Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Politika zaměstnanosti > Evropský sociální fond > Projekty realizované MPSV > Institut trhu práce > Partneři projektu
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.
logo

Institut trhu práce

podpůrný systém služeb zaměstnanosti


Partneři projetku

Role partnerů v projektu

Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Národní vzdělávací fond dlouhodobě spolupracuje se subjekty veřejných služeb zaměstnanosti a disponuje
adekvátními znalostmi pro realizaci odborných aktivit vyvíjených pro potřeby služeb zaměstnanosti. Role Národního vzdělávacího fondu v projektu

 • Řešení problematiky týkající se služeb zaměstnanosti prostřednictvím zapojení svých odborných útvarů.
 • Zajištění odborného proškolení pracovníků ITP na všech úrovních.
 • Podpora realizátora projektu při řízení a administraci projektu. Odborné aktivity NVF realizované v rámci projektu
 • Analýza současné struktury služeb zaměstnanosti a spolupracujících subjektů.
 • Vyhodnocení účinnosti využívání jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
 • Návrh optimálního modelu fungování služeb zaměstnanosti.
 • Navržení systému pravidelných analýz a prognóz kvalifikačních potřeb trhu práce.
 • Analýza a návrh optimalizace systému poradenských služeb ve veřejných služ. zaměstnanosti.
 • Vytvoření systému formalizované spolupráce s krajskými a místními partnery.

Inspirační databanka projektu Institut trhu práce

Inspirační databanka je informační a metodický nástroj pro strategické řízení rozvoje lidských zdrojů. Obsahuje statistiky a trendy, metody, náměty a postupy, ale i příklady dobrých praktik, které jsou podstatné pro strategické řízení rozvoje lidských zdrojů (RLZ). Na tomto portále naleznete zprávy a aktuality z krajů ČR, týkající se oblasti lidských zdrojů. Je určena především pro krajské koordinátory RLZ a projektové manažery, kteří se podílejí na strategickém řízení RLZ. Inspirační databanka slouží i dalším zájemcům z oblasti veřejné správy a podnikatelského sektoru, ale i široké veřejnosti. Informace v databance mají sloužit jako kvalitní a přehledné odborné zázemí pro všechny, kdo rozhodují o budoucím směřování trhu práce a musejí brát v úvahu široké spektrum aspektů, které s problematikou souvisí... více

Úřady práce

Zapojení úřadů práce je předpokladem vyšší účinnosti všech činností zabezpečovaných pro klienty na trhu práce, na základě racionální spolupráce mezi existující sítí úřadů práce a jejich nově vytvořenou sítí pracovišť ITP při ÚP. V pilotních krajích vyvíjí činnost 26 pracovišť ITP při úřadech práce a pověřených úřadech práce. Role úřadů práce v projektu

 • Větší orientace na práci s uchazeči a zájemci o zaměstnání.
 • Poskytování služeb založených na individuálním přístupu k jednotlivým klientům.
 • Spolupráce se zaměstnavateli a vzdělávacími zařízeními při předávání informací o aktuálních potřebách trhu práce v daném regionu.
 • Spolupráce při organizování seminářů pro nové zaměstnavatele a v oblasti práce s uchazeči a zájemci o zaměstnání.

Rozšíření a doplnění činností úřadů práce znamená zvýšení kvality a účinnosti poskytovaných služeb. Inovativnost projektu spočívá v systémovém propojení vzájemně souvisejících stran trhu práce ‐ nabídky pracovní síly a poptávky zaměstnavatelů po ní, s cílem zvýšit míru naplňování požadavků občanů na veřejnou službu a na kvalitu života v daném regionu.

Hospodářská komora ČR

Hlavním posláním HK ČR je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání a tím i k ekonomické stabilitě státu. V pilotních krajích vyvíjí činnost pracoviště ITP HK ČR, jejichž síť odpovídá síti úřadů práce a doplňuje služby poskytované zaměstnavatelům. Role Hospodářské komory ČR v projektu

 • Rozvojem aktivit a činností pracovišť ITP při okresních a krajských hospodářských komorách
  • rozšířit poskytování služeb zaměstnavatelům podle jejich aktuálních potřeb na trhu práce.
 • Podporou malých a středních podnikatelů v rámci aktivit projektu
  • přispět ke snižování nezaměstnanosti
  • podpořit rozvoj malého a středního podnikání v regionech.
 • Zajišťováním systémové spolupráce malých a středních zaměstnavatelů s dalšími partnery zejména úřady práce
  • zkvalitnit veřejné služby zaměstnanosti.

Služby pracovišť ITP v síti Hospodářské komory ČR

 • Personální poradenství
 • Dotační poradenství v oblasti trhu práce
 • Kariérní poradenství
 • Poradenství v oblasti profesního vzdělávání
Poslední aktualizace: 17. 4. 2009
Za úplnost informací na stránce odpovídá: Bc. Petra Vaňková, Institut trhu práce. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky