Integrovaný portál MPSV


Sociální tematika > Sociální služby > Informace pro občany > Příklad 4
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Příklad č. 4

Senioři a osoby se zdravotním postižením, kterým je zajišťována péče v pobytovém zařízení sociální péče

Situace v roce 2006

Člověk žije celoročně v pobytovém zařízení služeb sociální péče, případně využívá celoročně týdenních pobytů (obvykle pondělí až pátek). V těchto případech hovoříme o poskytování pobytových služeb, které zahrnují zajištění komplexních služeb v oblasti péče o vlastní osobu a v soběstačnosti a současně zajištění ubytování a stravy. Pobytové služby jsou určeny jak dospělým tak i dětem do 18 let.

Jedná se o poskytování sociálních služeb v následujících zařízeních – domovy důchodců, ústavy sociální péče a případně týdenní stacionáře.

V případě, že zřizovatelem výše uvedených zařízeních je obec nebo kraj, potom je člověk do zařízení umístěn na základě správního rozhodnutí zřizovatele, a to na základě žádosti o umístění. Pokud nebyla v době žádosti volná kapacita požadovaného zařízení, vydává obec nebo kraj rozhodnutí o umístění do pořadníku žadatelů.

Uživatel sociálních služeb platí úhraduposkytovateli sociálních služeb za stravu, pobyt a nezbytné služby. Pokud jde o poskytování služeb organizací, která je zřizována obcí nebo krajem, hradí tuto úhradu na základě správního rozhodnutí zřizovatele. Pokud je služba poskytována jinými organizacemi, potom je úhrada stanovena na základě smlouvy nebo dohody. 

Úhrada je stanovena podle rozsahu poskytovaných služeb a podle výše příjmů uživatele služby, tj. v případech, kdy je výše příjmů nízká je i úhrada za služby poměrně snížena.

Pokud člověk pobírá zvýšení důchodu pro bezmocnost a žije v pobytovém zařízení, zvýšení důchodu pro bezmocnost přináleží ve smyslu správního rozhodnutí poskytovateli jako úhrada za poskytované služby.

V případě dětí se na úhradě za služby podílejí osoby povinné výživou, tj. nejčastěji rodiče nebo jiní zákonní zástupci.

Situace od 1. ledna 2007

Osobám, které pobíraly k 31. 12. 2006 zvýšení důchodu pro bezmocnost a dětem, kterým byl přiznán statut dlouhodobě těžce zdravotně postiženého dítěte, bude od 1. ledna 2007 automaticky náležet příspěvek na péči.

O příspěvek na péči v těchto případech není potřeba žádat. Nárok na příspěvek na péči a jeho výplatu vyplývá přímo ze zákona. O této skutečnosti budou příjemci příspěvku obeznámeni dopisem, který jim bude doručen z obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je místně příslušný podle místa trvalého pobytu příjemce příspěvku. Dopis bude doručen v průběhu ledna 2007 a osoby jím budou vyzvány, aby uvedly způsob výplaty příspěvku a současně způsob jak s příspěvkem naloží. Proti této skutečnosti nelze podat odvolání a pokud nebudou lidé spokojeni s výší příspěvku, musí si podat žádost o zvýšení příspěvku.

Příspěvek na péči bude vyplacen oprávněným příjemcům již od ledna 2007. Mohou nastat případy, kdy nebude možné doručit výplatu již v lednu. V těchto případech bude vyplacen příspěvek v následujících měsících, a to za všechny předešlé měsíce, kdy nebylo možné výplatu provést.

Příspěvek na péči je podle zákona odstupňován do 4 stupňů, a to podle míry závislosti osoby, tj. od mírné ve stupni I. až po úplnou ve stupni IV.

Příspěvek na péči je v případě pobytu osoby v zařízeních sociálních služeb s celoročním nebo týdenním pobytem ze zákona určen jako úhrada za poskytnutou péči v plné výši příspěvku.

POZOR – lidem, kteří žijí v pobytovém zařízení a doposud jim nebyl přiznán statut dlouhodobě těžce zdravotně postiženého dítětenebo nepobírají zvýšení důchodu pro bezmocnost a jejich zdravotní stav, respektive míra závislosti na pomoci jiné osoby odpovídá jednomu ze stupňů závislosti podle zákona o sociálních službách, musí o příspěvek na péči požádat. Nárok na příspěvek na péči může vzniknout dítěti staršímu jednoho roku.

Žádost se podává na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to podle místa trvalého pobytu žadatele.

Člověk – žadatel o příspěvek (jeho zákonní zástupci) – musí dodržet stanovené povinnosti, respektive podrobit se některým procedurám.

V prvé řadě musí správně podat žádost o příspěvek na péči a uvést všechny požadované povinné informace, tj. kromě osobních údajů také údaje o tom, jakým způsobem má být příspěvek vyplácen a údaje o tom, kdo bude potřebnou péči zajišťovat (je-li to již známo). Žádost podává přímo žadatel nebo jeho zástupce.

Následuje proces posouzení stupně závislosti na pomoci jiné osoby, který zahajuje sociální pracovník. Sociální pracovník provede sociální šetření v prostředí, kde žadatel žije, tj. i v pobytovém zařízení.

Po provedení sociálního šetření se žádostí o příspěvek zabývá posudkový lékař úřadu práce, který hodnotí funkční dopady zdravotního stavu na schopnost žadatele pečovat o sebe a být soběstačným a vychází přitom z výsledku sociálního šetření. Lékař úřadu práce bude ve většině případů pracovat se zdravotní dokumentací žadatele; žadatel může být vyzván, aby se podrobil speciálnímu lékařskému vyšetření.

Sociální pracovní a lékař hodnotí míru závislosti osoby podle 36 kritérií, které jsou uvedeny v zákoně. Těmito kritérii jsou vyjmenované úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti. Stupeň závislosti je určován počtem úkonů, které člověk samostatně nezvládne. V případě dětí se některé úkony nehodnotí, a to podle věku dítěte. Důvodem je fakt, že některé úkony děti v určitém věku nemohou „a priori“ zvládnout. Nelze například hodnotit schopnost samostatné chůze v jednom roce dítěte nebo schopnost nakládat s penězi apod.

Pokud se žadatel odmítne podrobit některé z výše uvedených procedur, tj. nedá písemné svolení nebo neumožní provedení sociálního či zdravotního posouzení, pak ztrácí možnost získat příspěvek na péči.

O tom, zda bude příspěvek přiznán či nikoliv, rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.Obecní úřad rozhoduje ve správním řízení. Rozhodnutí o příspěvku na péči je doručeno žadateli a v případě, že je kladné, je žadatel (nyní již příjemce příspěvku) povinen obecnímu úřadu do 15 dnů písemně ohlásit jakým způsobem mu bude péče zajištěna, pokud tak již neučinil při podání žádosti.

Zákon umožňuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností vyplácet příspěvek v hotovosti (tj. i poštovní poukázkou) nebo bezhotovostně na účet, který příjemce určí. Pokud člověk žije v pobytovém zařízení, pak je možné zmocnit pracovníka zařízení, aby příspěvek odebíral, nebo může určit, že příspěvek bude zasílán na účet zařízení.

Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti o přiznání příspěvku. Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku. Bude tedy obvyklé, že první výplata příspěvku bude zahrnovat výplatu příspěvku i za období, ve kterém probíhalo správní řízení o posouzení nároku na příspěvek. Tato doba se bude obvykle pohybovat v rozmezí 2 až 3 měsíců. Výplata příspěvku v tom případě bude zahrnovat příspěvky za všechny měsíce počínaje kalendářním měsícem, ve kterém byla podána žádost.

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory člověku, který je závislý na péči jiné osoby. V případě pobytové služby je příspěvek v plné výši ze zákona určen jako úhrada za péči v zařízení. V případě týdenních pobytů pak ve výši 75% příspěvku.

Poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb uzavírají o poskytování sociálních služeb smlouvu. POZOR – službu je potřeba vyhledat a požadovat vždy přímo od konkrétního poskytovatele a nikoliv prostřednictvím obcí či krajů, jak tomu častokrát bylo doposud.

Smlouva musí vždy obsahovat následující náležitosti:

 • označení smluvních stran,
 • druh sociální služby, pro kterou je uzavírána,
 • rozsah činností a úkonů v rámci poskytování sociální služby,
 • místo a čas poskytování sociální služby,
 • výši úhrady za sociální služby a způsob jejího placení,
 • ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb,
 • výpovědní důvody a výpovědní lhůty,
 • dobu platnosti smlouvy.

Smlouva o poskytování pobytových sociálních služeb obvykle obsahuje odkazy na vnitřní řád zařízení a je tedy nezbytné a ze zákona povinné, aby poskytovatel služby důkladně seznámil s tímto interním předpisem všechny žadatele o službu.

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (např. žadatel žádá o pobytovou službu poskytovatele pouze ambulantní služby),
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytových sociálních služeb
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.

Jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů výše uvedených, vydá o tom osobě na její žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.

Smlouva o poskytování sociálních služeb je uzavírána výhradně mezi uživatelem služby (nebo jeho zákonným zástupcem) a poskytovatelem, který je pro daný druh služby registrován.

Porušení smluvních podmínek a následky z toho vyplývající musí řešit smlouva, přičemž spory z tohoto vyplývající jsou řešeny soudní cestou.

Rozsah služeb, respektive činností, které musí poskytovatel zájemcům o službu nebo již stávajícím uživatelům nabízet, je stanoven zákonem a podrobněji pak prováděcí vyhláškou.Uživatel služby si podle své situace a svého uvážení vybírá z nabízené škály činností. Podle rozsahu vybraných služeb je pak sjednávána výše úhrady za službu. Maximální výše úhrad je stanovena prováděcí vyhláškou, tj. u pobytových služeb v maximální výši 160,- Kč za jeden den pobytu a 140,- Kč za celodenní stravu. Za poskytnuté služby péče je úhrada vždy ve výši příspěvku na péči.

Jedná se o stanovení maximální výše a každý poskytovatel si může stanovit výši úhrady podle svých podmínek. Sazebník úhrad za jednotlivé činnosti musí poskytovatel služby vždy srozumitelně vysvětlit každému žadateli či uživateli služeb.

POZOR – v případě pobytových služeb, kde je člověk umístěn na základě správního rozhodnutí zřizovatele zařízení, může zůstat platnost rozhodnutí o umístění i o úhradách za poskytované služby až do 31. 12. 2009, pokud do této doby není rozhodnutí nahrazeno smlouvou! Příspěvek na péči je ovšem ze zákona určen i v těchto případech jako úhrada za péči v rozsahu, kterou garantuje zákon v jeho plné výši.

Za pobytové služby jsou podle zákona o sociálních službách považovány následující druhy služeb:

 • Domovy pro seniory
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Domovy se zvláštním režimem (pro osoby se zvláštními potřebami)
 • Chráněné bydlení
 • Týdenní stacionáře
 • Odlehčovací služby spojené s pobytem (přechodné pobyty)
 • Pobytové služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (tzv. „sociální hospitalizace“)

Doporučení pro osoby, které péči potřebují

 • Vyčkejte, až Vám bude z obecního úřadu obce s rozšířenou působností doručen dopis, ve kterém Vám bude sděleno, v jaké výši Vám příspěvek na péči přináleží.
 • Zvažujte společně, jaký režim zajištění péče zvolíte a tento způsob uveďte obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
 • Zvažte, jakým způsobem chcete, aby Vám byl příspěvek na péči doručován.
 • Informujte se u svého poskytovatele služeb, na obecním úřadu nebo v síti poraden, jaké sociální služby jsou ve Vašem okolí poskytovány.
 • Proti nároku ze zákona nelze podat odvolání a pokud budete nespokojeni s výší příspěvku na péči, musíte si podat žádost o jeho zvýšení.
 • V případě, že si nejste jisti v řešení nějaké situace, obraťte se na svého poskytovatele služeb nebo na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 • Pokud Vám nepřináleží příspěvek na péči ze zákona a jste přesvědčeni, že máte takové potřeby, že se neobejde bez pomoci jiných v péči o sebe, podejte si žádost o příspěvek na péči na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.
 • Před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby dobře zvažte, jaký rozsah pomoci potřebujete a kolik jste za službu schopni či ochotni platit a současně se důkladně seznamte s pravidly poskytovatele, podle kterých je služba zabezpečována.
 • V průběhu poskytování služby, pokud chcete změnit rozsah nebo způsob poskytované služby, nebo pokud nejste zcela spokojeni se službou, jednejte otevřeně s poskytovatelem služby tak, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním a problémům. Smlouva se dá změnit či doplnit a Vaše případné stížnosti musí být podle zákona vždy oficiálně vyřízeny.

Doporučení pro orgány veřejné správy

 • Poskytujte osobám, které péči vyžadují, dostatečně srozumitelný výklad jejich práv a povinností.
 • Vytvářejte ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb podmínky pro maximální informovanost uživatelů služeb o síti sociálních služeb v místě či regionu.
 • Vyjednejte s poskytovateli pobytových sociálních služeb způsob komunikace s jejich uživateli tak, aby bylo maximálně využito odborných kapacit poskytovatelů služeb.

Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb

 • Nabízejte své služby lidem formou, která pro ně bude s ohledem na jejich schopnosti, dostupná a především srozumitelná.
 • Při uzavírání smluv důkladně zjišťujte jaké skutečné potřeby uživatel služby má. Pokud bude žadatel nebo uživatel služby ochoten, může si pro tyto účely vyžádat od obecního úřadu nebo od posudkové služby úřadu práce výsledek posouzení dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
 • Sazebník úhrad a pravidla poskytování sociálních služeb zpracujte a vysvětlujte tak, aby jim uživatelé vždy rozuměli.
 • Průběžně zjišťujte, zda je uživatel sociální služby s vaší prací spokojen a zda je potřeba na způsobu zajištění služby něco měnit.
 • Vyjednejte s orgány veřejné správy způsob jejich komunikace s Vašimi uživateli tak, aby bylo maximálně využito Vašich odborných kapacit.
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky