Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Autorizace > Informace k žádosti
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Informace k žádosti

Před vyplněním žádosti si opatřete a důkladně prostudujte následující dokumenty:

  • informace pro autorizované osoby,
  • hodnotící standard dané profesní kvalifikace zveřejněný na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací,
  • samotnou žádost o autorizaci, kde v sekci označené písmenem H (F v případě fyzické osoby) naleznete informace a poznámky k jejímu vyplnění,
  • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, zvláště pak ustanovení § 10 a 11 shrnující podmínky udělení autorizace,
  • Vyhlášku č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

a ověřte si, zda skutečně máte pro vykonávání činnosti autorizované osoby personální kapacitu a odbornou i technickou způsobilost.

Podání žádosti o autorizaci podléhá správnímu poplatku. Ten pokrývá náklady autorizujícího orgánu spojené s agendou udělování autorizace. Pro udělení jedné autorizace je poplatek stanoven částkou 1 500 Kč za každou profesní kvalifikaci, pro prodloužení autorizace pak částkou 500 Kč za každou profesní kvalifikaci. Správní poplatek je možné uhradit:

  • Bezhotovostní platbou – na bankovní účet Ministerstva práce a sociálních věcí – 19-2229001, kód banky – 0710. Jako přílohu žádosti přiloží žadatel kopii výpisu z bankovního účtu.
  • Kolkovou známkou – k zakoupení na pobočkách České pošty, s.p. Kolková známka nesmí být přetržená, popsaná, orazítkovaná. Lepí se na vyznačené místo na první stranu žádosti pouze spodním dílem bez oddělení horního dílu. Podle ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů lze platit správní poplatek kolkovými známkami, pouze jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč.

Žádost a přílohy k žádosti o autorizaci, pro něž je autorizujícím orgánem Ministerstvo práce a sociálních věcí, zasílá žadatel v písemné formě na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
oddělení 412
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Bližší informace Vám podá:

Ing. Zuzana Houdkováe-mail: zuzana.houdkova(a)mpsv.cztel.: 221 923 109

Správní řízení je vedeno v souladu se správním řádem (zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Po uplynutí lhůty k podání rozkladu nabývá rozhodnutí právní moci a stává se účinným (úspěšný žadatel o autorizaci se stává autorizovanou osobou a může začít vykonávat svou činnost).

Poslední aktualizace: 7. 12. 2018
Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 41, oddělení 412.
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky