Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Obecné informace > Právní předpisy > Výklady a stanoviska > Výklad § 5 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb.
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Výklad ustanovení § 5 písm. d)
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti


Podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. r) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), nemůže být uchazečem o zaměstnání fyzická osoba soustavně se připravující na budoucí povolání, s výjimkou uvedenou v odstavci 4. Podle ustanovení § 25 odst. 4 zákona o zaměstnanosti zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání, pokud fyzická osoba soustavně se připravující na budoucí povolání získala v rozhodném období (2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců.

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se podle ustanovení § 5 písm. d) zákona o zaměstnanosti považuje doba denního studia na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a doba prezenčního studia na vysoké škole, a to včetně prázdnin, které jsou součástí školního nebo akademického roku.

Ukončení studia na střední škole
Ukončení studia na střední škole je upraveno v příslušných ustanoveních zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).

Podle ustanovení § 75 odst. 3 školského zákona žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se jako by zkoušku vykonal neúspěšně, tzn. jako by ji nevykonal v řádném termínu.

Ukončení vzdělání v konzervatoři
Dle ustanovení § 90 odst. 10 školského zákona žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium v konzervatoři. Nevykonal-li žák v určeném termínu úspěšně absolutorium v konzervatoři a byla mu povolena opravná zkouška nebo odklad zkoušky, zachovávají se mu práva a povinnosti žáka do 30. června školního roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Ukončení vyššího odborného vzdělávání
Podle ustanovení § 102 odst. 7 školského zákona student přestává být studentem vyšší odborné školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium. Nevykonal-li student úspěšně absolutorium v případě vzdělávacího programu v délce 3 roky v řádném termínu, přestává být studentem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit, v případě vzdělávacího programu v délce 3,5 roku přestává být studentem školy 31. ledna roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Jestliže se student ke zkoušce nebo obhajobě bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku nebo obhajobu vykonal neúspěšně.

Ukončení studia na  jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky
Podle ustanovení § 110 odst. 2 školského zákona může být vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky ukončeno státní jazykovou zkouškou základní, státní jazykovou zkouškou všeobecnou a státní jazykovou zkouškou speciální. Jak vyplývá z ustanovení § 112 školského zákona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách) mimo jiné podrobnější podmínky ukončování jazykového vzdělávání státní jazykovou zkouškou.

Výše zmíněná vyhláška upravuje v ustanovení § 1 organizaci vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Při organizaci školního roku v jazykové škole se postupuje obdobně jako při organizaci školního roku v základních a středních školách.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v souvislosti s ukončením studia na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky lze analogicky použít ustanovení školského zákona o ukončení studia na střední škole (§ 75 odst. 3).  Lze tedy mít za to, že žák přestává být žákem jazykové školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal státní jazykovou zkoušku. Nevykonal-li žák státní jazykovou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Ukončení studia na vysoké škole
Ukončení studia na vysoké škole je upraveno v příslušných ustanoveních zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“). Podle ustanovení § 55 odst. 1 zákona o vysokých školách se studium řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Dle ustanovení § 61 odst. 2 zákona o vysokých školách přestává být osoba studentem dnem ukončení studia. Dle ustanovení § 56 odst. 1 zákona o vysokých školách se studium dále ukončuje zanecháním studia, nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu, odnětím akreditace studijního programu, zánikem akreditace studijního programu nebo vyloučením ze studia.

Poslední aktualizace: 20. 7. 2012
Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 42, oddělení 424. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky