Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Politika zaměstnanosti > Evropský sociální fond > Projekty realizované MPSV > Informačně-poradenský systém > Vznik a vývoj projektu
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Poslední aktualizace: 19. 2. 2008

Vznik a vývoj projektu

Zadání a cíle projektu

Projekt Informačně-poradenský systém byl připraven Ministerstvem práce a sociálních věcí v souladu s Operačním programem Rozvoj lidských zdrojů a na něj navazujícím Dodatkem k programu vypracovanými pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). Informačně-poradenský systém programově spadá pod Prioritu 3 Rozvoj celoživotního učení, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání.

Hlavní cíl projektu Informačně-poradenský systém koresponduje s cílem Opatření 3.3. Náplní projektu byl rozvoj informačních a poradenských služeb usnadňujících orientaci v nabídce dalšího profesního vzdělávání (DPV), vytvoření základu uceleného systému pro podporu DPV jako předpokladu fungujícího systému DPV odpovídajícího potřebám znalostní společnosti.

Kritéria pro dosažení hlavního cíle byla následující:

 • Navržení komplexního modelu profesního poradenství pro oblast DPV vycházejícího z analýzy požadavků světa práce a stávajících poradenských systémů a nástrojů.
 • Rozvoj databáze kvalifikačních požadavků (odborných způsobilostí) na výkon jednotlivých povolání ze strany zaměstnavatelů.
 • Vytvoření metodiky poradenského nástroje pro podporu DPV, umožňujícího popis znalostí, dovedností a způsobilostí a metodiky zpracování individuální vzdělávací cesty klienta.
 • Diseminace vytvořených metodik pro potřeby navazujících poradenských a vzdělávacích projektů v jednotlivých krajích.
 • Definování základních pravidel komunikace mezi informačními systémy, jejichž cílem je podpora rozvoje lidských zdrojů.
 • Vytvoření softwarového řešení poradenského nástroje pro podporu DPV a vytvoření internetové aplikace umožňující popis znalostí, dovedností a způsobilostí, navržení obsahu individuální vzdělávací cesty klienta.
 • Vyvolání široké diskuse ke kvalifikačním požadavkům ze strany zaměstnavatelů, prohloubení spolupráce se zástupci zaměstnavatelů, stanovení jejich role v poradenské činnosti k DPV v podnikové sféře.
 • Tvorba a pilotní realizace systému odborné přípravy poradců k DPV. (Akademie poradců)
 • Vytvoření národního standardu pro výměnu informací mezi informačními systémy, které se zabývají rozvojem lidských zdrojů.
 • Navržení a realizace řízených propagačních a diseminačních aktivit pro podporu a rozvoj výsledků projektu.

Jako hlavní cílové skupiny projektu byli definováni:

 • zaměstnanci (nositelé profesí či zájemci o ně) vč. profesních svazů aj.,
 • zaměstnavatelé („uživatelé“ profesí), oborové svazy, komory aj.,
 • zprostředkovatelé práce (pracovního uplatnění profesí) - úřady práce, personální agentury aj.,
 • poskytovatelé profesního vzdělání - vzdělávací instituce a interní vzdělávací složky zaměstnavatelů aj.,
 • poskytovatelé služeb v oblasti profesního poradenství,
 • řídící a regulační orgány profesního poradenství – sem patří MPSV, MŠ, samosprávy, výzkumné ústavy atd.

Termín naplnění této veřejné zakázky byl stanoven na 31. 7. 2008.

Poslední aktualizace: 1. 12. 2009
Veřejnou zakázku zpracovává konsorcium ve složení:
Poslední aktualizace: 19. 2. 2008
Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 82. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky