Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Politika zaměstnanosti > Evropský sociální fond
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

ESF

Evropský sociální fond v ČR

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Cíle Evropského sociálního fondu

 • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
 • Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce
 • Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce
 • Celoživotní vzdělávání
 • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly
 • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání
 • Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
 • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

Z Evropského sociálního fondu (ESF) jsou podporovány projekty neinvestičního charakteru, jako např.:

 • rekvalifikace nezaměstnaných,
 • speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel,
 • tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance,
 • podpora začínajícím OSVČ,
 • rozvoj institucí služeb zaměstnanosti,
 • rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání,
 • zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele,
 • zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky,
 • zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia,
 • stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru a další.

Základní programy Evropského sociálního fondu

Programové období 2007-2013
Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2007-2013 v České republice a hlavním městě Praze jsou:
· OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
· OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
· OP Praha – Adaptabilita (OPPA)

Řídící orgán a partneři

Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí a je zároveň řídícím orgánem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – jednoho ze tří českých operačních programů pro čerpání finanční pomoci z Evropského sociálního fondu v ČR. Dalším řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které má v gesci Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost. Třetí Operační program Praha – Adaptabilita řídí Magistrát hlavního města Praha.
Dalšími partnery realizace jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, úřady práce, orgány místní a regionální samosprávy.

Druhy projektů a výzvy, opatření ESF, kontakty na odbor 82

Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 82. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky