Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Politika zaměstnanosti > Evropský sociální fond > Projekty realizované MPSV > Projekt: Vzdělávejte se!
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Projekt: „Vzdělávejte se!“


1. Zaměření projektu

Projekt je zaměřen na zaměstnavatele, kteří v důsledku celosvětové finanční krize a hospodářské recese museli nebo budou muset omezit výrobu ve svých provozech, a jejich zaměstnance. V rámci projektu mohou zaměstnavatelé získat finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance, kteří jsou ohroženi negativními důsledky organizačních změn podniku v důsledku krize. Zaměstnancům se tak dostane možnosti účastnit se dalšího vzdělávání, zdokonalit si své odborné znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti tzv. obecného vzdělávání1  a zaměstnavatelé získají prostor pro efektivnější řešení personální situace podniku v období krize.

Zaměstnavatelé budou žádat na úřadu práce podle místa výkonu práce (pracoviště, provozovny), nikoli podle sídla zaměstnavatele. Vztahuje se na území celé ČR, s výjimkou hlavního města Prahy.

2. Způsob realizace

Zaměstnavatelé podají vyplněnou žádost o zapojení do projektu (včetně příloh, tedy i prohlášení o čerpání de minimis nebo prohlášení o velikosti podniku)  na příslušném úřadu práce, který jejich žádost posoudí a schválí. Žádost bude obsahovat relevantní důvody pro zapojení se zaměstnavatele do projektu, seznam zaměstnanců účastnících se odborného rozvoje a nabídku vzdělávacích kurzů, které budou odborný rozvoj zajišťovat. Cena vzdělávání nesmí přesáhnout limity uvedené v manuálu a kalkulované ceny uvedené zaměstnavatelem v žádosti budou cenou maximální.

Zaměstnavatelé dostanou příspěvek na úhradu nákladů na vzdělávání zaměstnanců a na náhradu mzdy, včetně sociálního a zdravotního pojištění a cestovních náhrad, a to po dobu, kdy se jejich zaměstnanci účastní vzdělávání. Příspěvek bude poskytnut v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory - buď v režimu de minimis, dle dočasného rámce nebo dle blokové výjimky na vzdělávání v souladu s nařízením ES č. 800/2008. V případě blokové výjimky je možné poskytnout příspěvek v závislosti na velikosti podniku v souladu s limity pro poskytnutí veřejné podpory na obecné vzdělávání zaměstnanců. Zaměstnavatelé se budou podílet na úhradě nákladů na vzdělávání, na náhradě mzdy a sociálního a zdravotního příspěvku určitou procentní částí svými finančními prostředky.

Abyste rozumněli podrobně pravidlům, připravili jsme pro Vás návod, jak připravit žádost o příspěvek: Manuál pro zájemce z řad zaměstnavatelů

3. Celková výše prostředků na projekt

Projekt je realizován ve dvou fázích. V první fázi byly čerpány prostředky Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - výzva byla vyhlášena na částku 500 mil. Kč (uznatelnost výdajů skončila 30. 6. 2009). Druhá fáze projektu je realizována v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost - vyčleněná částka činí již 2 mld. Kč.

Předpokládaná doba trvání do 31. prosince 2010.

 


1 Obecným vzděláváním se podle nařízení ES č. 800/2008 (čl. 38) rozumí vzdělávání zahrnující výuku, která se nevztahuje pouze nebo zásadně na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců v podniku, ale která poskytuje kvalifikace ve větší míře přenositelné do ostatních podniků nebo pracovních oborů. Vzdělávání se považuje za obecné, když například:

  1. je společně organizováno různými nezávislými podniky nebo když užitek ze vzdělávání mohou mít zaměstnanci různých podniků, nebo
  2. je uznáno, osvědčeno nebo ověřeno orgány veřejné moci nebo subjekty, nebo ostatními subjekty nebo orgány, na které členský stát nebo Společenství přenesly nezbytné pravomoci.

 


Dúležité upozornění: pro vyúčtování projektu za měsíce srpen až listopad roku 2010 použijte prosím formulář pro červenec 2010.

Poslední aktualizace: 22. 11. 2010
Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 82. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky