Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Obecné informace > Právní předpisy > Aktuální znění > Nařízení vlády č. 515/2004 Sb.
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Stav k 30.11.2014 do částky 113/2014 Sb.

515/2004 Sb.


NAŘÍZENÍ VLÁDY


ze dne 21. září 2004

o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo
školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek

Změna: 578/2004 Sb.
Změna: 338/2006 Sb.
Změna: 68/2008 Sb.
Změna: 97/2010 Sb.
Změna: 10/2014 Sb.
 
    Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen "zákon"):

§ 1

    (1) Výše hmotné podpory zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek činí 200 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1) s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice.
 
    (2) Hmotná podpora se poskytuje na nová pracovní místa zřízená za podmínek uvedených v dohodě sjednané podle § 111 odst. 6 zákona.
 
§ 2

    (1) Výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek činí v územní oblasti s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice, 25 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2).
 
    (2) Jestliže v době podání žádosti o hmotnou podporu určené organizaci5) je žadatelem
 
a) malý podnik3), činí v územní oblasti podle odstavce 1 výše hmotné podpory 45 %,
 
b) střední podnik3), činí v územní oblasti podle odstavce 1 výše hmotné podpory 35 %
z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2).
 
    (3) V případě rekvalifikace nebo školení zaměstnanců se zdravotním postižením nebo znevýhodněných zaměstnanců podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 20087) činí výše hmotné podpory v územní oblasti podle odstavce 1 u
 
a) malých podniků3) 55 %,
 
b) středních podniků3) 45 %,
 
c) velkých podniků8) 35 %
z nákladů na rekvalifikaci nebo školení těchto zaměstnanců2).
 
    (4) Při stanovení výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení se vychází z předpokládaných nákladů uvedených v dohodě sjednané podle § 111 odst. 7 zákona.
 
§ 3

    (1) Novými pracovními místy se rozumí pracovní místa
 
a) vytvořená zaměstnavatelem na základě dohody sjednané podle § 111 odst. 6 zákona,
 
b) na nichž jsou umístěni státní občané České republiky nebo státní příslušníci jiného členského státu Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci, a tyto osoby mají u zaměstnavatele uvedeného pod písmenem a) sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou.
 
    (2) Počet nových pracovních míst v případě zavádění nové výroby, vybudování technologického centra nebo zahájení činnosti centra strategických služeb se zjišťuje podle průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v posledním kalendářním měsíci, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst. Nebude-li v tomto období zjištěn dohodnutý počet vytvořených pracovních míst, zjišťuje se počet nových pracovních míst v případě zavádění nové výroby, vybudování technologického centra nebo zahájení činnosti centra strategických služeb podle průměrného přepočteného počtu zaměstnanců za období 3 kalendářních měsíců následujících po termínu, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst.
 
    (3) Počet nových pracovních míst v případě rozšíření dosavadní výroby, rozšíření technologického centra nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb se zjišťuje jako rozdíl mezi průměrným přepočteným počtem zaměstnanců v posledním kalendářním měsíci, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst, a průměrným přepočteným počtem zaměstnanců za období 12 kalendářních měsíců předcházejících předložení investičního záměru zaměstnavatelem. Nebude-li uvedeným způsobem zjištěn dohodnutý počet vytvořených pracovních míst, zjistí se počet nových pracovních míst v případě rozšíření dosavadní výroby, rozšíření technologického centra nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb jako rozdíl mezi průměrným přepočteným počtem zaměstnanců za 3 kalendářní měsíce následující po termínu, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst, a průměrným přepočteným počtem zaměstnanců za období 12 kalendářních měsíců předcházejících předložení investičního záměru zaměstnavatelem.
 
    (4) Při zjišťování průměrného přepočteného počtu zaměstnanců se postupuje podle zvláštního právního předpisu4).
 
§ 4

    Průměrnou mírou nezaměstnanosti se pro účely tohoto nařízení rozumí průměrná míra nezaměstnanosti za 2 pololetí předcházející datu, kdy zaměstnavatel předložil záměr získat investiční pobídky podle zvláštního právního předpisu5), a to
 
a) podle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo") v případě míry nezaměstnanosti za území, které odpovídá správnímu obvodu příslušného úřadu práce,
 
b) podle analýzy ministerstva v případě míry nezaměstnanosti ve spádové oblasti.
 
§ 5

    (1) Hmotnou podporu na vytváření nových pracovních míst a hmotnou podporu rekvalifikace nebo školení poskytuje ministerstvo na základě dohody sjednané podle § 111 odst. 6 a 7 zákona a bezhotovostně ji převede ve lhůtách uvedených v této dohodě na účet zaměstnavatele vedený u peněžního ústavu.
 
    (2) Má-li být jednotlivému zaměstnavateli poskytnuta hmotná podpora rekvalifikace nebo školení (§ 2), jejíž hodnota na jeden projekt přesahuje v době podání záměru získat investiční pobídky5) v českých korunách částku odpovídající 2 000 000 EUR, vyžaduje se k jejímu poskytnutí předchozí oznámení a schválení Komisí Evropských společenství6).
 
§ 6

    Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2004.

Předseda vlády:

JUDr. Gross v. r.

1. místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.Vybraná ustanovení novel

 Čl.II nařízení vlády č. 578/2004 Sb.

    Hmotná podpora podle nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, se vztahuje na investiční záměry podané po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.
 
 Čl.II nařízení vlády č. 338/2006 Sb.

    Hmotná podpora podle nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb., a ve znění tohoto nařízení, se vztahuje na investiční záměry podané nejdříve v den, kdy toto nařízení nabývá účinnosti.
 
 Čl.II nařízení vlády č. 68/2008 Sb.

    Výše hmotné podpory podle § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se vztahuje na záměry získat investiční pobídky, podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
 
 Čl. II nařízení vlády č. 97/2010 Sb.

Přechodné ustanovení

    Podle § 3 odst. 2 a 3 nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se postupuje také,
 
a) připadne-li termín, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst, do období po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, nebo
 
b) připadl-li termín, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst, do období přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebyl-li zjištěn dohodnutý počet pracovních míst podle nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
 
 Čl. II nařízení vlády č. 10/2014 Sb.

Přechodné ustanovení

    Na záměry získat investiční pobídku podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se vztahuje výše hmotné podpory podle § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
 
____________________
 
1) § 111 odst. 10 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 
2) Čl. 38 ve spojení s čl. 39 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), publikované v Úředním věstníku EU L 214 ze dne 9. srpna 2008.
 
3) Čl. 2 bod 7) ve spojení s Přílohou I. nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008.
 
4) § 11 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 
5) § 3 odst. 1 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů.
 
6) Čl. 6 odst. 1 písm. g) nařízení Komise (ES) č. 800/2008.
 
7) Čl. 2 bod 18) nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008.
 
8) Čl. 2 bod 8) ve spojení s Přílohou I. nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008.
 
Poslední aktualizace: 1. 12. 2014
Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 42, oddělení 424. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky