Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Politika zaměstnanosti > Evropský sociální fond > Programové období 2007-2013
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

LOGO.JPG

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Globální cíl Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU“ je rozveden ve specifických cílech, které budou naplňovány prostřednictvím jednotlivých prioritních os.

První specifický cíl „Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů“ je naplňován prostřednictvím prioritní osy 1 Adaptabilita. Tato prioritní osa je zaměřena především na předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory investic do lidských zdrojů ze strany podniků a organizací, rozvoj odborných znalostí, kvalifikace a kompetence zaměstnanců a zaměstnavatelů a rozšiřování možností pro uplatnění pružnějších forem zaměstnávání. Tato prioritní osa bude realizována prostřednictvím dvou oblastí podpory:
- zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků;
- zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků.


Druhý specifický cíl „Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti“ je naplňován prostřednictvím prioritních os 2a a 2b Aktivní politiky trhu práce. Tyto prioritní osy směřují především k zlepšení přístupu k zaměstnání a na trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání, na prevenci nezaměstnanosti. Tyto prioritní osy zahrnují dvě oblasti podpory:
- posílení aktivních politik zaměstnanosti;
- modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj.

Třetí specifický cíl „Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených“ je naplňován prostřednictvím Prioritní osy 3 Sociální integrace a rovné příležitosti. Tato prioritní osa je zaměřena zejména na pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo přímo osobám sociálně vyloučeným. Tato prioritní osa bude realizována prostřednictvím čtyř oblastí podpory:
- podpora sociální integrace;
- podpora sociální integrace romských komunit;
- integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce;
- rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

Výše uvedené prioritní osy jsou označovány jako věcné a doplňují je průřezové prioritní osy, které napomáhají zvyšovat efektivitu systémů, institucí a programů působících ve prospěch cílových skupin na trhu práce. Tím zvyšují účinnost jednotlivých prioritních os a zároveň celé strategie programu jako celku.

Prioritní osy 4a a 4b Veřejná správa a veřejné služby se váží na čtvrtý specifický cíl „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb“ a budou naplňovány prostřednictvím intervencí zaměřených na zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb. Tyto prioritní osy budou realizovány prostřednictvím dvou oblastí podpory:
- posilování institucionální kapacity a efektivnosti státní správy;
- posilování institucionální kapacity a efektivnosti územních samosprávních celků.

Pátý specifický cíl „Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti“ je naplňován prostřednictvím prioritních os 5a a 5b Mezinárodní spolupráce.

Prioritní osy 6a a 6b Technická pomoc jsou orientovány na podporu řízení a implementace operačního programu.


Oblasti podpory v gesci Zprostředkujícího subjektu Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce MPSV ČR (SPZTP, dříve Sekce služeb zaměstnanosti SSZ):

Oblast podpory 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků
Oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Výzvy pro předkládání projektů jsou aktuálně zveřejňovány na http://www.esfcr.cz/

 

ZJEDNODUŠENÉ SCHÉMA IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY OP LZZ

GRAF.JPG

Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 82. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky