Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Politika zaměstnanosti > Evropský sociální fond > Projekty realizované MPSV > Projekt: Vzdělávejte se pro růst! > Odpovědi na často kladené otázky
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Odpovědi na často kladené otázky zaměstnavatelů a vzdělávacích společností

k realizaci projektu Vzdělávejte se pro růst!

Otázky a odpovědi jsou dostupné také ke stažení zde.

1) Jak dlouho bude zpravidla trvat proces vyhodnocení žádosti? Tj. jaká bude očekávaná lhůta od podání žádosti a všech příloh žadatelem a uzavření dohody o poskytnutí příspěvku s ÚP?

Termín od podání do vyhodnocení (popř. schválení) žádosti závisí na počtu podaných žádostí, kvalitě a úplnosti zpracování podaných žádostí a četnosti zasedání výběrových komisí Úřadu práce ČR. Lze však předpokládat, že tato doba nepřesáhne jeden měsíc.

2) Do kdy nejpozději lze podat žádost – projekt musí být v termínu 31. 5. 2011-31. 5. 2013, lze tedy žádat i v r. 2013, ale pouze na projekty, které budou ukončeny do května 2013?

Projekt bude ukončen v květnu roku 2013. To znamená, že uznatelnými náklady projektu jsou náklady vynaložené v tomto období.

3) V rámci jedné dohody bude příspěvek poskytován maximálně za dobu 18 měsíců. V průběhu roku 2011 však z důvodu postupně zaváděných organizačních změn v rámci ÚP ČR bude možno žádat o příspěvek na vzdělávací aktivity ukončené nejpozději do 31. 12. 2011.
Jak má tedy postupovat žadatel o dotaci, který chce podat žádost letos, ale jeho projekt je například roční?  Bude moci požádat pouze 1x na období 2011, nebo bude muset podat 2 žádosti – na projekt v r. 2011 a v lednu 2012 podat další žádost na druhou část projektu v roce 2012?

Pokud chce zaměstnavatel realizovat projekt s dobou trvání do roku 2012, dohoda o poskytnutí příspěvku bude uzavřena do konce roku 2011 s tím, že v roce 2012 může dojít k jejímu prodloužení. Není potřeba podávat žádost opakovaně.

4) Jakou formu kalkulace či doložení bude ÚP vyžadovat? Vzhledem k tomu, že vlastní zadání zakázky a provedení výběrového řízení proběhne až po podpisu dohody, není z Manuálu zcela jasná forma „průzkumu trhu a provedení kalkulace“.

Zaměstnavatel dokládá pouze vyplněnou žádost plus případně to, co si vyžádá Úřad práce navíc (v takovém případě Úřad práce specifikuje rozsah a strukturu). V žádosti se vyplňují pouze předpokládané údaje, jako jsou náklady, počet hodin vzdělávání, termín realizace apod.

5) Potvrzení o kvalifikaci lektorů jazyků dokládá příjemce dotace, ve které fázi projektu? Až k závěrečnému vyúčtování? Před schválením žádosti ještě neproběhne výběrové řízení.

V rámci výběrového řízení.

6) Kromě oficiálních jazykových zkoušek – Cambridge, ETS, Státní jazyková zkouška apod., je možné doložit i absolvováním studia na VŠ – Bc., Mgr., příp. maturitním vysvědčením z jazyka apod.?

Je definováno Evropským referenčním rámcem a na stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a přehledem zkoušek, které odpovídají úrovním definovaným referenčním rámcem (výčet zkoušek, i když není úplný, je poměrně vyčerpávající).

7) Vzdělávací zařízení může poskytovat vzdělávací služby POUZE na kurzy, které má akreditované?  Jako vzdělávací společnost nabízíme kurzy dle konkrétních potřeb firem, tedy náplně jednotlivých kurzů se vždy liší, nejedná se o plošně nabízené kurzy se stálým obsahem. Znamená to, že si na každý kurz, který budeme jako vzdělávací zařízení nabízet zaměstnavatelům, musíme vyřizovat akreditaci?

Pro účely projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ zpravidla ano. V odůvodněných případech lze provést i vzdělávání dle konkrétních potřeb zaměstnavatele – to posoudí Úřad práce. Snahou projektu je podporovat dlouhodobější konkrétní profesní vzdělávání, nikoliv krátkodobé kurzy zaměřené na soft skills.

8) Dle jakého vzorce bude vyčíslovat zaměstnavatel předpokládané mzdové náklady zaměstnanců za dobu jejich účasti na odborném rozvoji?

Dle předpokládané doby vzdělávání a odpovídající poměrné části mzdy.

9) V jakých případech může firma žádat o projekt dle CZ-NACE? (klasifikace ekonomických činností)

Variantně obdobná otázka:
10) Projekt je určen pro všechny typy podniků ve vybraných odvětvích dle přílohy č. 1 dle CZ-NACE. Téměř každý subjekt má v předmětu činnosti více činností – co bude rozhodující pro posouzení zařazení žádostí zaměstnavatele do projektu.

Variantně obdobná otázka:
11) Zaměstnavatel má pouze jeden nebo i více podporovaných CZ-NACE, ale ty tvoří jenom zanedbatelnou část jeho činnosti. Jak toto posuzovat?

Projekt se zaměřuje na podporu firem v odvětvích NACE definovaných projektem bez ohledu na to, zda se jedná o hlavní či vedlejší obor jejich činnosti. Vzdělávací aktivity v rámci projektu musí souviset s podporovanými odvětvími NACE, tzn. že náplň školení se bude týkat těchto oborů. Není nutné, aby současná pracovní pozice zapojených zaměstnanců s těmito obory souvisela. ÚP ČR si může vyžádat od zaměstnavatele dodatečné podklady (např. pracovní zařazení zaměstnanců zapojených do vzdělávání) a v rámci věcného hodnocení žádosti posoudit, zda vzdělávání příslušných zaměstnanců bude skutečně účelné.

12) Vzdělávací středisko je zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem a má akreditovaný např. kurz měkké dovednosti v rozsahu 80 hodin (komunikační dovednosti, komunikace po telefonu, práce ve skupině, zvládání stresových situací atd.). Firma si přeje proškolit své zaměstnance pouze v oblasti „komunikační dovednosti“. Je to, za předpokladu, že se cena úměrně sníží a délka kurzu bude cca 10 hodin, možné? Nebo je nutné dodržet délku a obsah akreditovaného kurzu?

Je potřeba vzdělávat minimálně v rozsahu akreditace udělené pro příslušný vzdělávací program nebo v rozsahu daném zvláštními právními předpisy (u vzdělávacích kurzů realizovaných podle zvláštních právních předpisů). Jakékoliv „krácení“ pod akreditované minimum není v tomto případě přípustné.

13) Můj klient je malou firmou (do 50 zam.) vyrábějící a prodávající oděvy v ČR - lze ho zařadit do maloobchodu?

Pokud podnikatel prodává zboží přímo konečnému spotřebiteli za maloobchodní ceny, pak spadá i pod maloobchod.

14) Tento klient by rád vyškolil své zaměstnance v dovednosti využívání informačního systému PDS TAILOR, který je v ČR jedním z nejrozšířenějších IS pro navrhování a tvorbu střihů a střihové dokumentace. Vzhledem k tomu, že společnost, u které by školení bylo provozováno, je výhradním českým vlastníkem, majitelem know-how a jediným distributorem v ČR, nelze tuto kvalifikaci získat jinde. Zákazník potřebuje zaměstnance vyškolit, aby mohl zmíněný program zakoupit a využívat, což mu umožní podstatně snížit výrobní ceny a výkon výroby a získat zajímavou zakázku.
Společnost vlastníci PDS TAILOR však nemá vzdělávací program akreditovaný (již 15 let jej úspěšně realizuje úplatně pro všechny své zákazníky v prostorách svého sídla ve Zlíně). Zajímalo by mě, zda tato skutečnost je posuzovatelná podle Manuálu, bodu 3.3:

Ano, dle bodu 3.3 Manuálu je Vámi uváděný návrh školení posuzovatelný jako odůvodněný případ, tedy podle odrážky:
-V odůvodněných případech (lze poskytnout příspěvek na, pozn. autora) další profesní vzdělávání zaměstnanců dle konkrétních potřeb zaměstnavatelů, včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní pozici, které nelze realizovat dle první odrážky. O těchto případech rozhoduje ÚP ČR na základě posouzení konkrétní situace.
Je otázka, zda se jedná o jediný využitelný software (tedy zda by se nemělo vybírat z více možných software). Je nutné realizovat výběrové řízení dle pokynů v Příručky D 9 OP LZZ.

V tomto případě - návrh a střih textilu - se ale nejedná o NACE podporované v projektu.

15) Jedná se o specifické, nebo obecné vzdělávání podle Manuálu, když jde o běžně používaný IS ve společnostech, které se zabývají výrobou textilu, obuvi a sportovních potřeb a doplňků? Dále je tento program dosažitelný i pro OSVČ, která v tomto oboru hodlá podnikat samostatně. Tzn. že využití této získané dovednosti není limitované prací pro současného zaměstnavatele.

O obecné vzdělávání se jedná vždy, když jím získané znalosti či dovednosti nejsou vázány na určitou pozici v určité firmě – jsou tedy přenositelné jinam.

16) Zaměstnavatel se dotazuje, zda lze v tomto projektu proškolit i manažerské pozice v tzv. měkkých dovednostech.
Pokud by školení těchto dovedností bylo možné, pak chce vědět, co by měl od vzdělavatele požadovat místo dokladu o akreditaci vzdělávacího programu, protože tento typ vzdělávání nebývá akreditován MŠMT ani dle zvláštního právního předpisu.

1) Měkké dovednosti školit nelze, domníváte se to správně. Pouze výjimečně by to bylo možné, pokud jsou součástí např. akreditovaného kurzu typu obchodník nebo manažer (u MŠMT). Určitě nelze měkkým dovednostem udělovat výjimky dle poslední odrážky bodu 3.2 Manuálu.
2) Právě proto, že nebývá tento typ akreditován, tak ho nelze realizovat.

17) Musí se jednat výhradně o akreditovaný kurz? Myslím tím akreditaci získanou u některého ministerstva.

Typy vzdělávání, které lze realizovat, jsou uvedeny v odrážce  3.2 Manuálu – doporučuji  Manuál řádně prostudovat. Nemusí se tedy jednat jen o akreditované kurzy, ale také kurzy realizované podle zvláštních právních předpisů a další případy uvedené v Manuálu.

18) Může se jednat o kurz – vzdělávací aktivitu typu „soft skills“ ?

Nikoliv, samotné „soft skills“ nelze realizovat, pouze pokud jsou součástí akreditovaného vzdělávacího programu (např. obchodník a další).

19) Zajišťujeme školení prostřednictvím lektora sjednaného na dohodu o provedení práce. Nejedná se o subdodávku? Může takto sjednaný školitel realizovat školení pod hlavičkou naší školící společnosti?

Lektor musí být uveden v akreditaci vzdělávacího programu (tj. uvádíte ho již předem při žádosti o akreditaci, stejně jako odborného garanta, který ručí za to, že vyučují lektoři v souladu s akreditací). Nelze tedy průběžně přibírat jako lektora kohokoliv. Je na Vás, jakou formu pracovního poměru bude lektor mít.

20) Může si podat společnost (zaměstnavatel) vlastní žádost o příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ a školení pak zajistit vlastním zaměstnancem?

Zaměstnavatel vždy podává vlastní žádost, on je žadatel a v případě schválení i příjemce příspěvku, nikoliv vzdělávací zařízení. Školení zaměstnavatel (žadatel) nemůže zajistit vlastním zaměstnancem, na to soutěží výběrovým řízením dle metodiky D9 OP LZZ externí vzdělávací zařízení.

21) Zda a jaký typ dokladu máme účastníkům vydat po skončeném vzdělávání? Potvrzení o účasti, nebo certifikát?

Je to vše v Manuálu:
3.3 V případě akreditovaného vzdělávacího programu nebo vzdělávacího programu realizovaného podle zvláštních právních předpisů je dokladem o absolvování vzdělávací aktivity získané osvědčení (popř. jiný doklad o úspěšném absolvování aktivity), v případě neakreditovaného vzdělávacího programu je dokladem potvrzení o absolvování vzdělávací aktivity a evidence docházky.

22) V oblasti veřejných zakázek máme tento dotaz. Pro jeden subjekt budeme realizovat více školení, jejichž celkový finanční rozsah nelze předem odhadnout. Tato jednotlivá školení budou realizována v závislosti na konkrétním požadavku a případném zájmu tohoto subjektu, přičemž hodnota každého tohoto jednotlivého školení nepřesáhne limit 200 000 Kč. Půjde tedy o zakázky malého rozsahu, u kterých se nemusí provádět výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Můj dotaz spočívá v tom, zda musím u později realizovaných školení, v momentě, kdy jejich celková hodnota přesáhne 200 000 Kč, řešit jejich realizaci výběrovým řízením dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Nebo se bude nadále jednat o zakázky malého rozsahu s tím, že se bude jednat o zakázky, které skutečně nebudou účelově děleny a budou vyplývat z postupných potřeb a zájmu zájemce o školení?

Předně nemůžete předem vědět, pro koho budete realizovat jaká školení. To můžete vědět tehdy, až zaměstnavatel provede výběrové řízení podle příslušné metodiky. Pokud s vámi jedná zaměstnavatel ještě předtím, než zahájí výběrové řízení, a toto jednání ovlivní transparentnost výběru, jedná se o porušená zákona o veřejných zakázkách, respektive v tomto případě porušení závazné metodiky D9 pro realizaci výběrových řízení.

Výběrové řízení realizuje příjemce příspěvku. Pokud vy budete vystupovat jako dodavatel vzdělávání, znamená to, že žádné výběrové řízení neděláte. Vy, stejně jako další oslovení, reagujete nabídkou na výzvu zadavatele.

Zaměstnavatel nesmí účelově rozdělit hodnotu zakázky, musí postupovat podle platné metodiky. Pokud by ji porušil, takové jednání může vést ke krácení nebo i neposkytnutí příspěvku.

Výňatek z metodiky:
Zadavatel je povinen postupovat tak, aby nedocházelo k dělení předmětu zakázky na menší zakázky s cílem snížit hodnotu zakázky pod stanovené limity pro jednotlivé postupy.
S ohledem na tento požadavek je zadavatel povinen vzít v úvahu všechna obdobná, spolu související plnění, která zamýšlí pořídit v průběhu jednoho účetního období, resp. Realizace projektu, a tato plnění sečíst. Také by měl posoudit, zda je vhodné zadat předmět zakázky jako jednu zakázku, a to s ohledem na věcné hledisko předmětu zakázky (tj. věcný obsah služby) a hledisko geografické (tj. dostupnost dodavatelů v daném místě plnění zakázky).
Jinak řečeno, zakázky, které nejsou obdobné nebo spolu nesouvisí, není nutné sčítat.


23) K Směrnici  -  k části II bodu 4 – je míněno ukončení těchto aktivit do konce roku 2011 (kurzů), nebo včetně proplacení (má význam ve vztahu kdo, proplatí, pokud zaniknou ES – pak by muselo být i proplaceno do konce roku a od nového roku bude nová metodika)?

Ano, od konce roku se předpokládá nová metodika, která nahradí  tuto Směrnici. Jde o to, vypořádat všechny závazky do konce existence KoP ES, tedy by to mělo být včetně vyúčtování konkrétních dohod. Směrnice v tuto chvíli říká, že dohody budou uzavírány do konce roku 2011, ale žádost by se mohla podávat i na období delší, tedy mohla by přesahovat do roku 2012.


24) K části III (bod 3.8), hodnotící kritéria – musí se předpokládat, že zaměstnavatel má určeno uvést do žádosti takové informace, aby bylo možné vůbec všechna kritéria hodnotit. Např. skoro ve všech kritériích (č. 3-6) se hovoří o rozvoji podniku, získávání nových zakázek, provázanosti se vzdělávací aktivitou a současně se v části V žádosti (viz http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_pro_rust~) uvádí, že popis prorůstových aktivit podniku není povinně vyplňovaná položka. Z čeho pak bude vycházet komise, nebo dá automaticky ve většině bodů nulové hodnocení?

Pokud zaměstnavatel v žádosti nepovinnou položku nevyplní, je to k jeho škodě, bude pak problematické hodnotit kritéria 3-6 a lze předpokládat, že za tato kritéria dostane málo bodů (nebo i žádné, pokud nebude na základě čeho hodnotit). Proto by se měl snažit poskytnout v žádosti co nejkvalitnější informace. Hodnotí se na základě informací uvedených v žádosti (zároveň tyto údaje musí být pravdivé), nehodnotí se na základě domněnek, jak na tom asi firma je…

25) Až do konce ledna 2012 čerpáme podporu (dle dočasného rámce) z OP LZZ - Školení je šance. Můžeme podat žádost o podporu z projektu "Vzdělávejte se pro růst" už nyní a uvést, že bychom ji chtěli čerpat nejdříve od 1.2.2012 (tj. po skončení čerpání stávající podpory)?

Ano, můžete podat již nyní žádost na vzdělávání od ledna 2012.

26) Je stanoven časový rámec, kdy probíhá příjem žádostí?

Příjem žádostí zatím probíhá průběžně po dobu realizace projektu. Před koncem projektu si ÚP ČR vyhrazuje právo stanovit termín, kdy se žádosti přestanou přijímat, aby mohly být realizovány a vyúčtovány vzdělávací aktivity a mzdové příspěvky.

27) Lze do vzdělávacích aktivit zahrnout odborná IT školení a kurzy účetnictví?

Zahrnout nelze obecná IT školení (např. ECDL, základy obsluhy PC). Zahrnout lze odborná IT školení, která souvisí s ekonomickou činností NACE, kterou má firma registrovanou a která je podporovaná projektem (na zaměstnance, kteří pracují na pozicích, které s tímto NACE souvisí).

Kurzy účetnictví – zatím převládá názor, že přímo nesouvisí s podporovanou NACE.

28) Jsme firma zaměstnávající svářeče, vyhovíme tedy podmínce CZ-NACE . V loňském roce, či předloňském roce jsme využili Váš program "Vzdělávejte se pro udržení pracovních míst" (pozn.: pravděpodobně myšleno Vzdělávejte se!). I dnes nám velice pomůže v oblasti vzdělávaní dotace z programu "Vzdělávejte se pro růst!", a to při realizaci nových základních kurzů svařování jak pro nové zaměstnance, tak pro ty stávající , kteří ještě svářečské oprávnění nemají. Máme v tomto případě šanci vyhovět podmínkám programu? (str. 2 - 1.2)

Na tento typ vzdělávání žádat můžete.

29) Druhý dotaz související se svářeči: naši zaměstnanci musí absolvovat opakovaná přeškolení v souvislosti se zvyšováním kvalifikace, jedná se o normu ČSN, nebo ČSN EN (str.7 - 3.2). Lze tedy podat žádost o takový projekt, kde budou vyspecifikovány přesně názvy, jaké kurzy, či přezkoušení pro danou oblast potřebujeme? Můžeme tento projekt rozdělit do čtvrtletí, pololetí nebo celého roku (ať už kalendářního, nebo hospodářského)?

Z projektu nelze hradit vzdělávání, která jsou povinností zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce.

30) Je možné podat žádost o dotaci Vzdělávejte se pro růst! pro firmu, která byla založena v lednu 2010, a nemá tedy 2letou účetní historii (jak je to požadováno pro dotace např. přes Czechinvest)? Nebo v tomto případě není požadavek doložení účetních výkazů za předchozí období? Jedná se konkrétně o firmu, která existovala dříve registrovaná na fyzickou osobu, a teprve v lednu 2010 se změnili na s.r.o. a získali nové IČ.

Pro potřeby tohoto projektu není potřeba sledovat historii podniku, a je tedy možné, aby se do projektu zapojila firma existující od ledna 2010.

Datum uveřejnění: 21. 12. 2005, Poslední aktualizace: 30. 9. 2011
Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 82. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky