Vaše profese

Zdroj dat:  Data vkládají uživatelé aplikace. Číselníky a klasifikace použité v aplikaci vznikly v rámci projektů 'Informačně-poradenský systém' a 'ISTP'.
Umístění aplikace:  Aplikace je dostupná v sekcích Zaměstnanost/Politika zaměstnanosti/Evropský sociální fond/Projekty vypsané MPSV/Informačně poradenský systém. Na stránku se lze dostat také zkratkou 'www.vaseprofese.cz'.
Přihlášení:  Přihlášení k portálu se vřele doporučuje. Aplikaci je možné vyzkoušet i bez přihlášení, ale vložená data se po ukončení sezení ztratí.

Portálová aplikace Vaše profese vznikla v rámci projektu Informačně-poradenský systém. Tento projekt byl financován z prostředků ESF a MPSV.

Hlavním cílem portálové aplikace je poradit uživatelům, zejména zaměstnancům, vhodný směr pro další profesní vzdělávání.

Aplikace je v první řadě zamýšlena jako nástroj pro poradce v dalším profesním vzdělávání. Tedy pro člověka, který má v oblasti přehled a zkušenosti a který pracuje s aplikací opakovaně. Vyplatí se mu také věnovat určité úsilí k tomu, aby zvládnul její obsluhu a částečně si ji i přizpůsobil.

Část funkcí v jednodušší formě je přístupná i příležitostnému koncovému uživateli.

Aplikace může posloužit i personalistovi střední nebo velké firmy při identifikaci a evidenci vzdělávacích potřeb zaměstnanců.

Funkce aplikace můžeme rozdělit na dvě základní části:

Schéma průchodu aplikací

Uživatel prochází aplikací podle podobného schématu, jako hovoří profesní poradce se svým klientem. Baví se spolu o tom, v jaké profesi klient pracuje nebo chce pracovat, zda splňuje její kvalifikační požadavky a ve kterých oblastech by se měl dále rozvíjet.

Rozhovor lze shrnout do několika kroků. Tyto kroky lze v praxi modifikovat, přeskočit, projít v jiném pořadí, ale ve většině případů se opakují:

Zpět na obsah

Scénáře

Jednotlivé kroky, kterými uživatel aplikace Vaše profese prochází, je podle okolností vhodné seřadit v trochu jiném pořadí nebo je mírně modifikovat.

Tomu vychází vstříc koncept scénáře. Formuláře a obrazovky jsou ve scénáři sestaveny tak, jak to odpovídá jeho logice. Například pokud je klient ve své profesi spokojený a chce se v ní dále rozvíjet, není vhodné mu nabízet jiné profese, které by se hodily k jeho profilu.

Seznam scénářů je na výchozí stránce aplikace. Do jisté míry se dá vhodný scénář odhadnout ze situace, ve které klient přichází. Každý scénář je nazvaný krátkou větou, se kterou se klient může identifikovat nebo alespoň říct, že jeho situace je podobná. Pod názvem ještě následuje podrobnější vysvětlení.

Do scénáře vstoupí uživatel klepnutím na název nebo na první krok scénáře.
Technicky je možné vstoupit i přímo do dalších kroků. Uživatel, který aplikace dobře nezná, by měl ale raději projít scénářem postupně. Přeskakování lze doporučit pouze tehdy, když už uživatel scénářem už prošel a chce v něm jen něco upravit.

Zpět na obsah

Ovládání scénářů

K ovládání průchodu scénážem jsou v záhlaví a zápatí jednotlivých kroků jednotné ovládací prvky.

Záhlaví.

Akce v zelené liště klienta:

Nad lištou klienta jsou tlačítka Založit nového klienta a Seznam klientů. Tato tlačítka umožňují měnit a přidávat klienty. Jsou přístupná pouze pro uživatele, který je poradcem.

Pod lištou klienta je název vybraného scénáře a seznam jeho kroků. Aktuální krok je zvýrazněný.

Ve žlutém poli je podrobnější návod, co dělat v aktuálním kroku.

Zápatí.

Zápatí stránky scénáře obsahuje tyto ovládací prvky:

Zpět na obsah

Základní charakteristika

Stránka umožňuje zadat základní profesní údaje, které zhruba vymezují zájem a postavení klienta na trhu práce.

Pokud klient na této stránce žádné údaje nezadá, bude v dalších krocích vybírat z úplných číselníků. Pokud zde nějaké údaje zvolí, některé položky, například profese, z dalších úvah vypadnou.

Řada položek v katalozích je na těchto obecných atributech nezávislá. Ty v nabídce v každém případě zůstanou.

Základní charakteristika se skládá z těchto atributů:

Zpět na obsah

Výběr profese

Formulář umožňuje vybrat jednu nebo více profesí z katalogu. Může se objevit ve více variantách:

Profesi je možné vybrat více způsoby: Obě techniky je možné kombinovat. Zvolené profese se shromažďují v seznamu v pravém panelu. Je možné je případně zase vyřadit. Předpokládá se, že jen výjimečně je třeba do seznamu zařadit více než 2-3 profese.

Zpět na obsah

Kvalifikační požadavky

Formulář je určen k tomu, aby klient upřesnil své kvalifikační požadavky. V různých místech scénáře může jít o požadavky, které splňuje, nebo o ty, které chce dále rozvíjet.

Ve sloupcích formuláře se mohou objevit tyto sekce:

V řádcích formuláře se zobrazují kvalifikační požadavky.

Úplný seznam kvalifikačních požadavků je potenciálně velmi dlouhý. Základní katalog má 3700 položek. Při použití kompetenčního modelu ISTP počet se rozšíří nad 10 tisíc.

Rovněž sloupců může být potřeba více, než se jich na obrazovku vejde.

Je tedy třeba ukázat ve formuláři vždy jen nějaký vhodný výsek. Program se snaží ukázat vždy jen ty kvalifikační požadavky, o kterých má pravděpodobně smysl přemýšlet. Tedy požadavky, kterými klient disponuje nebo které vyžadují jeho profese.

Nejzajímavější jsou ovšem rozdíly mezi profilem klienta a požadavky profese. Pro zvolenou profesi je tedy možné filtrovat jen rozdílné položky. Tyto rozdíly potom hromadně nebo jednotlivě přenést do profilu klienta – buď jako kvalifikační požadavky, které klient splňuje, nebo jako ty, které chce doplnit.

Zpět na obsah

Kvalifikační požadavky - ovládací prvky

Tato kapitola vysvětluje funkci jednotlivých ovládacích prvků ve formuláři pro práci s kvalifikačními požadavky.

Rozvinutí a svinutí kvalifikačních požadavků

Klepnutím na text kvalifikačního požadavku lze rozvinout a zase svinout podřízené požadavky. Tím je možné zlepšit přehled na stránce. Akce pracuje pouze s těmi kvalifikačními požadavky, které jsou v profilu klienta nebo zobrazené profese.

Rozvinutí dalších kvalifikačních požadavků

Klepnutím šipku vpravo od kvalifikačního požadavku lze rozvinout všechny podřízené požadavky z katalogu, včetně těch, které nejsou v profilu klienta ani zobrazené profese.

Rozvinutí a svinutí kvalifikačních požadavků na celé stránce

Ovládací prvky v záhlaví prvního sloupce slouží ke svinutí nebo rozvinutí všech kvalifikačních požadavků na celé stránce.

Skrývání a odkrývání sekcí

Ovládací prvky v záhlaví sekce slouží k odkrytí nebo zakrytí sekce - sloupce tabulky.
Formulář pro sestavení kvalifikačních požadavků klienta se skládá z několika sekcí - sloupců. Při postupu podle scénáře se program stará o to, aby byly odkryté právě ty sekce formuláře, které jsou zapotřebí v daném kroku. Ze zakrytých sekcí je vidět jen tenký proužek.
Pokud má uživatel výjimečně jiný názor a chtěl by vidět některou zakrytou sekci, může klepnout na tlačítko v záhlaví.

Změny v profilu klienta.

Ve sloupcích Mám a Chci může uživatel upravit profil klienta. Může upřesnit, zda splňuje kvalifikační požadavek (Mám), případně jestli se v něm chce dále vzdělávat (Chci).
Zaškrtnutím políčka indikuje, že klient požadavek splňuje. Pokud klepne na obdélník vpravo, rozvine se nabídka možností a uživatel může nastavit úroveň na škále začátečník - pokročilý - expert.

Převzetí požadavku z profese.

Klepnutím na tlačítko v sekci porovnávané profese lze rychle zapsat, že klient splňuje daný kvalifikační požadavek tak, jak ho profese vyžaduje (modré tlačítko), případně že se ho chce naučit (zelené tlačítko).

Zobrazení jiné profese.

V záhlaví sekce porovnávaných profesí je možné vybrat jednu z profesí, které uživatel zvolil v předchozích krocích. Například v sekci Dosavadní profese je seznam profesí, které uživatel vybral v kroku Dosavadní profese z katalogu profesí.

Jen rozdíly.

V záhlaví sekce profese můžeme zaškrtnout filtr Jen rozdíly. Potom se zobrazí jen ty kvalifikační požadavky, ve kterých klient nesplňuje požadavky profese.

Úpravy seznamu podobných profesí.

K práci se seznamem navrhovaných profesí má uživatel dvě tlačítka. K vybraným zařadí profesi do seznamu vybraných profesí, ke kterým klient směřuje, zajímá se o ně. Bude se s ní zabývat v příštím kroku scénáře. Křížek vyřazuje profesi jako nezajímavou.
Pokud uživatel podstatně upraví profil klienta, může klepnutím na Hledat znovu spustit výběr znovu s novými podmínkami.

Zpět na obsah

Hledání kurzů

Vstupem do formuláře pro hledání kurzů je seznam kvalifikačních požadavků, ve kterých se klient chce dále rozvíjet. Pro ně se uživatel snaží najít konkrétní kurzy nebo jiné vzdělávací akce na trhu.

Aplikace zprostředkuje hledání dvěma základními metodami:

Pokud uživatel vyjde z první záložky a hledá kurz pro konkrétní kvalifikační požadavek, aplikace navrhne uživateli podmínky, které se použijí při hledání konkrétních kurzů:

Uživatel může navržené podmínky pro hledání upravit. Může přidat podmínky na čas a místo konání kurzu. Může si také volně sestavit dotaz bez vazby na konkrétní kvalifikační požadavek, pokud klepne na záložku Hledání kurzů.

Klíčová slova lze kombinovat logickými operátory. Jde o zjednodušenou syntax, na kterou jsou uživatelé zvyklí z internetových vyhledávačů:

Příklad:
(„finanční účetnictví“ OR finance) (manažer OR vedoucí) –clo

Tento výraz vyhledává kurzy finančního účetnictví pro vedoucí. Popis nesmí obsahovat slovo clo.

Na stránce se uživatel setkává s těmito částmi:

Zpět na obsah

Přehled

Přehled ukazuje souhrnné informace o klientovi získané při průchodu aplikací. Nejcennější jsou patrně záznamy o konkrétních vyhledaných kurzech.

Klient si může přehled například vytisknout a pracovat podle něj na svém dalším profesním rozvoji.

Zpět na obsah

Klienti

Uživatel, který pracuje s aplikací Vaše profese jako poradce, potřebuje zadávat údaje pro více klientů, přepínat se mezi nimi a po čase se ke starším záznamům vracet.

K tomu slouží seznam klientů. Je přístupný tlačítkem v záhlaví aplikace. Seznam klientů je také první formulář, který se poradci zobrazí po přihlášení.

Ovládací prvky ve formuláři:

Zpět na obsah

Nastavení

Na stránku Nastavení se lze dostat volbou z lišty klienta v záhlaví aplikace.

Stránka nastavení má dvě varianty jednoduchou a pokročilou.

Jednodušší nastavení

Toto nastavení se zobrazí pouze při prvním přihlášení do aplikace.

Pokročilé nastavení

Zpět na obsah

Uživatelské úpravy katalogů

Aplikace umožňuje pokročilým uživatelům upravovat data v katalozích a vazbách mezi nimi. Může přidat vlastní profese, kvalifikační požadavky, některé položky zase naopak zakrýt. Tyto úpravy jsou viditelné jen pro daného uživatele. Aby bylo možné provádět tyto úpravy je nutné v Nastavení zaškrtnout možnost Uživatelské úpravy katalogů. Tato možnost je viditelná pouze pro role Poradce pro klienty a Presonalista. Na stejném místě je možné tyto volbu zrušit.

Scénář Úpravy katalogů určenému pro Poradce pro klienty, nebo pro Personalisty obsahuje dva kroky. V prvním je možné upravit profese, ve druhém kvalifikační požadavky.

Krok 1 : Úprava profesí

Tento formulář je rozdělen na dvě části. V levé je sloupec s profesními skupinami, v pravé je sloupec s profesemi, náležící vybrané skupině. Vedle sloupce s profesemi je panel s tlačítky. Aby bylo možné upravovat profese je nutné vybrat profesi z pravého panelu a vybrat příslušnou akci.

Krok 2 : Úprava kvalifikačních požadavků

Tento formulář je rozdělen na dvě části. V levé je sloupec se skupinami kvalifikačních požadavků, v pravé je sloupec s kvalifikačními požadavky, náležící vybrané skupině. Vedle sloupce s kvalifikačními požadavky je panel s tlačítky. Aby bylo možné upravovat kvalifikační požadavky je nutné vybrat kvalifikační požadavek z pravého panelu a vybrat příslušnou akci.

Zpět na obsah

Funkce aplikace v režimu Personalista

Personalista je profesionál zaměřený na užší oblast než Poradce. Na profese a kvalifikační požadavky ve své firmě. Jeho klienty jsou zaměstnanci jeho firmy. Obvykle pracuje s výrazně menší škálou profesí i vzdělávacích akcí než poradce. Na druhé straně ho mohou ho zajímat souhrnné výstupy přes všechny klienty. Z tohoto důvodu má k dispozici odlišné scénáře než poradce.

Personalista má k dispozici následující scénáře:

Kroky scénářů

Nové školení

Založení nového školení se provede tak, že se klepne na možnost Založit nové a do příslušného políčka se napíše název školení.

Výběr požadavků

Výběr kvalifikačního požadavku, který se bude školením rozvíjet, lze provést třemi způsoby.

Výběr zaměstnanců
Výběr zaměstnanců, kteří se školení zúčastní se provádí označením příslušných zaměstnanců v seznamu. V tomto seznamu jsou zobrazeni pouze zaměstnanci kteří mají zájem o zlepšení kvalifikačního požadavku, vybraného v předchozím kroku.
Přehled

V této sekci je možné si prohlédnout zadané údaje. Kteří zaměstnanci jsou zapsáni na školení a kterých kvalifikačních požadavků se školení týká.


Přehled kvalifikačních požadavků a zaměstnanců

V tomto formuláři jsou v přehledné tabulce uvedeny všechny požadavky určené ke zlepšení a zaměstnanci, kteří si je přejí zlepšit.


Zpět na obsah

Výběr podobné profese

Tato obrazovka se objeví ve scénářích, ve kterých se vyhledává profese podobná ke klientově současné profesi. Na základě zadaných kvalifikačních požadavků a dosavadní profese je uživateli nabídnut seznam podobných profesí. Kliknutím se označí profese o které má klient zájem. V případě, že klientovi nebude nějaká profese v seznamu vyhovovat, lze ji odstranit. Výběr profese, či smazání profese se provede tlačítkem Uložit a hledat znovu. Také je možné pro odstranění všech profesí ze seznamu použít možnost Označit vše.

Zpět na obsah