Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Politika zaměstnanosti > Evropský sociální fond > Projekty realizované MPSV > Institut trhu práce > O projektu > Kontrolní systém
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Vnější a vnitřní kontrolní systém

V rámci řízení rizik a kontroly činnosti projektu fungují následující mechanismy:

1. Vnější kontrolní systém

Monitorovací zprávy (MZ), které jsou zpracovávány za každé čtvrtletí obsahují dvě části: textovou, která popisuje realizaci jednotlivých klíčových aktivit a finanční, která zajišťuje kontrolu uznatelnosti nákladů realizátorů a je podkladem k žádostem o platbu. MZ jsou kontrolovány Zprostředkujícím subjektem a Řídícím orgánem Operačního programu RLZ. Na základě těchto kontrol jsou propláceny zálohové platby na realizaci projektu. Tři za období roku 2006, které byly do doby zahájení činnosti Řídícího týmu Konečného příjemce nedokončeny. Proto došlo v období červen - srpen 2007 ke kontrole těchto MZ, ujasnění finančních toků a na základě uznání části nárokovaných nákladů k zpracování žádostí o platbu.

2. Vnitřní kontrolní systémy ITP OPRLZ

V rámci zajištění řízení rizik, toku informací a koordinace činností došlo ke zpracování systému koordinace, který řeší projednávání stavu realizace na všech úrovních řízení a dle jednotlivých odborných činností. Na základě tohoto systému je v daných časových intervalech analyzována realizace projektu a jsou přijímána potřebná opatření. Výstupy koordinační činností jsou podkladem pro zpracování textové části monitorovacích zpráv.

Konkrétní výstupy projektu jsou vyhodnocovány prostřednictvím systému monitoringu, který také slouží jako podklad pro zpracovávání monitorovacích zpráv. Tento obsahuje nejen měření indikátorů běžných pro všechny realizované projekty, ale je rozšířen i o vedlejší indikátory, které mapují činností ÚP a HK ČR v oblasti práce s metodikami a jejich ověřování. Tyto podklady slouží rovněž ke zpracovávání MZ, činění závěrů a usměrňování vývoje metodik a činností ITP OPRLZ.

Oblast řízení financí je zajišťována prostřednictvím Metodiky řízení financí projektu ITP OPRLZ včetně dodatku č. 1. Tato oblast je řízena rovněž prostřednictvím setkávání finančních manažerů partnerů, které jsou organizovány jednou měsíčně a jsou zde projednávány metodické otázky řízení financování projektu a způsob zpracovávání finanční části MZ. Jsou shromažďovány průběžné dotazy partnerů a ve spolupráci se Zprostředkujícím subjektem zpracovávány metodické odpovědi, které jsou předávány finančním manažerům partnerů. Zápisy z těchto jednání jsou rovněž součástí Metodiky řízení financí projektu.

Od vstupu úřadů práce do realizace projektu v průběhu července 2007, kdy došlo k podpisu partnerských smluv, došlo k významnému posunu v realizaci aktivit projektu. Do konce srpna došlo k doplnění všech realizačních týmů a začínají komplexně fungovat popsaná systémová opatření. Současné výstupy potvrzují předpoklad, že cílů projektu bude v plánovaném období dosaženo. Výstupy tohoto projektu budou sloužit jako vstup do zpracovávaného projektu pro další programovací období, který by měl řešit již konkrétní zpracování flexibilního a dynamického systému služeb zaměstnanosti v ČR. Plánovaný projekt využije nejen výstupy projektu Institut trhu práce, ale i dalších realizovaných systémových projektů zaměřených do oblasti služeb zaměstnanosti.

Od prosince 2007 zahájil činnost finanční auditor projektu ITP, který byl vybrán na základě výběrového řízení.

Poslední aktualizace: 2. 6. 2008
Za úplnost informací na stránce odpovídá: Bc. Petra Vaňková, Institut trhu práce. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky