Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Obecné informace > Právní předpisy > Výklady a stanoviska > Výklad k § 34 až § 38 zákona č. 435/2004 Sb.
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

 

 

K § 34 až § 38 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
HLÁŠENÍ VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST


Podle ustanovení § 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb., není od 1. ledna 2012 hlášení volných pracovních míst pro zaměstnavatele povinné, ale pouze dobrovolné. Zaměstnavatel však může i nadále získávat zaměstnance v potřebném počtu a struktuře sám nebo za pomoci Úřadu práce ČR, od kterého může vyžadovat informace o situaci na trhu práce, popřípadě poradenskou činnost při výběru vhodných zaměstnanců z řad uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání nebo za pomoci agentury práce.
 

I. Hlášení volných pracovních míst Úřadu práce ČR

Využije-li zaměstnavatel možnosti získávat zaměstnance prostřednictvím Úřadu práce ČR, je potřeba, aby pro kvalifikované zprostředkování zaměstnání byly dodržovány základní postupy.

1. Nahlašování volných pracovních míst a jejich obsazování

1.1.  Podle ustanovení § 35 zákona o zaměstnanosti může zaměstnavatel oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR volná pracovní místa a jejich charakteristiku. Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance, se kterými naváže pracovněprávní vztah, tj. pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce.

Nově vytvořená pracovní místa jsou místa nově zřízená zaměstnavatelem, přičemž není podstatný způsob ani důvod jejich zřízení.

Uvolněná pracovní místa jsou pracovní místa dočasně neobsazená po odchodu předchozího zaměstnance. Záleží na zaměstnavateli, zda hodlá toto uvolněné pracovní místo bezprostředně obsadit novým zaměstnancem nebo zda po určitou dobu nechce toto pracovní místo obsazovat.

1. 2. Volná pracovní místa je možné nahlásit krajské pobočce Úřadu práce ČR při osobním kontaktu, telefonicky, mailem, faxem nebo pomocí internetu přes Integrovaný portál MPSV. Je nezbytné, aby krajské pobočky Úřadu práce ČR umožnily zaměstnavatelům nahlašovat volná pracovní místa každý pracovní den a během pracovního dne po celou stanovenou pracovní dobu. Informace o možnosti oznámení volných pracovních míst každý pracovní den, včetně časového vymezení, musí být vyvěšena na krajské pobočce Úřadu práce ČR a jejích kontaktních pracovištích tak, aby byla zaměstnavatelům trvale dostupná.


1.3. Nahlášená volná pracovní místa nabízí krajská pobočka Úřadu práce ČR evidovaným uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání. Se souhlasem zaměstnavatele je zveřejňuje, a to i v elektronických médiích.

Prostřednictvím nahlášených volných pracovních míst je krajská pobočka Úřadu práce ČR zároveň informována o nabídce na trhu práce, může směřovat svoji činnost na zabezpečování rekvalifikací pro nedostatkové profese, získává přehled o místech vhodných pro zaměstnávání cizinců apod.


1.4. V zájmu zaměstnavatele je oznámit krajské pobočce Úřadu práce ČR, že nahlášené volné pracovní místo bylo obsazeno. Zabrání se tak tomu, aby na obsazené pracovní místo byli doporučováni další uchazeči o zaměstnání.


2. Základní charakteristika pracovního místa

2.1. Podle ustanovení § 37 je krajská pobočka Úřadu práce ČR povinna vést evidenci volných pracovních míst, která obsahuje základní charakteristiku pracovního místa, to je určení druhu práce a místa výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách. Dále evidence obsahuje informaci o tom, zda jde o zaměstnání na dobu neurčitou nebo určitou a jeho předpokládanou délku. Charakteristika může dále obsahovat zejména informace o možnostech ubytování, dojíždění do zaměstnání a další informace, které zaměstnavatel požaduje zveřejnit.

2.2. Správně charakterizovat pracovní místo je důležité pro efektivní výkon státní správy i pro zaměstnavatele samotného. Správná charakteristika pracovního místa, tj. úplné, přesné a správné uvedení všech údajů, které jsou v souladu s platnými právními předpisy (údaje o pracovním zařazení, kvalifikačních požadavcích, pracovních a mzdových podmínkách), včetně účelných, doplňujících a charakteristiku pracovního místa dotvářejících informací, umožní krajským pobočkám Úřadu práce ČR nejen správně a úplně informovat uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání o volných pracovních místech na trhu práce, ale i zprostředkovávat zaměstnání s pozitivním ekonomickým dopadem na výkon státní správy, zaměstnavatele i občany. Tímto se zamezí neúčelnému zatěžování (časovému a finančnímu) občanů hledajících práci a stejně tak zaměstnavatelů, kteří si mnohdy oprávněné stěžují na své ekonomické ztráty způsobené ztrátou času stráveného pohovory s uchazeči o práci a vyplňováním doporučenek do zaměstnání vydaných krajskými pobočkami Úřadu práce ČR.


3. Vyplňování údajů zaměstnavateli na doporučenkách do zaměstnání vydaných krajskými pobočkami Úřadu práce ČR


3.1. Zákon o zaměstnanosti přisuzuje zaměstnavatelům důležitou úlohu podílet se společně se státem a dalšími subjekty činnými na trhu práce na vytváření státní politiky zaměstnanosti jako druhu státní správy a tím i na provádění politiky státu.

3.2. Údaje na doporučenkách do zaměstnání jsou důležitými právními skutečnostmi pro krajské pobočky Úřadu práce ČR i pro uchazeče o zaměstnání s významnými právními důsledky. Uvedení důvodu zaměstnavatelem na doporučence do zaměstnání, proč odmítl navázat s doporučovaným uchazečem o zaměstnání pracovněprávní vztah, zejména jeho pravdivá a správná konkretizace, rozhoduje o dalším vedení fyzické osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání a je důležité pro právní posouzení důvodu takového odmítnutí krajskou pobočkou Úřadu práce ČR a slouží jako důkazní prostředek v případném správním řízení o vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání.


II. Hlášení volných pracovních míst prostřednictvím živnostenských úřadů

Od 1. srpna 2006 mohou osoby samostatně výdělečně činné a právnické osoby, které budou chtít na nově vzniklých nebo uvolněných pracovních místech zaměstnávat další fyzické osoby v pracovněprávních vztazích hlásit volná pracovní místa prostřednictvím centrálních registračních míst zřízených u příslušných živnostenských úřadů.


 

Poslední aktualizace: 2. 1. 2012, Autor: MPSV
Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 42, oddělení 424. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky