Integrovaný portál MPSV


Sociální tematika > Sociální služby > Informace pro občany > Příklad 5
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Příklad č. 5

Služby sociální prevence

Člověk se nachází v takové dlouhodobé nebo okamžité životní situaci, že potřebuje pomoc s jejím vyřešením, ale nejedná se o pomoc se zajištěním péče o vlastní osobu nebo soběstačnost.

Jedná se o různé případy, například ztráta domova, závislost na návykové látce, rozpad rodiny, hrozba násilím, dlouhodobá nezaměstnanost a mnoho dalších závažných událostí, které oslabují člověka v prosazování jeho oprávněných práv a zájmů a současně jej mohou vylučovat z běžného života společnosti.

V těchto případech nalezne profesionální pomoc či podporu u poskytovatelů služeb sociální prevence.

Zákon o sociálních službách upravuje sedmnáct druhů služeb sociální prevence:

 • Raná péče je terénní případně i ambulantní služba určená dětem do 7 let se zdravotním postižením a jejich rodičům, aby jim napomáhala zvládnout specifické potřeby spojené s vývojem dítěte.
 • Telefonická krizová pomoc je poskytována osobám, které se nacházejí v ohrožení života či zdraví, nebo jsou v obtížné životní situaci a nemohou tuto situaci momentálně řešit vlastními silami. Jedná se především o provoz linek důvěry a podobných telefonních služeb.
 • Tlumočnické služby jsou poskytovány obvykle osobám se smyslovým postižením za účelem pomoci v komunikaci s okolím a při vyřizování osobních záležitostí. Jsou poskytovány obvykle jako terénní služba.
 • Azylové domy jsou pobytové služby pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Jsou různého druhu, např. azylové domy pro rodiče s dětmi, azylové domy pro ženy, pro muže, případně i pro osoby mladší 18 let. Vedle poskytnutí ubytování je vždy nezbytné poskytnout také podporu, která vede k vyřešení nepříznivé sociální situace, a to především prostřednictvím sociální práce.
 • Domy na půl cesty jsou pobytovou službou pro osoby do 26 let, které žily dlouhodobě ve školských zařízeních ústavní nebo ochranné výchovy, nebo v jiných zařízeních pro děti a mládež a pro osoby, které byly propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Domy na půl cesty mají těmto lidem poskytnout podmínky pro úspěšný samostatný start do běžného života.
 • Kontaktní centra jsou obvykle ambulantní zařízení určená osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Služby zde poskytované mají za cíl snižovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek.
 • Krizová pomoc je terénní, ambulantní, ale i pobytová sociální služba určená osobám, které se přechodně nacházejí v situaci ohrožení zdraví a života a nejsou schopny tuto situaci v daném okamžiku řešit vlastními silami. Součástí krizové pomoci je také poskytování pomoci obětem domácího násilí (blíže viz intervenční centra). Krizová pomoc vedle poskytnutí stravy či ubytování nabízí především socioterapii a pomoc při vyřízení nezbytných osobních záležitostí.
 • Nízkoprahová denní centra jsou určena osobám bez přístřeší a nabízejí pomoc se zajištěním osobní hygieny, zajištěním stravy a vyřízením nezbytných osobních záležitostí.
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují zejména ambulantní služby pro děti a mládež ve věku 6 až 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy (kriminalita, drogy, alkohol apod.). Cílem služby je zejména nabízet smysluplné využití volného času, pomoc v orientaci ve společenském prostředí a pomoc se změnou životního stylu, který je ohrožuje.
 • Noclehárny nabízejí osobám bez přístřeší možnost přenocování a podmínky pro osobní hygienu.
 • Služby následné péče jsou určeny osobám trpícím chronickým duševním onemocněním nebo osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu. Jejich cílem je pomoc při zvládnutí běžných životních podmínek a prevence „recidivy“.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízejí rodinám s dětmi pomoc se zvládnutím dopadů dlouhodobě krizové sociální situace rodiny nebo jejího člena.
 • Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory nabízejí těmto lidem pomoc při zvládnutí běžných životních situací tak, aby nedošlo k jejich ohrožení sociálním vyloučením.
 • Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Účelem této služby je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictví sociálně pracovní terapie.
 • Terapeutické komunity poskytují pobytové služby pro osoby závislé na návykových látkách nebo i osoby s chronickým duševním onemocněním s cílem zbavit se závislosti a vytvořit dobré podmínky pro začlenění do společnosti.
 • Terénní programy jsou realizovány s cílem vyhledávat osoby, které žijí rizikovým způsobem života nebo žijí v sociálně vyloučených komunitách a pomáhat jim v minimalizaci rizik spojených s tímto způsobem života a v začlenění do společnosti.
 • Sociální rehabilitace má za cíl pomoc lidem k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich schopností a dovedností a posilováním návyků potřebných pro samostatný život. Služba je určena osobám se zdravotním postižením, ale také osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením z jiného důvodu, například etnické příslušnosti, chudoby, dlouhodobé nezaměstnanosti apod.

Speciální druhem služby je Intervenční centrum pro oběti domácího násilí. Systém pomoci obětem domácího násilí upravuje především zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. V rámci tohoto zákona a zákona o sociálních službách je upraven způsob intervence ve prospěch obětí domácího násilí. Intervenční centra mají být vysoce profesionální službou, která je povinna nabídnout obětem domácího násilí pomoc a podporu při zvládnutí této krizové životní situace, která následuje bezprostředně po útoku. Intervenční centra mají také za úkol koordinovat činnost orgánů veřejné správy a dalších odborných subjektů při zajištění pomoci obětem domácího násilí. V zákoně o sociálních službách je tato služba uvedena pod názvem „Krizová pomoc“.

Poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb uzavírají o poskytování sociálních služeb smlouvu. U některých druhů služeb sociální prevence se nevyžaduje, aby měla smlouva písemnou formu. Jde například o terénní programy, kontaktní centra, noclehárny apod.

POZOR – službu je možné vyhledat a požadovat přímo od konkrétního poskytovatele a současně Vám službu mohou pomoci vyhledat také odborní sociální pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Smlouva o poskytování sociálních služeb obvykle obsahuje odkazy na vnitřní řád zařízení a je tedy nezbytné a ze zákona povinné, aby poskytovatel služby důkladně seznámil s tímto interním předpisem všechny žadatele o službu.

Rozsah služeb, respektive činností, které musí poskytovatel zájemcům o službu nebo již stávajícím uživatelům nabízet, je stanoven zákonem a podrobněji pak prováděcí vyhláškou.Uživatel služby si podle své situace a svého uvážení vybírá z nabízené škály činností. Podle rozsahu vybraných služeb je pak sjednávána výše úhrady za službu, a to v těch případech, kdy je vyhláškou stanovena maximální výše úhrad, tj. v případě služeb sociální prevence zejména u služeb, které jsou spojeny s pobytem – například azylové domy či terapeutické komunity.  

Doporučení pro osoby, které služby potřebují

 • Informujte se u svého poskytovatele služeb, na obecním úřadu nebo v síti poraden, jaké sociální služby jsou ve Vašem okolí poskytovány.
 • V případě, že si nejste jisti v řešení nějaké situace, obraťte se na svého poskytovatele služeb nebo na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 • Před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby dobře zvažte, jaký rozsah pomoci potřebujete a kolik jste za službu schopni či ochotni platit a současně se důkladně seznamte s pravidly poskytovatele, podle kterých je služba zabezpečována.
 • V průběhu poskytování služby, pokud chcete změnit rozsah nebo způsob poskytované služby, nebo pokud nejste zcela spokojeni se službou, jednejte otevřeně s poskytovatelem služby tak, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním a problémům. Smlouva se dá změnit či doplnit a Vaše případné stížnosti musí být podle zákona vždy oficiálně vyřízeny.

Doporučení pro orgány veřejné správy

 • Poskytujte osobám, které potřebují pomoc či podporu, dostatečně srozumitelný výklad jejich práv a povinností.
 • Vytvářejte ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb podmínky pro maximální informovanost uživatelů služeb o síti sociálních služeb v místě či regionu.
 • Vytvořte systém zajištění zprostředkování rad, informací a případně přímé pomoci osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, a to především s využitím odbornosti sociálních pracovníků.

Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb

 • Nabízejte své služby lidem formou, která pro ně bude s ohledem na jejich schopnosti, dostupná a především srozumitelná.
 • Při uzavírání smluv důkladně zjišťujte jaké skutečné potřeby uživatel služby má.
 • Sazebník úhrad a pravidla poskytování sociálních služeb zpracujte a vysvětlujte tak, aby jim uživatelé vždy rozuměli.
 • Průběžně zjišťujte, zda je uživatel sociální služby s vaší prací spokojen a zda je potřeba na způsobu zajištění služby něco měnit.
 • Vyjednejte s orgány veřejné správy způsob jejich komunikace s Vašimi uživateli tak, aby bylo maximálně využito Vašich odborných kapacit.
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky