Integrovaný portál MPSV


Sociální tematika > Státní sociální podpora > Informace pro občany > Dávky pěstounské péče
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Dávky pěstounské péče

Právní úpravu od 1. 1. 2013 naleznete zde.

Právní úprava do 31. 12. 2012

  • Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svěřuje dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dávky pěstounské péče jsou čtyři a jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí.
  • Vedle dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi i další dávky státní sociální podpory, například přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a další vyjma sociálního příplatku.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

  • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte představuje nárok dítěte svěřeného do pěstounské péče. Příspěvek se poskytuje do dosažení zletilosti dítěte nebo nejdéle do 26 let, jestliže jde o nezaopatřené dítě, které žije ve společné domácnosti s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem.
  • Výše příspěvku na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte činí 2,3násobek životního minima dítěte. V případě zdravotně postiženého dítěte se koeficient, kterým se násobí životní minimum dítěte, zvyšuje podle stupně závislosti na pomoci jiné osoby a činí 2,35 u dítěte ve stupni I, 2,90 u dítěte ve stupni II a 3,10 u dítěte ve stupni III nebo IV. Výše příspěvku pro zaopatřené nezletilé dítě se stanoví jako součin částky životního minima  dítěte a koeficientu 1,40.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle věku a zdravotního stavu dítěte (stupně závislosti dítěte na pomoci jiné osoby) měsíčně v Kč

Nezaopatřené dítě ve věku

zdravé dítě

ve stupni
závislosti I

ve stupni
závislosti II

ve stupni
závislosti III nebo IV

koeficient 2,30

koeficient 2,35

koeficient 2,90

koeficient 3,10

do 6 let

4 002

4 089

5 046

5 394

od 6 do 15 let

4 922

5 029

6 206

6 634

od 15 do 26 let

5 635

5 758

7 105

7 595

Odměna pěstouna

  • Odměna pěstouna je určitým způsobem společenské uznání osobě pečující o cizí dítě v pěstounské péči. Výše odměny činí součin životního minima jednotlivce a koeficientu 1.0 za každé svěřené dítě, tj. 3 410 Kč měsíčně za jedno dítě.
  • Na odměnu pěstouna ve zvláštních případech má nárok pěstoun, který pečuje alespoň o 3 svěřené děti nebo alespoň o jedno svěřené dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III, IV. Odměna pěstouna ve zvláštních případech za kalendářní měsíc činí součin částky životního minima jednotlivce a koeficientu 5,5. Za každé další dítě v pěstounské péči se odměna pěstouna zvyšuje 0,5 životního minima jednotlivce za každé svěřené dítě a o 0,75 životního minima jednotlivce, jde-li o další dítě se stupněm závislosti II, III, IV.
  • Odměna pěstouna ve zvláštních případech náleží, jen jestliže pěstoun není po celý kalendářní měsíc výdělečně činný. Tato odměna se pro účely zdravotního pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti posuzuje jako plat.

Počet dětí v pěstounské péči

Výše odměny pěstouna v Kč měsíčně

1

3 410

2

6 820

3 nebo
1 závislé na pomoci
jiné osoby ve stupni II, III, IV

18 755

4

20 460

Příspěvek při převzetí dítěte

  • Účelem příspěvku při převzetí dítěte je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě přicházející do náhradní rodinné péče. Výše příspěvku je stanovena pevnými částkami podle věku dítěte.

Věk dítěte

Příspěvek při převzetí dítěte v Kč

do 6 let

8 000

6-15 let

9 000

15 - 26 let

10 000

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

  • Náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti. Podmínkou nároku dále je, že vozidlo nesmí pěstoun používat pro výdělečnou činnost.
  • Příspěvek je poskytován ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla, resp. ceny opravy vozidla, nejvýše však 100 000 Kč.
Poslední aktualizace: 21. 12. 2012, Autor: MPSV odbor 44
Za úplnost informací na stránce odpovídá: Mgr. Kateřina Jirková, ředitelka odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky