzdělávání a Zavádění technologií zvyšujících konkurenceschopnost podniků na trhu, technologií využívajících obnovitelné surovinové zdroje a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí.

Opatření 10.2
MPO ve spolupráci s CzechInvestem budou pokračovat v realizaci Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu pro podporu vzniku technologických center, schválených usnesením vlády z 5. června 2002 č. 573, k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu pro podporu vzniku a rozšíření technologických center.

Opatření 10.3
MMR bude v rámci Státního programu podpory cestovního ruchu, schváleného usnesením vlády z 24. února 2003 č. 193, o zaměření Státního programu cestovního ruchu pro rok 2003, poskytovat dotace obcím a podnikatelům s cílem podpořit vznik nových nebo upevnění stávajících pracovních míst, v oblasti lázeňství, sportovně-rekreační infrastruktury, propagace České republiky jako turistické destinace a budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na území městských památkových rezervací a zón.

Opatření 10.4
MPSV ve spolupráci s MPO zabezpečí přípravu návrhu novely nařízení vlády č. 103/2002 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek, s cílem zvýšit motivaci investorů k alokaci investic do regionů nejvíce postižených nezaměstnaností.

Opatření 10.5
MPSV a MPO nabídnou investorům v nejvíce postižených regionech, kteří zároveň čerpají investiční pobídky na základě tzv. Memorand a na základě zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, možnost podepsání dodatku k dohodě, kterým se investor zaváže ke zřízení dalších nových pracovních míst a jejich obsazení občany České republiky, bez nutnosti realizace dalších investic.

Opatření 11.1
MPSV, MŠMT a sociální partneři budou spolupracovat s krajskými orgány s cílem zabezpečení náležitého zastoupení problematiky rozvoje lidských zdrojů v regionálních rozvojových strategiích.

Opatření 11.2
MMR bude přispívat realizací programu podpory regionálního rozvoje k vytvoření nových pracovních míst a infrastruktury pro rozvoj podnikání ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech.

Opatření 11.3
MPSV, MŠMT, MMR ve spolupráci s krajskými orgány budou podporovat programy výcviku a rozvoje pro regionální úřady, sociální partnery, úřady práce a další regionální účastníky zaměřené na řízení rozvoje lidských zdrojů v rámci regionálních plánů. Cílem je zlepšování regionální konkurenceschopnosti prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů, účast, partnerství a spolupráce osob na regionální úrovni, meziregionální a přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zaměstnanosti a trhu práce.

Opatření 11.4
MPSV a MF, ve spolupráci s MMR a MPO, na základě úkolu z usnesení vlády z 22. května 2002 č. 518, k Doprovodnému sociálnímu programu pro ocelářský průmysl, připraví návrh věcného záměru zákona, jímž bude upraveno použití veřejných prostředků na realizaci opatření k řešení sociálních důsledků zásadních strukturálních změn, případně navrhne jiné adekvátní řešení tohoto problému.

Opatření 11.5
MPO a MPSV prověří pro rok 2004 možnost vzniku specifického nástroje podpory vzniku samosprávných místních a regionálních sociálních podniků a družstev, podílejících se na řešení zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením.

Opatření 12.1
MF ve spolupráci s ostatními resorty a sociálními partnery bude dále pracovat, v rámci reformy veřejných rozpočtů, na úpravách daňového systému, mimo jiné s cílem postupného snížení daňového zatížení práce.

Opatření 13.1
MPSV předloží v souladu s úkoly z usnesení vlády ze 17. února 2003 č. 172, k Návrhům zdokonalení podnikatelského prostředí návrhy na úpravu legislativy v oblasti pracovněprávních vztahů, na úpravu právní úpravy nemocenského pojištění, na úpravu systému sociálních dávek a systému dávek v nezaměstnanosti.

Opatření 14.1
MPSV promítne do připravovaného návrhu novely zákoníku práce výsledky šetření stavu využívání forem organizace práce, pracovní doby a pracovně právních vztahů za období nabytí účinnosti novely zákoníku práce po 1. lednu 2001 včetně názorů zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Opatření 15.1
MPO bude pokračovat ve zvyšování konkurenceschopnosti průmyslu realizací programů podpory v rámci Sektorového operačního programu Průmysl, jejichž součástí je podpora zavádění nových technologií včetně rekvalifikace zaměstnanců a zajištění přístupu k informačním a komunikačním technologiím.

Opatření 15.2
MPO bude pokračovat v realizaci programů celoživotního vzdělávání prostřednictvím akreditovaných institucí a na částečné úhradě nákladů.

Opatření 15.3
Úřad místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje při Úřadu vlády ve spolupráci se zástupci MPSV, MŠMT, MPO, MMR a svazů zaměstnavatelů a zaměstnanců zastoupených v Radě hospodářské a sociální dohody České republiky bude iniciovat návrhy k vytvoření účinného motivačního prostředí pro zaměstnavatele o další vzdělávání zaměstnanců.

Opatření 16.1
MŠMT bude pokračovat v proškolování výchovných poradců na školách v problematice rovných příležitostí mužů a žen, aby ji účinně uplatňovali při své poradenské činnosti.

Opatření 16.2
MPSV ve spolupráci se zainteresovanými resorty zavede u každé směrnice opatření monitorující rovnost pohlaví. Podle potřeby budou zavedena specifická opatření na zajištění rovnosti mužů a žen. To je důležité zejména při realizaci aktivních opatření na trhu práce, při zabezpečení pomoci uchazečům o zaměstnání při opětovném vstupu na trh práce, při zahájení samostatného podnikání, vytvoření zaměstnání ve sféře služeb a při využití větší pružnosti pracovních modelů v praxi.

Opatření 16.3
ednotlivá ministerstva si stanoví vlastní priority a postupy při prosazování rovnosti mužů a žen v oblasti své věcné působnosti a budou je realizovat v praxi. Při stanovení a realizaci opatření budou využívat spolupráci s nevládními organizacemi mužů a žen.

Opatření 17.1
Úřady práce se při kontrole dodržování ustanovení o zákazu diskriminace z hlediska rovnosti pohlaví rovněž zaměří na dodržování principu stejné mzdy za stejnou práci a za práci stejné hodnoty a na dodržování ustanovení o zvýšené ochraně žen kojících a v těhotenství.

Opatření 17.2
MPSV jako koordinátor vládní politiky rovnosti pohlaví bude příslušnými návrhy opatření reagovat na výsledky šetření rozdílů ve výši pracovních příjmů mužů a žen realizovaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, dále v praxi ověří navržený modelový postup zjišťování podílu diskriminace na těchto rozdílech.

Opatření 18.1
MPSV ve spolupráci s úřady práce bude pokračovat v rozšiřování plošného uplatnění motivačních a poradenských aktivit pro osoby vracející se na trh práce, které bude spočívat v poskytování informací, zabezpečení poradenství, krátkých kurzů a školení pro získání nové orientace a pro používání informačních technologií.

Opatření 18.2
MPSV, MŠMT, MZd, MMR budou v rámci svých kompetencí podporovat zřizování a provoz zařízení pro péči o děti a potřebné členy rodiny, zejména když doplňují či nahrazují péči poskytovanou zaměstnanými občany.

Opatření akčního plánu na rok 2003


Tato část dokumentu vymezuje opatření, která budou realizována v roce 2003 v rámci všech čtyř pilířů a osmnácti hlavních směrů politiky zaměstnanosti, schválných Radou EU.

Pilíř 1: Zlepšování zaměstnatelnosti

Kontext

Vláda bude i nadále usilovat o zlepšování zaměstnatelnosti pracovní síly podporou upřednostňování aktivních preventivních opatření před poskytováním sociálních dávek, které příjemce bez uplatnění aktivizačních impulsů v řadě případů udržují v pasivitě. Nejlepším způsobem snižování dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti mladých osob je podpora rozvoje individuálních schopností, znalostí a motivace k práci nebo ke vzdělávání. Vláda bude i nadále usilovat o  modernizaci našeho vzdělávacího systému tak, aby každý absolvent školy měl vzdělání vytvářející nejlepší předpoklady pro úspěch ve světě práce.

Situace na trhu práce vyžaduje zvyšování výdajů na odborné vzdělávání a na přípravu na povolání ještě v období před vstupem do EU. Zabezpečení orientace na zvýšení zaměstnatelnosti pracovní síly je v rozvoji klíčových strategických oblastí moderního odborného vzdělávání (tj. v získávání, v průběžném udržování a v doplňování jazykové a počítačové gramotnosti, vytváření a upevňování právního vědomí a dosahování nutných odborných kompetencí). Realizace této orientace se ale neobejde bez zabezpečení růstu výdajů provozních a investičních prostředků, stejně jako trvalého zvyšování mezd pracovníků celého školského systému. Výdaje na vzdělávání v ČR v současné době dosahují pouze cca dvou třetin průměru výdajů členského státu EU (6% HDP).

V průběhu roku 2001 byly v návaznosti na zákony č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, obcích, okresních úřadech a hl.m. Praze, a č. 157/2000 Sb., o přechodu některých práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, převedeny z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na kraje všechny střední odborné školy. Z tohoto důvodu jsou příslušná krajská zastupitelstva zodpovědná za úroveň jednotlivých středních odborných škol, které zřizují. Ke zvýšení počítačové gramotnosti významně přispívá program MŠMT a krajských orgánů "Státní informační politika", s jehož realizací začala v roce 2002 a bude pokračovat i letos.

Vláda bude usilovat o vytvoření účinného systému dalšího profesního vzdělávání v kompetenci příslušného ústředního orgánu, který zabezpečí certifikaci kvality jeho výstupů, stanoví klíčové partnery, aktivně zapojí sociální partnery a stanoví způsob financování a spolufinancování celého systému na celostátní, regionálních a místních úrovních. Aplikace tohoto systému podmiňuje úspěšné řešení problémů trhu práce.

Bude se urychleně pokračovat v diskusích, s cílem vytvořit mechanismus zabezpečení spolupráce státu (MŠMT a MPSV), krajů a sociálních partnerů při řešení problémů vazeb systému vzdělávání a trhu práce s využitím již zpracovaných dokumentů (Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, Implementace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR apod.).

Klíčovými problémy trhu práce jsou i v letošním roce vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti mladých lidí. Během uplynulých pěti let se počet osob nezaměstnaných déle než dvanáct měsíců zvýšil z 37,1 na 191,3 což představuje 37,2 % z celkové nezaměstnanosti (k 31.12.2002). Nezaměstnanost mladých osob ve věku do 25 let představovala k 31.12. 2002 25,4 % z celkového počtu nezaměstnaných (130,3 tis.osob). Úsilí MPSV a úřadů práce se proto zaměří na tyto skupiny, kterým hrozí dlouhodobá nezaměstnanost. Posílíme zejména preventivní opatření pro mladé lidi ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností zvýšením adresnosti opatření aktivní politiky zaměstnanosti, zejména rozšiřováním systému Individuálních akčních plánů. Řada navrhovaných opatření se týká nezbytného rozšíření informačního systému s cílem zprůhlednění a zvýšení efektivnosti aktivní politiky zaměstnanosti a  vyhodnocení její účinnosti.

Zároveň je nezbytné pokračovat ve zvyšování motivace lidí k přijetí a udržení zaměstnání, aby na tom byli lépe, když pracují, než když pobírají sociální dávky. Rozdíl mezi příjmy osob, které nejsou ekonomicky aktivní a osobami zapojenými do pracovního procesu (bez kvalifikace či s nízkou kvalifikací), poskytuje lidem malý nebo dokonce žádný stimul ke změně situace, aby přešli od pobírání podpory k vykonávání zaměstnání. Zvýšení minimální mzdy v uplynulých dvou letech tuto situaci zlepšilo pro osoby s nejnižšími příjmy.

MPSV předpokládá úpravu podmínek některých dávek státní sociální podpory obdobně, jako je tomu u systému dávek sociální péče (omezit nárokovost, poskytovat je až po prokázání snahy příjemce zvýšit si příjem vlastní prací apod.). Vzhledem ke změně celého systému vyplácení dávek sociální péče, přenesením působnosti na pověřené obecní úřady (při financování ze státního rozpočtu) bude MPSV hledat řešení, které by zvýšilo motivaci těchto obcí k rozvíjení aktivit ke zvýšení zaměstnanosti občanů-příjemců dávek a tím k úspoře veřejných prostředků (například na základě spolufinancováním dávek sociální péče ze strany pověřených obcí). Přitom je potřebné brát v úvahu, že zaměstnatelnost a její souvislost s minimální mzdou je třeba chápat nejen z pohledu nezaměstnaných, ale i z pohledu zaměstnavatelů a ekonomické výkonnosti.

MPSV zpracovalo návrh nového zákona o zaměstnanosti, který bude 15. dubna 2003 předložen k projednání Radě hospodářské a sociální dohody a následně do konce měsíce vládě. Návrh zákona reaguje na zmíněné problémy trhu práce, akceptuje předpisy EU v oblasti zaměstnanosti, o volném pohybu pracovních sil apod. Kromě řadu zpřesnění a vymezení vycházejících ze zkušeností úřadů práce v oblasti postavení uchazečů, vymezení postavení cizinců, pobírání hmotného zabezpečení uchazečem o zaměstnání apod. Návrh zákona obsahuje řady pozitivních změn v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Byl vymezen obsah APZ, vztah k jejímu financování, zapracovány nové nástroje APZ (příspěvek na dopravu, překlenovací příspěvek). Zákon nově vymezil okruh osob se zdravotním postižením, kterým bude poskytnuta ochrana na trhu práce a pracovní rehabilitace apod.

Hlavní směr 1

Členské země musí zintensivnit snahu o rozvoj preventivních opatření a opatření na zvýšení zaměstnatelnosti, aby zabránily dlouhodobé nezaměstnanosti. Základem těchto opatření je včasná identifikace jednotlivých specifických potřeb, proto členské státy:
 1. Zajistí, aby každé nezaměstnané mladé osobě byla nabídnuta před uplynutím šesti měsíců nezaměstnanosti nová příležitost ve formě pracovní přípravy, rekvalifikace, pracovní praxe, pracovního místa nebo jiného opatření na zvýšení její zaměstnatelnosti, a když to bude nezbytně nutné, doprovodné individuální poradenství nebo získání určitých pracovních dovedností s cílem účinného zařazení na trh práce.
 2. Zajistí, aby stejná příležitost byla nabídnuta každé nezaměstnané dospělé osobě před uplynutím dvanáctého měsíce její nezaměstnanosti.
 3. Budou kombinovat opatření ke zlepšení zaměstnatelnosti s opatřeními na snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných osob a trvalou podporou jejich opětovného zařazení na trh práce.
 4. Budou modernizovat činnosti služeb zaměstnanosti ve smyslu strategie prevence a aktivního přístupu efektivnějším způsobem, zejména monitorováním dosaženého pokroku, stanovením jasných termínů plnění, poskytováním odpovídajících školení a zvyšováním kvalifikace jejich zaměstnanců.

Opatření

Opatření 1.1
MPSV bude pokračovat v rozšiřování a zdokonalování informačního systému "OK Práce", jako základní podmínky pro vyhodnocování plnění směrnice č.1 a 2 Evropské komise v oblasti zaměstnanosti.

Opatření 1.2
MPSV bude pokračovat v posilování kapacity strategického a operačního plánování nákupem služeb a využitím spolupráce s vědeckou a výzkumnou sférou. V letošním roce se jedná zejména o výzkumné projekty realizované v rámci programu výzkumu pro státní správu "Moderní společnost a její proměna", které obsahuje 9 témat v oblasti sociální politiky a politiky zaměstnanosti.

Opatření 1.3
MPSV ve spolupráci s úřady práce budou pokračovat v pilotním zkoušení podmínek dvou programů zaměřených na uchazeče ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, programu "První příležitost", pro mladé uchazeče o zaměstnání do 25 let věku před dosažením 6 měsíců jejich nezaměstnanosti, a programu "Nový start" pro dospělé uchazeče nad 25 let, před dosažením 12 měsíců jejich nezaměstnanosti.

Opatření 1.4
MPSV ve spolupráci s úřady práce bude rozšiřovat aktivity zaměřené na prevenci před nezaměstnaností, na aktivizaci uchazečů i zájemců o zaměstnání. Vedle motivačních kursů se zaměří zejména na výuku technik vyhledávání pracovních míst, s podporou nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, v souladu s finančními a personálními možnostmi rezortu. Pro dlouhodobě nezaměstnané uchazeče (tj. déle než 12 měsíců) rozšíří programy speciálního poradenství pro zjištění a posouzení jejich možností a schopností uplatnit se na trhu práce.

Opatření 1.5
MPSV bude spolupracovat s MPO, MMR, MF, sociálními partnery, krajskými orgány a regionálními agenturami na přípravě doprovodných sociálních programů, na základě usnesení přijatých vládou v rámci vládní politiky restrukturalizace a privatizace stanovených odvětví. Přijaté doprovodné sociální programy budou zaměřeny zejména na prevenci před nezaměstnaností, s využitím kombinací proaktivních opatření, aby bylo do zaměstnanosti vráceno co nejvíce uvolňovaných osob.

Opatření 1.6
Úřady práce pověřené koordinací státní politiky zaměstnanosti v jednotlivých krajích budou realizovat politiku zaměstnanosti ve spolupráci s hejtmany krajů a jimi řízenými orgány a organizacemi, se sociálními partnery a dalšími subjekty, v souladu se strategií regionálního rozvoje a programy rozvoje územního obvodu jednotlivých krajů.

Hlavní směr 2

Členská země
 • přehodnotí, bude-li zapotřebí, také upraví své systémy daní a dávek tak, aby zabránily situacím, kdy nezaměstnané nebo neaktivní osoby nedokáží vzdorovat pasti chudoby, a zajistí pro ně takové podněty, které je podpoří při hledání zaměstnání nebo zvýší jejich zaměstnatelnost;
 • bude usilovat o výrazné zvýšení podílu nezaměstnaných a neaktivních osob, které budou zvyšovat svoji zaměstnatelnost v důsledku zařazení do aktivních opatření s cílem opětovného zařazení na trh práce. Současně zlepší výsledky, výstupy a finanční efektivitu těchto opatření;
 • bude podporovat opatření pro nezaměstnané a neaktivní osoby, která jim pomohou zvýšit si kvalifikaci nebo získat nové dovednosti, zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, a tím usnadní jejich přístup na trh práce. Každá členská země si proto určí cíl aktivních opatření v oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikace nebo v podobných oblastech pro nezaměstnané osoby, s cílem postupně dosáhnout úrovně průměru tří nejvyspělejších členských zemí, minimálně však 20 %.

Opatření:

Opatření 2.1
MPSV ve spolupráci s úřady práce budou rozšiřovat princip individuálního přístupu k nezaměstnaným osobám s cílem jejich aktivizace k přijetí zaměstnání. Budou pokračovat v realizaci pilotních projektů, zahájených v roce 2002, při kterém úřady práce nabízejí nezaměstnaným osobám uzavření dohody formou Individuálního akčního plánu. Po vyhodnocení výsledků stávající pilotní fáze bude toto opatření postupně rozšířeno na všechny úřady práce.

Opatření 2.2
MPSV bude rozšiřovat uplatňování modulu počítačové gramotnosti v rekvalifikačních programech pro uchazeče o zaměstnání, realizovanými prostřednictvím úřadů práce. MPSV bude ve spolupráci s Ministerstvem informatiky řešit možnost realizace modulu počítačové gramotnosti a informačních technologií pro občany, v rámci projektu "Národní program počítačové gramotnosti", koordinovaného Ministerstvem informatiky.

Opatření 2.3
MPSV zabezpečí, aby úřady práce zvýšily podíl finančních prostředků na realizaci rekvalifikace (z celkového objemu finančních prostředků vyčleněných na aktivní politiku zaměstnanosti), dále zabezpečí zvýšení počtu uchazečů zařazených do rekvalifikace v celkovém počtu uchazečů zařazených do programů aktivní politiky zaměstnanosti.

Hlavní směr 3

Chceme-li dosáhnout plné zaměstnanosti, zajistit dlouhodobě spravedlivý a udržitelný systém sociálního zabezpečení, je nezbytné provést hluboké změny převládajících společenských postojů ke starším pracovníkům, jakož i revizi systému daní a dávek, aby byly co nejlépe využity pracovní zkušenosti starších pracovníků.

Členské země proto ve spolupráci se sociálními partnery vypracují politiku aktivního stárnutí s cílem zvýšení možností a podnětů stimulujících starší pracovníky k tomu, aby zůstávali co nejdéle pracovně aktivní, a to zejména:

 • přijetím pozitivních opatření k zachování pracovní schopnosti a kvalifikace starších zaměstnanců, zejména zajištěním dostatečného přístupu ke vzdělání a kvalifikaci, zaváděním pružných pracovních podmínek, včetně možnosti práce na částečný nebo poloviční pracovní úvazek a dále opatření, která zvýší uznání zaměstnavatelů ke schopnostem starších pracovníků;
 • přehodnocením daňového systému a systému dávek odstranit případná znevýhodnění a zvýšit atraktivitu pro aktivní účasti starších pracovníků na trhu práce.

Opatření:

Opatření 3.1
MPSV ve spolupráci s úřady práce zvýší podíl věkově starších uchazečů o zaměstnání zařazených do programů aktivní politiky zaměstnanosti, na celkovém počtu účastníků těchto programů. Jejich zařazování bude prováděno individuálně s ohledem na jejich předcházející pracovní zkušenosti, kvalifikaci a osobnostní předpoklady.

Opatření 3.2
MPSV bude při jednáních s ostatními rezorty a sociálními partnery o restrukturalizaci odvětví a obsahu následných sociálních doprovodných programů předkládat řešení preferující udržení věkově starších zaměstnanců na trhu práce. Bude se jednat o rekvalifikační aktivity těchto zaměstnanců při přechodu do jiného zaměstnání a dále o upřednostnění jejich setrvání v pracovním poměru (včetně zabezpečení případ. rekvalifikací), s cílem umožnit jim odchod do starobního důchodu, po naplnění podmínek stanovených zákonem.

Opatření 3.3
V rámci programu Phare budou preferovány výcvikové kursy zahrnující změnu profesní orientace pro věkově starší zaměstnance.

Hlavní směr 4

Členské země proto zlepší kvality školství a systémů pracovní přípravy, jakož i odpovídajících kritérií, včetně zavedení vhodného poradenství v kontextu počátečního i celoživotního vzdělávání, modernizace a zefektivňování učňovských systémů a školení během zaměstnání; a k podpoře vývoje kombinovaných vzdělávacích center, za účelem:
 • Vybavit mladé lidi základními schopnostmi odpovídajícími trhu práce a potřebnými k zapojení se do celoživotního vzdělávání;
 • Zvýšit gramotnost mladých lidí i dospělých a výrazně snížit počet mladých lidí předčasně odcházejících ze škol. Pozornost zaměřit zejména na mladé lidi s poruchami učení a vzdělávacími problémy. V této souvislosti členské země předloží opatření, jejichž cílem bude do roku 2010 snížit na polovinu počet mladých lidí ve věku 18 až 24 let, kteří absolvovali pouze nižší střední vzdělání a kteří již nejsou zapojeni do dalšího vzdělávání nebo výcviku;
 • Podporovat podmínky usnadňující lepší přístup dospělých k celoživotnímu vzdělávání, včetně osob, které mají netypické druhy pracovních smluv, aby se zvýšil podíl dospělých v aktivním věku 25-64 let účastnících se vzdělávacích a výcvikových programů. Členské země by k tomuto účelu měly vytyčit pevné cíle.

Pro usnadnění mobility a  podněcování k celoživotního vzdělávání by členské státy měly dosáhnout zlepšení v oblasti uznání kvalifikace, znalostí a dovedností.

Opatření

Opatření 4.1
MŠMT zpracuje přehledovou a hodnotící studii o celoživotním vzdělávání, která bude charakterizovat možnosti alternativních vzdělávacích cest a identifikuje problémy spojené s jejich realizací, v návaznosti na materiál zpracovaný NÚOV "Transformace učebních a studijních oborů do celoživotního vzdělávání".

Opatření 4.2
MPSV zabezpečí přípravu na pravidelnou činnost "Informačního systému uplatnění absolventů na trhu práce (ISA)".

Opatření 4.3
MŠMT předloží koncepci evaluace vzdělávání a koncepci "Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání" (koordinátora evaluačních aktivit v oblasti regionálního školství a gestora tvorby evaluačních nástrojů) v návaznosti na zpracování zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů.

Opatření 4.4
MŠMT ve spolupráci s úřadem místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje při Úřadu vlády, dále MPSV, MMR a se sociálními partnery, dokončí návrh věcného záměru zákona o dalším vzdělávání.

Opatření 4.5
MPSV a MŠMT ve spolupráci s místopředsedou vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje předloží vládě do 30.září 2003 návrh kompetencí obou rezortů v dalším profesním vzdělávání.

Opatření 4.6
MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání zpracuje návrh soustavy oborů vzdělání, ve kterém bude podstatně snížen počet stávajících oborů. Vychází se přitom z navrhované soustavy pro Integrovaný systém typových pozic a požadavky trhu práce. Cílem je přispět k domácí i zahraniční transparentnosti vzdělávací soustavy i poskytovaných kvalifikací.

Opatření 4.7
MŠMT zabezpečí, aby Národní ústav odborného vzdělávání pokračoval v realizaci projektu POSUN, jehož hlavním cílem je přizpůsobit obsah vzdělávání současným společenským a hospodářským požadavkům, a zvýšit tak kvalitu vzdělávání na školách.

Opatření 4.8
MŠMT zabezpečí, aby Národní ústav odborného vzdělávání pokračoval v realizaci projektu KRAJ, jehož cílem je rozvoj celoživotního vzdělávání v Moravskoslezském regionu a vytvoření podmínek pro všeobecně dostupný přístup k učení, který povede k získání a obnově dovedností potřebných k uplatnění občanů na měnícím se trhu práce.

Opatření 4.9
MPSV zabezpečí prostřednictvím úřadů práce pověřených koordinací státní politiky zaměstnanosti v krajích účast úřadů práce na vytvoření a činnosti krajských rad pro rozvoj lidských zdrojů

Hlavní směr 5

Členské státy budou usilovat o dostupnost elektronického vzdělávání pro všechny občany. Zejména zajistí, aby do konce roku 2001 měly všechny školy přístup k síti Internet a multimediálním zdrojům a aby všichni učitelé potřební pro tento program získali kvalifikaci v používání těchto technologií do konce roku 2002 a mohli tak všem studentům umožnit vysokou digitální gramotnost.

Opatření:

Opatření 5.1
MŠMT ve spolupráci s krajskými orgány bude pokračovat ve školení učitelů v počítačové gramotnosti a v rámci svých možností naplňovat iniciativu eLearning - podporu elektronického učení, zejména účinně začleňovat informační a komunikační technologie do vzdělávacích systémů, poskytovat příležitosti pro další vzdělávání učitelů a školitelů v oblasti informačních technologií a od roku 2004 urychlovat vybavení vzdělávacích center na školách.

Hlavní směr 6

V členských zemích se vyskytuje nezaměstnanost a vylučování z trhu práce současně s nedostatkem pracovních sil v určitých sektorech, povoláních, regionech. Se zlepšováním situace v nezaměstnanosti a zrychlováním technologických změn se tyto úzké profily zvyšují. Nedostatečná aktivní opatření v prevenci zhorší konkurenční schopnost, zvýší inflační tlaky a přispějí k zachování strukturální nezaměstnanosti na vysoké úrovni.

Členské státy, ve shodě se sociálními partnery, zvýší úsilí při zjišťování a preventivním zamezování možných překážek, zejména:

 • rozvojem schopností služeb zaměstnanosti reagovat na nabídku a poptávku na trhu práce;
 • zavedením politiky prevence nedostatku kvalifikovaných pracovních sil;
 • podporou profesní a geografické mobility;
 • lepším fungováním trhu práce zdokonalením databází pracovních a vzdělávacích příležitostí, které by měly být propojeny na celoevropské úrovni, s využitím moderních informačních technologií a zkušeností, které jsou již dostupné na evropské úrovni.

Opatření

Opatření 6.1
MPSV bude pokračovat v zavádění systému vyhodnocování údajů o volných pracovních místech po celém území republiky, v proškolování pracovníků a dalších návazných činnostech, aby se ČR stala při vstupu do EU fungujícím členem systému EURES.

Opatření 6.2
MPSV bude ve spolupráci s Národní observatoří NVF pokračovat v rozvíjení metodiky a modelu sítě stálé prognózy kvalifikačních potřeb trhu práce

Opatření 6.3
MPSV bude do legislativy a řídící praxe promítat zkušenosti a poznatky získané v souvislosti s realizací pilotního projektu Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků (schváleného usnesením vlády č.720 ze dne 10.července 2002).

Opatření 6.4
MPSV doplní do školících modulů pro zaměstnance úřadů práce problematiku vnitřního podnikového prostředí (ekonomika, organizace, marketing, personalistika apod.).

Hlavní směr 7

Hodně skupin a jednotlivců má velké potíže se získáním příslušné kvalifikace a v získání přístupu na trh práce a setrvání v něm. To zvyšuje riziko jejich sociálního vyloučení. Proto se požaduje logický soubor opatření, která budou posilovat sociální integraci tím, že budou podporovat integraci znevýhodněných skupin a jednotlivců do světa práce a která budou bojovat proti diskriminaci v přístupu na trh práce.

Členský stát:

 • Identifikuje a bude potlačovat všechny formy diskriminace v přístupu na trh práce a ke vzdělávání a výcviku.
 • Bude vyvíjet účinná preventivní opatření aktivního přístupu k podpoře rizikových nebo jinak znevýhodněných skupin i jednotlivců při integraci na trh práce, aby bylo možné vyhnout se vzniku chudých pracujících a jejich sociálnímu vyloučení.
 • Bude uplatňovat vhodná opatření pro potřeby zdravotně postižených osob, etnických menšin a imigrantů z pohledu jejich zapojení do trhu práce; tam, kde to bude vhodné, stanoví si za tímto účelem i vlastní celostátní cíle, odpovídající situaci.

Opatření

Opatření 7.1
MPSV ve spolupráci s úřady práce bude soustavně identifikovat uchazeče o zaměstnání, nejvíce ohrožené diskriminací, s cílem zvýšit jejich podíl v opatřeních aktivačních programů, přijatých v  Usnesení vlády č. 640/1999. Bude pokračovat v zařazování uchazečů nejvíce ohrožených na trhu práce, do všech programů aktivní politiky zaměstnanosti, zvýšeným uplatněním poradenství a znalosti komunikace s těmito skupinami, v souladu s úkoly "Národního akčního plánu boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení" a s vládní "Koncepcí romské integrace".

Opatření 7.2
MPSV navrhne nový nástroj na podporu zřizování nových pracovních míst v rámci aktivní politiky zaměstnanosti v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností, s mírou nezaměstnanosti nad 14%, pro zaměstnavatele, který se v dohodě s úřadem práce zaváže ke zřízení minimálně 10 nových pracovních míst.

Opatření 7.3
MPSV ve spolupráci s MF prověří možnost vzniku nového nástroje APZ na podporu zvýšení zaměstnanosti v nejvíce postižených regionech, formou podmíněného jednorázového odpisu hmotného majetku pro účely ZDP, jehož pořízení bude podmíněno vytvořením nového pracovního místa zaměstnavatelem a jeho obsazení uchazečem o zaměstnání, na základě dohody s úřadem práce.

Opatření 7.4
MPSV bude do legislativy a řídící praxe promítat zkušenosti a poznatky získané v souvislosti s realizací zásad Koncepce integrace cizinců na území ČR (schválené usnesením vlády č.1266 ze dne 11.prosince 2000).

Opatření 7.5
MPSV a úřady práce pověřené koordinací státní politiky zaměstnanosti v kraji se budou podílet na přípravě seminářů (kontaktních dnů) připravovaných v rámci Roku zdravotně postižených, s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o možnostech zaměstnávání zdravotně postižených osob a o způsobu plnění povinnosti zaměstnávat tyto osoby.

Opatření 7.6
MPSV předloží vládě k projednání tzv. Teze k ucelené rehabilitaci, aby mohla rozhodnout o dalším postupu prací na věcném záměru návrhu zákona o ucelené rehabilitaci.

Pilíř 2: Rozvoj podnikání a vytváření pracovních míst

Kontext

Existence a vznik pracovních míst závisejí na konkurenceschopnosti a úspěchu podniků. Vláda se v navrhovaných opatřeních zaměřuje na vytvoření podmínek, které umožní zakládání nových podniků a stávajícím podnikům další růst a prosperitu. Vláda v souladu se svým programovým prohlášením bude pokračovat v nezbytných strukturálních reformách, včetně reformy veřejných financí a daňové politiky. Vláda předpokládá snížení sazby daně z příjmu, dokončení harmonizace daňové soustavy v souladu předpisy EU.

Cílem vlády je nejen naplnit kodaňská kritéria (vybudovat fungující tržní ekonomiku, provést strukturální reformy tak, aby byla schopna vyrovnat se s konkurenčními tlaky a působením tržních sil uvnitř EU), ale současně snížit rozdíl v ekonomické úrovni mezi ČR a EU (především snížit rozdíl v úrovni HDP).

Přes dosažené pozitivní výsledky není dosahovaný hospodářský růst dostatečně výrazný, nedochází k potřebnému předstihu v růstu HDP ČR před průměrem růstu HDP zemí EU. Vláda bude pokračovat v podpoře zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských výrobců vytvářením podmínek pro posilování jejich ekonomické stability a zvyšování technologické úrovně výroby a vyráběných produktů. Bude pokračovat v rozvíjení podpory investování s důrazem na podporu produkce s vyšší přidanou hodnotou, na rozvoj vývojových technologických center a center strategických služeb. Při podpoře budování strategických zón se vláda zaměří na lokality většího nadregionálního významu, a to především v strukturálně postižených oblastech.

Vláda bude pokračovat v zdokonalování systému podpory malého a středního podnikání, který je nezbytný pro vytváření pracovních míst , a to pro nově příchozí na trh práce i pro nezaměstnané. Bude pokračovat v hledání způsobů ke zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky, pro rozvoj venkova a zemědělství, zejména v souvislosti s přístupem k financím a trhům, redukcí nepotřebných administrativních překážek, odpovídajícím poradenstvím, informacemi a výcvikem. V této souvislosti posílí úlohu Českomoravské záruční a rozvojové banky a bude usilovat o zlepšení dostupnosti finančních zdrojů z bankovního sektoru zejména pro malé a střední firmy.

Zaměření politiky zaměstnanosti na dlouhodobě nezaměstnané však neznamená, že úřady práce sníží rozsah nebo kvalitu svých služeb pro další své klienty. Účinné přímé zprostředkování pracovních sil pro zaměstnavatele (které se ve větší míře týká krátkodobě nezaměstnaných) podporuje jejich prosperitu a je také předpokladem pro následnou tvorbu nových pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané.

Z dostupných materiálů, které předpovídají vývoj naší ekonomiky (např. Predikce makroekonomického vývoje na rok 2003 MF z ledna t.r., Předvstupní hospodářský program ČR, MF 2002) vyplývá, že se česká ekonomika nachází v růstové fázi. Tato růstová tendence přetrvává přes zpomalení ekonomického růstu v zemích největších obchodních partnerů ČR. Uvedené scénáře očekávají, že česká ekonomika se bude v horizontu do roku 2005 pohybovat na růstové trajektorii ekonomického růstu v intervalu 3 - 4,5 % HDP ročně, s mírnou postupnou akcelerací při oživení růstu v zemích hlavních obchodních partnerů, zejména EU.

Schopnost vlády přímo ovlivnit situaci v ekonomice klesá se stupněm zapojení české ekonomiky do globálního trhu, se stupněm privatizace a s vytvářením prostředí vhodného pro rozvoj tržní ekonomiky. Zároveň v ekonomice platí, že opatření které zlepší jeden faktor (např. zvýší konkurenceschopnost), zhorší druhý (např. sníží zaměstnanost). Realizace strukturálních reforem, které zlepší tržní prostředí a zvýší konkurenceschopnost české ekonomiky nutně vyvolá, minimálně přechodně, zvýšení nezaměstnanosti.

Priority hospodářské a finanční politiky jsou zaměřeny na posilování výkonnosti a konkurenční schopnosti ekonomiky, vláda se ve svém programovém prohlášení i v dohodách s EU zavázala k pokračování realizace strukturálních reforem a privatizace, jako předpokladu dosažení rychlejšího a dlouhodobého ekonomického růstu. Vstup ČR do EU pravděpodobně zvýší příliv zahraničních investic, lze předpokládat, že vzniknou nové konkurenceschopné exportní kapacity. Po vstupu do EU však ještě zesílí tlak na úrovni podniků na zvýšení výkonnosti, konkurenční schopnosti a růst produktivity práce, které se projeví i úpadkem určitého počtu podniků či ukončením samostatné výdělečné činnosti u živnostníků.

Důsledky těchto procesů se projeví, a to nejen krátkodobě, pokračováním stávajícího trendu poklesu v oblasti zaměstnanosti. Důraz v politice zaměstnanosti se proto musí posunout na zvyšování zaměstnatelnosti, jako předpokladu "efektivního čištění" trhu práce, při současném snižování vysoké míry dlouhodobé nezaměstnanosti a orientaci na prevenci před sociálním vyloučením. Základním požadavkem na politiku zaměstnanosti v následujícím období bude hledání politicky přijatelných řešení důsledků těchto strukturálních změn. Jak veliký podíl tohoto poklesu zaměstnanosti se přelije do růstu nezaměstnanosti bude do značné míry záležet na zvolených krocích.

Hlavní směr 8

Rozvoj nových podniků obecně a zvláště přínos malých středních podniků (MSP) je základním předpokladem pro tvorbu pracovních míst a pro rozšiřování možností přípravy na práci pro mladé lidi. Tento proces musí být podporován posilováním myšlenky podnikání v celé společnosti a v učebních osnovách, vyhlášením jasného, stabilního a předvídatelného souboru pravidel a předpisů a zlepšením podmínek pro rozvoj a přístup rizikového kapitálu na trh. Členské země by také měly omezovat a zjednodušovat administrativní a daňová břemena malých a středních podniků. Příslušná opatření by zároveň měla posílit prevenci proti nelegální práci.

Členské země budou věnovat zvláštní pozornost snižování mimořádných nákladů a administrativních zatížení podniků zejména tam, kde se jedná o nově založený podnik nebo podnik nabírající nové zaměstnance. Členské země by také měly při navrhování nových opatření zhodnotit jejich možný dopad na administrativní zatížení a mimořádné náklady pro podniky.

Opatření 8.1
MPSV ve spolupráci s MPO, MF, MMR, MŠMT, Úřadem místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje při Úřadu vlády předloží vládě návrh cílů a postupů při snížení nezaměstnanosti na dobu jejího funkčního období a návrh dlouhodobé koncepce národní politiky zaměstnanosti v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti.

Opatření 8.2
MPO bude pokračovat v programech podpory malého a středního podnikání, tj. na realizaci podnikatelských projektů začínajících podnikatelů (včetně pracovníků, kteří vstupují do podnikání po uvolnění ze zaměstnání při restrukturalizaci ekonomiky), na realizaci projektů podporující podniky v počátečním období jejich činnosti a na realizaci projektů podporující další rozvoj stávajících malých a středních podniků. Intenzivnější podpora bude poskytována podnikatelským záměrům realizovaných na území strukturálně postižených regionů, hospodářsky slabých regionů a regionů postižených povodněmi v srpnu 2002.

Hlavní směr 9

Členské státy budou podporovat podnikatelské aktivity:
 • Prověřováním podmínek podnikání s cílem omezit jakékoli překážky, které se mohou vyskytnout, zejména v systému daní a sociálního zabezpečení, a které by bránily přechodu na samostatné podnikání a zakládání malých podniků.
 • Podporou vzdělávání pro samostatné podnikání, cílově zaměřené pomocné služby i školení pro stávající a budoucí podnikatele.
 • Potlačováním neoficiálního zaměstnání a podporou změny takového zaměstnání na regulérní zaměstnání, využíváním všech běžných prostředků včetně regulačních opatření, stimulů, reforem daní a dávek, ve spolupráci se sociálními partnery.

Opatření 9.1
MMR ve spolupráci s MPSV, MPO a úřady práce bude pokračovat v zajišťování programu regionálních zaměstnaneckých agentur (RZA) které zabezpečují poradenskou činnost pro hromadně propuštěné zaměstnance. Cílem programu zaměstnaneckých agentur je poskytnout uvolňovaným pracovníkům bezprostředně po zařazení do organizační změny individuální služby, které jim umožní vyrovnat se psychicky se stresující situací, rychle se orientovat na trhu práce, získat nové dovednosti prostřednictvím rekvalifikací a tím zvýšit šanci na získání nového zaměstnání, pomoci jim při hledání zaměstnání i při zahájení vlastního podnikání.

Opatření 9.2
MPO zabezpečí prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky poskytování podpor malým a středním podnikatelům v rámci programů ZÁRUKA, KREDIT, START, TRH, KOOPERACE, VESNICE, REGENERACE a SPECIAL, prostřednictvím Agentury pro rozvoj podnikání podpory v rámci programu PORADENSTVÍ, prostřednictvím Design centra podpory v rámci programu DESIGN a prostřednictvím CzechTrade podpory v rámci programu MARKETING.

Opatření 9.3
Pracovní mezirezortní tým MV, MPSV a MPO pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců zorganizuje vznik platformy spolupráce pro řešení této problematiky na krajské úrovni.

Opatření 9.4
MPSV zorganizuje čtvrtletní monitoring trhu práce v příhraničních oblastech ČR s Polskem se zaměřením na obsazování pracovních míst vybraných profesí cizinci.

Hlavní směr 10

Úspěšné vypořádání se s nezaměstnaností vyžaduje zabývat se všemi možnými zdroji nových pracovních míst a také novou moderní technikou. Podnikům s novými inovačními přístupy musí být proto zajištěno pozitivní prostředí, protože právě takové podniky mohou hrát klíčovou roli v mobilizaci veškerého potenciálu tvorby nových pracovních míst ve společnosti založené na poznání. Obrovský potenciál existuje zejména v oblasti služeb.

Členské státy odstraní překážky zajišťování služeb a budou rozvíjet takové podmínky, které plně umožní využití zaměstnaneckého potenciálu celé škály služeb za účelem tvorby většího počtu kvalitnějších pracovních míst. Zejména by měly být využity možnosti "společnosti založené na poznání" a sektoru ochrany životního prostředí.

Opatření

Opatření 10.1
MPO v rámci Sektorového operačního programu "Průmysl" vyhlásilo pro rok 2003 čtyři programy podpory: Podpora inovací a vývoje nových výrobků a technologií, Rozvoj informačních a komunikačních technologií, Rozvoj infrastruktury pro firemní vzdělávání a Zavádění technologií zvyšujících konkurenceschopnost podniků na trhu, technologií využívajících obnovitelné surovinové zdroje a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí.

Opatření 10.2
MPO ve spolupráci s CzechInvestem budou pokračovat v realizaci Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu pro podporu vzniku technologických center, schválených vládou usnesením č. 573/2002.

Opatření 10.3
MMR bude v rámci Státního programu podpory cestovního ruchu (schváleného usnesením vlády č.193 ze dne 24.2.2003) poskytovat dotace obcím a podnikatelům s cílem podpořit vznik nových nebo upevnění stávajících pracovních míst, v oblasti lázeňství, sportovně-rekreační infrastruktury, propagace ČR jako turistické destinace a budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na území městských památkových rezervací a zón.

Opatření 10.4
MPSV ve spolupráci s MPO zabezpečí přípravu novely nařízení vlády č. 103/2002 Sb., k investičním pobídkám, s cílem zvýšit motivaci investorů k alokaci investic do regionů nejvíce postižených nezaměstnaností.

Opatření 10.5
MPSV a MPO nabídnou investorům v nejvíce postižených regionech, kteří zároveň čerpají investiční pobídky na základě tzv. Memorand a na základě zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, možnost podepsání dodatku k dohodě, kterým se investor zaváže ke zřízení dalších nových pracovních míst a jejich obsazení občany ČR, bez nutnosti realizace dalších investic.

Hlavní směr 11

Členské státy:
 • Budou ve své zaměstnanecké politice uplatňovat specifika regionálního rozvoje.
 • Budou podporovat místní a regionální orgány k rozvoji strategie zaměstnanosti tak, aby tyto orgány plně využívaly možnosti nabízené tvorbou pracovních míst na místní úrovni a zaměří se na posílení spolupráce se všemi zúčastněnými stranami, včetně zástupců občanské společnosti.
 • Budou prosazovat opatření na zvýšení rozvoje kapacity sociální ekonomiky v oblasti tvorby pracovních míst, zejména zajištění zboží a služeb spojených s potřebami prozatím neuspokojeného trhu; současně budou zkoumat všechny překážky stojící v cestě těmto opatřením s cílem jejich odstranění.
 • Posílí roli Služeb zaměstnanosti na všech úrovních, zejména při identifikaci místních příležitostí zaměstnání a při zlepšování fungování místních trhů práce.

Opatření

Opatření 11.1
MPSV, MŠMT a sociální partneři budou spolupracovat s krajskými orgány s cílem zabezpečení náležitého zastoupení problematiky rozvoje lidských zdrojů v regionálních rozvojových strategiích.

Opatření 11.2
MMR bude přispívat realizací programu podpory regionálního rozvoje k vytvoření nových pracovních míst a infrastruktury pro rozvoj podnikání ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech.

Opatření 11.3
MPSV, MŠMT, MMR ve spolupráci s krajskými orgány budou podporovat programy výcviku a rozvoje pro regionální úřady, sociální partnery, úřady práce a další regionální účastníky zaměřené na řízení rozvoje lidských zdrojů v rámci regionálních plánů. Cílem je zlepšování regionální konkurenceschopnosti prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů, účast, partnerství a spolupráce osob na regionální úrovni, meziregionální a přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zaměstnanosti a trhu práce.

Opatření 11.4
MPSV a MF, ve spolupráci s MMR a MPO, na základě úkolu usnesení vlády č. 518/2002 připraví návrh věcného záměru zákona, jímž bude upraveno použití veřejných prostředků na realizaci opatření k řešení sociálních důsledků zásadních strukturálních změn, případně navrhne jiné adekvátní řešení tohoto problému.

Opatření 11.5
MPO a MPSV prověří pro rok 2004 možnost vzniku specifického nástroje podpory vzniku samosprávných místních a regionálních sociálních podniků a družstev, podílejících se na řešení zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením.

Hlavní směr 12

Je nevyhnutelné podrobit důkladnému přezkoumání dopad daňového zatížení na zaměstnanost a upravit v tomto smyslu daňový systém. Daňová reforma musí brát v úvahu potřebu zvýšených investic do lidských zdrojů, a to nejen ze strany podniků a veřejných orgánů, ale i ze strany lidí samotných.

Každá členská země:

 • Stanoví cíl, pokud to bude nezbytné a s ohledem na současnou úroveň, pro postupné omezování celkového daňového zatížení a tam, kde to bude vhodné, stanoví cíl pro postupné snižování finančního tlaku na práci a náklady na nevýdělečnou činnost, zejména u poměrně nekvalifikovaných a málo placených činností. Tyto reformy by měly být provedeny bez ohrožení znovuzískání veřejných prostředků nebo dlouhodobé stability systému sociálního zabezpečení.
 • Zajistí stimuly a odstraní daňové překážky investicím do lidských zdrojů.
 • Prověří vhodnost využití alternativních zdrojů daňových příjmů, mimo jiné z energií a škodlivých emisí, s ohledem na stávající pohyby trhu, zejména trhu s ropou.

Opatření

Opatření 12.1
Ministerstvo financí ve spolupráci s ostatními rezorty a sociálními partnery bude dále pracovat, v rámci reformy veřejných rozpočtů, na úpravách daňového systému, mj. s cílem postupného snížení daňového zatížení práce.

Pilíř 3: Podpora přizpůsobitelnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

Kontext

Schopnost a ochota zaměstnavatelů i zaměstnanců reagovat na změny v poptávce po zboží a službách jsou předpokladem úspěšné ekonomiky a tím i dostatečného počtu pracovních míst. To platí na úrovni celé ekonomiky, jednotlivých odvětví, regionů, ale hlavně na úrovni jednotlivých podniků. Zesílená spolupráce na úrovni podniků je považována za klíčový faktor uplatnění inovace a trvalého procesu přizpůsobování na každém pracovišti. Zároveň je důležité přizpůsobit reálnému životu i legislativní podmínky, které zajistí prostor pro vyjednávání sociálních partnerů při řešení konkrétních problémů. Touto problematikou se zabývala poslední novela Zákoníku práce (zákon č. 155/2000 Sb.).

Vláda zastává názor, že sociální partneři mají značnou odpovědnost za politiku trhu práce. Vláda proto bude pokračovat v úsilí o rekodifikaci právního řádu s cílem otevřít větší prostor pro zaměstnance a zaměstnavatele vyjednat si konkrétní úpravu pracovních vztahů s ohledem na specifické podmínky zaměstnavatele a možnosti a požadavky zaměstnance. Nová úprava by měla být pružnější a volnější, více přispívat k uplatňování moderních forem organizace práce, vytvářet podmínky pro vyšší mobilitu pracovních sil a přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnavatelů. Vláda a sociální partneři budou rovněž více spolupracovat při zabezpečování rozvoje lidských zdrojů. Schopnost společností a jejich zaměstnanců přizpůsobovat se globálním změnám má značný dopad na počet a druhy pracovních míst i jejich růst. Modernizace školského vzdělávacího systému je sice nezbytnou, ale nikoli dostačující podmínkou. Vláda bude řešit problematiku zvýšení geografické mobility pracovních sil a ještě letos předloží návrh na deregulaci cen nájemného do Sněmovny PČR.

Je také nezbytné dosáhnout, aby osoby již zapojené do pracovního procesu (jejich počet mnohonásobně převyšuje počet osob dočasně se vzdělávající ve vzdělávacím systému) měly možnost pravidelně doplňovat a obnovovat své schopnosti. To bude v celostátním měřítku vyžadovat společné úsilí vlády, sociálních partnerů a dalších, k zajištění systému celoživotního učení a vytvoření infrastruktury pro dostupné a účinné další profesní vzdělávání a praktický výcvik.

Vláda dne 17.února 2003 přijala usnesení č. 172 k "Návrhům zdokonalení podnikatelského a investičního prostředí". Dokument byl zpracován ve spolupráci se zástupci podnikatelské sféry i zástupci zaměstnanců. Hodnotí podnikatelské a investiční prostředí a ukládá jednotlivým rezortům přijmout vyjmenovaná konkrétní opatření na řadu problémů v různých oblastech, v oblasti finanční podpory podnikání, v oblasti právní úpravy podnikání, v oblasti hospodářských koncepcí státu, v oblasti trhu práce či ke zlepšení dopravní infrastruktury, zejména na Ostravsko a Ústecko. Realizace těchto opatření výrazně zlepšení podnikatelské a investiční prostředí v České republice.

Hlavní směr 13

Členské státy
 • Budou sjednávat, a na všech odpovídajících úrovních zavádět, dohody o modernizaci organizace práce, včetně pružných pracovních opatření, s cílem zproduktivnit podnikání a zvýšit jeho konkurenceschopnost, dosáhnout požadované rovnováhy mezi pružností a bezpečností, a zvyšovat kvality pracovních míst. Mezi zahrnuté položky může patřit například i zavádění nových technologií, nových forem práce, nebo problematika pracovní doby, jako například vyjádření pracovní doby číslem za rok, zkrácení pracovní doby, omezení přesčasové práce, rozvoj práce na částečný úvazek, přístup k přestávkám v kariéře a problematika týkající se pracovních jistot.
 • Ve smyslu Lucemburského procesu podávat roční zprávy o těch aspektech modernizace organizace práce, které byly zahrnuty do jednání, i stav jejich zavádění a dopad na zaměstnanost a fungování trhu práce.

Opatření

Opatření 13.1
MPSV předloží v souladu s úkoly usnesení vlády č. 172 ze dne 17.února 2003 k "Návrhům zdokonalení podnikatelského prostředí a investičního prostředí", návrhy na úpravu legislativy v oblasti pracovněprávních vztahů, na úpravu právní úpravy nemocenského pojištění, na úpravu systému sociálních dávek a systému dávek v nezaměstnanosti.

Hlavní směr 14

Členské státy:
 • Přezkoumají stávající regulační systém a prověří návrhy na nová ustanovení a stimuly, aby byl zajištěn jejich přínos ke snižování překážek zaměstnanosti, aby usnadnily zavedení modernizované organizace práce a pomoci při adaptaci trhu práce na strukturální změny ekonomiky.
 • S ohledem na skutečnost, že formy zaměstnanosti jsou stále rozmanitější, zároveň prověří možnost začlenění pružnějších typů smluv do státní legislativy a zajistí, aby osoby zaměstnané pod těmito novými pružnými smlouvami měly zajištěno odpovídající zabezpečení a vyšší zaměstnanecké postavení, kompatibilní s potřebami obchodu a aspiracemi zaměstnanců.
 • Budou usilovat o zajištění lepší úrovně stávající ochrany zdraví a bezpečnosti práce na pracovišti zavedením opatření na prosazování dodržování existující legislativy, poskytováním poradenských služeb pomáhajících zejména malému podnikání přizpůsobit se stávající legislativě, zlepšováním školení ochrany zdraví a bezpečnosti práce a podporou opatření na snížení počtu pracovních úrazů a onemocnění v oblastech s tradičně vysokým nebezpečím.

Opatření

Opatření 14.1
MPSV promítne do připravované novely zákoníku práce výsledky šetření stavu využívání forem organizace práce, pracovní doby a pracovně právních vztahů za období nabytí účinnosti novely zákoníku práce po 1.1.2001, včetně názorů zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Hlavní směr 15

Sociální partneři jsou na všech odpovídajících úrovních vyzváni k uzavírání dohod k celoživotnímu vzdělávání pro usnadnění přizpůsobivosti a inovace, zejména na poli informačních a komunikačních technologií. V tomto ohledu by měly být zavedeny podmínky umožňující každému pracovníkovi získat příležitost k dosažení informační gramotnosti do roku 2003.

Opatření

Opatření 15.1
MPO bude pokračovat ve zvyšování konkurenceschopnosti průmyslu realizací programů podpory v rámci Sektorového operačního programu "Průmysl", jejichž součástí je podpora zavádění nových technologií, včetně rekvalifikace zaměstnanců a zajištění přístupu k informačním a komunikačním technologiím.

Opatření 15.2
MPO bude pokračovat v realizaci programů celoživotního vzdělávání prostřednictvím akreditovaných institucí a na částečné úhradě nákladů.

Opatření 15.3
Úřad místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje při Úřadu vlády ve spolupráci se zástupci MPSV, MŠMT, MPO, MMR a svazů zaměstnavatelů a zaměstnanců zastoupených v Radě hospodářské a sociální dohody, bude iniciovat návrhy k vytvoření účinného motivačního prostředí pro zaměstnavatele o další vzdělávání zaměstnanců.

Pilíř 4: Posilování rovných příležitostí mužů a žen

Kontext

Náš záměr týkající se rovnoprávnosti pohlaví je dosáhnout společnosti, ve které by muži i ženy měli stejné příležitosti, práva i povinnosti ve všech důležitých aspektech života. To vyžaduje řadu opatření k podpoře rovnosti mezi ženami a muži v různých oblastech. Každý pilíř a každý pokyn vyžaduje zajištění rovnosti zacházení mezi pohlavími prostřednictvím celého procesu vývoje a zavedení politiky na celostátní, regionální i místní úrovni.

Vláda ČR přijala v roce 1998 národní akční plán pro prosazování rovnosti mužů a žen "Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen". Tento dokument je každoročně vládou vyhodnocován a opatření jsou aktualizována. Podklady připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí jako vládou určený koordinátor agendy rovnosti mužů a žen. Vláda určuje hlavní směry a cíle - priority, které jsou strategickou cestou vedoucí k dosažení požadovaného vývoje ve společnosti v oblasti rovnosti mužů a žen. Tento národní akční plán obsahuje široké spektrum opatření, která pokrývají všechny oblasti života společnosti. Další postup se proto zaměří zejména na kvalitní plnění již přijatých opatření.

V současné době se dokončuje návrh nového zákona o zaměstnanosti, který plně respektuje požadavky práva Evropského společenství. Rovněž je připraven návrh novely zákoníku práce, který, bude-li schválen Parlamentem, přinese určité změny a doplnění v oblasti rovnosti mužů a žen. Uvedený návrh novely zákoníku práce zapracovává nejnovější antidiskriminační směrnice Evropského společenství. Dnem 1.1.2003 nabyl účinnosti zákon č. 151/2002 Sb., který noveloval občanský soudní řád. Tato novela umožnila účastníku řízení ve věcech ochrany před diskriminací na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace dát se zastupovat též právnickou osobou vzniklou na základě zvláštního právního předpisu, k  jejímž činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana před takovou diskriminací (viz § 26 odst. 3 občanského soudního řádu). Obdobná úprava existuje v rámci soudního řádu správního (viz § 35 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb.)

Služební zákon přijatý v roce 2002 (zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech), s předpokládanou účinností 1.1.2005, respektuje všechny moderní trendy v oblasti rovných příležitostí pro muže a ženy.

Naše legislativa umožňuj zavádění tzv. pozitivních opatření za předpokladu, že nebudou překračovat rámec vymezený příslušnými mezinárodními smlouvami a ústavním pořádkem. Byly již přijaty první právní normy, které umožňují vytváření pozitivních opatření, jako např. zákon č. 312/2002 Sb., o  úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, jenž nabyl účinnosti dne 1.1.2003.

Vytvoření rovných příležitostí pro muže a ženy bezesporu zahrnuje nastolení rovnosti formální (de jure) zejména zákonným zákazem diskriminace, avšak žádná legislativa sama osobě nezajistí skutečné prosazení principu rovnosti v praktickém životě (de facto). Přitom v mnoha sférách společenského života stále přetrvávají nerovnosti resp. diskriminace, a to v neprospěch obou pohlaví, zejména ale žen. Základní prioritou v oblasti rovných příležitostí je proto podpořit naplnění principu rovnosti mužů a žen v praxi. Hlavní překážkou v prosazování předmětného principu v praxi je však nízká úroveň pochopení celé problematiky, její neznalost či její ne zcela plné pochopení, které následně vede k pasivitě až nezájmu občanů i státních zaměstnanců.

Z osvědčených metod využívaných k dosažení praktického působení principu rovných příležitostí pro muže a ženy, k jejichž aplikaci se přihlásila i vláda ČR, jsou již výše uvedená pozitivní opatření a genderový mainstreaming.

Dalším významným krokem bylo ustavení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, jejíž zřízení bylo schváleno usnesením vlády č.1033 z 10.října 2001. Hlavní činností Rady je tvorba konsensuálních návrhů a doporučení na řešení průřezového celospolečenského problému - vytváření a prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy. Rada účelně doplňuje stávající soustavu poradních orgánů vlády zabývajících se problematikou odstraňování dalších významných diskriminačních hledisek (jako je zdravotní postižení, národnostní či etnický původ). Funkční období Rady je čtyřleté a kryje se s funkčním obdobím vlády.

Zajištění rovných příležitostí žen a mužů v přístupu k ekonomické aktivitě je jednou ze základních priorit vlády. Uplatnění žen na trhu práce se zhoršila ve vazbě na celkový růst nezaměstnanosti v roce 2002. Podíl nezaměstnaných žen na celkovém počtu registrovaných uchazečů k 31. 12. 2001 činil 50,2 %, k 31. 12. 2002 mírně klesl na 50,0 %. Podíl žen na celkové zaměstnanosti v roce 2001 činil 43,4 %, v roce 2002 byl jejich podíl 43,3 %. Míra nezaměstnanosti žen (11,2 % k 31. 12 2002) je výrazně vyšší než mužů (8,7 %).

V letech 2000 a 2001 se zintenzívnila kontrolní činnost úřadů práce v oblasti rovných příležitostí. U naprosté většiny podnětů podaných úřadům práce však nebylo prokázáno porušení zákazu diskriminace z hlediska pohlaví. Pro zvýšení účinnosti kontrol prováděných úřady práce zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí "Metodiku kontrol mzdových relací odměňování mužů a žen" a "Metodiku kontrol dodržování rovných příležitostí".

Dnem 1.ledna 2001 nabyla účinnost novela zákona č.1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku a zákona č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech. Do pracovního práva tak byla nově zavedena zásada stejné odměny pro muže a ženy za stejnou práci a za práci stejné hodnoty, jakož i základní kritéria pro hodnocení práce jako jsou složitost, odpovědnost a namáhavost.

Rozdíly v průměrných pracovních příjmech žen a mužů i nadále přetrvávají. Podíl průměrné mzdy žen na průměrné mzdě muže činí 73,3 %. Podle výsledků různých šetření je tento rozdíl způsoben částečně i diskriminací žen. MPSV proto pověřilo Výzkumný ústav práce a sociálních věcí zpracovat na základě šetření analýzu rozdílů ve výši pracovních příjmů mužů a žen, navrhnout modelový postup zjišťování podílu diskriminace na těchto rozdílech. Lze konstatovat, že se podařilo určit kvalitativní faktory, které se podílejí na mzdovém rozdílu mezi muži a ženami, ale zejména pro nedostatek genderových statistik se nepodařilo kvantifikovat váhu jednotlivých faktorů.

Na nové směrnice Evropské unie v této oblasti reagovala novela zákoníku práce, kterou vláda schválila svým usnesením ze dne 12. března 2003. Nyní probíhají práce na přípravě nového zákoníku práce a  potřeba umožnit zaměstnancům - ženám i mužům - sladění rodinného a pracovního života je brána v úvahu. V programovém prohlášení se vláda zavázala k přípravě návrhu nového zákoníku práce při zachování dosažené pracovněprávní ochrany závislé práce. V prosinci roku 2002 sociální partneři formulovali obecnou shodu v některých vybraných otázkách.

Stávající systém sítě státních a veřejných zařízení péče o malé děti, děti předškolního věku a děti v mimoškolní péči v zásadě uspokojuje poptávku po tomto druhu služeb. Provádějí se pouze drobné systémové změny. Vyřazení jeslí či jiných zařízení pro děti do tří let věku ze soustavy zdravotnických zařízení bylo nahrazeno zavedením nové živnosti "Péče o děti do tří let věku v denním režimu". Snižující se porodnost a hojné využití institutu rodičovského příspěvku (až do čtyř let věku dítěte) se odrazilo ve výrazném poklesu počtu těchto zařízení. Nabídka míst v mateřských školkách, které plní funkci předškolního vzdělávání je většinou dostatečná, i když ne vždy dobře dostupná.

Péče o nezaopatřené členy rodin zaměstnaných občanů je zabezpečována službami sociální péče, poskytovanými institucemi zřizovanými a provozovanými kraji, obcemi a nestátními neziskovými organizacemi. Kapacita ústavů a jejich dostupnost není uspokojivá. Dostatek finančních prostředků je v současné době limitován omezenými možnostmi státního rozpočtu, resp. veřejných rozpočtů. V obdobné situaci jsou i služby pro nouzové ubytování matek s dětmi, provozovanými obvykle občanskými sdruženími a charitativními organizacemi církví.

Úřady práce běžně zabezpečují motivační, poradenské a rekvalifikační aktivity pro matky, které se vracejí na trh práce z mateřské a rodičovské dovolené. Tyto ženy mají často omezené znalosti týkající se trhu práce, slabé schopnosti potřebné pro hledání zaměstnání, neumějí "prodat" své schopnosti při přijímacích pohovorech. Obvykle postrádají zkušenosti s moderním zaměstnáním požadované zaměstnavateli. V souvislosti se zvýšením aktivačních opatření bude této skupině uchazečů věnována zvýšená pozornost.

Česká republika v roce 2002 pokračovala v "Evropské iniciativě EQUAL", která je součástí politiky zaměstnanosti Evropské unie; je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a usiluje o zvýšení a zkvalitnění zaměstnanosti. Jejím hlavním cílem je podpořit rovný přístup k zaměstnání, vyvíjet a ověřovat postupy potlačující diskriminaci a nerovnosti na trhu práce. V  oblasti rovných příležitostí pro muže a ženy zahájil v říjnu 2002 Český svaz žen spolu s dalšími více než 20 organizacemi projekt zaměřený na slaďování pracovního a rodinného života. Předpokládané ukončení projektu bude v roce 2005.

Hlavní směr 16

Členské státy přijmou nediskriminační opatření k podpoře procesu zavádění směrnic v rámci všech čtyř pilířů:
 • Budou rozvíjet a prosazovat poradenský systém a spolupracovat s institucemi, které se zabývají zajištěním rovnoprávného přístupu k oběma pohlavím.
 • Budou uplatňovat takové postupy, které jim umožní posoudit dopad zavádění politiky rovných příležitostí v rámci každé směrnice.
 • Připraví ukazatele, které jim umožní měřit pokrok dosažený v přístupu rovných příležitostí obou pohlaví ve vztahu ke každé směrnici politiky zaměstnanosti.

Opatření

Opatření 16.1
MŠMT bude pokračovat v proškolování výchovných poradců na školách v problematice rovných příležitostí mužů a žen, aby ji účinně uplatňovali při své poradenské činnosti.

Opatření 16.2
MPSV ve spolupráci se zainteresovanými rezorty zavede u každé směrnice opatření monitorující rovnost pohlaví. Podle potřeby budou zavedena specifická opatření na zajištění rovnosti mužů a žen. To je důležité zejména při realizaci aktivních opatření na trhu práce, při zabezpečení pomoci uchazečům o zaměstnání při opětovném vstupu na trh práce, při zahájení samostatného podnikání, vytvoření zaměstnání ve sféře služeb a při využití větší pružnosti pracovních modelů v praxi.

Opatření 16.3
Jednotlivá ministerstva si stanoví vlastní priority a postupy při prosazování rovnosti mužů a žen v oblasti své věcné působnosti a budou je realizovat v praxi. Při stanovení a realizaci opatření budou využívat spolupráci s nevládními organizacemi mužů a žen.

Hlavní směr 17

Tam, kde to bude vhodné, členské státy spolu se sociálními partnery:
 • Znásobí úsilí na zmenšení rozdílu mezi mírou nezaměstnanosti žen a mužů prostřednictvím aktivní podpory zvýšení zaměstnanosti žen, a zváží stanovení národních cílových plánů v souladu s závěry uvedenými v závěrech Evropské rady z Lisabonu.
 • Podniknou kroky k dosažení vyrovnaného zastoupení mužů a žen ve všech sektorech a typech zaměstnání.
 • Zavedou pozitivní kroky k podpoře zásady "za stejnou práci stejná mzda" a k odstranění rozdílů v příjmech mezi muži a ženami: kroky směrované k rozdílům v platech jsou nezbytné ve veřejném i soukromém sektoru, dopad politiky týkající se tohoto rozdílu je třeba identifikovat a určit.
 • Zváží možnost zvýšeného uplatnění opatření zvýhodňujících ženy za účelem snížení rozdílných přístupů v zaměstnanosti a v odměňování mužů a žen.

Opatření

Opatření 17.1
Úřady práce se při kontrole dodržování ustanovení o zákazu diskriminace z hlediska rovnosti pohlaví rovněž zaměří na dodržování principu stejné mzdy za stejnou práci a za práci stejné hodnoty a na dodržování ustanovení o zvýšené ochraně těhotných a kojících žen, včetně žen krátce po porodu.

Opatření 17.2
MPSV jako koordinátor vládní politiky rovnosti pohlaví bude příslušnými návrhy opatření reagovat na výsledky šetření rozdílů ve výši pracovních příjmů mužů a žen realizovaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, dále v praxi ověří navržený modelový postup zjišťování podílu diskriminace na těchto rozdílech.

Hlavní směr 18

Pro ženy a muže je důležitá politika, která umožňuje tzv. přestávky v kariéře, rodičovskou dovolenou, práci na částečný pracovní úvazek, ale také pružnější přístup k pracovní době, která zároveň vyhovuje potřebám jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Musí být zabezpečena adekvátní a kvalitní péče o děti a jiné nezaopatřené osoby, která podpoří účast mužů a žen na trhu práce. Osoby, které se po přestávce vracejí na trh práce mohou mít problémy z důvodu potíží se získáním přístupu k vhodnému vzdělávání nebo rekvalifikaci.

Členské státy a sociální partneři:

 • Navrhnou, zavedou a budou podporovat politiku, která bude výhodná a citlivá vůči rodině.Její součástí bude i finančně přijatelná, dostupná a kvalitní péče o děti a další nezaopatřené rodinné příslušníky, jakož i rodičovská dovolená a podobné programy.
 • V souladu se svojí konkrétní situací zváží stanovení celostátního cíle týkajícího se zvýšení dostupnosti pečovatelských služeb pro děti a další nezaopatřené osoby.
 • Budou věnovat zvýšenou pozornost ženám i mužům v souvislosti s jejich návratem do zaměstnání po delší nepřítomnosti, z tohoto důvodu budou odstraňovat všechny překážky, které jim brání v návratu. </LI>

Opatření

Opatření 18.1
MPSV ve spolupráci s úřady práce bude pokračovat v rozšiřování plošného uplatnění motivačních a poradenských aktivit pro osoby vracející se na trh práce, které bude spočívat v poskytování informací, zabezpečení poradenství, krátkých kurzů a školení pro získání nové orientace a pro používání informačních technologií.

Opatření 18.2
MPSV, MŠMT, MZd, MMR budou v rámci svých zákonných kompetencí podporovat zřizování a provoz zařízení pro péči o děti a potřebné členy rodiny, zejména když doplňují či nahrazují péči poskytovanou zaměstnanými občany.

Datum uveřejnění: 18. 3. 2005, Poslední aktualizace: 28. 4. 2006, Autor: Vláda ČR
Soubor ke stažení: Přílohy k Národnímu akčnímu plánu zaměstnanosti na rok 2003 (Excel)
Datum uveřejnění: 18. 3. 2005, Poslední aktualizace: 28. 4. 2006, Autor: MPSV, Velikost: 84 KB, Formát: MS Excel MS Excel Pro otevření souboru pro MS Excel můžete zdarma stáhnout prohlížečMS Excel
Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 41, oddělení 411. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky