Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Politika zaměstnanosti > Evropský sociální fond > Zajímavé projekty v oblasti zaměstnanosti
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Zajímavé projekty v oblasti zaměstnanostiProjekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti

Projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti

Fond dalšího vzdělávání (FDV) realizuje projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti. Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a jeho cílem je poskytnout více než 2 000 osobám možnost účastnit se vzdělávání praxí v konkrétní firmě a zvýšit si tak svoji kvalifikaci a tím také uplatnitelnost na trhu práce. Je určen osobám s trvalým pobytem na území České republiky, konkrétně pro tyto cílové skupiny:

  • uchazeči a zájemci o zaměstnání mimo absolventy,
  • osoby připravující se na vstup na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené,
  • osoby znevýhodněné na trhu práce, tj. především osoby ve věku 50+ a osoby s nízkou úrovní kvalifikace.

Po absolvování vzdělávání praxí získá každý účastník certifikát o úspěšném absolvování. Osoby z cílové skupiny prostřednictvím absolvování vzdělávání praxí získají nebo si zvýší kompetence v daném oboru a zvýší tím svou hodnotu, konkurenceschopnost a uplatnitelnost na trhu práce. Zároveň dojde k rozvoji tzv. soft skills, ke zvýšení/obnovení kvalifikace a k souladu jejich dovedností s kvalifikačními a profesními potřebami potenciálních zaměstnavatelů.

Poskytovatelé vzdělávání praxí (firmy) účastí na projektu získají jedinečnou možnost zaškolit a vychovat si budoucí zaměstnance. Firmám jsou zároveň náklady za poskytnuté vzdělávání kompenzovány.

Délka vzdělávání praxí závisí na konkrétním oboru, vždy se však pohybuje v rozmezí 1 – 6 měsíců.

Projekt Vzdělávání praxí je realizován od dubna 2016 do února 2019.

Podpora začleňování cizích státních příslušníků na trh práce

Podpora začleňování cizích státních příslušníků na trh práce

Zkrácený název:Podpora cizincům
Registrační číslo:CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002746
Datum zahájení:1. 3. 2016
Datum ukončení:31. 8. 2018
Rozpočet projektu:40 milionů Kč
Partner projektu:Úřad práce České republiky (ÚP ČR)
Cílová skupina:Cizí státní příslušníci (uchazeči a zájemci o zaměstnání z evidence ÚP ČR a ekonomicky neaktivní osoby)
Počet podpořených osob:600

Projektem Podpora cizincům pomáháme začleňovat cizí státní příslušníky na tuzemský trh práce. Ti jsou kvůli svému rozdílnému sociokulturnímu původu a příslušnosti k národnostní menšině ve vysoké míře ohroženi nezaměstnaností. V projektu vybraným uchazečům o zaměstnání poskytneme individuální poradenství a vzdělávací programy, ve kterých se zdokonalí v měkkých dovednostech a ve finanční a občanské gramotnosti. Individuální poradenství a vzdělávací aktivity zajišťují poradci pro integraci v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Všechny tyto aktivity zmírňují jazykové, sociokulturní, administrativní a další bariéry cizinců při vstupu na trh práce a pomáhají předcházet jejich nelegálnímu vykořisťování. Zároveň jimi také omezujeme prostor pro vznik sociálně nepříznivých situací, které by těmto osobám mohly v začlenění do společnosti zabránit.

Jedním z cílů projektu je také nastavení systémové spolupráce ÚP ČR s dalšími organizacemi veřejné správy a neziskového sektoru, které se věnují problematice integrace cizinců do české společnosti. V projektu využíváme poznatků získaných v rámci předchozího projektu Rozvoj poradenství poskytovaného ÚP pro Cizince, který jsme rovněž realizovali ve spolupráci s ÚP ČR.

Cesta k uplatnění na trhu práce

Cesta k uplatnění na trhu práce

Zkrácený název:Cesta pro mladé
Datum zahájení:1. 4. 2016
Datum ukončení:31. 3. 2020
Rozpočet projektu:267 300 896 Kč
Cílová skupina:žáci posledních ročníků SŠ, žáci jednoletého denního studia na jazykové škole a studenti posledních dvou semestrů vyšších odborných a vysokých škol
Počet podpořených osob:4 500

Projektem pomáháme úspěšnému vstupu cílové skupiny na trh práce a jejímu následnému udržení se na něm. Při jeho koncipování jsme využili poznatků získaných v předchozích projektech realizovaných Fondem dalšího vzdělávání.

Zásadním problémem mladých lidí – absolventů škol – je nedostatečná praxe a nulové či jen minimální zkušenosti, což často zaměstnavatele odrazuje od jejich přijetí. Tento fenomén není českým specifikem, nýbrž je palčivě vnímán ve všech zemích EU, které proto v roce 2010 začlenily nutnost řešení této problematiky do strategického dokumentu „Evropa 2020“. Na něj na úrovni České republiky navázala „Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020“ stanovující mj. snížení nezaměstnanosti lidí do 25 let o třetinu oproti roku 2010.

Projekt „Cesta pro mladé“ jsme koncipovali jako komplexní vzdělávací kurz pro zvýšení konkurenceschopnosti cílové skupiny na trhu práce. Komplexní vzdělávací kurz trvá až šest měsíců a sestává ze tří částí – z části praktické, v jejímž rámci se účastník kurzu pohybuje v reálném firemním prostředí, z kurzu měkkých kompetencí a dále z poradenství orientovaného na zvýšení připravenosti pro vstup na trh práce. V průběhu projektu bude podpořeno (kurzů se zúčastní) 4 500 žáků a studentů cílové skupiny.

Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti I

Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti I

Zkrácený název:Prokop východ
Regionální zaměření:kraje Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský
Datum zahájení:1. 3. 2016
Datum ukončení:28. 2. 2019
Rozpočet projektu:113 milionů Kč
Partner projektu:Úřad práce České republiky (ÚP ČR)
Cílová skupina:primární – uchazeči a zájemci o zaměstnání z evidence ÚP ČR;
sekundární - mimo evidenci na ÚP ČR – ekonomicky neaktivní osoby (např. na rodičovské dovolené)
Počet podpořených osob:4 500

Projektem Prokop východ pomáháme v Jihomoravském, Moravskoslezském a Zlínském kraji odstraňovat překážky pro vstup cílových skupin na trh práce a současně jim preventivně předcházet. Využíváme přitom poznatků získaných v rámci předchozího projektu Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí SEKO“ (OP LZZ).

Období ekonomické krize a následné výkyvy ve vývoji české ekonomiky a s tím související zdražování základních životních potřeb umocnily problémy spojené s nízkou funkční a finanční gramotností sociálně znevýhodněných osob, které řešily aktuální životní situaci prostřednictvím půjček, úvěrů apod. a tento model často využívají i nadále bez ohledu na to, že nejsou schopny své závazky splácet. Další problematickou oblastí cílových skupin je nedostatečný občanský přehled o institucích, jejich významu a funkcích, konkrétně např. neporozumění systému sociálního pojištění s nutností řádných odvodů apod. V neposlední řadě cílové skupiny determinuje při vstupu/návratu na trh práce nedostatečná úroveň měkkých dovedností, které alespoň částečně vyžaduje každý zaměstnavatel.

Proto cílovým skupinám poskytujeme pomoc prostřednictvím vzdělávacích aktivit v oblasti finanční gramotnosti, občanské gramotnosti a měkkých dovedností. Části vytipovaných a motivovaných absolventů těchto základních aktivit navíc poskytujeme individuální poradenství.

Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 82. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky