Sociální poradce

Zdroj dat:  Aplikace nepracuje s žádnými externími daty.
Umístění aplikace:  Aplikace je dostupná v sekci Sociální tematika / Sociální poradce.
Přihlášení:  Přihlášení se nevyžaduje. Vyplněná data se pamatují jen po dobu sezení - do uzavření prohlížeče.

Portálová aplikace Sociální poradce poskytuje uživatelům hrubý přehled o dávkách, příplatcích o dalších formách státní podpory občanům.
Stránka sociálního poradce se skládá z těchto hlavních částí:

U dávky jsou uvedené:

Kdykoli je to možné, program spočítá konkrétní částku, limit nebo období, které se v popisu dávky objevují.
Dokud uživatel nevyplní potřebné vstupní údaje, ukazuje se místo konkrétní částky obecný popis, například: trojnásobek životního minima rodiny.

Upozornění. Berte prosím v úvahu, že většina výpočtů je zjednodušená. Považujte výsledky, které Vám vyjdou na stránce sociálního poradce, jen za orientační doporučení. Přesný výpočet by byl v některých případech příliš složitý a nesplnil by základní cíl - poskytnout přehled nejširší veřejnosti.
Konečné rozhodnutí o přiznání a přesný výpočet výše dávky je vždy na příslušném úřadu.
Děkujeme za pochopení a věříme, že Vám sociální poradce bude užitečný.

Jednoduchý příklad

Ukažme si na příkladu, jak se stránkou sociálního poradce pracuje klientka - osamělá matka s jedním dítětem. Můžete to zkusit společně s ní:

 1. V panelu životních situací zaškrtne Nemám na bydlení, protože bydlí s dítětem na ubytovně v nevyhovujících podmínkách.

  Vlevo se objeví panel domácnosti.
 2. Vyplní údaje o rodině. V prvním řádku o sobě - věk 35, ve druhém řádku o dítěti - věk 7. Ve sloupci Jméno si může (ale nemusí) zaznamenat jméno člena domácnosti.

  Příznak v pěstounské péči nechá prázdný, protože dítě je její vlastní.
  Odpověď na otázku, zda se jedná o nezaopatřené dítě, vyplývá v tomto případě z jeho věku. Proto ji program zodpoví sám a nedovolí údaj změnit.
  Na závěr klientka potvrdí složení domácnosti tlačítkem OK.
 3. V panelu životních situací si všimne, že se automaticky zvýraznil příznak Máme dítě, protože vyplývá z popisu rodiny. Zaškrtnout ho už nemusí.
 4. Prohlédne si seznam dávek, které jí poradce nabízí. V seznamu se objeví dávky:
 5. U dávky Úhrada nezbytného jednorázového výdaje nenajde mezi příklady situaci, která by se na ni hodila. Dávka je pro ni nezajímavá, a proto zaškrtne příznak vyřadit vpravo. Dávka ze seznamu zmizí.

 6. U přídavku na dítě zaškrtne druhou podmínku. Je zřejmé, že v roce 2007 jej příjem částky 139 tisíc Kč nedosáhl. Dávka indikuje, že všechny podmínky jsou splněné. Výše dávky vychází na 610,- Kč měsíčně.
 7. U sociálního příplatku je odpověď na první otázku "Máte nezaopatřené dítě" automaticky zaškrtnutá, protože je zřejmá ze složení domácnosti.
  Odpovědí na druhou otázku (o příjmu) si klientka není jistá. Ví, že její měsíční příjem se pohybuje okolo deseti tisíc, takže by asi podmínku těsně splnila.
  Klepne ještě na zvýrazněné slovo příjem a dozví se, že do příjmu se jí započítá i přídavek na dítě.
  V informaci o výši dávky si ale přečte, že pokud se její příjem blíží limitu, může dostat třeba jen padesát korun měsíčně.
  Rozhodnutí zatím odloží, protože se jí zdá, že to nestojí za námahu.
 8. U příspěvku na bydlení vidí, že nesplňuje hned první podmínku - nemá byt. Přesto ji dávka zajímá a chce se k ní později vrátit. Chce si vyzkoušet, jaký příspěvek by mohla dostat, kdyby si byt pronajala. Proto zaškrtne příznak vybrat vpravo, aby dávka zůstala trvale v seznamu.
 9. Doplatek na bydlení je určen jen pro toho, kdo už pobírá příspěvek na bydlení i příspěvek na živobytí. Obě podmínky mají ale výjimky, které by klientka mohla naplnit. Přesně si ale netroufá vypočítat svůj měsíční příjem a přiměřené náklady na bydlení. Vysvětlení těchto pojmů se jí zdá složité.
  Rozhodne se tedy poradit na úřadě, zda má šanci dostat doplatek na bydlení, nebo zda je reálné pronajmout si malý byt a získat na něj příspěvek na bydlení.
  V seznamu tedy zůstává:
Na tomto místě opouštíme náš příklad s osmělou matkou a popíšeme podrobněji jednotlivé části stránky s jejich ovládací prvky.

Zpět na obsah

Panel domácnosti

V panelu nadepsaném Moje domácnost popíše uživatel svoji rodinu, případně další osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti.
Panel obsahuje pro každého člena domácnosti jeden řádek.
Nejdůležitějším údajem o každém členu je jeho věk. V řadě případů to postačí. Za určitých okolností ale program potřebuje další informace a klade více otázek.
Nejsložitější záznam o členu domácnosti může vypadat asi takto:

Jednotlivé položky jsou dále vysvětlené. Můžete také klepnout na ikonu otazníku u jednotlivých položek.

Věk
Zadejte věk osoby. Věk udávejte zaokrouhlený na roky dolů.
Jenom pokud má narozeniny v měsíci, ke kterému se žádost podává, zadejte už věk vyšší. Například:
Většina podmínek je formulovaná například takto: ...pro děti do šesti let. Uvědomte si, že pokud v tomto případě zadáte věk 6, podmínka už není splněná, protože Vaše dítě už šesti let dosáhlo.
Jméno
Jméno je nepovinné. Slouží jen pro Vaši orientaci.
Nezaopatřené dítě
Nezaopatřené dítě je:
Stručně Všichni ostatní členové rodiny nejsou nezaopatření.
Přesně podle zákona:
Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže
 1. se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 12 až 15), nebo
 2. se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo
 3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
Dítě v pěstounské péči
Dítě může do pěstounské péče svěřit obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Pěstounská péče se liší od osvojení (adopce). Mimo jiné tím, že pěstouni dostávají od státu finanční příspěvky, zatímco osvojitelé nepobírají žádnou odměnu a příspěvek, pouze ty dávky, které běžně náležejí rodičům.
Zákon 59/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Student
Za studenta označte dítě, které studuje na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia ve studijním programu poskytujícím vysokoškolské vzdělání.
Zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře; § 22 odst. 1 pís. e
Zdravotní postižení
Pokud má člen rodiny nějaké zdravotní postižení, zaškrtněte políčko.
Zobrazí se další část formuláře. Tam prosím zdravotní postižení upřesněte.
Stupeň postižení
Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav podle § 8-9 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Citace ze zákona je v kontextové nápovědě. Zobrazíte ji klepnutím na ikonu otazníku.
Stupeň závislosti na péči jiné osoby
Stupeň závislosti na péči jiné osoby podle § 8-9 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Citace ze zákona je v kontextové nápovědě. Zobrazíte ji klepnutím na ikonu otazníku.
Dluh na výživném
Pokud člen domácnosti dluží na výživném více než za tři měsíce, zaškrtněte políčko.
Údaj ovlivňuje výpočet částky živobytí.
Osobě, která se částka živobytí snižuje na existenční minimum.
Z částky živobytí se odvozují limity a výše některých dávek hmotné nouze.
Potvrzení informací o domácnosti

Když vyplňujete údaje o domácnosti, program nepřepočítává ihned informace o dávkách, ale čeká, až potvrdíte, že je seznam členů domácnosti úplný. To potvrdíte tlačítkem OK vpravo dole.

Řada dávek, pro které jsou informace o domácnosti klíčové, se do potvrzení tlačítkem OK vůbec neukáže. Upozorňuje Vás na to červený text pod dělicím pruhem.

Kdykoli změníte něco v panelu domácnosti, musíte úplnost potvrdit znovu.

Zpět na obsah

Životní situace

V panelu životních situací zaškrtněte možnosti, které odpovídají Vaší domácnosti.
Zaškrtnuté životní situace ovlivňují pouze to, které dávky Vám poradce doporučí ke zvážení. Zaškrtnuté životní situace neovlivňují výpočet výše ani splnění jednotlivých podmínek. Ty je třeba zvážit podrobněji.
Pokud některá životní situace vyplývá z toho, co jste zadali o své domácnosti, zvýrazní se. Takovou situaci už nemusíte zaškrtnout, příslušné dávky se i tak nabídnou.

Datum
V poli nadepsaném Životní situace k datu: uveďte datum, ke kterému chcete podat žádost o dávku.
V políčku je předem nastaveno dnešní datum. Můžete ho posunout dopředu, pokud se chystáte žádost podat až později, nebo zpět, pokud chcete žádost podat zpětně.
Podmínky, výše, limity i platnost dávek se mohou v čase měnit. Pokud chcete datum posunout, udělejte to předtím, než začnete zkoumat jednotlivé dávky.
Vyčistit formulář
Pokud chcete začít práci se Sociálním poradcem znovu "z čistého stolu", klepněte na Vyčistit formulář. Vše, co jste do formuláře vyplnili, se smaže a jste znovu ve výchozí situaci.

Zpět na obsah

Seznam dávek

V dolní části stránky se zobrazuje seznam dávek podle výběru uživatele. Obvykle jsou to dávky, které by mohly připadat v úvahu podle složení domácnosti a životní situace. Výběr zobrazených dávek můžete ale také sami ovlivnit.

Vybrat nebo vyřadit dávku
U každé dávky vpravo jsou dva vypínače:
Vyřazené dávky uvidíte pouze při nastavení filtru na vše nebo vyřazené. Viz další odstavec.
Vybrané a vyřazené dávky se pamatují, stejně jako vše ostatní, jen do zavření prohlížeče.
Přepínání dávek, které se mají zobrazit
Vpravo v oddělovacím pruhu nad seznamem dávek najdete přepínač, který určuje, jaké dávky se v seznamu objeví.

Přepínač má tyto možnosti:
Podmínky a doplňkové otázky
U každé dávky jsou uvedeny podmínky, které je třeba splnit, aby Vám mohla být dávka přiznána. Pokud podmínku splňujete, zaškrtněte vypínač na začátku řádky.

Ne vždy je třeba splnit všechny podmínky. Pročtěte si proto všechny otázky u dávky a nenechejte se zastrašit tím, že odpověď na jednu z nich je záporná. Některé podmínky mohou být alternativní - tedy stačí splnit jen jednu z nich. Některé otázky ani nemusejí být podmínkou přidělení dávky, ale slouží jen k výpočtu výše.
Jsou podmínky splněné?
To, zda splňujete všechny potřebné podmínky dávky, indikuje program ve spodní části dávky.
Nesplněné podmínky:

Splněné podmínky:

Upozornění: Berte prosím v úvahu, že podmínky jsou v řadě případů zjednodušené. Tvrzení sociálního poradce, že podmínky splňujete, berte jen jako orientační doporučení. Detailní posouzení je vždy na příslušném úřadu.
Výše dávky a další výpočty
Některé informace o dávce počítá program z údajů o rodině a dalších vstupů, které jste zadali.
Z těchto vypočtených údajů je obvykle nejzajímavější výše dávky v dolní části bloku o dávce.

Dokud nezadáte potřebné vstupní informace pro výpočet, nabízí poradce místo konkrétní částky popis nebo rozsah:
Žádost a další informace
Pokud dojdete k závěru, že splňujete podmínky přiznání dávky, najdete u většiny dávek odkaz na elektronický formulář žádosti.
Pokud si nejste jisti, můžete také nahlédnout do podrobnějších informací o dávce.

Zpět na obsah

Nápověda a vysvětlení
V textu se vyskytuje řada pojmů, které nemusejí být jasné. Také u některých částek byste možná rádi věděli, jak je program spočítal.
Tato místa jsou v textu graficky zvýrazněna. Podržte nad pojmem myš nebo na něj klepněte.
Nápověda v panelu domácnosti je označená ikonou otazníku:

Zpět na obsah